Protokoll - Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Samhällsbyggnadsnämnden
Sida
2015-05-26
67 (75)
Plats och tid
Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 26 maj 2015, kl. 17.00-17.40
Beslutande
Leif Skeppstedt (S) ordf
Björn Andersson (M)
Morgan Fredriksson (S)
Marie-Louise Thyberg (S) tjänstg ers
Lotta Sjögren (V)
Robert Davidsson (C)
Roger Eriksson (SD)
Övriga deltagande
Pierre Andersson (S) ej tjänstg ers
Monica Granström (S) ej tjänstg ers
Hans Göran Olsson (V) ej tjänstg ers
Jan Karlsson (SD) ej tjänstg ers
Thorsten Schnaars, enhetschef
Catarina Djupström, sekreterare
Åsa Pettersson, miljöinspektör §§ 48-50
Utses att justera
Robert Davidsson
Justeringens
plats och tid
Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 juni 2015
Sekreterare
...................................................................................
Catarina Djupström
Ordförande
........................................................................................................................................
Leif Skeppstedt
Justerande
........................................................................................................................................
Robert Davidsson
Paragrafer
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-26
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Datum för
2015-01-06
anslags nedtagande
2015-06-23
Kommunhuset Vingåker
Underskrift
.........................................................................................
Namnförtydligande
Åsa Westerlund
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
48-53
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-05-26
68
Sbn § 48
Dnr 44/2012
Dnr 99/2015
450 (Ecos)
2311
Information
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Utdömande av vite enligt Miljöbalken på fastigheten Billsbro 2:28
Nämnden uppdateras hur hanteringen av rubricerande ärende fortlöper.
Sista dag för inbetalning av vitesbeloppet är den 21 maj 2015. Om beloppet inte
betalas in startas en utredning om fastighetsägarnas tillgångar.
Skadad fornlämning på Västra Vingåker 79:1, fastigheten Källstugan 10
En anonym anmälan inkom till Länsstyrelsen att fastighetsägaren på Källstugan 10
grävt inom fornlämningsområde på sin fastighet. Samma dag utfärdade
Länsstyrelsen en polisanmälan av fastighetsägaren och samhällsbyggnadsenheten
beslutade om byggstopp. Åklagaren avgör om fastighetsägaren ska bli åtalad för
åtgärderna inom fornlämningsområdet.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-05-26
69
Sbn § 49
Dnr 65/2014
420 (Ecos)
Föreläggande förenat med vite angående uppstädning
och förvaring av ensilageplast på fastigheten Vrettsta 2:5
Samhällsbyggnadsnämndens beslut


Samhällsbyggnadsnämnden förelägger XX, med personnummer
XXXXXX-XXXX, i egenskap av verksamhetsutövare på fastigheten Vrettsta
2:5 i Vingåkers kommun att snarast, dock senast 3 veckor efter delgivningen
av detta beslut:
-
Städa upp den ensilageplast som har spridits på gårdsplanen samt den
plast som spritts från gården längsmed Högsjövägen.
-
Förvara plastavfall från ensilagehanteringen i behållare, container eller
liknande kärl med väggar som förhindrar vindspridning. Om plast ändå
sprids ska städning ske utan dröjsmål.
Samhällsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med vite om
25 000 kronor per punkt. Det sammanlagda vitet som kan utdömas är
50 000 kronor.
Lagstöd: 2 kap. 3 §, 15 kap. 5a § & 30 §, 26 kap. 9 § & 14 § Miljöbalken.
Beskrivning av ärendet
Klagomål rörande spridd ensilageplast på rubricerade fastighet inkom till
miljökontoret i mars 2014. En inspektion gjordes varefter ett beslut om
föreläggande fattades om bland annat uppstädning av spridd plast samt förvaring
så att vindspridning förhindrades. Vid uppföljande inspektion i oktober 2014
fanns det fortfarande spridd plast på gårdsplanen men bedömningen gjordes att
det var tillräckligt uppstädat för att föreläggandet skulle anses uppfyllt. Ett nytt
beslut om föreläggande fattades där det förtydligades hur förvaringen skulle ske
för att förhindra vindspridning och ge en bättre ordning samt att eventuella
plastbitar som ändå råkat bli spridda med vinden omgående skulle städas upp.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-26
70
Forts.
Sbn § 49
Den 24 april 2015 passerade en miljöinspektör fastigheten och kunde då
konstatera att mängden plast som ligger spridd på gården nu ökat och att det låg
spritt upp till 300 meter från gården. Enhetens bedömning är att den spridda
plasten återigen behöver städas upp, att den fortlöpande uppstädningen som ska
ske inte har fungerat samt att förvaringen inte är ändamålsenlig för att förhindra
vindspridning. Därför föreslås att beslut fattas om uppstädning samt
ändamålsenlig förvaring. Eftersom problemet är återkommande och tillräckliga
åtgärder inte vidtagits trots tidigare föreläggande, bedöms det motiverat att förena
föreläggandet med vite. Beslutsunderlaget har kommunicerats skriftligen med
verksamhetsutövaren. Inget yttrande har dock inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-05-04
_____
Expediering
Fastighetsägare till Vrettsta 2:5
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-05-26
71
Sbn § 50
Dnr 284/2011
446 (Ecos)
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten på
fastigheten Säby 2:18
Samhällsbyggnadsnämndens beslut


Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder XX, med personnummer
XXXXXX-XXXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad-, diskoch tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Säby
2:18 från och med den 30 september 2015.
Samhällsbyggnadsnämnden förenar förbudet med vite om 75 000 kr.
Lagstöd: 26 kap 9, 14 §§, 9 kap 7 § och 2 kap 3 § Miljöbalken
Beskrivning av ärendet
Vingåkers kommun genomförde 2011 en avloppsinventering kring Öljaren.
Målsättningen är att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska uppfylla gällande
krav. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan orsaka smittspridning,
övergödning och syrebrist i vattendrag och sjöar. Bakterier från avloppsvattnet
kan även förorena dricksvattenbrunnar. Som en följd av detta genomför
miljökontoret områdesvisa inventeringar i kommunen.
Beslut om förbud för utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga anläggningen på
fastigheten Säby 2:18 fattades den 30 januari 2012. Förbudet trädde i kraft den 30
juni 2013. Samhällsbyggnadsenheten har vid inspektion konstaterat att
avloppsvatten fortsatt släpps ut till den bristfälliga avloppsanläggningen på
fastigheten trots att beslutet om förbud har trätt i kraft.
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat om förbud förenat med vite
gällande aktuell fastighet då avloppet inte åtgärdats. Eftersom personuppgifterna
inte protokollfördes i samband med det beslutet lyfts nu ett nytt förslag till beslut,
med ett nytt datum då avloppet senast ska vara åtgärdat för att spillvatten fortsatt
ska kunna släppas ut från fastigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-04-21
_____
Expediering
Fastighetsägare till Säby 2:18
Miljöinspektör
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-26
72
Sbn § 51
Delegationsärenden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, 2015-05-26
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-26
73
Sbn § 52
Underrättelse om förrättning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av sammanställning av förrättningar.
Beslutsunderlag
Sammanställning av underrättelse av förrättningar, 2015-05-26
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-05-26
74
Sbn § 53
Dnr 244/2013
Dnr 405/2014
Dnr 180/2015
Dnr 101/2015
407 (Ecos)
450 (Ecos)
407
460
Delgivningar
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Entledigande
Hans Göran Olsson (V) har av kommunfullmäktige 2015-04-20, § 34, beviljats
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Överklagande av beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken för
fastigheten Låttra 3:3
Fastighetsägaren till rubricerade fastighet har till Länsstyrelsen överklagat den av
samhällsnämnden beslutade summan på avgiften för tillsyn enligt miljöbalken
gällande förädlingsförsök av slam. Länsstyrelsen har beslutat att sätta ned avgiften
från 18 670 kronor till 13 950 kronor.
Överklagande av beslut rörande klagomål om nedskräpning på fastigheten
Högsjögård 5:3
En medborgare har överklagat samhällsbyggnadsnämndens beslut att lämna ett
klagomål om upplag av tegel, ris och pallar på rubricerad fastighet utan vidare
åtgärd samt att en informationstavla sätts upp på platsen. Länsstyrelsen har avvisat
yrkandet om informationstavla och avslagit överklagandet i övrigt.
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015
Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 15:14 sammanfattat de förslag i
vårpropositionen och vårändringsbudgeten inom olika områden som berör
kommunerna åren 2015-2019.
Prövning av strandskyddsdispens för avstyckning på fastigheten Viala 1:3
Länsstyrelsen har beslutat att pröva samhällsbyggnadsnämndens beslut från den
30 mars 2015 att bevilja strandskyddsdispens för avstyckning på rubricerade
fastighet.
Forts.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-26
75
Forts.
Sbn § 53
Ny lag om sprängämnesprekursorer
Sveriges Kommuner och Landsting informerar i cirkulär 15:13 om en ny lag
gällande sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som tillsammans
med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen.
Årsmöte för Sveriges ekokummuner
En inbjudan till årsmöte den 27-28 maj 2015 i Nyköping/Trosa från Sveriges
ekokommuner har inkommit.
Insamling av värmeljuskoppar
Förpacknings- och tidningsinsamlingen informerar att enligt EU finns det inte
något producentansvar för värmeljuskoppar, eftersom de inte räknas som en
förpackning. Detta innebär att värmeljuskopparna inte ska lämnas i behållare för
metallförpackningar. Varje kommun ska besluta om hur hanteringen ska ske i
respektive kommun.
Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Regeringskansliet har sänt ut en remiss gällande ändringar i lagen om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande