ConceptLivingTM Livsstilsboende

ConceptLivingTM Livsstilsboende
Förverkligandet av visionen ”A Fun Global Senior Living World”
Fastighetsutveckling, Chalmers
25 Mars, 2014
Dr Petter Ahlström
[email protected]
0046-730 40 43 46
1
Introduktion
Dagens föreläsning
ConceptLivingTM Livsstilsboende – nytt tänk och ny boendemodell från väster
Det pågår ett paradigmskifte på den svenska boendemarknaden för äldre. Detta har skapat en helt ny
spelplan med nya aktörer och helt andra förutsättningar för ett nytt modernt serviceinriktat boende.
Petter Ahlström, ekonomie doktor, entreprenör och VD för ConceptLiving Advisory Sweden AB,
beskriver denna utveckling samt berättar om en ny global boendemodell, tillika operatörskoncept, som
nu etablerar sig i Sverige och Nordeuropa.
Modellen syftar till att främja både livskvaliteten och självförverkligandet för individerna i målgruppen
80+ som söker efter gemenskap, aktiviteter och valmöjligheter inom ramen för sin boendeupplevelse.
2
2
Dagens agenda
Fastighetsutveckling rörande konceptboende
Del 1 - Fastighetsaffärsutveckling
09.00 - 09.45 Intro till fastighetsaffärsutveckling, utveckling av nya koncept
RAST (I)
09.50 - 10.00
Del 2 – Exemplet/Caset ConceptLivingTM
10.00 - 10.45 Intro till fastighetsaffärsutveckling, utveckling av nya koncept
RAST (II)
10.45– 11.00
Del 3 – Frågor: Hur ser ni på konceptboendemarknaden?
11.00 - 11.30
3
3
Del 1
Fastighetsaffärsutveckling
Del 1 - Fastighetsaffärsutveckling
09.00 - 09.45 Intro till fastighetsaffärsutveckling, utveckling av nya koncept
4
4
Pågående paradigmskifte
Dagens äldre tänker och agerar helt annorlunda än tidigare – det får konsekvenser
Individen (senioren):
=
Översiktsbild
►
Förväntansfulla
►
Spendersamma
►
Krävande
►
Medvetna
►
Ungdomliga
►
Aktiva
►
Självständiga
Pågående äldreboom!
5
5
Demografin
Antalet individer som kommer att finnas i målgruppen ökar kraftigt de närmaste åren
Nationell befolkningsdistribution (18-100 år)
Åldrande befolkning
Antal
160 000
140 000
Huvudsaklig målgrupp
120 000
100 000
80 000
2012
60 000
2060
40 000
20 000
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
0
Ålder
År
Totala
befolkningen
30-59
%
60 - 84
%
85+
%
Medellivslängd
2012
9 487 000
3 687 000
39%
2 383 000
25%
253 000
2,7%
81
2060
11 610 000
4 142 000
35%
3 510 500
30%
657 000
5,6%
86
Ökning
+2 123 000
+455 000
+1 127 500
+404 000
+5
6
Institutionella ramverket
Det legala ramverket skapar förutsättningarna för nya boendeformer för äldre
Unga seniorer
Seniorer
Äldre seniorer
Vård- och
omsorgsboende
Trygghetsboende
Seniorboende
Kvarboende
-55
70-80
80+
Tjänstepaket:
Privata tjänster/
Hushållsnära tjänster
Hushållsnära tjänster/
Hemtjänst
Vård- och omsorgstjänster/
Hemsjukvård
Betalning:
Privat
Privat/Skattefinansierat
Skattefinansierat
Källa: Ahlström, P., Boendemodeller för seniorer och äldre, EY Analys/ConceptLiving
7
7
Konkurrensen om uppmärksamheten har bara börjat
En helt ny bransch – Äldrelivsbranschen – har formats!
8
8
Äldrelivsbranschens utmaning
Vi står inför stora utmaningar samtidigt som alla konkurrerar om uppmärksamheten!
ConceptLiving Advisory Sweden
”Thought leadership”
FILTER
Fastighetsägare
Staten
Landstinget
Vårdoperatörer
Tjänsteleverantör
Konceptbolag
Konsumtion
Banker
Fiinansbolag
Försäkringsbolag
Byggföretag
Expoatörer
Konceptägare
Intresseföreningar
Lobbyister
Media
Akademin
Handeln
Resebyråer
Nöje
mm
BRANSCHSAMVERKAN/-FORUM
SeniorVärlden Sverige
Staten
Landstinget
Tjänsteoperatör
Bank &
finans
ÄLDRELIVSBRANSCHEN
Komunen
Underhållning
Fastighet
Teknik
Behov föreligger av ett samlat
forum för branschfrågor!
9
9
Svenska boendekoncept
Tre exempel
En idé om det goda boendet (äldre):
1. SilverLife (Stockholm)
►
Projekt Graninge Stiftsgård (www.silverlife.se)
2. Seniorgården (Stockholm + regionhuvudstäder)
►
Har 25 års erfarenhet, stora i Stockholm (www.seniorgarden.se)
3. Bostadsbolaget (Göteborg)
►
Next Step Living - Majviken (www.nextstepliving.se)
10
10
Svenska referensexempel
Bostadskomplement
11
11
Ny vetskap och nya influenser
Vi har mycket att lära från andra!
Sverige i ett internationellt jämförelseperspektiv
Boende för äldre och service
Demografi och förmögenhet
Finansiering och kostnader
Lagar och regler
Marknadsstruktur
Hyresnivåer, transaktionsvolymer och yielder m.m.
12
12
Nordamerikanska referensexempel 1(2)
Bostadskomplement
13
13
Nordamerikanska referensexempel 2(2)
Bostadskomplement
14
14
Den teoretiska bakgrunden
Psykologi och ekonomi
Maslows behovshirearki
Upplevelseekonomi*
Upplevelser
5) Självförverkligande
4) Uppskattning
3) Kärlek och gemenskap
2) Trygghet
1) Kroppsliga behov
Lösningar
Tjänster
Produkter
*Källa: Utifrån ett tjänsteperspektiv, bl.a. företrätt genom prof. Bo Edvardsson, CTF, Karlstad universitet (2011)
15
15
Intressentblomman
Med den enskildes boendeupplevelser och livskvalitet i fokus
Fastighetsägare
Staten
Landstinget
Boende/
slutkunden
Kommunen
Finansiär
”Vi lever inte för att bo. Vi bor för
att leva. Det viktiga med hur vi
bor är hur det låter oss leva, hur
det påverkar raden av vardagar
som lagrar sig till våra liv.”
Operatör
Rita Liljeström, Bo för att leva (SOU
2007:103)
Tid
Solidaritet – Valfrihet – Rättvisa – Hållbarhet
Källa: Ahlström & Hedlund, ”Intressentblomman”, EY Analys/ConceptLiving (2011)
16
16
LeisureCare
Ledande företrädaren för den nordamerikanska ”Senior Living Industry”
Källa: *Youtube-klipp: LeisureCares livstilsboendeverksamhet i Vancouver
17
17
LeisureCare ett globalt samarbete
Företagsfakta USA
►
35+ Years of History
►
35+ US Communities
►
Over 5,000 Residents in the US
►
2,000+ Employees
18
18
LeisureCare
Insikten om seniorboendemarknadens potential
”Detta är en bra business idag, MEN om 10 år kommer den att vara fantastisk!”1
1)
Bob Westerman, President , LeisureCare, Seattle, USA (2011)
19
19
Del 2
Caset ConceptLivingTM
Del 2 – Exemplet/Caset ConceptLivingTM
10.00 - 11.00 Intro till fastighetsaffärsutveckling, utveckling av nya koncept
20
20
Den svenska marknadsbilden
Fokus på seniorer som söker efter oberoende, aktiviteter och gemenskap
År 2025
3 030 500 st
Antal individer
(+ 1 150 000)
Seniorboende
Trygghetsboende
394 000 st
(+141 000)
Kvarboende
Vård- och omsorgsboende
60
Ålder
107
85
Seniorboende
Vård- & omsorgsboende
ConceptLivingTM är ett perspektiv på värdeskapande där slutkundens upplevelser är i fokus
21
21
ConceptLiving Advisory Sweden AB
Vi har rollen som idébärare och projektkoordinator
Kommun
Operatör
ConceptLiving1
1 Våra
tjänster utgår från fastigheten men
adderar och koordinerar därtill andra
branscher och kompetensområden i syfte att
driva utvecklingen och leda
förändringsarbetet
Slutkunden
Fastighetsägaren
22
22
Framtidens boende för äldre
Utgår från värdegrunden och med en tydlig idé om vad och hur värde skapas
Framtidens boende för äldre*
- tjänsteperspektivet som utgångspunkt -
Boende
Tjänster
Värdegrund
Källa: P. Ahlström, Ernst & Young/Analys (April 2012)
23
23
Värdet i boendeupplevelsen
Värdet är en funktion av upplevelser kontra förväntningar
Värdet för
individen
ConceptLivings livstilsboendekoncept
Självförverkligande
Upplevelser
Vård- och
omsorgstjänster
Social tillhörighet
Hushållsnära
servicetjänster
Fysisk säkerhet
Övriga tjänster
Branschpraxis
Lagar och regler
Värdegrund
Källa: Ahlström ”Värdehuset”, EY Analys/ConceptLiving (2011)
24
24
Tjänstetriangeln
Boendeupplevelser skapas i interaktionen mellan kund och medarbetare
TRYGGHET
TRIVSEL
Boendets sociala innehåll
Ledning
Intern
kommunikation
Extern
kommunikation
Värdeskapande
Boendeupplevelser
FUNKTION
Medarbetare
Kunder
En balanserad helhet
Tid
Källa: Ahlström, CL:s managementmodell, Den balanserade helheten, ConceptLiving (2014)
25
25
ConceptLivingsTM utvecklingsprocess
Rådgivning, projektutveckling och operatörskap
Rådgivning
Konceptutveckling
&
kvalitetssäkring
ConceptLivingTM
Projektutveckling
Service
Projektutveckling
&
projektledning
Operatörskap
&
utbildning
ConceptLiving ÄR en helhetsansats för att skapandet av det attraktiva boendet i en
social struktur med förutsättningar till livskvalitet, gemenskap och ett aktivt liv!
26
26
Vår vision: ”A Fun Global Senior Living World”
Visionen om att vara en del av ett meningsfullt större sammanhang utan gränser
Ett boende att flytta till bestående av gemenskap, aktiviteter och valmöjligheter.
Att bli äldre ska vara något att se fram emot!
CL-Community Göteborg
CL-Community Stockholm
CL-Community Berlin
CL-Community London
CL-Community Seattle
CL-Community Vancouver
etc.
27
27
Vår vision, mål och strategi
ConceptLiving Advisory Sweden AB
Vision
 ”A Fun Global Senior Living World”
Mål
 50 anläggningar inom 15 år i norra Europa
 Skapa en global och FUN Seniorvärld
 Vara en bland topp 5 på europamarknaden
28
28
Leisure Care Communities
Where residents come to LIVE!
Typical Day at Fairwinds - Ivey Ranch
0900 – Body Conditioning Exercise
Class
0930 – Beachside Roll & Stroll
1000 – Kitchen Tour with Chef
1030 – Watercolor Class
1130 – Golf Course/Picnic Outing
Typical Day at Van Mall
0900 – Exercise for Strength
1000 – The Oregon Zoo & Tai Chi
Flash Mob
1330 – Wii Bowling
1400 – Jewelry Making with Katie
1300 – Pin Busters Bowling
1800 – Poker
1300 – Bridge Party & Bring Your Own
Game
1900 – Book Club
1900 – Jeopardy
1330 – Canasta
1930 – Wheel of Fortune
1500 – Music of Your Life with Vicki
1900 – Modern Movie Night
29
29
Leisure Care Communities
Where residents come to LIVE!
30
30
It is all about people!
Ledning, Medarbetare, Kunder
►
Att ha kul ”five star fun”
►
Att vara noga med rekryteringen (PeoplePeople)
►
Att alltid erbjuda exceptionell bra service
►
Att tro på konceptet och ha modet att genomföra det
►
Att visa engagemang
►
Att göra rätt saker
Foto: P. Ahlström Fairwinds Spokane (2013)
31
31
It is all about people!
Ledning, Medarbetare, Kunder
►
Uppträda som ett lag – alla är lika mycket värda
►
Kommunikation, möten och uppmuntran
►
Uppmärksamma varandras insatser
►
Låta avdelningscheferna vara med vid rekryteringen av
”topp tre kandidaterna”
►
Förtroende, ansvar och befogenheter
Foto: P. Ahlström Fairwinds Spokane (2013)
32
32
It is all about people!
Ledning, Medarbetare, Kunder
►
►
►
►
►
Att inte glömma vem du arbetar för
Att involvera sig i aktiviteterna
Att engagera sig
Att intressera sig
Att ha kul!
Foto: P. Ahlström Fairwinds Spokane (2013)
33
33
Framgångsfaktorer
Åtta komponenter för världsklasskoncept och helhetens sju beståndsdelar
Konceptkomponenter
•
•
•
•
•
•
•
•
Kundnöjdhet
Medarbetare
Miljö
Atmosfär
Lönsamhet
Stödja visionen
Hantera klagomål
Riskmanagement
Helhetens beståndsdelar
•
•
•
•
•
•
•
Gästservice
Hälsovård
Städning
Fastighetsservice
Försäljning och marknadsföring
Administration
Måltidsupplevelsen
34
34
Samhällsfastigheter 2014
Bedömda direktavkasningskrav i Sverige
Bedömt långsiktigt avkastningskrav för samhällsfastigheter 2014 - GENOMSNITT
TYP
ÖST
VÄST
SYD
NORR
Äldreboende
5,90
6,10
6,15
6,65
Vård
6,60
7,50
7,50
7,20
Skola
6,00
7,35
6,95
6,70
Rättsväsende
6,25
-
6,15
5,75
Källa: Sammanställning av offentligt tillgängliga och registrerade transaktionsrörelser i marknaden
35
35
Apropå förändring och utveckling
Är svårt, tar tid och kräver tålamod
”Inget är så svårt att genomföra, har så ringa utsikt till
framgång eller är så farligt att hantera som införandet
av en ny tingens ordning.”1
1Niccolò
Machiavelli, Fursten (1532)
36
36
Del 3
Frågor?
Del 3 – Frågor: Hur ser ni på konceptboendemarknaden?
11.00 - 11.30
37
37
One Eighty International vs. ConceptLiving Advisory
Erbjudande med internationell koppling
►
Market Research
►
Architectural Design Review
►
Consulting
►
Leisure Care University
► Washington State University
(utbyte)
38
38
Till sist
Ytterligare kommentarer
Några ytterligare frågor eller kommentarer?
… och till sist en inbjudan till LeisureCare University i USA – välkomna att ta kontakt!
39
Tror ni på det här boendekonceptet?
Välkommen och ta steget in i en helt ny värld!
Helhetsperspektivet
”Ge mig en fast punkt och jag skall rubba
hela världen!”1
Framtiden
1Arkimedes
(287-212 fKr)
40
40
Tack för uppmärksamheten!
ConceptLiving Advisory Sweden AB
41
Kontakt
Petter Ahlström
Ekon Dr, VD
 Mobil:
 E-mail:
 Hemsida:
+46 730 40 43 46
[email protected]
www.cla-sweden.se
42