Handlingsplan mot hemlöshet 2015

1 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
Sociala nämndernas förvaltning
Patrik Kalander - aj069
E-post: [email protected]
2015-07-03
Dnr: 2015/549-IFN-003
Individ och familjenämnden
Kopia till
Kommunstyrelsen
Handlingsplan mot hemlöshet 2015
Förslag till beslut
Individ och familjenämnden beslutar att anta den reviderade Handlingsplanen
mot hemlöshet för 2011-2015. Nämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för 2016-2018. I arbetet med att ta
fram en ny handlingsplan bör andra nämnder och styrelser
(stadsledningskontoret, fastighetskontoret m.fl.) involveras.
Ärendebeskrivning
Individ och familjenämndens Handlingsplan mot hemlöshetet gäller 20112015. Handlingsplanen har följts upp årligen i samband med budgetarbete.
Det övergripande målet med handlingsplanen är att antalet hemlösa ska
minska. Indikatorer som används för att för att följa upp hur målsättningen
uppnås är a) antalet vräkningar ska minska och b) antalet uteliggare ska
minska.
Varje månad inkommer 150-200 meddelanden till myndigheten gällande
bostadsärenden. Dessa är bland annat obetalda hyror, störningar och andra
beteenden som inte är förenliga med hyreslagen och kan leda till att
människor blir av med sin bostad. Myndigheten agerar aktivt i 75-100
ärenden per månad. Ärenden som berör barn är prioriterade. Under åren
2011-2015 har det vräkningsförebyggandet arbetet utvecklats och antalet
vräkningar minskat, men under 2014 skedde en lite ökning i förhållande till
året innan.
Nämnden har årligen genomfört en hemlöshetkartläggning vecka 48. I
samband med denna kartläggning rapporteras uteliggare. I definitionen av
uteliggare inkluderas personer som pga hemlöshet bor på nämndens
akutboenden/härbärgen. Antalet hemlösa som rapporteras har ökat från 326
personer 2011 till 750 personer 2014. En majoritet av de som rapporteras som
hemlösa, 420 personer, bor hos släkt och vänner och knappt 170-180 bor i en
boendelösning anordnad av nämnden. Antalet uteliggare har ökat under åren
2011-2015. Däremot har andelen uteliggare minskad något i förhållande till
antalet hemlösa.
Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03
VÄSTERÅS STAD
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-07-03
2 (2)
Dnr: 2015/549-IFN-003
Antalet vräkningar Antalet uteliggare Andel uteliggare (av antal hemlösa)
2011
54
35
10,7 procent
2012
45
44
10,7 procent
2013
30
47
8,5 procent
2014
33
61
8,1 procent
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är en komplex
problematik som berör många politikområden och olika nivåer. Det är således
ett område som nämnden inte på egen hand rår över. Individ och
familjenämndens vision har varit att alla Västeråsare ska ha tillgång till en
egen bostad utifrån individuella behov. Förvaltningen har i samband med
budgetarbetet inför 2015 sett över Handlingsplanen mot hemlöshet och
föreslår att denna revideras.
Uppföljningen av indikatorerna visar att Handlingsplanen delvis haft effekt.
Aktuell handlingsplan har nu funnits några år och genomgått ett antal
revideringar. För att en handlingsplan ska fungera som ett bra stöd och
verktyg för förvaltningen i arbetet med att motverka hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden behöver arbetet ses över. En ny
handlingsplan bör tas fram och i arbetet bör även andra nämnder och styrelser
involveras.
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse daterad 30 juni 2015 lagt fram
förslag till beslut.
Bilagor
Handlingsplan mot hemlöshet 2011-2015
2015-08-20
Individ- och familjenämnden
1(7)
Dnr 2015/549-IFN
Handlingsplan mot hemlöshet
2011-2015
Individ- och familjenämndens vision
•
Alla västeråsare har tillgång till en egen bostad utifrån
individuella behov
Övergripande mål*
•
Minska antalet hemlösa personer i Västerås
Indikatorer
•
Antalet vräkningar ska minska
•
Antalet uteliggare ska minska
* målet följs upp genom de två indikatorerna.
Åtgärder
Åtgärder för att förebygga hemlöshet
Mycket av socialtjänstens ordinarie arbete fungerar idag som
förebyggande arbete mot hemlöshet. Det gäller bland annat arbetet med
ekonomiskt bistånd, stöd till personer med missbruksproblem, stöd till
våldsoffer, budget- och skuldsanering. Det finns ett starkt samband
mellan vräkningar och hemlöshet. Personer som blivit vräkta har mycket
svårt att på nytt få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Att
förebygga vräkningar är därför en mycket viktig del i det samlade arbetet
mot hemlöshet.
•
•
Fortsätta att utveckla det förebyggande/vägledande arbetet. Det har
visat sig ha stor betydelse när det gäller att förhindra att personer blir
avhysta från sina lägenheter på grund av obetalda hyror. De är också
"en väg in" för fastighetsägare som har behov av rådfrågning. Särskilt
uppmärksamma barnperspektivet i arbetet med att motverka
hemlöshet. Inga barn ska ställas på gatan.
Individ och familjenämnden beslutade oktober 2013 om åtaganden för
att förbättra arbetet med vräkningar där barn och unga är inblandade.
utifrån Barnombudsmannens undersökningar av barn och ungas
upplevelser vid vräkningar. Nämnden ska förbättra informationen till
barn i familjer som hotas av vräkning, genomföra enskilda samtal
VÄSTERÅS STAD
2(7)
2015-08-20
Dnr 2015/549-IFN
•
•
•
•
eller på annat sätt inhämta barnets synpunkter samt i så hög
utsträckning som möjligt följa upp situationen för barnen efter en
vräkning.
För att motverka den enskildes passivisering ge möjlighet till arbete
eller meningsfull sysselsättning även för personer som inte är helt
drogfria
Budget och skuldsanering.
I uppföljning och planering av verksamheten samt handläggning
särskilt uppmärksamma kvinnoperspektivet i arbetet med att motverka
hemlöshet och riskgrupper; kvinnor i behov av skyddat/hemligt
boende, mottagna flyktingars bostadsbehov och bostadsbehovet hos
personer som skrivs ut från vårdinstitutioner och kriminalvårdsanstalter.
En genomtänkt planering och organisation vid den enskildes
övergång mellan olika boendeformer.
Insatser och verksamhet riktad till hemlösa
•
•
•
•
•
•
Uppsökande verksamhet riktad till hemlösa, framförallt för dem som
sover ute eller finns på akutboenden. Vid den uppsökande
verksamheten ska unga hemlösa särskilt uppmärksammas.
Erbjuda öppen verksamhet för hemlösa. Verksamheten skall vara en
samlingspunkt på dagtid där man kan skapa förtroende i kontakten
med den enskilde som är i behov av stöd. Aktivering ska erbjudas
inom ramen för den öppna verksamheten.
Tillhandahålla lokaler för hälso- och sjukvårdsmottagning för hemlösa
samt svara för kostnader upp till högkostnadsskyddet för patientavgifter och läkemedel.
Tydliggöra uppdraget för de utförare som driver motivationsboende
att deras uppdrag är att hjälpa och stötta den boende att söka bostad på
reguljär marknad.
Följa upp att personer som bor i övergångsboende är aktivt
bostadssökande och vid behov ge stöd och hjälp så att de boende
söker bostad. Övergångsboende är ingen permanent boendelösning
och flöde i boendekedjan behövs.
Hemlöshet bland EU-medborgare som befinner sig tillfälligt i Sverige
är en aktuell angelägenhet för kommunerna. Dessa personers
hemlöshet har en stark koppling till olika politiska områden. En
mötesplats tillhandahålls perioden januari - april 2015 för att kunna ge
information och vägledning samt att ge dessa personer möjlighet att
sköta hygien och att tvätta.
Planering och samverkan med andra aktörer
•
•
Utifrån kartläggningen av de hemlösas situation och genom att noga
följa utvecklingen av hemlöshetssituationen i övrigt planera nämndens
insatser. Det är av största vikt att vid planeringen tillvarata
brukarorganisationers och frivilligorganisationers erfarenheter.
En handlingsplan som stäms av varje år i samband med budgetarbetet.
VÄSTERÅS STAD
3(7)
2015-08-20
Dnr 2015/549-IFN
•
•
•
•
•
•
Den enskilde ska erbjudas samordnade insatser utifrån individuella
behov. Samordnad individuell planering, SIP ska användas i de
ärenden där fler aktörer/huvudmän är involverade.
Samverkan med brukarorganisationerna ska utvecklas.
För att effektivt motverka hemlöshet ska samverkan med polis, andra
myndigheter, företag, hyresvärdar, andra boende, brukarorganisationer och frivilligorganisationerna systematiseras. Förvaltningen
deltar i strategiska och taktiska samverkansforum med ovan nämnda
aktörer där behov för nämndens målgrupper lyfts fram. Flera forum
för avstämningar och kontinuerlig samverkan finns med samtliga
boendeutförare inom nämndens område finns, såsom Kedjan med
berörda chefer och boendeteam med konsulenter, samordnare och
medarbetare.
Gemensam information och planering av berörda myndigheter
tillsammans med den enskilde och i förekommande fall
frivilligorganisationer under förutsättning att den enskilde accepterar
detta. Det är viktigt med tydlighet och att alla inblandade arbetar mot
samma mål.
Planerat eftervårdsarbete för personer som har vistats på institution
eller avtjänat fängelsestraff.
Fokusområde för idéburet offentligt partnerskap mellan Västerås stad
och Västerås stadsmission 2015 kommer vara samordning och
planering av insatser för att bryta unga vuxnas missbruk, utanförskap
och hemlöshet så tidigt som möjligt. Målgruppen bjuds in till
fokusgrupp för att ta reda på målgruppens uppfattningar, åsikter
och behov för att kunna utveckla arbetet.
Aktuell boendeplanering och förändringar avseende befintliga
boenden
•
•
•
•
Tallbacken utökas med ett våningsplan med 11 platser. Av dessa är
sju omvårdnads- och utredningsplatser för äldre personer med
missbruksproblematik och somatiska besvär. Biståndsbeslut på tre
månader med möjlighet till förlängning. Utredningsplatserna syftar till
att den boende blir utredd och kartlagd kring fortsatta behov av hjälpoch stödinsatser. Fyra korttidsplatser för personer med
missbruksproblem, en bäddplats utanför det egna boendet avsedd för
tillfällig vård och omsorg dygnet runt.
Individ- och familjenämnden beslutade i februari 2015 att godkänna
fastighetskontorets upphandling av byggentreprenad avseende
fördyring av byggnation för att skapa ytterligare sex lägenheter i
anslutning till Skillsta gruppbostad för personer med samsjuklighet.
Bostäderna beräknas vara färdigställda till 2015-11-30.
En modell för Bostad Först och boendestöd har tagits fram.
Inriktningen är att Bostad Först ska vara ett komplement till övriga
boendeformer och ingå i nuvarande koncept ”en väg in”. Under 2015
kommer 10 Bostad först-lägenheter finnas.
Individ- och familjenämnden utökade i januari 2014 antalet
härbärgesplatser från 8 – 12. Efter utökningen av platser är Ekens
härbärgesboende även tillgängligt för 3-4 kvinnor.
VÄSTERÅS STAD
4(7)
2015-08-20
Dnr 2015/549-IFN
•
•
Förtydliga vid beställning och upphandling kravet på sysselsättning
och fritidsaktivitet för den enskilde.
Förtydliga vid beställning och upphandling kravet på ekologisk
hållbarhet avseende livsmedel.
Tillgång till lägenheter på den reguljära
bostadsmarknaden/boendestöd
Det är en allmän brist på bostäder i kommunen vilket påverkar nämndens
målgrupper, personer med särskilda behov och svårigheter att ta sin in på
bostadsmarknaden. Tilldelningen av lägenheter för sociala ändamål i
Västerås sker genom det samarbetsavtal som tecknats med
fastighetsägarna. Samarbetet fungerar väl avseende tidiga och
vräkningsförebyggande insatser. Mycket få personer med
boendestödsavtal vräks. Tilldelningen av lägenheter har de senast åren
dock kommit från få aktörer och inte varit tillräcklig. Det är önskvärt att
fler fastighetsägare deltar i samverkan, samt att de hyresvärdar som
undertecknat avtalet fullföljer åtagandet.
Fastighetskontoret förfogar över ett antal olika bostäder för individ- och
familjenämndens ansvarsområde. Fastighetskontorets resurser avseende
bostäder för sociala ändamål, ska användas när boendeproblemet inte går
att lösa på den vanliga marknaden. De har också ett särskilt uppdrag att
bevaka de intressen individ och familj kan ha vid omstrukturering av
andra boendeformer.
Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
Utveckla och fördjupa samarbetet med fastighetsägarna kring de
samarbetsavtal som tecknats, få samtliga fastighetsägare som
undertecknat samarbetsavtalet att lämna lägenheter och om inte detta
går avsluta avtalet. Verka för att samarbetsavtal kommer till stånd
med fler fastighetsägare för att säkra tillgången till lägenheter för
sociala ändamål. Under 2015 sker möten med fastighetsägarna för att
informera om behoven och det bostadssociala arbetet nämnden utför.
Utveckla samarbetet med nämnden för funktionshindrande gällande
personer i behov av någon form av individuellt stöd i sitt boende och
som finns i gränslandet mellan individ- och familjenämnden (IFN)
och nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF).
I samverkan med nämnden för funktionshindrade utveckla det
individuella stödet till personer som bor i träningslägenheter och i
lägenheter med boendestödsavtal, även för kategorin unga vuxna.
Genomföra en kartläggning av unga vuxnas sociala situation bland
annat avseende boendesituationen.
I samverkan med fastighetskontoret verka för individuella lösningar
för de individer med svår problematik som inte klarar boende i
kollektiva former.
Utifrån att nämnden fått ta ett större ansvar för personer som söker
bostäder har nämnden beslutat om riktlinje för sociala bostäder.
Riktlinjen kommer bidra till att avgränsa insatserna till de grupper
som tillhör nämndens område och skapa tydlighet i
VÄSTERÅS STAD
5(7)
2015-08-20
Dnr 2015/549-IFN
biståndsbedömningen och effektivisera handläggningen. Nämnden har
även lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen om behovet av
bostäder för nämndens målgrupper och de allmänna behoven av fler
bostäder.
Nuvarande utbud av boendeformer
Olika boendeformer
Akutboenden/härbärgen
Antal platser 15-17 platser
Målgruppen är personer som har missbruksproblem, sociala eller
psykiska problem och är bostadslösa. Syftet med denna form av tillfälligt
boende är att ge personen logi över natten, att ge personen möjlighet att
sköta sin hygien och erbjudas en lättare måltid. Den enskilde köar för
plats en natt i taget. Personal finns på plats nattetid.
Inslussboende
Antal platser 12
Personer som är hemlösa/eller i behov av ett boende kan komma
direkt till inslussboendet utan biståndsbeslut. De kan även
hänvisas till boendet av handläggare. Inslussboendet är ett tillfälligt
boende, i första hand för en vecka, men det finns möjlighet till
förlängning av vistelsetiden utifrån det individuella behovet. Boendet är
drogfritt. Detta innebär att den enskilde kan komma till inslussboendet
påverkad men inte får fortsätta bruka alkohol och andra droger så länge
den enskilde är på boendet. Under tiden på inslussboendet skall
individuell planering ske avseende boende eller behov av vård. Personal
finns på plats såväl dagtid som nattetid.
Moduler
Antal platser 4
Modulerna är små fristående hus som finns utplacerade på två olika
platser i staden. Målgruppen ä personer som på grund av sin problematik
inte kan bo i kollektiva boendeformer. Modulerna kan också vara en
lämplig boendeform i ett inledningsskede för en enskild som kommer
direkt från hemlöshet innan flytt kan ske till annan boendeform. Det
krävs biståndsbeslut för boendeformen. Tillsyn är kopplat till boendet.
Korttidsboende
Antal platser 10
I korttidsboendet skall den enskilde ges möjlighet till en förändring av sin
livssituation. Detta förutsätter att ett nära och regelbundet samarbete
bedrivs mellan handläggande socialsekreterare och övriga stöd- och
öppenvårdsinsatser samt personal i boendena. Personal finns på plats
dagtid och nattetid. Biståndsbeslut avseende max 3 månader tillämpas.
Motivationsboende/behandlingsboende
Antal platser 27
Med motivationsboende avses kollektivt boende med motivationsinsatser.
Boendena riktar sig till såväl män som kvinnor. Drogfrihet krävs i
VÄSTERÅS STAD
6(7)
2015-08-20
Dnr 2015/549-IFN
boendet. Personal finns på plats såväl dagtid som nattetid.
Behandlingsinsatser kan vara kopplade till boendet. Biståndsbeslut krävs.
Stödboende
Antal platser 6-7
Stödboende för kvinnor och män med social problematik som upprepade
gånger återfallit i missbruk. Boendet är drogfritt och bemannat dagtid.
Stöd och vägledning till sysselsättning.
Bostad med särskild service enligt 5 kap 7 § SoL
Antal platser 63
Dessa boenden är att betrakta som permanentboenden
(kvarboendeprincip) även om utflyttning kan ske om behovet av
omvårdnadsboende inte längre föreligger. Målgruppen är personer med
missbruksproblematik. Utöver missbruket kan personerna ha psykiska
eller somatiska funktionsnedsättningar. Boendena kan ha lite olika profil
men gemensamt är att de boende har tillgång till en lägenhet med kök och
duschrum/toalett och gemensamma utrymmen. Biståndsbeslut krävs för
att få bo i bostad med särskild service. Bostad med särskild service riktar
sig i första hand till äldre personer. Med äldre personer avses här personer
över 55 år. Undantagsvis lämnas biståndet till yngre personer som på
grund av sitt missbruk har en omfattande funktionsnedsättning.
Tallbacken utökas 2015 med ett våningsplan med 11 platser, varav sju
omvårdnads- och utredningsplatser för äldre personer med
missbruksproblematik och somatiska besvär. Biståndsbeslut på tre
månader med möjlighet till förlängning. Utredningsplatserna syftar till
att den boende blir utredd och kartlagd kring fortsatta behov av hjälp- och
stödinsatser. Fyra korttidsplatser för personer med missbruksproblem. En
bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg
dygnet runt.
Bostad med särskild service enligt 5 Kap 7 § SoL för personer med
samsjuklighet
Antal platser 18
Målgruppen är i första hand personer med psykosdiagnos och
missbruksproblem i kombination eller personer med missbruksproblem i
kombination med personlighetsstörning. De som bor i gruppbostad har ett
omfattande behov av omvårdnad Dessa boenden är i princip att betrakta
som permanentboenden även om utflyttning kan ske om behovet av
omvårdnad inte längre föreligger. Boendena kan ha lite olika profil men
gemensamt är att de boende har tillgång till en lägenhet med kök och
duschrum/toalett och gemensamma utrymmen. Biståndsbeslut krävs.
Ungdomsboende
Antal platser 10
Ungdomar med egen eller social problematik i familjen som gör att det
inte är lämpligt att bo hos föräldrar eller i eget boende. Kan fungera som
utsluss från vård och behandling. Stöd, tillsyn och viss färdighetsträning.
Tillgång till personal dygnet runt.
Utslussningslägenheter
Antal platser 6
VÄSTERÅS STAD
7(7)
2015-08-20
Dnr 2015/549-IFN
Inom ramen för verksamheten med träningslägenheter driver proAros
boende för de individer som är i utsluss/eftervård, som antingen kommer
hem från institutionen eller som just genomgått en öppenvårdsbehandling. Personal finns tillgänglig dagtid. Biståndsbeslut krävs.
Lägenheter med stöd
Lägenheter där den enskilde bor med andrahandskontrakt och får stöd i
sitt boende. Villkoret för att den enskilde skall få använda lägenheten är
drogfrihet. Andrahandskontraktet till lägenheten går dock inte förlorat vid
tillfälligt återfall i missbruk, utan enskilde får komma tillbaka till
lägenheten när man är drogfri.
Träningslägenheter
Antal ca 57
Träningslägenheter; lägenheter där den enskilde bor med
andrahandskontrakt. Boendestödet till boende i träningslägenhet syftar till
att den enskilde på sikt skall kunna överta kontraktet för lägenheten
eventuellt med fortsatt stöd genom boendestödsavtal. Stödet i boendet ges
utifrån individuella behov. Biståndsbeslut krävs till träningslägenheter.
Bostad Först
10 lägenheter (varav 8 juni 2015).
Innebär att långvarigt hemlösa som även har annan social problematik får
en lägenhet med kontraktsformen träningslägenhet. Personen ska tidigare
ha varit aktuell för olika boendeinsatser inom socialtjänsten men inte
lyckas fullfölja planeringen. Personen ska ha uttryckt en vilja att förändra
sin situation. Boendet är förenat med krav på att sköta boendet i enlighet
med hyreslagen och kontakt med boendestödjare, men däremot inga krav
på behandling. Erfarenheter visar att personer som får bostad först, utan
krav på att först fullfölja en boendekedja eller boendetrappa, i hög grad
klarar att behålla sitt boende. Införande av Bostad först pågår på flera håll
i landet. En uppföljning av Bostad Först i Västerås ska ske 2017.
Fastighetskontoret har i uppdrag att köpa in 10 lägenheter till ändamålet
Bostad Först. Till och med juni 2015 har 8 lägenheter köpts in.
Boendestödslägenheter
Antal ca 290
Lägenheter med boendestödsavtal där den enskilde har eget kontrakt.
Boende för våldsutsatta kvinnor
En lägenhet för våldsutsatt missbrukande kvinna samt två hemliga
boenden där det finns plats för tre kvinnor.
Övergångsbostäder
Antal lägenheter, 6 Pettersberg och 40 Hässlö.
Övergångsbostäder för akut hemlösa och personer i flyktingsituation. De
boende ska vara aktivt bostadssökande. Stöd och vägledning.