Instruktioner för ppt-mallen

Kemikalieplan
för Göteborgs Stad
Anna Ledin
Direktör, Miljöförvaltningen
Målsättning
”Göteborg
ska vara en föregångare inom miljö- och
stadsutveckling och en av världens mest
progressiva städer i att åtgärda klimat- och
miljöproblemen”
2014-2017
www.goteborg.se
Åtgärderna 2014-2017
• Skapa ett kemikalieråd (mf)
• Dokumentera och redovisa användningen av
kemiska produkter (alla)
• Fasa ut farliga ämnen i kemiska produkter (alla)
• Ställ kemikaliekrav vid upphandling (alla, mf
tillsammans med Upphandlingsbolaget)
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
4
Inriktning
• Kemiska produkter och varor
• Barns miljöer – giftfri förskola
i fokus
Foto: Victoria Lind Magnusson
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
5
Utgångspunkter för prioritering
• Giftfri miljö
• Barns extra känslighet och barns miljöer
• Miljöbalkens hänsynsregler
• PRIO kriterierna för utfasningsämnen och
riskminskningsämnen
• Hormonstörande ämnen på SIN-listan
• Kandidatförteckningen, SVHC-ämnena
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
6
Dokumentation och bedömning
• Registrering av kemiska
produkter i ett gemensamt
kemikaliehanteringssystem Chemsoft
• Kommungemensamt system
Foto: Victoria Lind Magnusson
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
7
Erfarenheter uppföljning
• Positiv respons. Verksamheterna är igång med åtgärderna men har
kommit olika långt.
• Stor organisation - utmaning att nå ut med kunskap och uppnå
förståelse i hela organisationen - från politik till verksamhetsansvariga
• Utfasningsämnen svåra att identifiera och kvantifiera - under utveckling
• Utmaning att följa upp utfasningsämnen och användningen av
märkningspliktiga kemiska produkter i entreprenader och tjänster under utveckling
• Var ansvaret för bedömningen av kemiska produkter ska placeras, en
särskild utmaning för stadsdelsförvaltningarna – alternativet en
avtalsfråga vid upphandling men inte hela lösningen
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
8
Erfarenheter uppföljning
• Upphandlingen som verktyg, hur långtgående krav kan ställas och
möjligheten att följa upp?
• Ansvaret och mandatet att genomföra åtgärder fördelat på olika
organisationer, exempel från förskolan
• Skillnad på prioritering av åtgärder som ska följas enligt lagstiftningen
och för att nå steget längre
• Kostnader för åtgärder, en del av den ordinarie verksamheten eller
”Kemikalieklimp” som stöd för att komma igång?
• Miljöförvaltningen en förvaltning, myndighet, strategisk vägledare och
uppdragsverksamhet, viktigt att klargöra de olika rollerna
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
9
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Kontakt
Anna Ledin, direktör
[email protected]
Victoria Lind Magnusson, miljöutredare
[email protected]