minnesanteckningar 20150909

S I D AN 1 AV 6
MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN
SKARABORG 20150909
Närvarande:
Per-Olof Hermansson, Lotta Hjoberg, Lars Gotthardsson, Per Granat, Ann-Lena Skatt, Eva
Sundström, Agneta Nilsson Hörnlund, Rita Ponerup, Eva Öfwerman, Nils-Gunnar
Främberg, Thommy Johansson, Pia Jonsson-Axelsson
Anmält förhinder:
Marianne Olsson, Hans Halén

Föregående minnesanteckning
Uppföljning av närsjukvårdskonceptet utifrån Hjo och Tibro.
Lars Gotthardsson refererar till träff i Hjo och Tibro kommuner, han beskriver
en tröghet i starten med bristande förståelse för förändringsidén.
Läkarbristsituation ger inte täckning för hela konceptet menar han. Hur mycket
hemsjukvårdsläkare ska det vara? Vårdcentralerna är införstådda med att vara
mera mobila, att göra fler hembesök. Läkemedelsavstämningar är en positiv
trend. Vårdvalets förutsättningar är listning och dokumentationen en grund för
vårdcentralens ekonomi, närsjukvårdskonceptet är inte i linje med detta.
I Lidköping listas patienten om men det kan kanske inte vara en modell som
blir styrande. Forskningen bör följa detta anser Lars Gotthardsson. Vara
vårdcentral har lyckats med projektet inom den ordinarie budgeten och är ett
föredöme för oss övriga. Södra området behöver ett omtag. Eva Öfwerman
refererar också oklarheter om arbetsformen från södra. Mariestad, Töreboda
och Gullspångs vårdcentraler går samman om en läkare.
Per Granat lyfter fram att det snarare är attityden till samverkan som är ett
hinder i Hjo och Tibro, vägen att hitta lösningar finns inte.
Från Tidaholm refererar Anna-Lena Skatt att läkarbristen är besvärande men att
vilja heller inte finns.
Att hitta lösningar utifrån hur verkligheten ser ut är enligt Rita Ponerup
projektets utmaning.
Ewa Öfverman anser att vilja finns men läkarbristen sätter hinder. Södra ska
annonsera efter intresserad läkare.
KOK- boken ska revideras 2017 vad avser vårdvalet. Våra erfarenheter kan
påverka det arbetet.
Post Box 54, 541 22 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00 • Fax 0500-41 26 25
E-post [email protected] • Webb www.skaraborg.se
S I D AN 2 AV 6
PO Hermansson sammanfattar att vi behöver återkomma i frågan också nästa
gång. Vi behöver belysa de problem som finns till de arenor där vi kan agera.
Beslut: Rapport från samtliga OLG-grupper och projektledningsgruppen vid
nästa tillfälle.

Förslag till grafisk profil, Sabina Lorentzon
Sabina Lorentzon tar hand om vår vårdsamverkanswebb. Hon återför sitt
uppdrag att ta fram en grafisk profil. Hon påvisar att en gemensam logotype
kan skapa en tydlig intern o extern kommunikation en ”tydlig avsändare”. Den
förenklar handläggningen som idag inte ser enhetlig ut.
Beslut: Jättesnyggt det här behöver vi! Styrgruppen ger ett fortsatt uppdrag att
färdigställa den Grafiska manualen och webbplatsen i linje med detta. Sabina
tror att det är möjligt att åstadkomma fram till årsskiftet.

Förslag om hur rehabfrågorna ska förankras till Vårdsamverkan
Beredningsgruppens förslag: Eftersom Närhälsan har en stor andel av
utföraruppdraget föreslås att Eva Ahlberg ingår i styrgruppen samt får
uppdraget att samordna utförarsidan. Varje ordförande för respektive
arbetsgrupp bör tillfrågas hur de skulle önska att rehabsidan ska vara företrädd i
deras arbetsgrupp.
Beslut: Styrgruppen beslutar enligt förslag. Eva Ahlberg inbjuds till
beredningsgruppen.

Mobil Närvård, rapport från arbetsgruppen, presentation av
forskningsplan, Jeanette Andersson, Se bilaga 1
Forskningsplanen har tagits fram av Jeanette Andersson tillsammans med Vanja
Arjas, Monika Eriksson, Mia Gustafsson och Marianne Alärd
5 prioriterade forskningsfrågor
Knutit forskningsplanen till Närvårdens forskningsstrategi.
Inkluderat är också DECI- projektet som beviljats 4 milj kr för forskning kring
dementa.
S I D AN 3 AV 6
Ersättningsmodeller behöver beforskas menar Jeanette - Skapar hinder för
vårdcentralerna, behöver lyftas på regionnivå.
Det finns en grupp inom VGR som arbetar med översyn av ersättningsmodeller
som bör kontaktas. Vi måste hitta lokala lösningar!
Tillskapande av gemensamma lärplattformar är en del av uppdraget.
Finansiering av forskningsplanen? – Chalmers går in och HiS. DECI
demensmedel. Aktuell ansökan om EU-medel Sim 2020 till VGR.
Kommentarer:
Omfattande och ambitiös plan enligt Lars Gotthardsson
Per Granat lyfter fram att man i Skövde kommun har en doktorand som ev. kan
engageras inom ramen för vårdsamverkan.
Den 2 dec på nästa styrgrupp önskas en redovisning från forskningsplanen
mobil närvård igen efter genomgångar av OLG.
 ”Omtag” FoU, Eva Sundström
Eva Sundström refererar till Mullsjökonferensen. Så som arbetet i Mobil
närvård är uppbyggt kring forskning så bör vi rigga det fortsatta arbetet i
vårdsamverkans samtliga arbetsgrupper. Det är ett bra exempel. Vi behöver ha
förankring i respektive organisationers forskningsresurser. Marga Brissman
kommer att avgå som ordförande. Vid diskussionen framkommer önskemål att
den organisation som är ordförande för vårdsamverkan bör samla FoU
verksamheterna för gemensam diskussion. Vi behöver inte ha en särskild
arbetsgrupp.
Beslut:
Beredningsgruppen får ett utredningsuppdrag att återkomma med FoU-frågans
organisering.

Samverkan psykiatri, rapport om LOB-frågan, Se bilaga 2
Samverkansgruppens förslag är att invänta översynen av HSA kopplat till
Överenskommelse psykiatri.
Beslut: Frågan bör föras vidare i överenskommelsearbetet via Bengt
Höglander, vår representant.
S I D AN 4 AV 6

Omtag utveckling psykiatri med närsjukvårdskoncept.
Heldygnsvården psykiatri flyttas till Skövde. Krav från politiken om utveckling
av Närsjukvårdscentra, Eva Sundström och Agneta Nilsson Hörnlund redovisar
att arbetet är kopplat till RUP-en, Regional utvecklingsplan psykiatri. Detta
inkluderar att utveckla och genomföra närsjukvårdscentra.
En ny vårdbyggnad uppförs i Skövde. Den öppna psykiatriska vården ska
utvecklas. Genomförandet sker inom mandatperioden. HSN ska ut i
kommundialoger för att lyfta frågan. Den bör även informeras om i PSS.
Agneta Nilsson Hörnlund förtydligar det politiska beslutet att det ska finnas
närsjukvårdscentra i Falköping, Mariestad, Skövde och Lidköping
 Gränssnittsgruppen ny ordförande
Förslag från Närhälsan: Dirk Vleugels
PO Hermansson presenterar Vårdsamverkans styrgrupp och uppdraget.
Dirk Vleugels presenterar sig, han tar över efter Ulf Svensson som chefsläkare i
Närhälsan, ingår i chefsläkaravd i Gbg men finns på plats på kontoret i Skövde.
Gränssnittsgruppen hanterar avvikelser, lex maria, förebygga vårdskador, bättre
patientsäkerhet. Dirk Vleugels har arbetat mycket med samverkan i Götene.
- Det har varit givande i den lokala samverkan som ligger mig varmt om hjärtat.
Implementering av riktlinjer och dokument är svårt, särskilt i gränssnittsfrågor
anser Dirk Vleugels.
Det uppmärksammas att uppdraget till gränssnittsgruppen går ut den 31 dec.
Styrgruppen påminner den nye ordförande om uppdraget till
Gränssnittsgruppen om rutin för medföljande till sjukhus
Beslut: Att utse Dirk Vleugels till ordförande i Gränssnittsgruppen

Läkemedelsordination - förbättrad rutin, redogörelse från ”tvåpart”,
Se bilaga 3, Thommy Johansson
Lotta Hjoberg lyfter fram avsaknad av läkemedelsberättelse.
Lars Gotthardsson påtalar att läkemedelsbehandlingen oftast justeras under
inneliggandetid. PO Hermansson återger från gårdagens LISA att fråga om
användande av Pascal behandlades.
S I D AN 5 AV 6
Journalföring i olika dok system medför problem enligt Rita Ponerup.
Rutiner i KLARA är viktiga att följa!
PO Hermansson tackar för redogörelsen.

PSS, roll o funktion, Uppdrag från PSS att beredas av
styrgruppen/beredningsgruppen. Se bilaga 4
Beslut: Godkänner materialet för fortsatt diskussion i PSS.
PO Hermansson informerar om uppdraget att se över möjligheterna till en
samlad politisk plattform för folkhälsofrågorna. Agneta Nilsson Hörnlund
förklarar att lokal HSN östra fortsatt har uppdraget i folkhälsofrågan. Varje
kommunalt folkhälsoråd beslutar sin verksamhetsplan.
 Ärenden till PSS den 16 oktober?
PSS uppdraget
Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet
Information till PSS om Mobil närvårdprojektet
Ersättningsmodeller måste lyftas. Hinder för arbetet!

Övriga frågor:
Handlingsplanen mest sjuka äldre
Pita Ponerup redogör för att en revidering av handlingsplanen för de mest sjuka
äldre ska påbörjas. Den 12 nov kommer ett första möte äga rum i Gbg, vi
behöver utse representanter som ska delta i detta.
Beslut : Till företrädare i en skaraborgsworkshop utses - PO Hedberg , Rita
Ponerup och Carina Karlsson. Ewa Öfwerman tillfrågar representant från
privata utförare.
Sommarsituationen SKAS, Eva Sundström framför att farhågorna besannades,
men anser också att kommunerna har gjort vad de har kunnat. En utvärdering
genomfördes och kan presenteras vid nästa tillfälle.
Lotta Hjoberg lyfter att beställningar från sjukhuset av korttidsplats i
kommunerna inte är möjligt att verkställa.
S I D AN 6 AV 6
Hon föreslår också att kommunerna gör en utvärdering av sommarsituationen
Lotta Hjoberg genomför denna till nästa träff.
 Rapport från LISA-gruppen
Per-Olof Hermansson ger en rapport från LISA- gruppens senaste träff –
Diskussioner har påbörjats om gruppen ska vara en övergripande
Vårdsamverkan för länet.
PO Hermansson beskriver att kommunalförbunden inte har likartade uppdrag i
länet. Det är en pågående utredning om GR:s roll. De ärenden som är
högaktuella i LISA avser
Processen för översyn av HSA avtalet
Organisationen för försörjning av personliga hjälpmedel
Utvärdering påbörjas under 2016
Framtidens informationsstruktur 3R,Västkom har
samordnat sig med Kommunförbundet Sthlm och
Kommunförbundet Skåne och bildat 108K som kan vara
part i arbetet för en gemensam kravspecifikation om
gemensamma verksamhetsstöd. 7 miljarder har satsats
från landstingssidan.
-
IVPA-arbetet - sjukhusen ska ta initiativ om att teckna
avtal.
Ann Söderström har aviserat en kraftsamling för En
ingång till Hälso- och sjukvård för de mest sjuka äldre
Eva Sundström vill aktualisera en redovisning av Akutkedjan från Hans Halén
till nästa gång.
Flyktingfrågan – samtal om den pågående flyktingströmmen i Europa avslutar
dagens möte, vi måste lösa vår del av uppdraget!
Pia Jonsson-Axelsson