Skolhälsovården (skolsköterska och skolläkare) är elevers

Skolhälsovården (skolsköterska och skolläkare) är elevers, föräldrars och skolpersonals
rådgivare i frågor som rör elevernas fysiska och psykiska hälsa. Vi arbetar i första hand
förebyggande/hälsofrämjande i skolan.
Skolsköterskan erbjuder enligt socialstyrelsens riktlinjer hälsobesök med rådgivande
samtal om barnens hälsa och livsstil, ger vaccinationer enligt det nationella
vaccinationsprogrammet.
Skolläkaren besöker skolan regelbundet. Skolsköterskan bokar tid hos skolläraren om
föräldrarna önskar för skolrelaterade problem. Alla andra problem hänvisas till
vårdcentralen. Skolhälsovården har samma tystnadsplikt som övrig hälso och
sjukvårdpersonal.
Vår skolläkare heter Lena Haglund och jag som arbetar som skolsköterska heter
Gunnel Alstermark och finns vanligen på skolan:
Tisdag 8.00 - 15.00
Fredag 8.00 - 13.00
Telefon: 0152-29949 eller 0708-468025
e-post: [email protected]
Under skolgången erbjuds eleven :
• Förskoleklass:
Hälsosamtal där längd, vikt, synkontroll och hörselkontroll ingår
• Årskurs 1
Erbjudande om besök till skolläraren
* Årskurs 2.
Längd och vikt
• Årskurs 4
Hälsosamtal där längd, vikt, synkontroll och ryggkontroll ingår
• Årskurs 7
Hälsosamtal där längd, vikt, synkontroll och ryggkontroll ingår
Elever med hälsoproblem och/eller särskilda behov erbjuds tätare kontroller
Alla elever erbjuds vaccination enligt nationella riktlinjer
Födda t.o.m. 2001:
• Årskurs 4 Stelkramp – Difteri - Kikhosta
* Årskurs 5 HPV
• Årskurs 6 Mässling – Påssjuka - Röda hund
Födda f.o.m. 2002
• Årskurs 2 Mässling – Påssjuka - Röda hund
* Årskurs 5 HPV
• Årskurs 8 Stelkramp - Difteri- Kikhosta