Ansökan om tillstånd för installation av torr toalettlösning

1 (1)
Miljöförvaltningen
Ansökan om tillstånd för installation av torr
toalettlösning – latrinkompost,
förbränningstoalett, mulltoalett m.m.
– Enligt 15 kap 18 § miljöbalken
Verksamhetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Fastighet, adress
Om kolonistuga, ange kolonilottsnummer/stugnummer
Fastighetsägare/arrendator
Organisationsnummer/Personnummer
Sökande, namn (om annan än fastighetsägaren/arrendatorn)
Organisationsnummer/Personnummer
Utdelningsadress
Postadress
Telefon, sökande (även riktnummer)
E-postadress
Ansökan avser
Fastigheten nyttjas som
Toalettlösningen används
Permanentbostad
Kolonistuga
Fritidsbostad
Övrigt (specificera)
månader per år
Antal hushåll
Antal personer som nyttjar toalettlösningen
Ansökan avser tillstånd att installera
Uppgifter om toalettlösningen, tomtarea mm
Mulltoalett
Med urinseparering
ja
nej
Fabrikat/Modell:
Latrinkompost
Med urinseparering
ja
nej
Total tomtarea
m2
Odlingsbar yta för spridning
Förbränningstoalett
Avstånd från toalettlösning till grannes tomtgräns
Annan torr toalettlösning (specificera)
Grannes samtycke
ja
m2
meter
nej
Uppgifter om skötselplan för att förhindra näringsläckage, luktstörning eller annan olägenhet uppkommer
Vid latrinkompostering, förklara hur hanteringen av latrin och urin ska gå till (inkl. komposteringslängd, tillförsel av strömaterial, utspädning av urin etc.)
Uppgifter om behållare (om latrinkompost/mulltoalett)
Antal
stycken
Underskrift
Volym per behållare
Skyddad mot regn
Skyddad mot råttor, fåglar
Tät mot mark
liter
Ort och datum
Fastighetsägare/arrendator, namnteckning
Ort och datum
Namnförtydligande
Sökande, namnteckning
Namnförtydligande
MF4040, v 2.0, 2015-11-26
Upplysningar

Fyll i blanketten så komplett det går, ofullständigt ifylld ansökan förlänger handläggningstiden

Bifoga tomtkarta eller skiss som visar placering av torr toalettlösning

Fastighetsägaren/arrendatorns/koloniföreningens medgivande krävs om sökande är annan än fastighetsägaren/arrendatorn

Ansökan skickar du till Miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm

Miljöförvaltningen svarar på frågor

Avgift tas ut för ansökan enligt gällande taxa
Miljöförvaltningen
Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Växel 08-508 28 800
[email protected]
www.stockholm.se/miljoforvaltningen
Personuppgifter kommer att lagras digitalt hos myndigheten och användas
inom ramen för myndighetens tillsynsuppgifter enligt lag. Sådan hantering
överensstämmer med 10 § personuppgiftslagen.