Glasbruksprojektet - Nätverket Renare Mark

Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
Renare Marks Vårmöte
2015-03-25
Hanna Almqvist, Golder Associates AB
Pär Elander, Elander Miljöteknik AB
Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
2015-03-25
1
Glas
Blått: kobolt
Svart: nickel, krom
Orange: kadmium, svavel
Rött: guld (små mängder)
Turkos: koppar
Arsenik: tar bort gasbubblor
Bly: kristall (lättare att slipa, mer glitter)
Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
2015-03-18
2
Glasriket
 Fyra kommuner
 Ett 40-tal objekt (RK 1 och 2) inom
en radie av 40 km
 Efterbehandling ≈ 1 miljard kronor
 Avfallshantering kritisk – kostnad och kapacitet
 Intermittenta avfallsströmmar under lång tid
 Återvinning av glasmassa och/eller metaller
Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
2015-03-18
3
Förutsättningar
Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
2015-03-25
Bruksmark
Glasdeponier
 Arsenik
 Barium
 Bly




700 000 m3
förorenad jord
300 000 m3
glasavfall
25 % FA
75 % IFA
Blandat glasavfall FA
Grövre fraktion IFA
Deponeras
Lokala lösningar
Återvinnas?
Mellanlagras
Arsenik
Bly
Kadmium
Zink
4
Återvinningsmöjligheter i befintliga anläggningar
Boliden Rönnskärsverken
 Utvinner bland annat bly
 Använder sand som slaggbildare
 Mängden bly i glasbruksdeponierna kan
uppskattas till totalt 3 000 – 4 000 ton
 Blykoncentrationerna i glasavfallet är
dock för låga (Boliden behöver
koncentrationer i nivån några procent).
 Glasavfall som slaggbildare är inte
intressant pga. risken för förorening av
fallande slagg (”järnsand”) som man vill
kunna återvinna som fyllningsmaterial i
anläggningsarbeten m.m.
Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
2015-03-25
5
Återvinningsmöjligheter – pågående utveckling
Glafo
Glasforskningsinstitutet
”Från usch till resurs”
 FoU-projekt som pågår tom juni 2018.
 Utvecklar en smältprocess för
återvinning av glasmassa och metaller
(inkl. arsenik och antimon) från
deponerad glasskärv..
 Ett kompletterande utvecklingsprojekt
planeras för att ta fram metoder att
separera glasskärv från främmande
material i deponierna. Tidsaspekt för en
sådan ansökan uppges till 2016.
Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
2015-03-25
6
Återvinningsmöjligheter – pågående utveckling
Saltextraktion
Katod
Anod
As, Cd
Bly
Saltbad
Glasdeponi
Aluminiumsmälta
Kiseloxid
Återvinningsmöjligheter - slutsatser
 Boliden anser att halterna av bly är för låga och halterna av föroreningar (främst
arsenik och kadmium) är för höga för att intresse ska finnas för återvinning i
befintliga smältverk, oavsett prisbild.
 Salt Extraction AB arbetar med utveckling av saltextraktion för återvinning av
metaller från industriella restprodukter t.ex. slagg från tillverkning av rostfritt stål.
Man har visat att tekniken även fungerar för återvinning av bly från glas (äldre
TV-skärmar) och bör vara en möjlig teknik för återvinning av metaller och en
silikatmatris samt avskiljning av föroreningar (arsenik, kadmium) i en och
samma process.
 Glasforskningsinstitutet arbetar med målsättningen att ta fram en fungerande
metod för återvinning av glasmassa och metaller inom en femårsperiod. För att
få en sådan process i drift behöver frågor som huvudmannaskap och
finansiering av en anläggning lösas.
Bedömningen är att det i nuläget inte finns några återvinningsmöjligheter, men att
möjligheter kan komma att finnas i ett längre tidsperspektiv (5-10 år).
Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
2015-03-18
8
Mellanlager
Varför mellanlager
Utforma mellanlager

I väntan på återvinning

Mellanlagring <3 år, annars deponering

Minska kapacitetsbehovet


Intermittenta avfallsströmmar under lång
tid
Mellanlager för glasavfall = FA-deponi
(ev med avsteg från krav på
bottenkonstruktion, men med ex.vis tak)

Alternativt byggs mellanlager som en
deponi vilken kan sluttäckas om
återvinning uteblir
Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
2015-03-18
9
Tänkbar processkedja för ett återvinningsalternativ
Aktiviteter på glasbruksområdet
Aktiviteter på mellanlagret
Lokal hantering
Uppgrävning
Sortering
Aktiviteter på avfallsanläggning
(Behandling)
Deponering
Mellanlagring
Förbehandling?
Aktiviteter på återvinningsanläggning
Förbehandling?
Återvinning
Produkter
Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
2015-03-18
10
Sammanfattning
 700 000 m3 förorenad jord och 300 000 m3 glasavfall inom 4 mils radie
 1 miljard i EBH-kostnader, avfallshantering kritisk del
 Återvinna glasavfallet?
 I befintligt smältverk
 Genom saltextraktion
 Glafos forskningsprojekt
 Inga återvinningsmetoder ännu utvecklade
 Mellanlager
 Utformas som deponi
Hanna Almqvist, Golder Associates AB, 08-506 306 51
[email protected]
Pär Elander, Elander Miljöteknik AB, 072-217 08 77
[email protected]
Glasbruksprojektet
Förstudie avfall
2015-03-25
11