Protokoll distriktsstyrelsen mars 2015

EFS Västerbotten
Protokoll ST
2015-03-22
EFS Ånäset
Närvarande: Marianne Berglund, Sävar
Christina Bjerle-Johansson, Sävar
Rune Hedman, ordförande, Bureå
Matts Hägglund, Flarken
Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå
Jon Nilsson, Bergsbyn
Karin Paulsson, Bjurholm
Katrine Ruuth, Umeå
Gunilla Stenberg, Åkullsjön
Frånvarande: Åke Hägglund, Svarttjärn
Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck
Anita Lundqvist, Boliden
Adjungerade: Eva S Bäckström, ek
Kristoffer Hedman, df
Lotten Markström, ph § 49
Inledning
Val av justerare
§ 41
Mötesordförande Karin Paulsson läser ett kåseri av Margaretha Melin
om ”Marie Bebådelsedag”, vi ber tillsammans. Sammanträdet förklaras
öppnat.
§ 42
Styrelsen beslutar
att välja Katrine Ruuth och Gunilla Stenberg att tillsammans med
mötesordförande justera dagens protokoll.
Godkännande av
dagordning
§ 43
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
 Fastställande av kapitalplaceringspolicy
 Rapport angående ADHD-utbildning
Ideologisk fråga:
Verksamhetsplan
2016
§ 44
Styrelsen har förelagts ett förslag på övergripande mål för åren 20162018 samt delmål för år 2016. Underlaget till de övergripande målen
har arbetats fram med hjälp av EFS Västerbottens råd, arbetsgrupper
och Salt Västerbotten.
AU 48
Bilaga
Styrelsen för ett längre samtal om dokumentet vilket utmynnar i ett
antal korrigeringar.
Styrelsen beslutar (under förutsättning att Salt Västerbotten godkänner
förslaget)
att anta förslaget på EFS Västerbottens övergripande mål för åren
2016-2018, med delmål för 2016
att presentera föreslagen verksamhetsplan för EFS Västerbottens
årsmöte.
Föregående
styrelseprotokoll
EFS Västerbottens
verksamhetsberättelse 2014
AU 46
§ 45
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet från 150214 till handlingarna.
§ 46
Df redogör för arbetet med EFS Västerbottens verksamhetsberättelse
2014. Ansvariga personer har rapporterat utifrån sina verksamhetsområden med utgångspunkt i de fem uppdragspunkterna. Styrelsen för
ett samtal om innehållet och uppdrar till df att färdigställa dokumentet
med föreslagna korrigeringar.
Styrelsen beslutar
att anta verksamhetsberättelsen för EFS Västerbotten 2014
att presentera verksamhetsberättelsen för EFS Västerbottens årsmöte.
EFS Västerbottens
bokslut 2014
ER 4
§ 47
Ek redovisar ekonomirådets förslag till EFS Västerbottens balans- och
resultaträkningar för 2014.
Resultatet före bokslutsdispositionerna, som blev ca 1,5 miljoner kr
bättre än budgeterat, beror på:
 Gåvomedelsmålet överskreds med 3,5%
 Vakanser på kretstjänster eller delar av kretstjänster
 Många frivilliga händer under Patrullriks gav ett tillskott
Styrelsen föreslår årsmötet:
 att ett uttag ur Offensiva Fonden görs med 346 tkr
 att en avsättning till Offensiva fonden görs med 800 tkr
 att årets resultat 69 tkr balanseras i ny räkning
EFS Västerbottens
budget 2016
ER 5
§ 48
Ek redovisar ekonomirådets förslag till EFS Västerbottens budget för
2016. Förslaget innebär att gåvomedelsmålet, som baseras på de senaste
årens utfall och medlemsminskning, sätts till 8 miljoner kr, att 1,2
miljoner kr får tas ur överlikviditeten samt att budgeten ska balanseras.
Detta innebär att personalkostnaderna måste minska och därmed
påverkas EFS Västerbottens verksamhet.
Styrelsen sammanfattar förslaget
 ett insamlingsmål på 8 miljoner kr
 ett uttag ur kassakistan med 1,2 miljoner kr
 en balanserad budget för 2016
Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa föreslagen budget.
Bemanningsplan
§ 49
Styrelsen för ett samtal om inriktning och prioriteringar.
Styrelsen uppdrar till df
att presentera ett förslag till bemanning 2016 till styrelsens
sammanträde 2 juni 2015.
EFS
Stöcke/Strömbäcks
bönhus
AU 51
§ 50
Från EFS föreningen i Stöcke-Strömbäck har brev inkommit (daterat
150225) till styrelsen. EFS föreningen i Stöcke-Strömbäck har tagit
beslut om att sälja sin fastighet då personella resurser att sköta
fastigheten saknas. Föreningen har tillskrivit både Tegs församling och
EFS i Västerbotten en sista förfrågan om eventuellt intresse av att köpa
bönhuset. Representanter från EFS i Stöcke-Strömbäck, Tegs
församling och EFS Västerbotten har tidigare haft en träff i frågan.
Df har på AU’s uppdrag tillsammans med ek och Vasakyrkans präst
Senitha Olsson träffat Tegs församling genom församlingsledare Mats
Pelo, komminister Maria Lundgren och pedagog Catrin Ström. Ett
förutsättningslöst samtal fördes om hur Tegs församling ser på fortsatt
verksamhet i området om bönhuset säljs. Församlingen menar att de vill
fortsätta sin verksamhet i området men i nuläget inte kan lösa
fastighetsfrågan då denna sköts av Umeå pastorat. Df’s vision för
området är fortsatt verksamhet tillsammans med Tegs församling och,
om möjligt, en nystart av EFS-grupp eller förening. Under en
övergångsperiod ser df möjligheten att EFS Västerbotten står som ägare
av fastigheten om Tegs församling/ Umeå pastorat står för de löpande
fastighetskostnaderna.
Df föreslår styrelsen att EFS Västerbotten övertar fastigheten på 2-3 år
under förutsättning att det blir en kostnadsneutral lösning för EFS
Västerbotten och att under denna tid uppdra till en mindre arbetsgrupp
att arbeta med verksamhetens fortsättning i Stöcke-Strömbäck.
Styrelsen beslutar
att ta emot Stöcke-Strömbäcks bönhus, Stöcke 9:7, som gåva
att uppdra till df att ta fram en kostnadsneutral lösning för driften under
max 2 år
att uppdra till df att ta fram en plan på hur verksamheten skulle kunna
se ut på sikt, med en första delrapport till styrelsen i november 2015
Ansökningar till
Offensiva fonden
AU 52
§ 51
Följande ansökningar har inkommit till EFS Västerbotten:
 EFS Skellefteå ”Mötesplats Migrantmammor”
 EFS Skellefteå/EFS Mobacken ”Sommarkyrka Mobacken”
 EFS Mobacken ”Mötesplats Mobacken”
EFS Västerbotten har i sin budget för 2015 avsatt 450 000 kr till
Offensiva fondens macrodel där 235 000 kr beviljats hittills.
Df meddelar att i bemanningsplanen för 2015 har ledningsgruppen
konstaterat att det finns vakanser under vårterminen som inte kommer
att kunna tillsättas förrän möjligen till hösten. Detta ger en möjlighet att
avsluta offensiva projektet ”Kraft till förändring” som fått en annan
inriktning, och att medel i stället tas från vakanser i bemanningsplanen.
Därmed ökas utrymmet i Offensiva fonden att bevilja projekt.
Styrelsen beslutar
att avsluta projektet ”Kraft till förändring” per 141231
att bevilja EFS Skellefteå ”Mötesplats Migrantmammor” 180 000 kr
att bevilja EFS Skellefteå/EFS Mobacken ”Sommarkyrka Mobacken”
21 000 kr
att bevilja EFS Mobacken ”Mötesplats Mobacken” 75 000 kr
§ 52
Din Bok i Umeå AB Ek meddelar att Din Bok i Umeå redovisar ett glädjande resultat på +79
bokslut 2014
tkr före bokslutsdispositioner och skatt. Omsättningen utföll något lägre
än budgeterat men bruttovinsten redovisas till 43,2%. Bolaget har god
soliditet.
Rune Hedman redogör för en träff mellan bolagets styrelse och dess
ägare.
Styrelsen mottar rapporten.
EFS i London
ST 12/2015
§ 53
Styrelsen har uppdragit till ekonomirådet (ER) att skapa sig en
uppfattning om vad medel ur Offensiva fonden kan användas till utifrån
den projekthandläggningsinformation som finns för fonden och i
förhållande till den förfrågan som inkommit från EFS riks, att stödja
EFS arbete i London under 2016.
ER har den samstämmiga uppfattningen att denna fond gäller
projekt på det lokala planet och att det är viktigt att projekten är väl
förankrade i den lokala missionsföreningen, Saltföreningen eller
liknande samt att förhoppningen enligt informationen är att många
projekt senare ska kunna integreras i det reguljära arbetet lokalt.
Ansökan gällande EFS i London kan inte anses uppfylla fondens
intentioner enligt ER.
Styrelsen beslutar
att avslå ansökan från EFS riks om 100 000 kr till EFS i London 2016
att uppdra till df att hålla projektet levande genom information i olika
sammanhang i EFS Västerbotten
§ 54
Dik ManuschDf meddelar att han beslutat att det i och med gjorda tjänstetidning som säljs av neddragningarna på kansliet och i det extra arbete som kansliet får
romer
genom EFS rikskonferens i Umeå under våren, inte finns utrymme för
kansliet att administrera gåvor till tidningsverksamheten.
ST 38
ER 8
Styrelsen mottar rapporten.
Meddelande om
tjänster:
Lilian Rönnblom,
pension
Kapitalplaceringspolicy 2015
§ 55
Meddelas att Lilian Rönnblom, husmor i Ersmarkskyrkan, Umeå,
lämnar sin tjänst 150331 i samband med pensionering.
Styrelsen mottar beskedet om att Lilian Rönnblom lämnar sin tjänst i
samband med pensionering, och uttrycker sitt tack för den tid hon
arbetat i Ersmarkskyrkan, Umeå.
§ 56
Ekonomirådet har gått igenom dokumentet riktlinjer för EFS
Västerbottens kapitalplacering och föreslår styrelsen att dokumentet
förnyas utan förändringar.
ER 14
Styrelsen beslutar att dokumentet riktlinjer för EFS Västerbottens
kapitalplacering förnyas för 2015 utan förändringar.
Distriktsårsmöte
2015: fördelning
arbetsuppgifter
§ 57
De arbetsuppgifter som ska fördelas på styrelsen finns i PM för
årsmöte. Det gäller fullmaktsgranskare, mötesledare, någon som
predikar, sångare, kantor, förebedjare för medarbetare och styrelse,
kollekttalare mm.
Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande och df att planera för ett
kortare årsmöte samt att ansvara för att fördela arbetsuppgifterna.
§ 58
Rapport gåvor 1502 Ek meddelar att gåvomedelsresultatet för januari och februari 2015 har
utfallit med 758 000 kr varav 115 000 kr avser enskilda gåvor.
Beräknad budget för perioden är 870 000 kr.
Styrelsen mottar rapporten.
Rapport likviditet
1502
§ 59
Ek meddelar att från februari 2014 till februari 2015 har likviditeten
minskat från 13,2 miljoner kr 8,7 miljoner kr. Nybyggnationer på
Klippengården är huvudorsaken till minskad likviditet. Per 150228
fanns 55% placerade i fonder, 23% i 3-månaders placeringskonton och
resterande 22% finns i kassa, plusgiro och rörelsekonto.
Styrelsen mottar rapporten.
Rapport Diakoniprojekt
§ 60
Df meddelar att arbetet i diakoniprojektet fortgår. Arbetsgruppen har
träffat flera diakoner med relation till EFS och håller på att färdigställa
ett samtalsunderlag för hur EFS-föreningar kan jobba med diakoni.
Materialet kommer att skickas på en referensrunda och sen tillställas
EFS Västerbotten.
Styrelsen mottar rapporten.
Rapporter EFS
§ 61
Df meddelar att EFS i Mittnorrland rekryterat ny distriktsföreståndare,
Mikael Artursson. Även Norrbotten och Sydsverige söker nya
distriktsföreståndare. Ny rektor har rekryterats till Johannelund där
namnet inte är officiellt ännu.
Till den pågående organisationsutredningen önskar missionsföreståndaren ytterligare en representant från Västerbotten till
projektgruppen. Df uppmanar styrelsen att komma med förslag på
person.
Styrelsen mottar rapporten.
ADHD-utbildning
§ 62
Katrine Ruuth meddelar att arbetsgruppen har en föreläsare på gång
som har möjlighet att genomföra utbildningen i september.
ST 169/2014
ST 34/2015
Styrelsen mottar rapporten.
Utsända protokoll
och handlingar
§ 63
ST
AU
150214
150309
ER
Personalprotokoll
Hälsning från Sjukhuskyrkan NUS
Avslutning
150311
150219
2014
§ 64
Ordförande Rune Hedman framför ett tack till avgående
styrelseledamot Gunilla Stenberg samt till icke närvarande
styrelseledamöterna Anita Lundqvist och Åke Hägglund.
Mötesordförande framför ett tack till dagens värd Matts Hägglund.
Sammanträdet avslutas med bön.
Ånäset 2015-03-22
Eva S Bäckström
sekreterare
Karin Paulsson
mötesordförande
Katrine Ruuth
justerare
Gunilla Stenberg
justerare