Flygvapenfrivilligas riktlinjer avseende planering av arbetstid

.
ARBETSTID
2015-09-10
Sida 1 av 1
Flygvapenfrivilligas riktlinjer avseende planering av arbetstid vid
genomförande av kursverksamhet.
Grunder
Flygvapenfrivilliga genomför all kursverksamhet i enlighet med gällande lagar, förordningar
och bestämmelser för bland annat arbetstid.
Grundläggande ur Arbetstidslagen (1982:673) – att tillämpa vid planering och genomförande
är:




Kap Tillämpningsområde – som anger att elever under utbildning faller utanför
arbetstidslagen.
Kap Tillämpningsområde – som anger att lagens begränsningar av arbetstiden gäller
bara det arbete som utförs hos en och samma arbetsgivare. Om en arbetstagare har
flera anställningar, till exempel en heltidsanställning hos en arbetsgivare och en
deltidsanställning hos en annan, bedöms de båda anställningarna oberoende av
varandra.
Kap Arbetstidens förläggning, 13 § - Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars
sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila).
Dygnsvilans huvuddel skall vara förlagd mellan kl 2000 och 0600
Kap Arbetstidens förläggning, 14 § - Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars
sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila).
Veckovilan ska såvitt möjligt förläggas till veckoslut.
Tillämpning
Kurschef leder planering och genomförande av verksamhet vid kurs bland annat genom att
planera och följa upp underställda instruktörers/funktionärers arbetstid.
Utbildningschefen FVRF planerar kurschefs arbetstid.
Ossi Koukkula
Generalsekreterare
Flygvapenfrivilliga