Minnesanteckning 2015-09-22

2015-10-05
Minnesanteckningar RMPG Kvinnosjukvård
Dag:
22-23 sep 2015
Plats:
Hooks Herrgård, Hook
Deltagare:
Gunnel Lindell (ordf.), KK Kalmar
Lena Arvidsson, KK Västervik
Christina Gunnervik, KK Värnamo
Maria Engman, KK Eksjö
Ninnie Borendal Wodlin, KK Linköping
Agneta Werner, KK Norrköping (MLA)
Per Rosenberg, Onkologiska kliniken Linköping
Birgitta Gustavsson-Borg, KK Jönköping
Henning Elvtegen, sekr. Östergötland, Ledningsstaben
Meddelat förhinder:
Anders Martinsson, KK Norrköping
Kopia för kännedom:
Elisabeth Kristiansen, centrumchef, BKC, US
1. Minnesanteckningar från föregående möte (Gunnel)
Inga anmärkningar på minnesanteckningarna från RMPG:s möte 150309 gjordes.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
2. Arbete med RMPG KK:s Strategiska rapport
En diskussion förs om värdet av en strategisk rapport.
RMPG Konklusion:
- En strategisk rapport tas fram under tidigt höst varje år.
- Den strategiska rapporten arbetas fram av RMPG vid gruppens höstmöte. Rapporten
ska bygga på innehållet i de 6 kvalitetsgruppernas årsrapporter, vilka ska vara färdiga
senast ett par veckor innan RMPG:s höstmöte.
- Den strategiska rapporten består av två delar:
o En inledande del i vilken RMPG sammanfattar de viktigaste strategiska
utmaningarna och områdena inför kommande år, med grund i
kvalitetsgruppernas rapporter
o En fördjupande del kallad ”RMPG:s samlade kvalitetsrapporter 20XX” där
kvalitetsgruppernas årsrapporter i sin helhet infogas.
o Den strategiska rapporten ger på detta sätt en totalbild över arbetet som bedrivs
i RMPG och dess kvalitetsgrupper.
-
Den strategiska rapport som ges ut exempelvis hösten år 2015 kommer att innehålla
resultat från 2014.
I mars månad 2016 lämnas RMPG:s årsrapport för föregående år in. Om
kvalitetsgrupperna eller enskilda individer har möjlighet att i tid till årsrapportens
resultatbilaga ta fram preliminära resultat för närmast föregående år (i detta fall 2015)
kan så göras. I annat fall bildar den strategiska rapporten från föregående år (i detta
fall från 2015, med resultat från 2014), där resultaten alltså är ett år äldre, grund för
resultatbilagan.
Under RMPG-mötets andra dag arbetades ett utkast till strategisk rapport för 2015, med data
från 2014, fram. Utkastet kommer att slutföras av ordförande och sekreterare och skickas
sedan ut till RMPG och andra berörda.
3. Aktuellt från respektive RMPG-kvalitetsgrupp
RMPG:s representant i respektive kvalitetsgrupp redogjorde för hur arbetet under året
varit. De viktigaste strategiska utmaningarna för varje kvalitetsgrupp finns beskrivna i den
kommande strategiska rapportens första del.
4. Information från klinikerna
Från diskussionen:
- Flera kliniker har en utmaning rörande bemanningssituationen på barnmorskesidan.
- Det finns en upplevelse av att klimatet gentemot obstetriker i press och på nätet har
hårdnat. Det finns en risk att viljan hos läkare under utbildning att välja specialiteten
påverkas av detta. Detta skulle kunna leda till en framtida bristsituation.
- Svarstiderna från patolog varierar i sjukvårdsregionen, men är på flera ställen lång.
Flera sjukhus förefaller ha problem med bemanningen på patologsidan. Under 2016
införs standardiserade vårdförlopp för en rad diagnoser, bland annat ovarialcancer.
Införandet innebär ytterligare en utmaning för sjukvårdsregionens patologer.
- På flera kliniker pågår ett intensivt arbete med arbetsväxling eller inventering inför
sådan. Frågan Vem gör vad? ställs och uppgifter flyttas till andra yrkesgrupper. På
Kvinnokliniken US flyttas exempelvis en del uppgifter över till vårdadministratörer.
Även arbetsväxling mellan barnmorskor, sjuksköterskor/undersköterskor förekommer
för att frigöra barnmorsketid.
- Per aviserar att han avser att gå i pension i maj 2016
- Arbete pågår med att rekrytera ny verksamhetchef till Kvinnokliniken på
Vrinnevisjukhuset eftersom Anders Martinsson fattat beslut om att lämna sin tjänst.
5. Aktuellt från RCC (Per)
5.1. Nationell nivåstrukturering av vulvacancer
RCC i samverkan har uppdragit till 7 sakkunniggrupper att ta fram förslag för en
nationell nivåstrukturering av åtgärder för 7 cancerformer med relativt liten
vårdvolym nationellt sett. Utgångspunkten är att kvaliteten skulle bli bättre om
ingreppen samlades på färre enheter än i dagsläget. En av dessa sju cancerformer är
vulvacancer. I sakkuniggrupperna ingick representanter från samtliga
universitetssjukhus. I sakkunniggruppen för vulvacancer ingick för US Linköpings
del Preben Kjölhede.
RCC i Samverkan skickade sitt förslag om nivåstrukturering av de sju
cancerformerna till landstingen i slutet av juni. Förslaget innehåller ett förslag på vid
hur många enheter vulvacancer ska behandlas, men inte vid vilka enheter. De enheter
som vill fortsätta att behandla patientgruppen kan ansöka om att bli en så kallad
nationell vårdenhet. Förslaget från RCC i samverkan såg ut så här:
Med stöd av en enig sakkunniggrupp föreslår RCC i samverkan att:
- Behandling av vulvacancer ges vid minst 3 men högst 4 nationella
vårdenheter i landet.
- Verksamheten vid de nationella vårdenheterna ska utformas med stöd av
sakkunniggruppens förslag.
- Ett uppdrag för en nationell vårdenhet baseras på ansökan och ska uppfylla
de krav som ställs på nationella enheter avseende utveckling, utbildning,
forskning mm.
- Nationell MDK införs vid definierade situationer.
- Ansvar för nationell MDK utgår från en nationell vårdenhet.
US Linköping har beslutat om att ansöka om att bli nationell vårdenhet för
vulvacancer. Med anledning av RCC i samverkans förslag ska därför två saker göras:
1) Ett remissvar, som svarar på sju specifika frågor RCC i samverkan tas fram.
Preben Kjölhede, Per Rosenberg och Gunnel Lindell ansvarar för remissvaret.
Remissvaret avges av sydöstra sjukvårdsregionen tillsammans och politikerna i
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen skriver på svaret. Ett
utkast till remissvar ska vara klart till ett möte med samtliga US representanter
i de ovan nämnda sakkunniggrupperna den 5 oktober. Remissvaret ska lämnas
in till RCC i Samverkan senast den 30 okt.
2) En ansökan om att bli nationell vårdenhet författas av Preben Kjölhede med
bistånd av relevanta personer. Genom Regionsjukvårdsledningen har besked
getts om att RJL och LKL avser att stödja US Linköpings ansökan i så motto
att man avser att fortsätta skicka patienter till US Linköping om US Linköping
skulle bli nationell vårdenhet. Ansökan ska lämnas in tillsammans med
remissvaret till senast den 30 okt.
5.2. Standardiserade vårdförlopp
Under 2015 har de standardiserade vårdförlopp som införts inte berört gynekologisk
onkologi. Men, under 2016 kommer ovarialcancer att bli föremål för standardiserade
vårdförlopp. Detta kommer att innebära utmaningar.
5.3. Ny chef på RCC
Srinivas Uppugunduri är ny verksamhetschef på RCC Sydöst. Han har tidigare varit
chef för Klinisk Kemi i RÖ, och har från den rollen erfarenhet av det
sjukvårdsregionala arbetet genom deltagande i RMPG Medicinsk Diagnostik. Innan
Srinivas började arbeta för RÖ arbetade han inom apoteksväsendet.
5.4. Nytt avtal om patienter inom gynekologisk onkologi
Avtalet med Sörmland och Västmanland angående om att US även fortsättningsvis
ska ta hand om gyn-onk-patienter från dessa landsting har nu förlängts.
6. Aktuellt inom cervixcancerprevention
6.1. Catch-up vaccinationer mot HPV – hur ser nuläget ut?
Maria Engman har begärt in uppgifter från de olika länen.
RJL: Flickor födda 96-98 kommer att erbjudas gratis vaccinering på skolorna. Det
kommer att bli en kampanj på nätet (Facebook) och affischer i skolorna. Kampanjen
anknyter till en pågående kampanj om vikten av GCK. Landstinget ersätter elevhälsan
för utfört arbete och vaccin. Det kommer att bli en Facebookkampanj riktad mot
flickor födda 93-95. Dessa flickor får dock gå till vårdcentral för att få vaccinet, och
de måste också betala själva.
RÖ: Norrköping, Motala och Linköpings kommun har efter påtryckningar från RÖ
nappat och försökt organisera catch-up vaccinationen genom att erbjuda tid och plats
för detta. De preliminära resultaten ser lovande ut. Färdiga resultat av insatsen
kommer att redovisas på Cervixcancerpreventionsmötet i Linköping den 14 oktober,
till vilket landstingets/regionernas styrgrupper för GCK är inbjudna.
LKL: Det har inte gått att få till ett samarbete med skolhälsovården kring catch-up
vaccinationerna.
6.2. Cytburken – nulägesrapport
RJL: Cytburken fungerar bra i kliniskt bruk. Mer än 400 kvinnor har tagit cellprov på
gynkliniken i Värnamo på ett år. Erfarenheten från RJL är att Cytburken är ett mycket
bra verktyg.
LKL: Cytburken används i kliniskt bruk. Det finns en rutin för användning men den
följs inte riktigt bra.
RÖ: Cytburken kommer att införas under hösten 2015.
6.3. Screening i annat län än landstinget tillåtet enligt Patientlagen
Patientlagen gäller från och med 2015-01-01. Lagen ger patienter möjlighet att välja
offentligt finansierad öppen vård var som helst i Sverige. Lagen har tolkats så att
screeningverksamhet är en form av öppenvård och därmed kan en person som kallas
till screening välja att utföra denna i annat landsting än hemmalandstinget.
Gunilla Gunnarsson, nationell cancersamordnare vid SKL, har i information till
hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk beskrivit att: ”Den långsiktiga lösningen är
ett nationellt kallelsesystem och ett nationellt uppföljningssystem. Detta skulle
eliminera osäkerhet kring kallelsetidpunkt, säkra påminnelser vid ej genomförd
screeningundersökning, ge korrekt uppföljning och vara ett patientsäkert system.”
Från diskussionen:
- Problemet är hur hemlandstinget ska få information om provresultatet. Även
om man skulle skicka detta så kan man inte i hemlandstingen mata in prover
som inte är tagna i det egna landstinget. Detta löses dock om båda
landstingen har Cytburken.
-
Det finns ett PM på US om hur man där i nuläget hanterar patienter från
andra landsting. Detta skickades vid sittande bord ut till hela RMPG.
7. Frågor rörande RMC
7.1. Ändringsförslag rörande PM Infertilitetsutredning – gemensamma riktlinjer i
Sydöstra sjukvårdsregionen
RMPG beslutar om ändring i nämnda PM efter förslag från RMC. Ändringen innebär
att par som har 2 eller flera gemensamma barn inte ska utredas för infertilitet.
RMPG Konklusion:
Henning ber Meg Wigmo ändra PM:et. Detta mejlas sedan ut till RMPG och
publiceras på sjukvårdsregionens hemsida.
7.2. Angående ömmande fall med bara månader kvar till 40-årsgränsen
Marginalerna vid RMC har minskat. Detta beror på ökat inflöde, vilket i sin tur beror
på att sjukvårdsregionen reviderat regelverket med anledning av SKL:s
rekommendation från 2014. De minskade marginalerna har föranlett RMC att
signalera till RMPG att möjligheterna att ge förtur för ömmande fall, där patienten
endast har några månader kvar till 40-årsgränsen, har minskat. Information tas av
verksamhetscheferna i RMPG med till informationsmöten med respektive kliniks
läkargrupper.
7.3. Angående journalkontroll och åldersgräns vid spermiedonation
RMC önskar uppmärksamma RMPG på viktiga aspekter vid spermidonation:
I det sjukvårdsregionala PM:et Assisterad befruktning – gemensamma riktlinjer i
sydöstra sjukvårdsregionen, återfinns följande:
8. Barnlöshetsutredning får inte ha påvisat att någon medicinsk,
psykologisk och/eller social kontraindikation mot graviditet och
föräldraskap bedöms föreligga
Övrigt
Spermiedonationsbehandling omfattas inte av vårdgarantin och
kan aldrig garanteras. Beslut om behandling fattas efter
bedömning av ansvarig läkare och beteendevetare/psykolog i varje
enskilt fall.
RMC har haft ett antal fall där sådana kontraindikationer som avses ovan förelegat.
Detta har dock inte upptäckts förrän på RMC. De sena negativa beskeden till
patienterna, i kombination med en föreställning om att spermiedonation är något som
omfattas av vårdgarantin och därför ska kunna hanteras snabbt, innan patienten fyller
40, (jmf skrivningen i PM:et) leder till en besvikelse hos patienten som möjligen är
större än vad som varit fallet om upplysningarna om regelverket kommit patienten till
del i tidigare skede. Starka reaktioner på negativa besked är ett arbetsmiljöproblem på
RMC.
Mot bakgrund av ovanstående vill RMC uppmana kvinnoklinikerna till noggrann
genomgång av patientens journal innan specialistvårdsremiss till RMC skrivs på, i
synnerhet i de fall som patienten utretts på gynekologiska mottagningar utanför det
egna sjukhuset.
Mot bakgrund av ovanstående vill RMC uppmana kvinnoklinikerna att vara
noggranna i sin information avseende gametdonation. I nuläget är väntetiden för
spermiedonation omkring 6 månader och för äggdonation 1 år. Möjligheten att ge
förtur till personer som är nära 40-årsgränsen har, som beskrivits i punkt 7.2 ovan,
minskat.
7.4. Angående ökad produktion vid RMC och steg 2 av finansieringen
Inför mötet har siffor om en produktionsökning vid RMC skickats till RMPG.
Siffrorna diskuteras av RMPG, som finner dem rimliga. Det är RMPG:s uppfattning
att önskemål om remiss till andra ställen än RMC också under 2015 hittills varit
mycket ovanliga.
RMPG Konklusion:
RMPG:s ordförande meddelar Centrumrådet att det förefaller rimligt att steg två i
ersättningstrappan från RJL och LKL till RMC för att ersätta för de ökade volymerna,
aktiveras i samband med att ersättningarna för regionavtal 2016 beslutas.
7.5. Har Kvinnoklinikerna rapporteringsskyldighet till RMC?
Mot bakgrund av att RMC ibland förefalla kontakta föräldrapar som genomgått IVF
efter det att barn fötts, diskuteras frågan om Kvinnoklinikerna har någon
rapporteringsskyldighet till RMC rörande hur det gått för just de barn tillkommit via
IVF på RMC. Vad händer t ex om ett sådant barn dör i samband med, eller kort efter
flörlossningen?
RMC Konklusion:
Ninnie tar mer frågan om Kvinnoklinikerna har någon rapporteringsskyldighet till
RMC, och hur den i så fall ser ut, till RMC.
8. ST-utbildning och randningar i sjukvårdsregionen
8.1. Vilket ansvar US Linköping för att ta emot randare från sjukvårdsregionens
ST-läkare?
Ninnie informerar om att det inte finns något med bindande skall-krav om detta.
Däremot bör US sträva efter att erbjuda dessa randare plats så snart som möjligt.
Väntetiderna på US för detta har varit långa, och vissa kliniker i sjukvårdsregionen
har haft randare som gjort sin randning i exempelvis Göteborg istället.
8.2. Sjukvårdsregional utbildning för ST-läkare inom gynekologi för att uppnå målet
”Kirurgisk färdighet”?
Flera kurser för att uppnå mål inom ST-utbildningen anordnas i SFOG:s regi. Det
enda mål som framtida ST-läkare inte kommer att få kurser för i SFOG:s regi är målet
om ”kirurgisk färdighet”. Mot bakgrund av detta behöver sjukvårdsregionerna
fundera över hur den här frågan ska hanteras.
RMPG Konklusion:
Ninnie tar med sig frågan till kontakter på US Linköping för att ta reda på om där
finns intresse för att hålla en utbildning.
9. Användning av micro-array vid IUFD (Christina)
På Kvinnokliniken Värnamo skulle nyligen ett nytt PM om IUFD tas fram. Då uppstod
frågan om huruvida man ska göra micro-array på samtliga foster som drabbats av IUFD. I
vissa landsting görs detta på nästan alla foster som drabbats av IUFD, och det finns inte
enhetliga rekommendationer för detta. Att göra en micro-array är ganska kostsamt, och en
gemensam riktlinje för sjukvårdsregionen skulle underlätta.
RMPG Konklusion:
- RMPG ger kvalitetsgrupp obstetrik i uppdrag att ta fram ett PM som är gemensamt
för hela sjukvårdsregionen angående handläggning av intrauterin fosterdöd i stort,
samt angående användning av micro-array.
- RMPG beslutar att utgångspunkten för ovanstående PM ska vara att micro-array
efter intrauterin fosterdöd endast ska göras på indikation i samråd med kliniska
genetiker.
10. Regionala multidisciplinära konferenser (MDK)
RMPG för en diskussion om hur konferenserna fungerar i dagsläget
I Kalmar har detta inte fungerat bra. Kontakten med US har inte fungerat bra. US har i
vissa fall flyttat konferensen utan att meddela. Ibland har också Kalmarpatienter blivit
strukna utan att detta meddelats i förväg.
Värnamo och Eksjö anmäler intresse av att vara med på framtida konferenser.
RMPG Konklusion:
Ninnie tar med frågan om MDK och kontakterna med inremitterande sjukhus tillbaka till
US.
11. Nya rekommendationer för NIPT respektive utveckling av screening för preeklampsi
11.1.
Förslag från SFOG:s arbetsgrupp för fostermedicin angående NIPT
Riktlinjerna finns här. Riktlinjerna har skickats ut till RMPG i förväg. Riktlinjen
rör användningen av NIPT (icke-invasiv prenatal testning, d.v.s. genanalys av
fetalt DNA som finns i ett blodprov från mamman) ska användas för att
upptäcka trisomi 13, 18 och 21. Riktlinjerna tar inte ställning till användning av
NIPT för att upptäcka andra diagnoser.
RMPG Konklusion:
- Riktlinjerna kommer att leda till ett minskat antal amniocenteser på sikt.
Det är viktigt att en god kompetens för att genomföra amniocenteser
bibehålls trots den minskade volymen.
- En slutgiltig version av riktlinjerna inväntas. Frågan bör därefter lyftas till
Centrumrådet. Den ökade kostnaden för införande av NIPT för att
upptäcka trisomi 13, 18 och 21 beräknas till ungefär 2 mkr per år.
Kostnaden baseras på vad själva proverna skulle kosta. Eventuellt ökad tid
för att informera patienterna är inte inräknad.
11.2.
Planer på införande av screening för pre-eklampsi i Östergötland
Ninnie informerar om att förhandlingar pågår med avtalsansvariga i RÖ
angående införande av screening för pre-eklampsi. En kostnadsberäkning har
gjorts av Eric Hildebrand. Denna visar att det för RÖ:s del skulle kosta ungefär
1 mkr per år. Om införandet dessutom ska beforskas, ökas kostnaden till 1,5 mkr
per år. I beräkningarna ingår kostnader för provtagningen, analysen och ökad tid
för handhavandet och informationen.
I Östergötland sker ungefär 5000 födslar per år. I sjukvårdsregionen sker
ungefär 12000 förlossningar per år. Detta skulle motsvara en kostnad om
12000/5000 * 1 mkr = 2,4 mkr för införande i hela sydöstra sjukvårdsregionen.
12. Aktivitetslistan
12.1.
Centralisering av obduktioner av foster och barn (Gunnel)
Vid RMPG-möte 150309 fattade beslut om att kontakta cheferna för de
patologiska enheterna i sjukvårdsregionen med fråga om huruvida det vore
möjligt att centralisera hanteringen till färre enheter i syfte att öka enhetligheten
och kvaliteten.
Gunnel har pratat med patologer i sjukvårdsregionen om ovanstående. De har en
stor belastning och har inte kunnat ta i frågan än.
RMPG Konklusion:
RMPG gör ett omtag i frågan. Gunnel skickar ut en förfrågan till
patologcheferna om att RMPG anser att det är viktigt att detta görs med hög
kvalitet samt att det finns god kompetens i Jönköping och Linköping.
12.2.
Nya frågor till Aktivitetslistan?
Fler nya frågor fördes upp på listan. Se aktivitetslistan, vilken bifogats i
utskicket av minnesanteckningarna.
13. Övriga frågor
13.1.
Östsvenska gyn 1-2 okt 2015 – Lägesrapport (Agneta)
Tyvärr var det för få anmälda, och Östsvenska gyn fick tyvärr ställas in trots ett
mycket bra program. En anledning kan ha varit att SFOG hölls i Jönköping
nyligen.
RMPG Konklusion:
Agneta frågar arbetsgruppen som ansvarade för planeringen om det är möjligt
att genomföra mötet vid en annan tidpunkt med ungefär samma program,
exempelvis i mars 2016.
13.2.
Angående GCK tagna hos privata vårdgivare
RÖ informerar om att privata vårdgivare, sedan lång tid tillbaka, inte får ta
GCK-prov. Detta beror på att dessa vårdgivare inte är anslutna till diverse
vårdadministrativa system, vilket försvårar för RÖ att ta ansvar för uppföljning
av patienten och i förlängningen patientsäkerheten.
13.3.
Ändring av regiongemensamt PM om riskbedömning vid förlossning
RMPG Konklusion:
RMPG beslutar att endast datum behöver ändras. Ninnie kontaktar Meg, som
genomför ändringen och sedan skickar ut PM:et till RMPG. Henning E
publicerar det uppdaterade PM:et på sjukvårdsregionens hemsida.
13.4.
Förfrågan till US om psykologhjälp från Gallerians läkarmottagning
Jönköping
Ovanstående förfrågan har inkommit angående patienter med infertilitet. US
kommer att svara att de inte har möjlighet att ta emot patienter för denna typ av
hjälp.
13.5.
Socialstyrelsens nya rekommendation om gränsvärden för blodsocker hos
gravida http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-6-52
Den nya rekommendationen innebär relativt stora förändringar jämfört med
tidigare. Konsekvenserna för de olika klinikerna diskuteras.
RMPG Konklusion:
Kvalitetsgrupp Preventiv Kvinnohälsa ges i uppdrag att diskutera vården av
personer med graviditetsdiabetes på kommande möte, samt att då också påbörja
arbetet med en för Sydöstra sjukvårdsregionen gemensam riktlinje för vården
vid för graviditetsdiabetes.
13.6.
Genetisk provtagning på män
Fråga har uppkommit om vilken vårdgivare som ska betala genetiska
utredningar av män som har genetiska avvikelser i släkten, t ex syskon med
obalanserade translokationer. Dessa män skulle själva kunna ha avvikelser som
påverkar deras barn eller deras riskbedömningar inför egna beslut om att skaffa
barn. Ibland upptäcks dessa män genom att deras kvinnliga syskon utreds för
infertilitet. På detta sätt initieras frågan för männens del vid en åtgärd som utförs
av en kvinnoklinik. RMPG anser dock inte att det är rimligt att det är
kvinnoklinikerna som ska ansvara för kostnaderna för männens eventuella
fortsatta utredning.
13.7.
Cellprov för patienter som genomgått transplantation/ska genomgå
transplantation
Patienter som genomgått transplantation eller ska genomgå transplantation ska
genomgå cellprov. Flera olika specialiteter på US (främst onkologen) remitterar
denna patientgrupp till Kvinnokliniken US oavsett varifrån patienten kommer i
sjukvårdsregionen. Kvinnokliniken US skulle vilja ändra detta så att dessa
patienter får göra sina cellprov på hemmaplan. Det framstår som orimligt att
patienter ska behöva resa så långt för ett vanligt cellprov. Övriga kvinnokliniker
anser att detta är rimligt.
RMPG Konklusion:
Ninnie vidtalar berörda på US om den nya remissgången. Ninnie skickar också
ut US PM till RMPG om hur patientgruppen i nuläget tas om hand på US.
14. Byta av sekreterare för RMPG
Henning Elvtegen slutar som sekreterare i RMPG Kvinnosjukvård på grund av
tjänstledighet. Ny sekreterare blir Mats Mellkvist, Ledningsstaben, Region Östergötland.
Bytet sker i oktober-dec 2014 och RMPG hålls underrättade om exakt datum för
övergång.
15. Nästa möte
Nästa möte blir ett endagsmöte och hålls på Eksjö sjukhus den 15 mars. Maria Engman
håller kontakt med RMPG-sekreterare för eventuell hjälp med bokningar eller liknande.