1.11 Internrevision

Kapitel
Sida (av)
1 Ledningen
1(2)
Avsnitt
Handbok
1.11 Internrevisioner
ISO 9001 & ISO 14001
Upprättad av
Upprättad datum
Giltig från
Einar Janson
2007-11-01
2015-02-05
Utgåva
Ersätter
D
C
Fastställd av
Sign
Joakim Tuutti
Syfte
Syftet med interna revisioner är att säkerställa att systemet är effektivt, efterlevs av alla
och att ge upphov till incitament för förbättringsåtgärder.
Ansvar
Kvalitets- och miljöansvarige ansvarar för att revisionerna görs enligt plan och att
eventuella nedslag korrigeras och följs upp.
Omfattning
Kvalitets- och miljösystemet enligt ISO 9001 och ISO 14001
Kompetenskrav internrevisorer
Genomgången kurs ”Kvalitet för ansvariga och internrevisorer” eller annan likvärdig kurs
innehållande:
1.
2.
3.
4.
Kunskap om ISO systemen
Allmänna riktlinjer för internrevisioner
Allmänna riktlinjer för kvalitetsförbättring
Kunskap om det egna företaget
Övriga krav
1. Gott omdöme
2. Positiv grundsyn
Revisionerna skall genomföras av personal som är oberoende av dem som har direkt
ansvar för den reviderade aktiviteten.
Genomförande
Under februari-mars och augusti-september månad varje år revideras våra system.
Arbetsgång
Revisionen startas med att internrevisorerna följer upp föregående avvikelser för att
bekräfta att de är ”stängda” (avklarade).
1. Läsa igenom aktuell handbok i syfte att granska den mot ISO standarden och upprätta
ett frågebatteri för den praktiska revisionen (endast de kapitel som skall revideras).
2. Handbokens giltighet granskas med avseende på aktualitet med berörd
befattningshavare. De avvikelser som framkommer delges rutinägare omgående och
rutinägaren informeras om deadline för att ha åtgärdat avvikelserna.
OBS! Vid ändringar av detta system skall uppdaterade pdf:er läggas i mappen nedan och hemsidan skall uppdateras med de
nya dokumenten!
G:\3. Standarddokument\3.22.4 ISO 9001 & 14001\Ledningssystemet ISO
Kapitel
Sida (av)
1 Ledningen
2(2)
Avsnitt
Handbok
1.11 Internrevisioner
ISO 9001 & ISO 14001
Upprättad av
Upprättad datum
Giltig från
Einar Janson
2007-11-01
2015-02-05
Utgåva
Ersätter
D
C
Fastställd av
Joakim Tuutti
Sign
3. Genomförd revision redovisas på Ledningens genomgång vid nästföljande möte.
Synpunkter om revisionen och systemet i sin helhet dokumenteras i protokoll från
mötet.
4. Internrevisorn ansvarar för att följa upp att åtgärdande av avvikelserna är genomförda
och att de korrigerande åtgärderna fått förväntad effekt. Revisorn stänger därmed
avvikelsen med underskrift och datum för uppföljning. Icke åtgärdade avvikelser
dokumenteras på nästföljande Ledningens genomgångsmötes och förs in i protokollet
tills de åtgärdats.
Klassning av avvikelser
Anmärkning (A): beskriven rutin följs inte fullt ut.
Förbättringsförslag (F): tips, information eller förslag.
OBS! Vid ändringar av detta system skall uppdaterade pdf:er läggas i mappen nedan och hemsidan skall uppdateras med de
nya dokumenten!
G:\3. Standarddokument\3.22.4 ISO 9001 & 14001\Ledningssystemet ISO