Januari 2015 - Region Kronoberg

Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – januari 2015
Rekommenderade Läkemedel 2015 är här
Årets läkemedelsrekommendationer är nu klara efter ett omfattande arbete av de medicinska grupperna
och läkemedelskommittén. De fullständiga rekommendationerna med samtliga kommentarer publiceras
på webben. Den tryckta fickversionen är gemensam för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Såväl ett skrivbordsunderlägg med alla rekommenderade läkemedel som en sammanställning av
utbytbara läkemedel har också tagits fram. Rekommendationerna samt aktuella riktlinjer finns
tillgängliga på webben under Läkemedel och Medicinska riktlinjer. Det tryckta materialet skickas ut
från och med vecka 4. Läkemedel 2015 kommer under våren att presenteras på länets vårdcentraler och
kliniker. Mallarna i Cambio Cosmic uppdateras enligt nya rekommendationerna under de närmsta
veckorna.
Några av årets nyheter:
 Hydroklortiazid ersätter Salures (bendroflumetiazid) som
rekommenderat tiaziddiuretikum.
 Eliquis (apixaban) och Warfarin Orion är jämställda som
emboliprofylax vid förmaksflimmer.
 Eliquis (apixaban) ersätter Xarelto (rivaroxaban) som
förstahandsval vid behandling av venös tromboembolism
 Avsnittet om akne är omarbetat i enlighet med Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendationer.
 Ranitidin rekommenderas vid dyspepsi.
 Buccolam (midazolam) tas in som andrahandsval vid
akutbehandling av epilepsi.
 Inhalationsläkemedel med inhalatorerna Easyhaler och Novolizer är
genomgående förstahandsval vid astma och KOL. Inhalatorn
Turbuhaler rekommenderas ej vid nyinsättning och inhalatorn
Diskus rekommenderas inte längre.
 Bufomix Easyhaler (budesonid+formoterol) är nytt rekommenderat
kombinationspreparat vid såväl astma som KOL.
 Eklira Genuair (aklidinium) är ny rekommenderad luftrörsvidgare
vid KOL.
 Emerade (adrenalin) är ny förstahandsrekommenderad adrenalinpenna.
 Mometason nässpray är nytt förstahandsval vid såväl allergisk som icke-allergisk rinit.
Begränsad läkemedelsförmån för Norspan
TLV har omprövat subventionen av Norspan (bupropion) smärtlindrande plåster som kvarstår i
högkostnadsskyddet med begränsning. Norspan subventioneras endast till patienter som provat men inte
tolererat oxikodon eller morfin i låg dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga.
Begränsningen träder i kraft den 1 mars 2015. TLV
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Region Kronoberg, 2015-01-20
Stephan Quittenbaum, ordf LLK
[email protected]
Cecilia Nordquist, LLKau
[email protected]
Katarina Hedin, ordf MK
[email protected]
Pascaltips
På förstasidan finns ett ”kugghjul” vilket är inställningar. Här kan du t.ex. ställa in:
 i vilken ordning du vill att ordinationerna ska visas
 ändra hur långt tillbaka du vill se historiska ordinationer
Svenska läkemedelspriser både låga och höga
Sverige har bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel som är konkurrensutsatta och som byts ut på
apotek. Däremot är priserna på läkemedel utan konkurrens högre än i flera jämförelseländer. Detta visar
den internationella prisjämförelse som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort. Läs mer här – TLV
Förstärkt varning om risker med valproat (Ergenyl, Absenor, Orfiril)
Ur ”Brev till hälso- och sjukvårdspersonal” 2014-12-12:
 Barn som exponerats i livmodern för valproat löper en stor risk att drabbas av allvarliga
störningar i utvecklingen (hos upp till 30-40% av fallen) och/eller medfödda missbildningar
(hos cirka 10% av fallen).
 Valproat ska inte förskrivas till flickor, fertila kvinnor eller gravida kvinnor, såvida inte andra
behandlingsalternativ är otillräckliga eller inte tolereras.
 Valproatbehandling måste inledas och övervakas av läkare som har erfarenhet av att behandla
epilepsi eller bipolär sjukdom.
 Fördelarna med valproatbehandlingen ska noga vägas mot riskerna när valproat förskrivs för
första gången, vid utvärdering av rutinbehandling, när en flicka når puberteten och när en
kvinna planerar en graviditet eller blir gravid.
 Förskrivande läkare måste försäkra sig om att alla kvinnliga patienter är informerade om och
förstår:
o riskerna som förknippas med valproat under graviditet
o behovet av att använda effektiva preventivmedel
o behovet av regelbunden utvärdering av behandlingen
o behovet av att skyndsamt kontakta läkare om hon planerar en graviditet eller blir gravid
Företagen som marknadsför läkemedel med valproat har tillsammans tagit fram patientinformation och
en guide till förskrivare. Se bilagor till nyhetsbrevet!
Nytt från Läkemedelsverket

Rekommendationer om antibiotikaprofylax gäller
Fler fall av inflammation i hjärtklaffar i England föranleder genomgång av engelska riktlinjer
för antibiotikaprofylax. Läkemedelsverket välkomnar den nu pågående engelska utredningen då
svenska rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården till stor del baseras på samma
data som legat till grund för de engelska rekommendationerna. I avvaktan på resultatet från
utredningen gäller fortfarande Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation ”Antibiotikaprofylax i tandvården” från 2012. Läkemedelsverket

Behandling av sömnstörningar hos barn
Läkemedelsverket har, tillsammans med nationella experter, tagit fram en kunskapssammanställning om behandling av sömnstörningar hos barn. För behandling av sömnstörningar hos
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Region Kronoberg, 2015-01-20
Stephan Quittenbaum, ordf LLK
[email protected]
Cecilia Nordquist, LLKau
[email protected]
Katarina Hedin, ordf MK
[email protected]
barn är alltid icke-farmakologisk behandling förstahandsalternativ. Kunskapsdokumentet ger
allmänna råd och beskriver såväl icke-farmakologisk som farmakologisk behandling.
Läkemedelsverket

Hur lika är generika och originalläkemedel?
Läkemedelsverket har utfört en undersökning för att utvärdera hur stor skillnaden är i plasmaexponering av aktiv substans efter administrering av generika och originalläkemedel. Undersökningen baserades på de bioekvivalensstudier som ligger till grund för godkännande av orala
generiska läkemedel med snabb frisättning i Sverige under tre år (2010–2012). Resultaten
bekräftar att skillnaden i genomsnittlig plasmaexponering efter administrering av generika och
originalläkemedel generellt är mycket liten. I medeltal avvek medelexponeringen i form
av AUC för generika 3,6 %, lika ofta uppåt som nedåt. I drygt 96 % av studierna var skillnaden
i genomsnittlig plasmaexponering mellan generika och originalläkemedel mindre än 10 %.
Information från Läkemedelsverket nr 6

Höga halter av livsfarlig substans i ecstasytabletter
Giftinformationscentralen har under december varnat för ecstasytabletter
som hittills har orsakat minst ett svenskt dödsfall och ett flertal
förgiftningsfall. En tablett som lämnats in av anhöriga har nu analyserats i
Läkemedelsverkets laboratorium. Tabletten innehöll substansen PMMA i
sådana mängder som kan ge kraftigt ökad kroppstemperatur, med svåra
biverkningar som följd och i värsta fall dödlig utgång.
Läkemedelsverket
Bild från Läkemedelsverket
Uppdatering av nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
Socialstyrelsen publicerade strax före jul tre uppdaterade rekommendationer i de nationella riktlinjerna
för rörelseorganens sjukdomar från 2012. Bakgrunden till att rekommendationerna har uppdaterats är
dels att det finns en betydande underdiagnostisering av osteoporos, dels att kunskapsläget har
förändrats. Socialstyrelsen
 Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur – ny prioritet: 3
 Fallpreventiva åtgärder hos äldre i ordinärt boende med hög risk för fall – ny prioritet: 4
 Behandling med TNF-hämmare som monoterapi vid långvarig inflammatorisk ryggsmärta med
ogynnsamma prognostiska faktorer vid ankyloserande spondylit – ny prioritet: 3
Kommande utbildningar

Akut omhändertagande vid sepsis, onsdag 21 januari Galaxen Ljungby, torsdag 29 januari
och tisdag 3 februari IOGT i Växjö.

Hypertoni preliminärt 7 maj
Målgrupp: Läkare, specialintresserade sjuksköterskor, apotekare.
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Region Kronoberg, 2015-01-20
Stephan Quittenbaum, ordf LLK
[email protected]
Cecilia Nordquist, LLKau
[email protected]
Katarina Hedin, ordf MK
[email protected]