Mavschack Pressrelease 2015-09-24

Pressmeddelande
24 september 2015
Mavshack: Investmentbolag garanterar investering på 30 MSEK
Mavshacks styrelse har tillsammans med bolagets huvudägare, FRED, fattat beslut att ingå avtal med Abara Equities Ltd
(Abara), ett bolag som har fokus på att bistå asiatiska investeringar i Europa.
– Denna finansieringsmodell är väl avpassad för att vi ska kunna exekvera på vår säljstrategi med nuvarande
fokus på Mellanöstern samt ger oss möjlighet att fortsätta arbetet med egenproducerat innehåll främst för
filippinska diasporan, säger Anders Lindén VD Mavshack.
Detta blir Abaras första investering i ett svenskt bolag samt den första inom mediabranschen.
– För oss är detta en spännande marknad med stor tillväxtpotential. Det är ingen tillfällighet att svensk
innovationskraft legat till grund för framgångsrik företagsamhet under en lång tid. Som svenskt bolag har
Mavshack därför en unik möjlighet att kapitalisera på nya konsumtionsvanor inom den kraftigt växande
streamingmarknaden, säger Rico Velasco Managing Partner Abara Equities Ltd.
Avtalet med Abara innefattar följande villkor:




Abara garanterar nyemissioner upptill 30 MSEK i en eller flera delar under en 12 månaders period.
Emissionslikvid ska användas för rörelsekapital, expansion samt integration av Ambientmedia förvärvet
inklusive framtagande av eget innehåll riktat i första hand mot den filippinska diasporan.
Mavshacks styrelse får påkalla denna garanti med 30 dagars varsel och teckningskursen fastställs till
90% av den genomsnittliga aktiekursen under 5 dagars mätperiod innan emissionstillfället.
Abara får som ersättning 5 miljoner teckningsoptioner vederlagsfritt till en teckningskurs motsvarande
90% av den genomsnittliga aktiekursen i perioden 25/9 - 9/10 2015.
Den extra bolagsstämma den 16 juli 2015 bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler. Detta bemyndigande innebär att styrelsen kan använda denna garanti för
att tillföra bolaget totalt högst 30,0 MSEK. Antalet aktier och aktiekapitalet kommer att öka i förhållande till
den teckningskurs som baserar sig på aktuell mätperiod. Nuvarande antal, aktier, inklusive pågående
registrering av emitterade aktier som betalning för Ambientmedia förvärvet, är 95 172 611 och aktiekapital är
47 586 305 kr. Med dagens aktiekurs 1 kr skulle antalet aktier öka med högst 30 000 000 till högst 125 162 611
aktier och aktiekapitalet med högst 15 MSEK till högst 62 586 305 SEK. Detta skulle således innebära en
utspädningseffekt om 24 %.
Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via
internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket
av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara
valet för asiatisk underhållning runt om i världen.
Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se
Om Abara Equities Ltd
Abara Equities Ltd är ett investmentbolag med kontor på Cypern, Filipinerna och USA. Abara hjälper asiatiska
investerare med placeringar i Europa och USA. Investeringsfokus är i första hand på små och medelstora
tillväxtföretag i dessa regioner.
För mer information om Abara vänligen besök www.abaraequities.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Anders Lindén tel: 08-12451790
Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via
internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket
av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara
valet för asiatisk underhållning runt om i världen.
Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se