Beslut efter tillsyn fritidshem

Beslut
2015-11-10
Skolinspektionen
Dnr 43-2014:7775
Forshaga kommun,
[email protected]
Beslut efter uppföljning för
fritidshem
efter tillsyn i Forshaga kommun
Skolinspektionen
Box 2320 403 15 Göteborg
Beslut
2015-11-10
2 (3)
Dnr 43-2014:7775
Uppföljning av tillsyn i Forshaga kommun
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Forshaga kommun under våren 2015.
Skolinspektionen fattade den 9 juni 2015 beslut efter tillsyn för.
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som
Forshaga kommun inkom med 2015-10-15
Sammanfattning av avhjälpta brister
Arbetsområde
Typ av
ingripande
2. Utveckling av utbildningen i fritidshemmet
Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att
de nationella mål och krav som anges i
styrdokumenten uppfylls.
Brist avhjälpt
Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen,
och dokumenterar denna uppföljning.
Brist avhjälpt
Utifrån en analys av det som framkommer i
uppföljningen beslutar huvudmannen om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar
de beslutade åtgärderna.
Brist avhjälpt
Huvudmannen planerar för genomförandet av
utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen
och åtgärderna dokumenteras.
Brist avhjälpt
Skolinspektionen
Box 2320 403 15 Göteborg
Beslut
2015-11-10
3 (3)
Dnr 43-2014:7775
Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen bedömer att Forshaga kommun har vidtagit sådana åtgärder
att den påtalade bristen har avhjälpts.Tillsynen avseende utbildningen i
fritidshemmen avslutas därmed.
På Skolinspektionens vägnar
Hans Larson
Enhetschef
erd Pålsson Berg
Utredare/Föredragande
Skolinspektionen
Box 2320 403 15 Göteborg