Certifieringsregler för fönster, dörrar, vägg- och takelement av

Regler för P-märkning
Kvalitetssäkring av konstruktion, tillverkning
och montage av fönster, dörrar, vägg- och
takelement av glas och metall
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SPCR 005
2
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
2
Förord
5
1
Certifiering vid SP
6
2
Certifieringsreglernas omfattning
7
3
Väsentliga krav enligt Plan- och Bygglagen (2010:900),
PBL
8
3.1
3.2
Tillämpliga krav enligt Boverkets föreskrifter
Berörda avsnitt i P-märkningsreglerna
8
8
4
Tekniska krav
10
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
Funktionskrav
Lufttäthet
Regntäthet
Säkerhet mot vindlast
Manövreringskrafter
Vertikal last och vridning
Tung och hård stöt
Hållfasthet och styvhet
Upprepad öppning och stängning
Dimensioner och rätvinklighet
Planhet och ytjämnhet
Värmeisolering
Säkerhet mot kondens
Hörnhållfasthet (fönster)
Temperaturstabilitet
Övriga krav
Profilmaterial
Profilutformning
Ytbehandling
Exempel på godtagen ytbehandling av aluminium
Exempel på godtagen ytbehandling av stål
Lim
Profiler (isolatorer etc) av polymera material
Beslag
Glasrutor och glasning
Tätlister och fogband
Spaltventiler
Hanteringsföreskrifter
Byggvarudeklarationer
Tilläggskrav
Brandmotstånd
Luftljudsisolering
Inbrottsskydd
Skydd mot beskjutning
Brandgastäthet för dörrar
Brandspridning utmed fasad
Reaktion vid brandpåverkan
Utrymning vid brand - dörrbeslag
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
3
4.3.9
4.3.10
Barnsäkerhet - fönsterbeslag
Personsäkerhet - glas
18
18
5
Tillverkarens egenkontroll
19
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
Kvalitetsmanual
Organisation
Kontraktsgenomgång
Dokumentstyrning
Konstruktionsstyrning
Inköp
Produktidentifikation
Produktions- och montagestyrning
Mottagningskontroll
Kontroll under tillverkning
Slutkontroll på fabrik
Kontroll-, mät- och provningsutrustning
Kontrollstatus
Hantering av avvikande produkter
Korrigerande åtgärder
Hantering, förvaring, packning och leverans
19
19
19
20
20
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
23
6
P-märkt montage
24
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Kvalitetsrutiner för montage
Projektering
Montagepersonal
Montagearbete
Kontroll av montage
Märkning
24
24
25
25
25
25
7
SPs övervakande kontroll
26
7.1
7.2
7.3
26
26
7.4
Kontrollbesök
Funktionsprovning av färdiga produkter
Åtgärder om produkt eller granskningen av egenkontrollen blir
underkänd
Rapportering
8
Övriga krav
28
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
Produktbeskrivning
Hanterings-, monterings- och underhållsinstruktioner
Märkning
Märkningsalternativ
Märketiketters utformning och innehåll
Märkningens placering
28
28
28
28
29
30
9
Villkor för certifiering av fönster, dörrar, vägg- och
takelement av glas och metall
31
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.4
9.5
9.6
Allmänt
Ansökan
Inledande bedömning
Tekniskt underlag
Fortlöpande kontroll
Märkning
Giltighetstid för certifikat
Ändring av certifierad produkt
Certifikat för tillverkare av typgodkända brandpartier
31
31
31
31
32
32
32
32
32
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
27
27
4
10
Övriga villkor för certifiering
33
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
Allmänt
Certifikatsinnehavarens ansvar
Certifikatsinnehavarens rätt att använda SPs certifieringsmärke
Återkallande av certifikat
Certifikatsinnehavarens åtaganden vid återkallande av certifikat
Återlämnande av certifikat
SPs ansvar
Sekretess
Reviderade certifieringsregler
Avgifter
Annan kontroll
Överklagande
33
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
11
Referenser
36
Bilaga 1
Mall för produktbeskrivning
Bilaga 2
Beskrivning av märketiketter
Bilaga 3
Avvikelserapport – montage
Bilaga 4
Certifikat för tillverkare av typgodkända brandpartier
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
5
Förord
Certifieringsregler beskriver villkor för certifiering av produkter genom SP Certifiering.
Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder men kan framöver revideras, t ex för
anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli
aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av
certifieringsreglernas tillämpning. Vid behov av preciseringar eller kompletteringar av
reglerna revideras reglerna och publiceras på SPs hemsida.
Hänvisningar till standarder, föreskrifter etc utan angivande av utgåva avser alltid
gällande eller senaste utgåva.
Certifieringsregel för fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall är fastställd av
enhetschefen för SP Certifiering. Denna certifieringsregel ersätter tidigare version med
samma nummer daterad maj 2010.
juli 2015
Lennart Månsson
Enhetschef SP Certifiering
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
6
1
Certifiering vid SP
Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att en produkt uppfyller
krav ställda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering vid SP handläggs av
en från provning och kontroll skild enhet, SP Certifiering. Enheten är underställd en
certifieringsstyrelse med representanter från berörda industriområden. Styrelsen kan
tillsätta expertgrupper för olika produktområden t ex som tekniska utskott. Certifiering av
produkter vid SP bedrivs i enlighet med EN ISO/IEC 17065.
Kraven ställs i speciella certifieringsregler (SPCR), som tas fram för varje område. Innan
certifiering påbörjas skall certifieringsreglerna diskuteras med berörda intressenter för att
sedan godkännas av SPs certifieringsstyrelse. Detta förfarande innebär att certifieringen
grundas på regler som är väl genomarbetade, relevanta och förankrade.
Produkter som efter en inledande bedömning med bl a provning, visar att de uppfyller
ställda krav kan certifieras av SP. Detta bekräftas genom certifikat, vilket vanligtvis bl a
innebär tillstånd (licens) att använda ett certifieringsmärke. En fortlöpande kontroll,
bestående av leverantörens egenkontroll och SPs övervakande kontroll, ska säkerställa att
kraven uppfylls under certifikatets giltighetstid.
SP certifierar för en rad olika märken, t ex CE-märket då reglerna bygger på EUs
direktivkrav.
Dessa regler avser SPs eget certifieringsmärke, P-märket, som enbart är knutet till SPs
eget certifieringssystem.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
7
2
Certifieringsreglernas omfattning
Dessa certifieringsregler SPCR 005 är tillämpliga för fönster, dörrar, vägg- och
takelement av metall och glas. Väggar förutsätts vara icke-bärande utom eventuellt för
last från glastak av högst 1,5 m bredd som ingår i det levererade systemet.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
8
3
Väsentliga krav enligt Plan- och Bygglagen
(2010:900), PBL
Krav enligt PBL
1
Bärförmåga, stadga och beständighet
X
2
Säkerhet i händelse av brand
X
3
Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
X
4
Säkerhet vid användning
X
5
Skydd mot buller
X
6
Energihushållning och värmeisolering
X
8
Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga
X
9
Hushållning med vatten och avfall
-
3.1
Tillämpliga krav enligt Boverkets föreskrifter
Krav enligt PBL
1
BBR/EKS
EKS
5:23
5:335
2
5:52
5:55
3
6:5324
8:231
4
8:35
5
7
6
9
8
3:143
3.2
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
Brandteknisk klass
Möjlighet till utrymning vid brand - Dörrar
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom
byggnader – Material, ytskikt och beklädnad
Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom
byggnader – Ytterväggar
Hygien, hälsa och miljö - Fukt – Väggar, fönster och dörrar
Säkerhet vid användning – Skydd mot fall – Öppningsbara
fönster, balkongdörrar och dylikt
Säkerhet vid användning – Skydd mot sammanstötning och
klämning – Glas i byggnader
Bullerskydd
Energihushållning
Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga – Dörrar och portar
Berörda avsnitt i P-märkningsreglerna
Krav enligt PBL
1
2
Avsnitt i P-regler där krav beaktas
4.3.1
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
Brandmotstånd (Tilläggskrav)
4.3.5
Brandgastäthet (Tilläggskrav)
4.3.6
Brandspridning utmed fasad (Tilläggskrav)
4.3.7
Reaktion vid brandpåverkan (Tilläggskrav)
4.3.8
Utrymning vid brand - dörrbeslag (Tilläggskrav)
4.1.7
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
9
Krav enligt PBL
3
4
5
6
Avsnitt i P-regler där krav beaktas
4.1.2
Regntäthet
4.2.4
Profil- och hörnutformning
4.1.3
Säkerhet mot vindlast
4.3.9
Barnsäkerhet – beslag (Tilläggskrav)
4.3.10
Personsäkerhet – glas (Tilläggskrav)
4.3.2
Luftljudsisolering (Tilläggskrav)
4.1.1
Lufttäthet
4.1.4
Värmeisolering
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
10
4
Tekniska krav
4.1
Funktionskrav
4.1.1
Lufttäthet
Produkt
Fönster
Dörr
Vägg
Tak
Provningsmetod
EN 1026
EN 1026
EN 12153
EN 12153 vid minsta förekommande alt aktuell lutning
Krav
Klass 4 enligt EN 12207
Enligt vald klass i EN 12207
Klass A4 enligt EN 12152
Klass A4 enligt EN 12152
Krav tillämpas enligt alternativet läckage per ytenhet.
4.1.2
Produkt
Fönster
Dörr
Vägg
Tak
Regntäthet
Provningsmetod
EN 1027 metod A
EN 1027
EN 12155
EN 12155 vid minsta förekommande alt aktuell lutning
Krav
Lägst klass 8 enligt EN 12208
Enligt vald klass i EN 12208
Klass R7 enligt EN 12154
Klass R7 enligt EN 12154
Takpartier provas dessutom med det yttre tätningssystemet punkterat. 25 mm av yttre
fogband/tätningslist skärs bort nedtill i mitten av varje luft. Lufttrycket pulseras därvid
mellan noll och dubbla trycket enligt EN 12154.
4.1.3
Säkerhet mot vindlast
Produkt
Fönster
Provningsmetod
EN 12211
Dörr
EN 12211
Vägg
EN 12179
Tak
EN 12179 vid minsta förekommande alt aktuell lutning
4.1.4
Produkt
Fönster
Dörr
4.1.5
Produkt
Fönster
Dörr
Krav
Utböjningsklass C (<1/300) och lägst vindbelastningsklass 3 enligt EN 12210
Utböjningsklass C (<1/300) och enligt vald vindbelastningsklass enligt EN 12210
Enligt EN 13116 vid ”design wind load” som
provelementet är dimensionerat för
Enligt EN 13116 vid ”design wind load” som
provelementet är dimensionerat för
Manövreringskrafter
Provningsmetod
EN 12046-1
EN 12046-2
Krav
Lägst klass 1 enligt EN 13115
Lägst klass 3 enligt EN 12217
Vertikal last och vridning
Provningsmetod
EN 14608 och EN 14609
EN 947 och EN 948
Krav
Lägst klass 2 enligt EN 13115
Lägst klass 3 enligt EN 1192
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
11
4.1.6
Produkt
Dörr
4.1.7
Tung och hård stöt
Provningsmetod
EN 949 och EN 950
Krav
Lägst klass 3 enligt EN 1192
Hållfasthet och styvhet
Vägg- och takelement dimensioneras för varje objekt med hänsyn till bärförmåga, stadga
och beständighet enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), BFS 2011:10. Tillverkaren skall
redovisa en till produkten anpassad dimensioneringsmodell som beaktar egenvikt och
vindlast och för takelement dessutom snölast samt de karakteristiska värden på materialegenskaper etc som används.
4.1.8
Produkt
Fönster
Dörr
4.1.9
Produkt
Dörr
4.1.10
Produkt
Dörr
4.1.11
Upprepad öppning och stängning
Provningsmetod
EN 1191
EN 1191
Krav
Lägst klass 2 enligt EN 12400 (10.000 cykler)
Lägst klass 4 enligt EN 12400 (50.000 cykler)
Dimensioner och rätvinklighet
Provningsmetod
EN 951
Krav
Lägst klass 2 enligt EN 1529
Planhet och ytjämnhet
Provningsmetod
EN 952
Krav
Lägst klass 3 enligt EN 1530
Värmeisolering
Provning: EN ISO 12567-1 (fönster, dörrar och väggelement) eller EN ISO 12567-2
(takfönster).
Beräkning: Beräkning skall ske enligt metod för detaljerad beräkning. För fönster och
dörrar godtas beräkning enligt EN ISO 10077-2 med tillämpliga ekvationer
enligt EN ISO 10077-1 och för väggelement beräkning enligt
EN ISO 12631.
Krav:
Tillverkaren skall ha tillgång till och uppge korrekta U-värden för alla Pmärkta konstruktioner och storlekar.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
12
4.1.12
Säkerhet mot kondens
Kondensrisken behöver inte provas om den på annat sätt kan visas vara godtagbart låg.
Ytkondens på insida
Provning: NT Build 235 (gäller i första hand för fönster men kan i tillämpliga delar
användas även för övriga konstruktioner)
Beräkning: Två- eller tredimensionell beräkningsmetod med övergångsmotstånd enligt
EN 10077-2
Krav:
Yttemperaturindex för isolerade profiler 0,5.
Kondens inne i konstruktionen
Provning: NT Build 236 men med 10 Pa tryckskillnad. Fönster med spaltventil i bågen
provas dessutom vid 5Pa tryckskillnad och öppen ventil. Provning är normalt
endast tillämplig för kopplade konstruktioner och skall utföras med de
genomföringar för spaltventiler, persienner etc som kan förekomma.
Krav:
Kondens får ej bildas mellan bågarna i kopplade konstruktioner eller på sådant sätt inne i konstruktioner att kondensvattnet ej dräneras ut.
4.1.13
Hörnhållfasthet (fönster)
Provning: SP-metod 4184 med följande laster:
Karmar och bågar med sammanlagd glastjocklek <6 mm:
15 kg statisk last + 4 kg dynamisk last.
Bågar med sammanlagd glastjocklek >6 mm:
30 kg statisk last + 4 kg dynamisk last.
Krav:
Bredd hos springor skall efter provning understiga 0,5 mm.
4.1.14
Temperaturstabilitet
Krav avseende lufttäthet och manövreringskrafter enligt punkterna 4.1.1 och 4.1.4 skall
uppfyllas även vid lufttemperatur -30 °C och +60 °C på utsidan. Temperaturrörelser skall
ej orsaka olämpliga deformationer, läckage eller skador på tätningar.
4.2
Övriga krav
I konstruktioner ingående komponenter bör vara CE-märkta för avsedd användning
alternativt uppfylla krav i respektive CE-märkningsstandard.
4.2.1
Profilmaterial
Aluminium
För aluminiumkonstruktioner skall profilerna vara av enhetlig legering, t ex EN AW6063 enligt EN 755-2. Vid krav på högre hållfasthet kan andra legeringar vara aktuella,
t ex EN AW-6005 och EN AW-6082.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
13
Stål
Stålkvalitet hos stålprofiler skall minst motsvara kraven enligt EN 10 025 S235JR. För
rostfritt material gäller att kvalitet skall motsvara lägst kraven enligt SS 14 23 33
(EN 10 088 Enr 1.4301).
4.2.2
Profilutformning
Metallprofiler utformas så att vatten som kan tränga in i konstruktionen, dräneras ut.
För profildelar som hållfasthetsmässigt samverkar över en bruten köldbrygga skall skjuvhållfastheten ej understiga 24 N/mm. Provning enligt RAL-RG 636/1 Aluminiumfenster.
Gütesicherung.
4.2.3
Ytbehandling
Ytbehandling skall uppfylla nedanstående krav för korrosionsklass enligt BSK 99.
Utvärdering av system som inte omfattas av nedanstående exempel på godtagen ytbehandling skall ske genom provning enligt VDA 621-415 med exponeringstid enligt
nedan:
Yta
Lägsta korrosionsklass
Exponeringstid vid provning
Utvändig
C3
35 dygn
Invändig
C1
7 dygn
Metod
Krav
Blåsbildning
SS 18 42 02
0
Rostgrad
SS 18 42 03
Ri 1
Sprickbildningsgrad
SS 18 42 04
0
Flagningsgrad
SS 18 42 05
0
Spridning från repa
SS 18 42 19
<2 mm
Spridning från kant
SS 18 42 19
<1 mm
Vidhäftning
SS 18 41 71
P >2 MPa
Ritsprov
EN ISO 2409
Betyg 1
Egenskap
Vid avsteg från detta (då antingen en aluminiumyta lämnas obehandlad eller ett ytbehandlingsalternativ väljs som inte uppfyller korrosionsklass enligt ovan) skall dokumentation från kontraktsgenomgång visa att kunden har informerats om att normalt krav för
P-märkning har frångåtts.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
14
4.2.3.1
Exempel på godtagen ytbehandling av aluminium
Förbehandling och lackering skall ske hos leverantör som är certifierad enligt
GSB/Qualicoats riktlinjer.
Lägsta godtagbara klasser enligt nedan:
- “Class 1” enligt Qualicoat
- “Weather class A1/A2 Countryside” enligt GSB
4.2.3.2
Exempel på godtagen ytbehandling av stål
Förbehandling och grundfärg i korrosionsklass C3
Underlag
Förbehandling
Grundfärg
Avfettning och rengöring
Järnfosfatering
Stål
Korrosionsskyddande
Sandblästring
ZnMn-fosfatering
-
Zink, ca 10 m
Rengöring
Korrosionsskyddande
Zink, >80 m
Rengöring
Vidhäftande
ZnMn-fosfatering
-
Zink
Kromatering
Förbehandling i korrosionsklass C1
Underlag
Förbehandling
Stål (eller zink)
Avfettning och rengöring
Järnfosfatering
Grundfärg
-
Täckfärg med 80 m skikttjocklek godtas enligt nedanstående alternativ:



pulverfärg av polyestertyp
vattenburen alkyd, akrylatfärg eller 2k polyuretan
lösningsmedelsburen alkyd eller 2k polyuretan
För plåtytor godtas dessutom förzinkad fabrikslackerad tunnplåt belagd med polyester,
PVF2 eller motsvarande med en nominell tjocklek av 25 m.
4.2.4
Lim
Lim i statiska förband skall ha skjuvhållfasthet >3,0 N/mm² vid provning enligt nedan.
Provkropp:
Fyrkantsrör (20 x 2) i fyrkantsrör (25 x 2) med instickslängd 20 mm.
Aktuell metallegering och skärvätska.
Konditionering: 14 dygns härdning i rumstemperatur, 1 dygn i -30 °C och 60 dygn i
60 °C och 100 % RH.
Tryckhastighet: 10 mm/minut.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
15
4.2.5
Profiler (isolatorer etc) av polymera material
Åldringsbeständighet
Provning:
Klimatexponering (åldring) enligt EN 513. Total bestrålning 0,8
MWs/cm² för utvändiga profiler och 0,2 MWs/cm² för övriga profiler.
Krav:
Slagseghet enligt DIN 53753 lägst 30 kJ/m² efter åldring.
(homogent material)
Krav:
Böjhållfasthet enligt EN ISO 178 lägst 2500 MPa efter åldring.
(expanderat material)
Formstabilitet
Provning:
EN 479
Krav:
Medelvärde av längändring högst 2 % och skillnad mellan profilens
sidor högst 0,4 procentenheter.
4.2.6
Beslag
Beslags ytbehandling skall motsvara minst klass 3 enligt EN 1670 eller minst klass 1 vid
placering på fönstrets/dörrens insida.
4.2.7
Glasrutor och glasning
Isolerrutor skall uppfylla kraven för P-märkning enligt SPs certifieringsregel 043.
Montering godtas enligt MTKs föreskrifter "Montering av isolerrutor" och "Val och
montering av glas i takkonstruktioner".
Fogband skall uppfylla krav enligt 4.2.8. Fogmassor för enkelglasning skall uppfylla
SS 81 81 35 klass 2.
4.2.8
Tätlister och fogband
Tätlisternas och fogbandens funktion utvärderas genom provning i full skala.
Långtidsegenskaperna ska uppfylla klasser enligt tabellen nedan.
Exponering
Klass enligt ISO 3934
Solskyddat läge
Temperaturklass P2, P3 eller P4.
Väderbeständighet klass R1
Direkt solbelyst läge
Temperaturklass P2, P3 eller P4.
Väderbeständighet klass R2
Klass enligt EN 12365-1
Temperaturklass 3 eller 5
Återhämtning efter åldring : klass 3,
4, 5, 6 eller 7
Ej möjligt
Vid solskyddat läge ska verifiering ske enligt ISO 3934 eller EN 12365-1. Vid direkt
solbelyst läge ska verifiering ske enligt ISO 3934.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
16
4.2.9
Spaltventiler
Läckage genom spaltventil i stängt läge vid 450 Pa tryckskillnad skall inte överstiga
1 m³/h. Det skall finnas korrekt information om luftflödet (l/s) vid tryckskillnad 10 Pa
genom spaltventilen i öppet läge.
4.2.10
Hanteringsföreskrifter
Skriftliga instruktioner skall finnas som innehåller erforderliga uppgifter för hur fönster,
dörrar, vägg- och takelement skall hanteras på byggplatsen, monteras och underhållas.
4.2.11
Byggvarudeklarationer
En byggvarudeklaration med disposition och uppbyggnad enligt Kretsloppsrådets
”Byggvarudeklarationer” skall finnas för aktuella produkter.
4.3
Tilläggskrav
Kraven i detta avsnitt (4.3) är inte obligatoriska. Överenskommelse kan emellertid träffas
om att för vissa produkter tillämpa ett eller flera av tilläggskraven. En förutsättning för att
ett godkännande av tilläggskrav skall lämnas är att funktionskrav och övriga krav enligt
avsnitten 4.1 och 4.2 är uppfyllda för produkten ifråga.
4.3.1
Brandmotstånd
Provning: SIS 02 48 20/SS 02 48 28 (ISO 834/ISO 3009) eller motsvarande europastandard enligt tabell nedan.
Krav:
Produkt
Europeisk provningsmetod
Dörr, öppningsbart fönster
EN 1634-1
Vägg, fast fönster
EN 1364-1
Fasad
EN 1364-1 eller EN 1364-3
Tak
EN 1365-2
Enligt Boverkets Allmänna Råd 1993:2 Riktlinjer för typgodkännande
brandskydd, utgåva 2. Klassindelning avseende integritet och isolering (EI)
eller enbart integritet (E) med åtföljande tidskrav enligt Boverkets Byggregler avsnitt 5:23. Vid prov enligt europastandard kan klassifikation utföras
enligt EN 13501-2.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
17
4.3.2
Luftljudsisolering
Provning: EN ISO 10140-2
Utvärdering och redovisning:
Kraven för dörrar, fönster, väggar, tak och fasader baseras på produktstandarder
EN 14351-1 och EN 13830.
Vägt reduktionstal (Rw) och spektrumanpassningstermer (C och Ctr) utvärderas enligt
EN ISO 717-1. Normalt utvärderas Ctr i frekvensintervallet 100-3150 Hz men det är
möjligt att på frivillig basis redovisa värde för frekvensintervallet 50-3150 Hz eftersom
det svenska ljudklassningssystemet ställer krav ner till 50 Hz. I frekvensintervallet 503150 Hz får bilaga B i EN 14351-1 inte användas.
Luftljudisolering bör uttryckas enligt följande exempel:
Luftljudisolering Rw (C; Ctr) = 33 (-1; -5) dB
4.3.3
Inbrottsskydd
Provning: EN 1628, EN 1629 och EN 1630
Krav:
Enligt vald klass i EN 1627
4.3.4
Skydd mot beskjutning
Provning: EN 1523
Krav:
Enligt vald klass i EN 1522
4.3.5
Brandgastäthet för dörrar
Provning: EN 1634-3
Krav: Klass Sa eller Sm enligt EN 13501-2
4.3.6
Brandspridning utmed fasad
Gäller fasader som ska användas i byggnad klass Br1.
Provning: SP FIRE 105
Krav: BBR 5:551, allmänt råd
4.3.7
Reaktion vid brandpåverkan
Provning: enligt standarder angivna i EN 13501-1
Krav: enligt vald klass i EN 13501-1. Se BBR 5:52 (invändigt) och 5:55 (yttervägg)
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
18
4.3.8
Utrymning vid brand - dörrbeslag
Trycken och plattor ska uppfylla kraven i EN 179.
Panikutrymningsbeslag ska uppfylla kraven i EN 1125.
Se BBR 5:335
4.3.9
Barnsäkerhet - fönsterbeslag
Provning: EN 13126-5 och NT CONS 018
Krav:
Ska uppfylla kraven för ”Grade 3/2” enligt femte fältet och ”Grade 5/6” eller ”Grade 5/7”
i åttonde fältet enligt EN 13126-5 samt godkänt resultat enligt NT CONS 018. Se
BBR 8:231.
4.3.10
Personsäkerhet - glas
Provning: EN 12600
Krav: Termiskt härdat säkerhetsklass lägst klass 1(C)2 enligt EN 12600
Laminerat säkerhetsglas, lägst klass 2(B)2 enligt EN 12600
Se BBR 8:35
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
19
5
Tillverkarens egenkontroll
Tillverkaren skall upprätta och arbeta efter ett kvalitetssystem som uppfyller tillämpliga
krav enligt detta avsnitt och för montage och tillhörande aktiviteter enligt avsnitt 6.1 och
6.3.
5.1
Kvalitetsmanual
Tillverkaren skall upprätta en kvalitetsmanual som innehåller eller hänvisar till alla dokument (specificerande dokument) och dokumenttyper (redovisande dokument) som ingår i
tillverkarens kvalitetssystem.
5.2
Organisation
En person skall vara utsedd som kvalitetsansvarig med befogenhet och ansvar att säkerställa kvalitetskraven och kvalitetssystemets funktion.
För all kvalitetspåverkande personal skall ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden vara definierade och kommunicerade till berörd personal inom organisationen.
Exempel på områden som skall omfattas:











5.3
Kontraktsgenomgångar
Dokumentstyrning
Konstruktionsstyrning
Inköp
Tillverkning
Montage
Kontroll och provning
Hantering av mätinstrument
Hantering av avvikande produkter
Korrigerande åtgärder
Förvaring, leverans och mottagning etc
Kontraktsgenomgång
En rutin för arbetsgången vid behandling av kontrakt skall vara etablerad. Rutinen behöver inte vara skriftligt dokumenterad men arbetet skall ske efter en checklista eller med
hjälp av en för ändamålet upprättad blankett som minst behandlar de av följande punkter
som kan vara aktuella:










Beställare inklusive kontaktperson och telefonnummer
Förteckning över erhållna handlingar och telefonbesked
Produkttyper, format och antal
Ytbehandling, typ och kulör
Krav avseende U-värden, brand-, ljud- eller inbrottsskyddsklass etc
Glasalternativ
Övriga speciella tillverkningskrav eller avvikelse från standardlösning
Önskemål om litteramärkning
P-märkning
Kontroll av produktionskapacitet
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
20





Tidplan för leverans
Önskemål om packning och leverans
Montage ingår/ingår ej
Förutsättningar för montage
Pris och betalningsvillkor
Varje kontrakt skall gås igenom av tillverkaren för att säkerställa att



kraven är tillräckligt väl definierade och dokumenterade
varje krav som avviker från uppgifter i anbudet klarläggs och behandlas
tillverkaren har förmåga att uppfylla kontraktskraven.
Dokumentation från sådana kontraktsgenomgångar skall bevaras.
5.4
Dokumentstyrning
Rutiner skall vara etablerade för styrning av kvalitetsdokument. Till dessa räknas bl a









kvalitetsmanualen inklusive rutinbeskrivningar och arbetsinstruktioner
produkt- och montagebeskrivningar samt ritningar
produktinformation från systemhållare eller partitillverkare
externa dokument (bl a denna regelpärm)
kontraktshandlingar, tillverknings- och montageunderlag
servicerapporter och reklamationer
journalföring av kontrollaktiviteter som krävs i dessa regler
montageintyg, avvikelserapporter, dagböcker på arbetsplats etc
rapporter från kontrollbesök och provning
Styrningen skall säkerställa att rätta utgåvor av tillämpliga dokument finns på de platser
där de skall användas och förhindra oavsiktlig användning av föråldrade dokument.
Dokument av externt ursprung skall vara identifierade och ha styrd distribution.
Alla kvalitetsdokument skall vara tydliga och kunna hänföras till aktuell produkt, order
eller montage. Kvalitetsdokument skall hållas tillgängliga för SP och förvaras på sådant
sätt att de lätt kan återfinnas.
5.5
Konstruktionsstyrning
Tillverkaren skall upprätta och vidmakthålla rutiner för att styra och verifiera produktens
konstruktion. Krav som utgör underlag för konstruktion av produkten skall identifieras
och dokumenteras. Kraven skall gås igenom av tillverkaren för att avgöra om de är ändamålsenliga. Ofullständiga, oklara eller motstridiga krav skall klargöras tillsammans
med dem som ställt kraven.
Konstruktionsresultaten skall dokumenteras på ett tydligt sätt i tillverkningsunderlag.
Konstruktionsstyrningen skall bl a avse dimensionering av bärförmåga, styvhet och dräneringssystem och dimensionering med hänsyn till temperaturrörelser. Krav avseende
brandteknisk klass, ljud- och värmeisolering samt inbrottsskydd skall beaktas. Klimatförhållanden skall beaktas vid val av ytbehandling för profiler och klass enligt EN 1670 för
korrosionsmotstånd hos beslag.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
21
5.6
Inköp
Tillverkaren skall säkerställa att inköpta produkter överensstämmer med kraven i P-märkningsreglerna genom något av följande alternativ:



5.7
Välja produkt angiven i den för P-märkningen godkända produktbeskrivningen
Välja produkt från en godkännandeförteckning som P-märkningsreglerna hänvisar till
Inkludera de krav och specifikationer som är en följd av de tekniska kraven i Pmärkningsreglerna i inköpsinformationen till leverantören
Produktidentifikation
Rutiner skall finnas för att under alla faser i produktion, leverans och montage kunna
identifiera produkterna för att förhindra förväxling. Erforderlig märkning av produkt,
förpackning, lagerplats etc skall ske.
5.8
Produktions- och montagestyrning
Tillverkning och montage skall ske under styrda och planerade förhållanden vilket bl a
skall innebära att den sker enligt dokumenterade arbetsinstruktioner och övervakas och
styrs på lämpligt sätt. Kriterier för godkänt utförande skall utarbetas och göras kända för
produktions-, montage- och kontrollpersonal. Kriterierna skall överensstämma med
handlingar som hör till P-märkningscertifikatet.
Då så erfordras skall arbetsinstruktioner utarbetas. De skall innehålla






5.9
beskrivning av arbetsgång och metoder
hänvisning till aktuella manualer, utrustningsbeskrivningar etc
uppgifter om erforderligt underhåll av maskiner och utrustning
beskrivning av den styrning och kontroll som skall ske
kriterier för godkänt utförande
beskrivning av befogenheter och rapporteringsvägar vid upptäckt av avvikande
produkter
Mottagningskontroll
Företaget skall säkerställa att inkommande produkter inte används eller behandlas förrän
kontroll eller annan verifiering visar att de överensstämmer med godkänd produktbeskrivning och med specificerade krav. Mottagningskontrollen skall bl a omfatta följande
produkter





metallprofiler
glasprodukter
fogmaterial
tätlister
beslag och fästdon.
För produkter från leverantörer med godkänd kvalitetskontroll (bl a P-märkta eller typgodkända produkter) kan mottagningskontrollen inskränkas till identifikation och kontroll
av eventuella transportskador.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
22
Inkommande produkter som inte uppfyller kraven får inte användas till P-märkta produkter eller P-märkt montage.
5.10
Kontroll under tillverkning
Tillverkaren skall fortlöpande kontrollera att produktionen och produkter under arbete
överensstämmer med arbetsinstruktioner, tillverkningsunderlag och godkänd produktbeskrivning. Kontrollen skall bl a omfatta






kapning
bearbetning
hopsättning
beslagning
glasning
märkning
Avvikelser som kan inverka negativt på produktens funktion eller beständighet skall åtgärdas. Avvikande produkter som inte kan åtgärdas får ej P-märkas.
5.11
Slutkontroll på fabrik
Tillverkaren skall granska alla produkter före leverans med avseende på mått, utförande
och kvalitet. Därutöver skall en stickprovsmässig slutkontroll ske av färdiga produkter.
Denna skall i tillämpliga delar minst omfatta följande moment:









huvudmått
synliga ytor (renhet, skador etc)
profilfogars utförande
springbredder mellan karm och båge
beslagens montering
öppnings- och stängningsfunktion
montage av tätlist
fogband (komprimering, täthet)
märkning.
Den stickprovsmässiga slutkontrollen bör om möjligt utföras av andra personer än de som
tillverkat aktuella partier och skall minst ha en omfattning enligt nedanstående tabell.
Produktion av P-märkta enheter per vecka
<100
101 - 250
251 - 500
501 - 1.000
>1.000
Antal enheter som skall omfattas
av slutkontroll per vecka
1
2
3
4
4 + ytterligare en per 1000 producerade
enheter/vecka
Resultatet från slutkontroll liksom vidtagna åtgärder vid otillfredsställande resultat skall
dokumenteras i journaler. Därvid skall mätvärden anges med sina siffervärden. Vid konstaterade avvikelser skall ytterligare produkter kontrolleras i sådan utsträckning att felaktighetens omfattning kan bedömas. Produkter med avvikelser som kan inverka negativt på
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
23
produktens funktion eller beständighet, liksom fel i märkningen skall åtgärdas. Avvikande produkter som inte kan åtgärdas får ej P-märkas.
Orsakerna till uppkomna avvikelser skall utredas och korrigerande åtgärder vidtas i produktionen.
5.12
Kontroll-, mät- och provningsutrustning
Rutiner skall finnas för att säkerställa korrekt funktion hos kontroll-, mät och
provningsutrustning. Mätningar och kontroller av kvalitetspåverkande egenskaper skall
ske med utrustning som är identifierad och godkänd. Godkännande kan grundas på visuell
kontroll eller kontroll mot passbit, externt instrument etc.
5.13
Kontrollstatus
Det skall finnas metoder, t ex märkning eller fysisk lokalisering, för att ange om en produkt eller ett parti har kontrollerats och om resultatet är godkänt eller ej.
5.14
Hantering av avvikande produkter
Det skall finnas rutiner för att upptäcka och hantera avvikande produkter. Rutinerna skall
omfatta sättet för identifiering, dokumentering, beslut om slutbehandling och information
till berörda instanser. Det skall vara klarlagt vilka som har befogenhet att fatta beslut om
att acceptera, omarbeta eller kassera avvikande produkter samt vilka som skall informeras. Rutinen skall omfatta såväl avvikande produkter under tillverkning, i lager eller
under montage som reklamationer från kunder.
5.15
Korrigerande åtgärder
Orsaken till avvikelser hos produkter eller montage skall undersökas och åtgärder vidtas
för att förhindra upprepning. Dokumentation från provning och reklamationer m m skall
användas som informationskällor. Resultaten av vidtagna åtgärder skall dokumenteras.
5.16
Hantering, förvaring, packning och leverans
Hantering, förvaring, packning och leverans av produkter skall ske på ett planerat och
styrt sätt. Lager och förrådsutrymmen skall finnas i nödvändig omfattning och vara anordnade så att skador eller försämring av produkter förhindras.
Leverantörens anvisningar för hantering och förvaring skall följas för såväl färdiga partier
som komponenter till partier (exempelvis glas).
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
24
6
P-märkt montage
Då montaget ingår i tillverkaren åtagande skall dessa regler för P-märkt montage normalt
tillämpas. För P-märkta brandklassade partier skall undantag tillåtas endast då kundens
uttryckliga krav medför att tillverkaren inte kan styra och kontrollera montaget.
Då montaget ingår i tillverkarens åtagande skall märkning ske som P-märkt montage.
Tillverkaren skall stå som ansvarig för montaget oavsett om det utförs med egen personal
eller genom samarbete med ett externt montageföretag.
Även för montage som inte ingår i tillverkarens åtagande, kan märkning som P-märkt
montage ske. Förutsättningen är då att tillverkaren har ett etablerat samarbete med det
företag som monterar och ges samma möjlighet till styrning som om montageföretaget
vore en underleverantör. På etiketten för P-märkt montage anges tillverkaren som
montageansvarig.
Då styrning av montaget enligt dessa regler av något skäl inte är möjlig
(märkningsalternativ B utan montageetikett) skall tillverkaren uppmärksamma kunden på
att denne själv svarar för att montaget utförs korrekt och att montaget skall genomgå
byggplatskontroll.
6.1
Kvalitetsrutiner för montage
Tillverkaren skall som en del av sitt kvalitetssystem upprätta ett särskilt avsnitt om
montage som innehåller skriftliga rutiner för montagearbetet och tillhörande rutiner.
Rutinerna skall göras tillgängliga för såväl egen som externt anlitad montagepersonal
genom exempelvis montagepärmar eller i elektronisk form.
Montagerutinerna skall minst innehålla följande uppgifter:
1. Namn och kontaktuppgifter till person som tillverkaren utsett som övergripande
ansvarig för montagefrågor.
2. Eventuell rutin för inspektion i förväg av montageplats inklusive måttagning.
3. Förekommande standardlösningar för montage med avseende på infästningar,
isolering, tätning och glasning.
4. Eventuella arbetsinstruktioner för montagearbete inklusive kriterier för godkänt
utförande enligt avsnitt 5.8.
5. Rutin för förfarande och befogenheter vid upptäckt av avvikande
montageförutsättningar inklusive eventuella blanketter för avvikelserapportering
(se exempel i bilaga 3).
6. Instruktioner för slutkontroll av montage inklusive blanketter för dokumentation
av kontrollresultatet och kriterier för godkännande.
6.2
Projektering
Monterings- och anslutningsinstruktioner skall finnas för varje objekt och skall
tillsammans med ritningar finnas tillgängliga vid montagearbetsplatsen. Instruktioner och
ritningar kan antingen utarbetas särskilt för det aktuella objektet eller kan vid enklare
rutinmontage utgöras av en hänvisning till en dokumenterad standardlösning.
Standardlösningen kan vara utformad med olika alternativ så att slutligt val av metod kan
ske på arbetsplatsen.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
25
6.3
Montagepersonal
Det skall vara dokumenterat att montagepersonalen har både generell montagekunskap
och kunskap om det aktuella profilsystemet. Den generella montagekunskapen skall
omfatta montagemetoder, material, brandsäkerhet, föreskrifter etc. Kunskapen om det
aktuella profilsystemet skall omfatta uppbyggnad, arbetssätt, montagemetoder etc.
Tillverkaren ansvarar för att den egna montagepersonalen är kvalificerad för sina uppgifter och skall dessutom godkänna de montageföretag som man anlitar.
Tillverkaren skall dokumentera kvalifikationskraven för egna montörer liksom kriterier
för bedömning av underleverantörer.
Tillverkaren skall upprätta en förteckning över egen kvalificerad montagepersonal och
över godtagbara underleverantörer. Aktuellt beslutsunderlag skall arkiveras. Tillverkaren
skall stickprovsvis kontrollera montage som utförts av anlitade underleverantörer.
6.4
Montagearbete
Montage på arbetsplats skall utföras enligt ritningar och beskrivningar för infästning,
isolering, tätning och glasning. Montagearbetet skall utföras av personal med erforderliga
kunskaper som är upptagna på godkännandeförteckningarna enligt 6.3.
6.5
Kontroll av montage
För varje montage skall en kvalitetsplanering ske genom att en checklista upprättas som
innehåller kritiska moment, kontrollomfattning och uppgift om mot vad kontrollen skall
ske.
Utförande och funktion hos monterade partier skall kontrolleras före överlämnandet.
Kontrollen skall minst omfatta följande moment och delvis göras före inklädnad med
täckplåtar







synliga ytor (renhet, skador etc.)
infästningar till byggstomme
lås, slutbleck, dörrstängare etc
drevning, tätningar
glasning
funktionskontroll av öppningsbara enheter
märkning
Resultatet av kontrollen, liksom vidtagna åtgärder vid otillfredsställande resultat, skall
dokumenteras på en för ändamålet framtagen blankett. Därvid skall mätvärden anges med
sina siffervärden.
Montage med avvikelser som kan inverka negativt på slutproduktens funktion eller
beständighet, liksom fel i märkningen skall åtgärdas. Då avvikelser inte kan åtgärdas får
montagemärkning inte ske. Avvikelser dokumenteras enligt bilaga 3.
6.6
Märkning
Montage som uppfyller kraven enligt dessa regler skall märkas enligt avsnitt 8.3.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
26
7
SPs övervakande kontroll
7.1
Kontrollbesök
Övervakande kontroll skall utföras av SP genom kontrollbesök på tillverkningsstället,
normalt en till två gånger per år. Vid allvarliga anmärkningar skall ytterligare kontrollbesök utföras.
Kontrollbesöken skall omfatta:
























7.2
granskning av produktbeskrivning
granskning av kvalitetsmanual
granskning av organisation
granskning av kontraktsgenomgång
granskning av produktionsstyrning
granskning av dokumentstyrning
granskning av korrigerande åtgärder
granskning av metallprofiler – kvalitet, egenskaper, ytbehandling, kapning och
bearbetning
granskning av tätningar
granskning av dränering
granskning av beslag
granskning av glas och glasning
granskning av brandklassade partier
granskning av ljud, inbrott etc
granskning av hopmontering
granskning av kontroll under tillverkning
granskning av slutkontroll på fabrik
granskning av lokaler
granskning av tillverkarens kvalitetssystem och arbetssätt mot fordringarna enligt
avsnitt 4.
granskning av montage: kvalitetssystem, personal, underleverantörer,
projektering, utförande, märkning och egenkontroll
granskning av märkning
kontroll av mätinstrument och övrig utrustning som används i den interna kontrollen
uttag av provenheter för funktionsprovning enligt 7.2
uppföljning av montage och montagekontroll (inklusive besök på montageplats)
Funktionsprovning av färdiga produkter
Provning av färdiga produkter skall omfatta de av följande egenskaper som omfattas av
certifikatet
Fönster
 Säkerhet mot vindlast (EN 12211 punkt 7.3)
 Manövreringskraft (EN 12046-1)
 Lufttäthet (EN 1026)
 Regntäthet (EN 1027)
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
27
Dörrar
 Manövreringskraft (EN 12046-2)
 Säkerhet mot vindlast (EN 12211 punkt 7.3)
 Lufttäthet (EN 1026)
 Regntäthet (EN 1027)
 Planhet och ytjämnhet (EN 952)
 Dimensioner och rätvinklighet (EN 951)
Vägg- och takelement inklusive fogar mellan element
 Säkerhet mot vindlast (EN 12179)
 Lufttäthet (EN 12153)
 Regntäthet (EN 12155)
Ljudklassade produkter provas dessutom med avseende på luftljudsisolering enligt EN
ISO 10140-2.
Normalt skall minst en provenhet uttas per år. Provuttag sker om möjligt stickprovsmässigt och i annat fall efter särskild överenskommelse. Provenheterna fördelas på olika
godkända typer och storlekar. Vid underkända provningsresultat eller avvikelser i
produktionen kan ytterligare provenheter uttas.
7.3
Åtgärder om produkt eller granskningen av
egenkontrollen blir underkänd
Om kontrollprovning och/eller granskningen av tillverkarens egenkontroll ger underkännande skall orsakerna utredas. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, omprovning eller underkännande av den fortlöpande kontrollen.
7.4
Rapportering
Den övervakande kontrollen skall rapporteras skriftligt till tillverkaren.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
28
8
Övriga krav
8.1
Produktbeskrivning
Beskrivning av fönster, dörrar, vägg- och takelement skall ske enligt mall i bilaga 1.
8.2
Hanterings-, monterings- och
underhållsinstruktioner
Skriftliga instruktioner skall finnas som innehåller erforderliga uppgifter för produkternas
hantering på byggplatsen, montering och skötsel.
8.3
Märkning
8.3.1
Märkningsalternativ
Tillverkade produkter och utfört montage som uppfyller kraven för P-märkning skall
förses med märkning enligt nedan.
Märkningens omfattning med avseende på tillverkning och montage skall framgå genom
användning av P-märkningsetiketter dels för tillverkningen och dels för montaget (kraven
på etiketternas utformning och innehåll framgår av bilaga 2). Etiketter som avser
tillverkningen anbringas av tillverkaren på fabrik.
Montageetiketten får endast användas då också tillverkningen är P-märkt. Etikett för Pmärkt montage tillhandahålls av tillverkaren och anbringas normalt efter utfört montage.
Etikett får anbringas på fabrik om tillverkarens kvalitetssystem säkerställer att kraven för
P-märkt montage uppfylls.
Vid fasta partier kan märkningen, då det är ett önskemål från kunden, antingen uteslutas
helt eller begränsas till en eller några av sinsemellan likadana enheter i varje lokal (på
varje våningsplan etc). Kontraktshandlingar skall då innehålla information som ger spårbarhet till tillverkningshandlingar och klargör P-märkningens omfattning (endast
tillverkning eller både tillverkning och montage).
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
29
Alt A
Alt B
Märkningsalternativen skall användas i följande fall:
Alternativ A:
Konstruktion, tillverkning och montage uppfyller kraven för Pmärkning. Tillverkaren ansvarar för montaget (tillverkaren står som
ansvarig för montaget även om det utförts av ett annat företag, men
etikettstexten kan då kompletteras med uppgift om montageföretaget).
Alternativ B:
Konstruktion och tillverkning uppfyller kraven för P-märkning.
Montaget omfattas inte av godkännandet. Tillverkaren skall i stället
uppmärksamma kunden på att denne själv svarar för att montaget
utförs korrekt och att montaget skall genomgå byggplatskontroll.
8.3.2
Märketiketters utformning och innehåll
Etikett som avser tillverkning skall förutom SPs P-märke även innehålla följande
uppgifter:








certifikatets nummer
innehavaren av certifikatet
tillverkarens namn
produktnamn/typbeteckning (frivillig uppgift)
funktionsklass (frivillig uppgift)
eventuell klass för tilläggskrav
löpnummer alternativt ordernummer eller motsvarande
uppgift om märkningen avser tillverkningen
Etikett som avser montage skall förutom SPs P-märke även innehålla följande uppgifter:



montageansvarigt företag (tillverkaren)
eventuell uppgift om annat företag som utfört montaget
uppgift om att märkningen avser montaget
Märketiketternas utformning och innehåll beskrivs i detalj i bilaga 2.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
30
8.3.3
Märkningens placering
Märkning av fasta partier placeras i övre högra hörnet mot rumssidan. Märkning av dörrar
och öppningsbara fönster placeras upptill på gångjärnssidan, antingen inne i karmfalsen
eller på bakkanten av dörrblad eller fönsterbåge. Märkning av överkantshängda fönster,
vridfönster etc placeras på höger sida sett från rumssidan.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
31
9
Villkor för certifiering av fönster, dörrar,
vägg- och takelement av glas och metall
9.1
Allmänt
Certifikat kan utfärdas som systemcertifikat, tillverkarcertifikat eller som ett kombinerat
certifikat som avser både produktsystem och tillverkning.
Systemcertifikatet avser produkternas konstruktion. Åberopande av certifikatet för färdig
produkt förutsätter att tillverkaren har ett giltigt tillverkarcertifikat.
Tillverkarcertifikatet avser tillverkning och montage av certifierade produkter och ger rätt
att märka produkterna med SPs certifieringsmärke (P-märket).
Innan certifikat kan utfärdas görs en inledande bedömning av produkten och den fortlöpande kontrollen. Utfärdat certifikat gäller därefter bl a under förutsättning att produkter uppfyller kraven och att den fortlöpande kontrollen fungerar.
Övriga villkor framgår av kapitel 10.
9.2
Ansökan
Ansökan om certifiering skall ske skriftligen. Ansökan om systemcertifiering skall vara
åtföljd av tekniskt underlag enligt avsnitt 9.3.1.
9.3
Inledande bedömning
I den inledande bedömningen för systemcertifikat granskas insända handlingar mot
kraven enligt dessa regler. Om SP bedömer att underlaget uppfyller kraven utfärdas
certifikatet.
För tillverkningscertifikat kontrollerar SP genom besök på produktionsplatsen tillverkarens egenkontroll och genomför en funktionsprovning på en stickprovsvis uttagen provenhet. Om egenkontroll och provningsresultat bedöms uppfylla kraven tecknar SP avtal
om fortlöpande kontroll med tillverkaren enligt avsnitt 9.3.2. Därefter kan certifikatet
utfärdas.
9.3.1
Tekniskt underlag
För aktuella produkter skall sökanden redovisa ett tekniskt underlag som skall innehålla
följande information:




Produktbeskrivning enligt mall i bilaga 1
Ritningar
Provningsrapporter och teknisk dokumentation
Monteringsanvisningar
Provningsrapporter och övrig teknisk dokumentation skall visa att de tekniska kraven
enligt kapitel 4 uppfylls. De tekniska kraven definieras genom hänvisning till olika
referensmetoder. Dokumentation enligt andra standarder kan emellertid användas om
dessa bedöms ge likvärdig information.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
32
Det tekniska underlaget skall vara försett med benämning eller nummer samt med datum
och senaste revideringsdatum.
9.3.2
Fortlöpande kontroll
Den fortlöpande kontrollen skall säkerställa att certifierade produkter fortlöpande uppfyller kraven i dessa certifieringsregler. Den skall bestå av en egenkontroll enligt kapitel
5, som tillverkaren utför, och en övervakande kontroll enligt kapitel 7, som SP utför.
Den fortlöpande kontrollen skall fastställas i avtal mellan tillverkare och SP. Om det förekommer flera tillverkare tecknar SP avtal med respektive tillverkare.
9.3.3
Märkning
Produkter och montage som uppfyller kraven skall märkas enligt avsnitt 8.3.
9.4
Giltighetstid för certifikat
Giltighetstid för systemcertifikat är normalt fem år. På grundval av bl a rapporter från
övervakande kontroll kan giltighetstiden förlängas efter ansökan från certifikatsinnehavaren. Tillverkarcertifikat gäller tills de återkallas.
9.5
Ändring av certifierad produkt
Innehavaren av certifikat är skyldig att efter ändring av konstruktion, material eller utförande underrätta SP som beslutar om ändringarna kan godkännas vilket bekräftas genom
revidering av produktbeskrivningen som ligger till grund för godkännandet och om
certifikatstexten berörs även av certifikatet.
9.6
Certifikat för tillverkare av typgodkända brandpartier
Tillverkarcertifikat enligt ett förenklat förfarande (se bilaga 5) kan utfärdas till tillverkare
av brandklassade partier om tillverkaren redan har ett kontrollavtal för dessa med SP och
om den tillverkade produkten omfattas av ett typcertifikat för P-märkning som innehåller
aktuella brandklasser.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
33
10
Övriga villkor för certifiering
10.1
Allmänt
Villkoren i dessa certifieringsregler, kapitel 9 och 10, är baserade på principer som är
fastställda i SPs kvalitetsmanual för certifiering. Underleverantörer för typprovning och
övervakande kontroll skall vara godkända av SP Certifiering.
10.2
Certifikatsinnehavarens ansvar
Certifikatsinnehavaren är ansvarig för att tillverkade produkter som omfattas av certifikatet och som är försedda med SPs certifieringsmärke, i alla avseenden överensstämmer
med certifierad produkt enligt certifikatet, samt att produkterna är lämpade för sitt ändamål och inte i övrigt kan vålla skada eller olägenhet. Detta gäller även om certifikatsinnehavaren inte är tillverkare av produkten och avtal om fortlöpande kontroll tecknats mellan
tillverkaren och SP.
10.3
Certifikatsinnehavarens rätt att använda SPs
certifieringsmärke
Certifikatsinnehavaren har rätt att märka de produkter som omfattas av certifikat med SPs
certifieringsmärke och dessutom rätt att använda märket vid annonsering eller annan reklam för produkterna. Annonsering får inte ske så att förväxling mellan märkta och ickemärkta produkter kan uppstå.
10.4
Återkallande av certifikat
SP kan med omedelbar verkan, definitivt eller temporärt, återkalla certifikatet om

certifikatsinnehavare använt SPs certifieringsmärke på eller i förbindelse med
produkter som inte uppfyller kraven eller

certifikatsinnehavare använt SPs certifieringsmärke på produkter som inte
omfattas av certifikatet eller

den fortlöpande kontrollen upphört eller resulterat i underkännande eller

certifikatsinnehavare på annat sätt brutit mot villkoren för certifikatet eller

certifikatsinnehavare inte betalat avgifter inom föreskriven tid eller

certifikatsinnehavare försatts i konkurs, gått i likvidation eller överlåtit
verksamheten eller

felaktighet i certifikat uppdagats. Certifikatsinnehavaren skall dock ges rimlig tid
för omställning till ändrade förutsättningar, om inte särskilda skäl för annan
åtgärd föreligger eller

produkten visar sig vara olämplig för sitt ändamål och i övrigt kan vålla skada
eller olägenhet.
Missbruk av SPs P-märke eller certifikat kan, förutom återkallande av certifikat, leda till
rättsliga åtgärder.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
34
10.5
Certifikatsinnehavarens åtaganden vid återkallande av certifikat
Certifikatsinnehavare, som får meddelande om att hans certifikat återkallats, definitivt
eller temporärt, skall

omgående upphöra med all hänvisning till certifikatet i annonsering eller annan
reklam för ifrågavarande produkt

ombesörja att SPs certifieringsmärke avlägsnas på alla produkter som finns i
lager, om SP så kräver

bestrida alla kostnader som är förenade med att få de undermåliga produkterna ersatta med sådana som uppfyller fordringarna i aktuella certifieringsregler, om SP
så kräver.
10.6
Återlämnande av certifikat
För återlämnande av certifikat, efter temporärt återkallande, gäller samma regler som då
certifikatet utfärdades första gången, se avsnitt 9.3. Någon förnyad typprovning krävs inte
om mindre än ett år förflutit sedan certifikatet återkallades, såvida inte certifieringsregler
eller produktionsförhållandena ändrats.
10.7
SPs ansvar
SP ansvarar för att de tekniska kraven i certifieringsreglerna bygger på tillgänglig kunskap och erfarenhet, t ex i form av vedertagna standarder eller motsvarande specifikationer, samt att reglerna speglar vad som allmänt bland intressenterna uppfattas som en relevant kvalitetsnivå.
SP ansvarar för att granskningen av certifierade produkter mot kraven i dessa reglar har
utförts med vederbörlig omsorg och enligt rutinerna i SPs kvalitetssystem.
SP har inget ansvar för certifierade/P-märkta produkter (se avsnitt 10.2).
10.8
Sekretess
Samtliga uppgifter som SP tar del av är sekretesskyddade med följande undantag

SP – eller samarbetspartner med SP – för förteckningar över gällande certifikat.
Förteckningarna kan innehålla uppgifter om certifikatsinnehavare,
certifikatnummer, certifierade produkter, eventuell klassificering, egenskaper,
utfärdandedatum samt giltighetstid

SP har rätt att offentliggöra beslut om återkallande av certifikat samt missbruk av
certifikat eller märkning.
10.9
Reviderade certifieringsregler
SP förbehåller sig rätten att ändra certifieringsregler. För förlängning av certifikat som
lämnats enligt äldre regler fordras då att certifikatsinnehavaren förbinder sig att följa de
reviderade reglerna. Certifikatsinnehavare skall dock ges rimlig tid för omställning till de
reviderade reglerna, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
35
10.10
Avgifter
Avgifter för inledande bedömning (certifiering), revidering av samt förlängning av giltighetstid för certifikat skall bestridas av sökanden/certifikatsinnehavaren.
Avgifter för övervakande kontroll regleras i avtal mellan tillverkare och SP.
Kostnader för annan kontroll enligt avsnitt 10.11 debiteras certifikatsinnehavaren endast
om kontrollresultaten visar att kraven i aktuella certifieringsregler inte uppfyllts.
10.11
Annan kontroll
SP äger rätt att när och var som helst företa kontroll av att produkt försedd med SPs Pmärke uppfyller kraven i aktuella certifieringsregler.
10.12
Överklagande
Överklagande av beslut av SP skall ske skriftligen till SP. Åtgärder till följd av överklagandet beslutas av SPs certifieringsstyrelse.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
36
11
Referenser
Boverkets Allmänna Råd 1993:2. Riktlinjer för typgodkännande
brandskydd, utgåva 2
GSB - International Quality Regulations For The Coating of
Building Components
Kretsloppsrådet. Byggvarudeklarationer. Anvisningar för upprättande av byggvarudeklarationer (www.kretsloppsradet.com)
Qualicoat - Specifications for a quality label for liquid and
powder organic coatings on aluminium for architectural
applications
BFS 2011:6
Boverkets Byggregler, BBR
BFS 2011:10
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
BSK 07
Boverkets handbok för stålkonstruktioner
DIN 53753
Testing of thermoplastics materials; flexural shock test on
specimen with a notching or a couple-V-notching
MTK
Val och montering av glas i takkonstruktionen
MTK
Glasning av aluminiumkonstruktioner eller andra
metallkonstruktioner
MTK
Montering av isolerrutor
NT Build 235
Windows: Resistance to condensation on the inner surface
NT Build 236
Windows: Resistance to condensation inside the window
RAL-RG 636/1
Güte- und Prüfbestimmungen für Aluminiumfenster: Regelung
der Anforderungen an die Werkstoffe, die Fertigung der Einzelbestandteile und der Gesamtbaugruppe des Aluminiumfensters.
Fensterverbände Frankfurt
SP FIRE 105
External wall assemblies and facade claddings - reaction to fire
SIS 02 48 20 (ISO 834) Brandprovning – Byggnadsdelar – Bestämning av motståndsförmåga vid brand
SS 02 48 28 (ISO 3009) Brandprovning – Byggkonstruktioner – Glasade konstruktioner
SS 14 23 33
Rostfritt stål – SS-stål 2333
SS 18 41 71
Färg och lack – Bestämning av vidhäftning – Dragprovning
SS 18 42 02
Färg och lack – Bedömning av nedbrytning av färgskikt –
Beteckning för intensitet, mängd och storlek av vanliga typer av
fel – Del 2: Beteckning för blåsbildningsgrad
SS 18 42 03
Färg och lack – Bedömning av nedbrytning av färgskikt –
Beteckning för intensitet, mängd och storlek av vanliga typer av
fel – Del 3: Beteckning för rostgrad
SS 18 42 04
Färg och lack – Bedömning av nedbrytning av färgskikt –
Beteckning för intensitet, mängd och storlek av vanliga typer av
fel – Del 4: Beteckning för sprickbildningsgrad
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
37
SS 18 42 05
Färg och lack – Bedömning av nedbrytning av färgskikt –
Beteckning för intensitet, mängd och storlek av vanliga typer av
fel – Del 5: Beteckning för flagningsgrad
SS 18 42 19
Färg och lack – Användning av provpaneler med avsiktligt
gjord skada i beläggningen för utvärdering av korrosionsskyddsförmåga
SS 81 81 35
Fönster – Glasningsmaterial för enkelglasning – Krav och provning
SS 81 81 41
Fönster – Hörnförband – Provning
EN ISO 178
Plast - Bestämning av flexningsegenskaper
EN 179
Byggnadsbeslag - Nödutrymningsbeslag manövrerade med
tryck eller tryckplatta - Krav och provning
EN 479
Hårda PVC-profiler för tillverkning av fönster och dörrar –
Värmeanalys
EN 513
Hårda PVC-profiler för tillverkning av fönster och dörrar –
Bestämning av beständighet vid artificiell åldring
EN ISO 10140-2
Byggakustik – Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i
laboratorium – Del 2: Mätning av luftljudsisolering
EN ISO 717-1
Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos
byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering
EN 755-2
Aluminium och aluminiumlegeringar – Strängpressad stång, rör
och profiler – Del 2: Mekaniska egenskaper
EN 947
Dörrar – Sidhängda dörrar eller svängdörrar – Bestämning av
motståndsförmågan för vertikal last
EN 948
Dörrar – Vridstyvhet – Provningsmetod
EN 949
Dörrar – Bestämning av motståndsförmågan mot mjuk och tung
stöt
EN 950
Dörrar – slagtålighet mot hård stöt hos dörrblad – Provningsmetod
EN 951
Dörrar – Dörrblad – Metod för mätning av höjd, bredd, tjocklek
och rätvinklighet
EN 952
Dörrar – Planhet och ytjämnhet hos dörrblad – Mätmetod
EN 1026
Fönster och dörrar – Lufttäthet – Provningsmetod
EN 1027
Fönster och dörrar – Regntäthet – Provningsmetod
EN 1125
Byggnadsbeslag - Panikutrymningsbeslag manövrerade med
horisontell tryckstång - Krav och provning
EN 1670
Byggnadsbeslag – Korrosionsmotstånd – Krav och provning
EN 1191
Fönster och dörrar – Slitage – Motstånd vid upprepad öppning
och stängning – Provningsmetod
EN 1192
Dörrar – Klassificering av hållfasthetskrav
EN 1364-1
Provning av brandmotstånd – Icke bärande byggnadsdelar – Del
1: Väggar
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
38
EN 1522
Fönster, dörrar, jalusier och solskydd – Skottsäkerhet – Krav
och klassindelning
EN 1523
Fönster, dörrar, jalusier och solskydd – Skottsäkerhet - Provningsmetod
EN 1529
Dörrblad – Höjd, bredd, tjocklek och rätvinklighet – Toleransklasser
EN 1530
Dörrar – Planhet och ytjämnhet – Toleransklasser
EN 1627
Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier Inbrottsskydd - Krav och klassindelning
EN 1628
Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier Inbrottsskydd - Provningsmetod för statisk belastning
EN 1629
Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier Inbrottsskydd - Provningsmetod för dynamisk belastning
EN 1630
Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier Inbrottsskydd - Provningsmetod för manuella angrepp
EN 1634-1
Provning av brandmotstånd och rökskyddande egenskaper för
dörrkonstruktioner, öppningsbara fönster och byggnadsbeslag Del 1: Provning av brandmotstånd för dörrkonstruktioner och
öppningsbara fönster
EN 1634-3
Provning av brandmotstånd och brandgastäthet för
dörrkonstruktioner, öppningsbara fönster och byggnadsbeslag.
Del 3: Provning av brandgastäthet för dörrar, portar, jalusier,
luckor och öppningsbara fönster
EN ISO 2409
Färg och lack – Ritsprov
EN ISO 7599
Anodisering av aluminium och aluminiumlegeringar Allmänna specifikationer för anodiserade beläggningar på
aluminium
EN ISO 8990
Värmeisolering – Bestämning av termiska egenskaper under
stationära förhållanden – Kalibrerad mätlåda och mätlåda med
skyddslåda
EN 10025-1
Varmvalsade konstruktionsstål - Del 1: Allmänna tekniska
leveransbestämmelser
EN 10025-2
Varmvalsade konstruktionsstål - Del 2: Tekniska
leveransbestämmelser för olegerade stål
EN 10025-3
Varmvalsade konstruktionsstål - Del 3: Tekniska
leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade
finkornstål
EN 10025-4
Varmvalsade konstruktionsstål - Del 4: Tekniska
leveransbestämmelser för termomekaniskt valsade finkornstål
EN 10025-5
Varmvalsade konstruktionsstål - Del 5: Tekniska
leveransbestämmelser för konstruktionsstål med förbättrat
motstånd mot atmosfärisk korrosion
EN 10025-6
Varmvalsade konstruktionsstål - Del 6: Tekniska
leveransbestämmelser för platta produkter av höghållfast stål i
seghärdat tillstånd
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
39
EN ISO 10077-1
Termiska egenskaper hos fönster, dörrar och jalusier – Beräkning av värmegenomgångskoefficient – Del 1: Allmänna
riktlinjer
EN ISO 10077-2
Termiska egenskaper hos fönster, dörrar och jalusier –
beräkning av värmegenomgångskoefficient – Del 2: Numerisk
metod för karm och båge
EN 10088-3
Rostfria stål – Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat, stång, valstråd och profiler avsedda för allmänna ändamål
EN 12046-1
Fönster och dörrar – Manövreringskrafter – Provningsmetoder –
Del 1: Fönster
EN 12046-2
Manövreringskrafter – Provningsmetod – Del 2: Dörrar
EN 12152
Glasfasader – Lufttäthet – Prestandakrav och klassificering
EN 12153
Glasfasader (curtain walling) – Lufttäthet – Provning
EN 12154
Glasfasader – Vattentäthet – Krav på utförande och klassificering
EN 12155
Glasfasader (curtain walling) – Regntäthet – Metod för provning under statiskt tryck
EN 12179
Glasfasader (curtain walling) – Motstånd mot vindlast – Provningsmetod
EN 12207
Fönster och dörrar – Lufttäthet – Klassificering
EN 12208
Fönster och dörrar – Vattentäthet – Klassificering
EN 12210
Fönster och dörrar – Motståndsförmåga mot vindlast – Klassificering
EN 12211
Fönster och dörrar – Motstånd mot vindlast – Provningsmetod
EN 12217
Dörrar – Manövreringskrafter – Krav och klassificering
EN 12365-1
Byggnadsbeslag – Tätningslister för dörrar, fönster,
fönsterluckor och glasfasader – Del 1: Funktionskrav och
klassificering
EN 12365-3
Byggnadsbeslag – Tätningslister för dörrar, fönster,
fönsterluckor och glasfasader – Del 3: Provningsmetod för
återhämtning efter kompression eller böjning
EN 12365-4
Byggnadsbeslag – Tätningslister för dörrar, fönster,
fönsterluckor och glasfasader – Del 4: Provningsmetod för
återhämtning efter accelererad åldring
EN 12400
Fönster och dörrar - Mekanisk livslängd - Krav och
klassificering
EN ISO 12567-1
Termiska egenskaper hos fönster och dörrar - Bestämning av
värmegenomgångskoefficient med varmlåda - Del 1: Fönster
och dörrar
EN ISO 12567-2
Termiska egenskaper hos fönster och dörrar – Bestämning av
värmegenomgångskoefficient med varmlåda – Del 2:
Takfönster och andra utskjutande fönster
EN 12600
Byggnadsglas - Pendelprov - Motstånd mot tung stöt och
klassindelning för planglas
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
40
EN ISO 12631
Termiska egenskaper hos "curtain walling" (t.ex. glasfasader) Beräkning av värmegenomgångskoefficient
EN 13115
Fönster – Klassificering av mekaniska egenskaper – Nerhängning, vridning och manövreringskrafter
EN 13116
Glasfasader (curtain walling) – Motstånd mot vindlast – Krav
EN 13126-5
Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och fönsterdörrar - Krav
och provningsmetoder - Del 5: Begränsningsbeslag för öppning
till fönster och fönsterdörrar
EN 13501-2
Brandteknisk klassificering av byggprodukter och
byggnadselement – Del 2: Klassificering baserad på
provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för
produkter för ventilationssystem
EN 13830
Glasfasader - Produktstandard
EN 14351-1
Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper Del 1: Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för
brandmotstånd och/eller rökgasläckage
EN 14608
Fönster – Bestämning av motstånd mot nerhängning
EN 14609
Fönster – Bestämning av motstånd mot vridning
EN 16281
Barnsäkerhetsprodukter - Eftermonterade öppningsbegränsande
beslag för fönster och balkongdörrar - Krav och provmetoder
EN ISO/IEC 17065
Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som
certifierar produkter, processer och tjänster
ISO 4520
Oorganiska ytbeläggningar – Kromateringsskikt på elektrolytiska zink- och kadmiumbeläggningar
VDA 621-415
Prüfung des Korrosionsschutzes von Kraftfahrzeuglackierungen
bei zyklisch wechselnder Beanspruchung. Verband der Automobilindustrie E.V., Frankfurt
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
Bilaga 1:1
Företaget AB
Sidan: 1 (3)
Datum: 200x-xx-xx
Reviderad:
Godkänd av SP:
Beskrivning av fönster, dörrar, vägg- och takelement godkända
för P-märkning
Sortimentöversikt
Produkt
Ritning nr, daterad
Vy
Vertikalsektion
Horisontalsektion
Formatbegränsningar
Produkt min. format (b x h) max. format (b x h)
Karm- och bågprofiler
Materialkvalitet:
Ytbehandling:
Profilöversikt
Produkt
Profiltyp
Ritningsnummer, daterad
Anslutningar
Anslutningstyp
Ritningsnr, daterat
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
Bilaga 1:2
Företaget AB
Sidan: 2 (3)
Datum: 200x-xx-xx
Reviderad:
Godkänd av SP:
Hörnförband
Karm:
Båge:
Post:
Spröjs:
Lim:
Tätning:
Material i fyllning
Isoleringsmaterial:
Diffusionsspärr:
Ytskikt:
Stomme:
Tätlist (öppningsbara delar)
Typ:
Fabrikat:
Material:
Mått:
Placering:
Skarvning:
Springbredd:
Glasning
Enkelglas:
Förseglade glasrutor:
Klossning:
Fogband:
Fogmassa:
Glasningslist:
Beslag
Bärgångjärn:
Koppelbeslag:
Uppställningsbeslag:
Stängningsbeslag:
Slutbleck:
Lås:
Glidbleck:
Kompletteringar
Tilluftsdon:
Kompletteringar för brandskydd:
Övrigt:
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
Bilaga 1:3
Företaget AB
Sidan: 3 (3)
Datum: 200x-xx-xx
Reviderad:
Godkänd av SP:
Hanteringsföreskrifter
Lagring:
Montering:
Underhåll:
Dimensioneringsregler
Bärförmåga och styvhet:
Dräneringssystem:
Övrigt
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
Bilaga 2:1
Märketiketter för P-märkning av glas/metallprodukter
Underlag för etikettstillverkning
Denna text tillsammans med datafiler enligt nedan utgör en generell beskrivning av hur
märketiketterna enligt ovan skall se ut. Vid beställning av etiketter kompletterar tillverkare och montageföretag den generella beskrivningen med företagsspecifika uppgifter
inom ramen för tillåtna variationer. I tveksamma fall skall SP kontaktas för godkännande
av etikettens utformning före tillverkning.
Tryckning kan ske enligt någon av nedanstående datafiler:




Etikett_PMTK_pms.ai (illustratorfil för PMS-färger)
Etikett_PMTK_cmyk.ai (illustratorfil för 4-färg)
Etikett_PMTK_pms.pdf (högupplöst pdf-fil för PMS-färger)
Etikett_PMTK_cmyk.pdf (högupplöst pdf-fil för 4-färg)
Observera att bakgrundsfärgen skall vara silver (PMS 877).
Märksystem
Märksystemet innehållet två olika etiketter:
Etikett nr 1:
Etikett nr 2:
Tillverkningsetikett ”Avser tillverkn.”
Montageetikett ”Avser montage”
Färdig märkning på produkt skall i normalfallet bestå av båda etiketterna.
Tillverkaren märker produkten innan den lämnar fabriken med etikett nr 1. Efter godkänt
montage skall montageföretaget anbringa etikett nr 2 omedelbart under etikett nr 1.
Märkningen kan ske enligt något av nedanstående alternativ:
Alternativ A:
Märketiketterna förtrycks i sin helhet, vilket bl a förutsätter att de trycks
med en löpnummerserie. Tillverkningsetiketten (etikett nr 1) måste vid
detta alternativ normalt tryckas i flera olika serier med olika förtryckta
uppgifter för att täcka in olika förekommande produktvarianter (brandklassade partier/ej brandklassade partier etc).
Alternativ B:
Märketiketterna förtrycks med vissa av de vita fälten lämnade blanka.
Tillverkaren eller montageföretaget kompletterar därefter själv etiketterna
med aktuella uppgifter genom tryck eller maskinskrift i de vita fälten.
Etiketternas placering
Märketiketterna skall alltid anbringas mot någon av produktens metallprofiler, det vill
säga underlaget utgörs av en lackerad stål- eller aluminiumyta eller av eloxerad eller obehandlad aluminium. Ytorna kan inte förutsättas vara helt rena.
Fönster och dörrar märks inne i falsen mellan karm och fönsterbåge eller dörrblad. Etiketterna är här utsatta för ett klimat som vad gäller temperatur och fuktighet ligger nära
utomhusklimatet. Däremot är de skyddade från solljus utom då fönstret eller dörren står
öppen.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
Bilaga 2:2
Fasta fasadpartier och tak märks normalt på insidan, eventuellt med sådan placering i
glasfalsen att etiketterna kan utsättas för solljus genom partiets glasrutor. Undantagsvis
kan fasadpartier och tak förses med utvändig märkning.
Fordringar på etiketterna
Etiketterna skall bestå av material med hög beständighet t ex polyester 0,05 mm och vara
självhäftande med högkvalitativt adhesiv med skyddspapper. Tryck skall ske genom
screentryck med UV-beständig färg, PMS-färger enligt nedan. Eventuell löpnummerserie
får tryckas som boktryck med oxidationshärdande färg.
Färger
Silvergrå bakgrund:
Vita rutor:
Blå rand till höger:
P-logotyp:
Text:
PMS 877
vit
PMS 286
PMS 286
svart
Teckensnitt
Helvetica
Teckenstorlek
Rubriktext i det grå
bakgrundsfältet:
7 punkter
Text i de vita rutorna: 8 punkter (eller 7 punkter om texten annars inte får plats)
Etiketternas mått
Bredd:
Höjd:
22 mm
Anpassas efter utrymmeskrav beroende på företagsspecifika
önskemål om utformning (antal vita rutor och deras höjd)
Etikettutformning
Etikett nr 1
Etikett nr 2







P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
Bilaga 2:3
Rubriktexter
Rubriktext ovanför och intill de vita rutorna skall utföras som i exemplet ovan. En
alternativ skrivning enligt nedan är dock möjlig för rubriken ”Klass”. För att underlätta
tryckning kan ytan under texten även vara vit.
Vita rutor
Etiketterna skall tryckas med vita rutor enligt exemplet ovan. Rutornas bredder och placeringar ges av exemplet. För rutorna   och  skall rutornas höjd anpassas till texten
(en eller två rader). Övriga rutors höjd skall vara enligt exemplet.
Ruta  med tillhörande rubrik ”Typ” kan slopas. En eller båda av rutorna  kan slopas.
Om båda rutorna slopas, slopas även tillhörande rubrik ”Klass”. Etikettens totala höjd
anpassas efter antalet vita rutor.
Aktuell text i rutorna    och  skall normalt förtryckas på etiketten. Rutorna  
och  kan antingen förtryckas med aktuella uppgifter eller tryckas blanka för senare
komplettering av tillverkare eller montageföretag.
Etiketternas text
1
P-märkningscertifikatets nummer. Skall skrivas ”12 34 56” eller ”1245/07”
(exempel).
2
Innehavaren till huvudcertifikatet för P-märkning, det vill säga normalt
”systemhållaren”.
3
Partiets tillverkare.
4
Företag som ansvarar för montaget (partiets tillverkare). När tillverkaren inte själv
utfört montaget kan texten kompletteras med uppgift om vilket företag som utfört
det. Det kan ske antingen i ruta  eller i en ny ruta med rubrik ”Montaget utfört
av”.
2-4
Aktuellt företagsnamn enligt ovan skall anges. Ort och telefonnummer kan anges.
5
Uppgift om aktuell typbeteckning eller produktnamn (antingen generellt produktnamn som täcker in hela tillverkningen eller en av flera förekommande typbeteckningar).
6
Uppgift om särskilt krav, normalt tilläggskrav som produkten uppfyller. Denna
uppgift är obligatorisk för produkter som är godkända enligt något av tilläggskraven i P-märkningsreglerna och skall överensstämma med uppgift i P-märkningscertifikatet.
Kravet som produkten uppfyller skall anges genom klassbeteckning enligt
nedanstående exempel:
Brandklass
Klassbeteckning enligt certifikatet, t ex ”EI xx” eller ”E xx” där xx anger aktuellt
tidskrav.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
Bilaga 2:4
Ljudklass
”R’w xx dB” där xx anger aktuellt dB-tal.
Trafikbuller
”R’a,tr xx dB” där xx anger aktuellt dB-tal.
Inbrottsskydd
”EN 1627 RC x” där x anger aktuell klass (1-6).
Skottskydd
”EN 1522 FBx” där x anger aktuell klass (1-7) eller ”EN 1522 FSG”.
Rubriken ”Klass” kan antingen tryckas som i exemplet eller ersättas med aktuell
egenskap. Tilläggskrav skall i så fall anges enligt rubrikerna här ovan: ”Brandklass” osv.
7
Obligatorisk information för spårbarhet till tillverknings- eller montagehandlingar
och till kundorder. Uppgiften kan utgöras av ett löpnummer som genom journalföring knyts till aktuella handlingar eller av ett ordernummer eller liknande. Uppgifterna kan antingen förtryckas på etiketten (löpnummer) eller fyllas i av den som
tillverkar respektive monterar produkten.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
Bilaga 3:1
Avvikelserapport - montage
Projekt
Kvalitetsplan
Datum
Företagets
logotyp
Objekt
Sign.
Sida
Avvikelserapport
Utfärdad av
Löpnummer
Avvikelse
Förslag till åtgärd
Rapporten skickas till
Datum
Utfärdarens underskrift
Kommentarer
Kostnadsregleras
Ja 
Nej  Utredes 
Kopia till
Datum
Mottagarens underskrift
Avvikelsen åtgärdad av:
Datum
Underskrift
Uppföljning av:
Datum
Underskrift
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©
Bilaga 4:1
Certifikat för tillverkare av typgodkända brandpartier
Tillverkare som har avtal med SP om övervakande kontroll av typgodkända brandpartier
kan erhålla P-märkning enligt nedanstående förenklade förfarande under förutsättning att
tillverkade produkter omfattas av ett systemcertifikat för P-märkning som inkluderar
aktuella brandklasser. Det förenklade förfarandet innebär att P-märkningen kan inledas
med de krav som gäller för typgodkända brandpartier och därefter stegvis utökas till att
omfatta samtliga krav enligt P-märkningsreglerna. Tillvägagångssättet beskrivs av
följande punkter:
1.
Tillverkaren ansöker om P-märkning enligt detta förenklade förfarande. Det kan
ske muntligt till SP eller förmedlas via innehavaren av typcertifikatet.
2.
SP skriver ett avtal om fortlöpande kontroll som undertecknas av tillverkaren och
SP. I bilaga till avtalet anges att märkningsrätten och de krav som ställs inledningsvis är begränsade enligt villkoren i denna bilaga.
3.
SP utfärdar ett tillverkarcertifikat för P-märkning. Tillverkaren tas med i
förteckningen över certifierade produkter på SPs hemsida (www.sp.se) med
tillägget att P-märkningen endast omfattar tillverkningen av brandpartier.
4.
Tillverkaren påbörjar P-märkning av brandpartier. Tillverkaren avgör om typgodkännandemärkningen skall slopas eller ske parallellt med P-märkningen.
5.
SP utför övervakande kontroll enligt P-märkningsreglerna. Kontrollen av brandklassade partier samordnas med P-märkningskontrollen. Totalt antal kontrollbesök
blir två per år. I samband med kontrollbesöken sker uttag av färdig produkt för
funktionskontroll vid SP som förberedelse för fullständig P-märkning.
6.
Vid kontrollbesöken gås kraven i P-märkningen igenom. En tidplan upprättas
gemensamt av tillverkaren och SP för anpassning till de krav som tillverkaren ännu
inte uppfyller (förutses i första hand gälla kraven i P-märkningsreglernas avsnitt 5
Tillverkarens egenkontroll och 6 P-märkt montage). Anpassningen till kraven i Pmärkningen skall ske successivt under övergångsperioden och vara klar senast tre
år efter certifikatets utfärdande.
7.
Tillverkaren utökar tillämpningen av de rutiner som krävs för P-märkningen till att
omfatta samtliga produkter enligt systemhållarens systemcertifikat för P-märkning.
8.
Sedan SP bedömt att tillverkaren i allt väsentligt uppfyller kraven för P-märkning
tas begränsningen till brandpartier bort i förteckningen över certifierade produkter.
Godkännande för P-märkt montage läggs till.
9.
Tillverkaren har ett fullständigt godkännande för P-märkning och påbörjar P-märkning av samtliga tillverkade produkter som omfattas av systemhållarens
systemcertifikat för P-märkning.
P-märkning av byggprodukter – SPCR 005 – Fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas och metall – juli 2015 ©