Föreningsbidrag 2015

FÖRENINGSBIDRAG 2015
Ansökningsdag:
senast 17 augusti
Ansökningsblanketter
Finns på kommuns
hemsida:
www.vaggeryd.se/
privatperson/blanketter
Skrolla ner till kultur,
fritid och föreningsliv
Föreningsblankett
Förutom ansökningsblanketter av olika slag, skall
även den nu så kallade
Föreningsblanketten
bifogas ansökan.
Denna blankett avser
allmänna uppgifter om Er
förening och är viktig!
Till ansökan skall
följande blanketter
bifogas:
→ Föreningsblankett
→ Verksamhetsberättelse
→ Ekonomisk redovisning
→ Revisionsberättelse
→ Samt aktuella
ansökningshandlingar
med bilagor
”Ett rikt och varierat föreningsliv ska finnas i kommunen”.
Så lyder ett av de många övergripande mål som femklövern, de femstyrande partierna i kommunen,
har satt för mandatperioden 2015-18. Att föreningsverksamheten är grundstenen i all kultur- och
fritidsverksamhet i kommunen har det aldrig varit någon tvekan om men med det nu uttalade målet
så accentueras föreningslivets betydelse än mer.
Hur politiken tänker sig detta och vilka åtgärder som skall till för att nå målet åsterstår att se.
Som inledning på detta arbete bifogar vi till detta utskick en enkel men för oss betydelsefull enkätundersökning där vi ber Er alla om hjälp att besvara några frågor bl.a. om hur kommunen på bästa
sätt kan stödja er föreningar för att kunna behålla och samtidigt utveckla föreningsverksamheten.
Vi önskar även få svar på hur vi i framtiden skall utforma våra årliga föreningsträffar.
Högkonjunkturen håller i sig för kultur och fritidssektorn!
I flera av våra grannkommuner vet vi att det är neddragningar och besparingar som gäller men inte
i Vaggeryds kommun. Det är nu femte året i rad som vi får ökade resurser till kultur- och fritidsverksamheten. Även om det inte rör sig om stora summor, 150 000 kr till sommaraktiviteten
”Sommar Kul”, så är det en viktig signal om att politiken har förståelse för och ser betydelsen av
vår sektor. Detta som en del i arbetet att utveckla och göra kommunen än mer attraktiv.
Vad gäller den totala budgeten för olika slag av föreningsbidrag uppgår den till oförändrade
1 875 000 kronor vilket skall fördelas bland de föreningar som söker bidrag.
Några förändringar eller nyheter inom bidragstödet finns inte denna gång.
Föreningsblankett - allmänna uppgifter
På denna blankett fyller Ni i alla allmänna uppgifter om er förening. Dessa uppgifter behöver vi för
att på olika sätt kunna hålla kontakten med er. För att alla uppgifter skall vara aktuella måste blanketten fyllas i årligen och skickas med ansökan.
Grundbidrag
Grundbidraget beräknas på antalet ungdomsmedlemmar vid årsskiftet 2014/2015.
Bidragsberättigade är ungdomar från 7 år till och med 19 år. Bidraget är 20 kr/medlem. För
åldrar över 19 år utgår inget bidrag.
Glöm inte att fylla i antalet medlemmar fördelat på pojkar respektive flickor. Denna uppgift är
numera av grundläggande betydelse sett ur ett jämställdhetsperspektiv.
Fyll gärna i det totala antalet medlemmar i föreningen, alltså även de som är över 19 år.
För religiösa organisationer gäller medlemsantalet barn/ungdomar som är inskrivna i ungdomsverksamheten, till exempel scout, tonår, UV och så vidare, alltså inte bara församlingsmedlemmar i
aktuell ålder.
För handikapporganisationer gäller inga åldersgränser.
Vi vill även få uppgifter om medlemsavgifterna som er förening tar ut.
Lokalbidrag
Bidraget grundar sig på de kostnader er förening haft för hyra av icke kommunala lokaler
under 2014.
Kom ihåg att specificera de olika lokalerna ni hyrt. Utgifterna skall vara styrkta på
lämpligt sätt, till exempel av fakturakopia. Lokalbidraget beviljas bara till lokaler hyrda inom kommunen Det går alltså inte att få bidrag för hyra av kommunala lokaler eftersom lokalhyran redan är
subventionerad.
Föreningar, som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till kommunala lokaler, har inte
möjlighet att få bidrag till hyreskostnaden i andra lokaler.
Bidragsdelen är högst 80 % av kostnaden och maxbeloppet
10 000 kronor.
För pensionärsföreningar är den övre gränsen oförändrad, det
vill säga 2 500 kronor.
Ansökningsdag:
senast 17 augusti
Vi påminner om att
samtliga handlingar måste
ingå i ansökan för att
ansökan ska kunna behandlas
av oss.
Det är verksamhetsåret 2014
eller motsvarande som ligger
till grund för Er ansökan.
Utbetalning av bidragen sker
under hösten 2015.
De föreningar som inte
lämnar in sina blanketter i
tid utan att kontakta kultur
och fritid, kan inte räkna
med något bidrag.
Alkohol-, drog- och
mobbningspolicy &
Pluspolarekortet
Vi ber Er uppmärksamma
texten här bredvid!
Lotteritillstånd
Vi påminner om att
föreningar som bedriver
lotteriverksamhet ska ansöka
om lotteritillstånd enligt
Lotterilagen § 17.
För att söka lotteritillstånd
eller frågor om detta är du
välkommen att kontakta
förvaltningen.
Bidrag till föreningsägda lokaler och anläggningar
Bidraget gäller de föreningar som äger sina verksamhetslokaler.
Det är betydelsefullt att så detaljerat som möjligt ange vilken slags anläggning ansökan avser.
Det kan gälla ytan för exempelvis samlingssal, dusch- och omklädningsrum, klubblokal och så
vidare. Uppgifterna gäller anläggningens eller lokalernas utformning 2014.
Vidare skall lokalerna ha använts regelbundet under året. Lokaler som stått tomma eller där
verksamheten varit sparsam, är inte bidragsberättigande.
Glöm inte att bifoga blanketten ”Redovisning av kostnader och intäkter för föreningsägda
lokaler och anläggningar” till ansökan.
Vi kan på detta sätt få en uppfattning om i vilken grad anläggningsbidraget täcker
kostnaderna för driften av anläggningen.
Även religiösa organisationer använder samma blankett som övriga föreningar.
Blanketten är ”Bidrag till föreningsägda anläggningar”. Den sammanlagda lokalytan anges i
ruta D 1, för samlingslokaler. Notera att endast lokaler som i huvudsak används för ungdomsverksamhet är bidragsberättigande. Även blanketten ”Redovisning av kostnader och intäkter
för föreningsägd anläggning” skall bifogas.
Särskilt bidrag
Alla föreningar har möjlighet att ansöka om ett så kallat särskilt bidrag. Detta är ett bidrag till
olika åtgärder som föreningen planerar för att i första hand kunna utveckla verksamheten.
Energisparbidraget finns inte längre som eget bidrag men kan sökas inom ramen för det
särskilda bidraget.
Bidrag kan inte beviljas om åtgärden påbörjas innan kultur- och fritidsnämnden tagit
ställning till ansökan.
Ytterligare information om detta bidrag finns på kommunens hemsida: www.vaggeryd.se/
privatperson/fritid, välj sedan föreningsbidrag.
Program mot droger och mobbning - Uppföljning av arbetet
Flertalet av föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har tagit fram ett program
mot droger och mobbning, vilket vi uppskattar. Vi har nu önskemål om att få ta del av hur
arbetet har bedrivits under året. Ni redovisar detta lämpligen via verksamhetsberättelsen eller
annat lämpligt dokument. Skicka med dessa handlingar i ansökan.
Pluspolarekortet, för personer med funktionsnedsättning - Vill Er förening ansluta
sig till kortet?
Med pluspolarekortet är det möjligt för en person med funktionsnedsättning att ta med en kompis,
assistent eller ledsagare till ett entrébelagt arrangemang som till exempel en fotbobollsmatch utan
att den medföljande behöver betala någon entréavgift.
Mer information och hur Ni anmäler Er och vilka föreningar som redan anslutit sig till kortet finns
på kommunens hemsida www.vaggeryd.se/privatperson/pluspolare.
Kommunalt aktivitetsstöd - Nya ansökningsdatum
Kommunalt aktivitetsstöd ingår inte i denna ansökan utan görs separat med ansökningsdatum
den 25 februari respektive 25 augusti, vilket innebär att det numera är samma datum som för det
statliga bidraget. Åldersgränsen för det kommunala bidraget är oförändrat 7 - 20 år. Bidraget är
för närvarande 40 kronor per sammankomst.
Blanketter för det kommunala aktivitetsbidraget finns att hämta på kommunens hemsida,
www.vaggeryd.se/privatperson/blanketter.
Adress:
Vaggeryds kommun
Kultur- och
fritidsförvaltningen
Box 43, 568 21
Skillingaryd
Telefon:
Göran Svensson, 67 84 58
Beata Kauppinen, 67 84 59
Fax, 0370-67 81 05
E-postadress och hemsida på föreningsblanketten
Vi ber er fylla i E-postadress samt webbadress på föreningsblanketten. Vi ber samtidigt om tillåtelse
att få använda webbadressen i föreningsregistret som finns på kommunens hemsida.
Frågor och semesterperiod
Alla ansökningsblanketter finns att hämta på kommunens hemsida. Blanketterna kan fyllas i digitalt
men måste skrivs ut, undertecknas och lämnas/skickas till oss på sedvanligt sätt.
Frågor om föreningsbidragen, kontakta förvaltningen,
tfn 67 84 59.
Veckorna 29 - 31 är förvaltningen semesterstängd.
E-post:
[email protected]
Vi önskar Er alla en härlig sommar!
Hemsida: www.vaggeryd.se
Kultur– och fritidsförvaltningen
Göran & Beata