06g Bilaga 6 Styrning och metoder for kvalitetsutveckling

Ledning och styrning för
kvalitet i Örgryte-Härlandas
verksamheter.
Göteborgs stads vision för kvalitetsarbetet
En offensiv kvalitetsutveckling bidrar till ett framgångsrikt Göteborgssamhälle
där varje verksamhet är en lärande organisation som ständigt utvecklas för
göteborgarnas bästa.
Verksamheterna vidareutvecklas genom ett systematiskt förbättringsarbete så att
vi med tillgängliga resurser allt bättre tillgodoser göteborgarnas behov.
Som ett stöd för utvecklingen används gemensamma verktyg som beskriver
verksamheterna, dess resultat och hur de uppfattas av dem vi är till för,
göteborgaren
1
1. Vision
Tillsammans skapar vi möjligheter i Örgryte-Härlanda
I stadsdelen skapar vi möjligheter till ett självständigt liv och förutsättningar för ett hållbart
samhälle. Vi är engagerade, öppna och en del av omvärlden. Människors resurser och egen
kraft är utgångspunkten i vårt arbete och delaktighet skapar ömsesidigt förtroende och
trygghet.
Stadsdelens vision är framtagen i bred samverkan mellan alla medarbetare, chefer och
politiker i stadsdelen och har fastställts av nämnden.
2. Gemensamma förhållningssätt
Stadens förhållningssätt är ett gemensamt synsätt inom Göteborgs Stad för hur vi ska arbeta
tillsammans för Göteborgarna, även i stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda har vi antagit
dessa fyra förhållningssätt.
• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
Vi sätter göteborgarnas behov och rättigheter i centrum. Likabehandlingsprincipen ska gälla
oavsett göteborgarens bakgrund eller stadsdel.
• Vi bryr oss
Vi sätter oss in i göteborgarens livssituation och engagerar oss i göteborgaren och vårt
uppdrag. Vi tar ansvar för det vi gör.
• Vi arbetar tillsammans
Människan har många olika behov och rättigheter. Det kräver helhetssyn. För att svara mot
helheten på bästa sätt, samarbetar och samverkar vi i och utanför staden. Och självklart är de
vi är till för med och samskapar.
• Vi tänker nytt
Samhället och människorna förändras. Våra etablerade lösningar räcker inte alltid till. Därför
är utveckling en ständigt närvarande fråga i verksamheten. Nytänkande kräver öppenhet och
utrymme för olikheter.
2
I Örgryte-Härlanda ska vi implementera dessa förhållningssätt i samtliga verksamheter. Vi ska
också definiera och arbeta med ämnena bemötande, etik och moral. Detta gör vi bl.a. genom att
spela vårt gemensamma visionsspel på alla enheters arbetsplatsträffar.
För att kunna leva upp till förhållningssätten ska vi ha ett möjliggörande klimat där alla
medarbetare och chefer kan göra sitt bästa. Klimatet ska präglas av tillit och förtroende. I ÖrgryteHärlanda är det tillåtet att pröva nya idéer, det är också tillåtet att misslyckas.
Genom att arbeta med förhållningssätten och ett möjliggörande arbetsklimat uppnår vi en god
arbetsmiljö.
3. Kundfokus
Utgångspunkten för förvaltningens arbete är i huvudsak de göteborgare som bor i ÖrgryteHärlanda: Elever i skolan, boende på äldreboenden, de som behöver stöd och biståndsinsatser i
sociala frågor, låntagare på biblioteken, barnen på förskolorna med fl. Det är de vi är till för.

Vi ska erbjuda tjänster som motsvarar behov och förväntningar för de vi är till för.
o Vi vill att de som berörs av våra tjänster ska vara delaktiga i utvecklingen av våra
verksamheter. Det gör vi genom dialog, kommunikation och information.
o Vi tar reda på vad de vi är till för tycker är god kvalitet genom bl.a. kundenkäter
och omvärldsbevakning. Vi jämför oss med andra på nationell och lokal nivå. T ex
genom nationella kvalitetsundersökningar och benchmarking och vi arbetar för att
få fram nyckeltal jämförbara med staden och riket som speglar verksamheterna.
o Vi analyserar våra enkätresultat utifrån stadens modell:
o Vi har en rutin för synpunktshantering som vi delger alla som berörs av våra
tjänster. Vi ser klagomål och synpunkter som en hjälp att förbättra våra processer
och vårt bemötande.

Vi ska ha en god tillgänglighet till våra tjänster och verksamheter
o Vi är tydliga med vad vi erbjuder för tjänster.
o Vi är tydliga i vår information och kommunikation om våra tjänster och
verksamheter. Informationen är lätt att hitta och lätt att förstå.

De vi har kontakt med ska känna att de blir väl bemötta av oss som arbetar i förvaltningen.
o Vi arbetar med stadens gemensamma förhållningssätt
o Vi arbetar aktivt med vårt bemötande och frågor kring etik och moral
o De vi är till för behandlas likvärdigt
3
4. Engagerat ledarskap
Chefen är strategiskt viktig för att säkra verksamhetens kvalitet och är en förebild för
verksamheten. Utifrån ett starkt samhällsintresse och en god överblick gällande det egna
ansvarsområdet, staden som helhet och övriga samhällsaktörer leder och coachar chefen sina
medarbetare och har drivkraft att utveckla verksamheten för dem som vi är till för. Chefen är
lyhörd och söker aktivt efter andras synpunkter.
Genom ett väl anpassat administrativt stöd och kontinuerlig kompetensutveckling ska
cheferna ges förutsättningar för att kunna utöva ett nära och kommunikativt ledarskap.
Förvaltningen har återkommande ledarforum för att särskilt fokusera på ledarfrågorna.
Vi identifierar och rustar nya chefer genom det stadengemensamma programmet:
Morgondagens ledare.
5. Kunniga medarbetare
Allas ansvar och delaktighet är en förutsättning för att garantera kvalitet i verksamheten. Vi
tar vara på detta i förvaltningen och involverar alla medarbetare i ständiga förbättringar. Det
är när medarbetare möter dem vi är till för som kvalité uppstår och blir synligt.
Huvudansvaret för att medarbetarna ska vara kunniga och välinformerade ligger i linjen – ett
arbete som vi ständigt vill förbättra. För att garantera detta har vi introduktion för alla nya
medarbetare och chefer. Cheferna har regelbundna och systematiserade arbetsplatsträffar och
utvecklingssamtal. Vi har ett lätt tillgängligt intranät där viktiga nyheter läggs ut varje vecka.
På intranätet finns även verksamhetshandboken som ett stöd.
För oss är det centralt att medarbetarnas kompetens och kvalifikationer är sammankopplade
med behoven hos de vi är till för. För kvaliteten i våra verksamheter är det därför viktigt att
aktivt och kontinuerligt erbjuda kompetensutveckling – särskilt där utbildningsbehoven är
som störst
Vi ser positivt på att olika karriärs- och utvecklingsmöjligheter finns tillgängliga för alla
medarbetare.
6. Ordning och reda och en lärande organisation
God kvalitet förutsätter en god planering och ordning och reda. Som stöd för detta finns flera
övergripande system och lättillgänglig information om vad som gäller för verksamheterna.
Förvaltningen följer stadens styrmodell för planering och uppföljning av verksamheterna:
4
Styrmodellen utgör grunden för förvaltningens övergripande ledningssystem. För att säkra och
utveckla förvaltningens verksamheter arbetar förvaltningen även övergripande, systematiskt och
generellt utifrån en modell för ständiga förbättringar.
Förbättringshjulet visar hur vi arbetar: Vi planerar, genomför, utvärderar och förbättrar.
Därefter fortsätter arbetet med att planera, genomföra osv. för en kontinuerlig
verksamhetsutveckling
Förvaltningens övergripande ledningssystem finns beskrivet som ett årshjul. För att säkra och
utveckla verksamheternas kvalitet finns även ledningssystem för systematisk
kvalitetsutveckling på verksamhetsnivå utifrån de verksamhetsspecifika krav som ställs i olika
författningar.
I verksamhetsplanerna framgår vilka aktiviteter som ska genomföras på lång och kort sikt och hur
dessa ska följas upp. Enheterna ska, förutom att beskriva hur de ska uppnå KF:s och SDN:s mål,
även sätta upp egna mål för att höja kvalitén i sin egen verksamhet.
Arbetet ska präglas av att ständigt söka effektiva och ändamålsenliga lösningar på arbetssätt och
utförande. Största möjliga nytta till rimlig kostnad.
5
Kommuner och kommunala verksamheter måste bedriva internkontroll i enlighet med
kommunallagen. Den interna kontrollen är både en del av det systematiska kvalitetsarbetet
och en självständig process. Den interna kontrollen genomförs utifrån en risk- och
väsentlighetsbedömning som ligger till grund för vilka kontrollmoment som skall ingå i
kommande års kontrollplan. Den interna kontrollprocessen är integrerad i förvaltningens
ledningssystem och är en del av årshjulet.
På förvaltningens intranät finns ett aktivitetshjul där cheferna varje månad kan avläsa vilka
uppgifter som förväntas av dem. Där finns också en verksamhetshandbok som innehåller
policys, riktlinjer och rutiner inom olika områden.
Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker fyra gånger per år. Örgryte-Härlanda arbetar i uppföljningsarbetet med en modell för kollegialt lärande. För att få fram tillförlitliga
kvalitetsindikatorer ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivas. xx
7. Processorienterad verksamhetsutveckling
Nästan all kommunal verksamhet utförs i form av processer. Göteborgs stad arbetar med att
integrera en processorienterad verksamhetsutveckling i sina ledningssystem för respektive
verksamhet. Välfärdsområdet har idag ett ledningssystem för kvalitetsutveckling som bygger på
ett processorienterat synsätt och utvecklingsarbete för övriga sektorer pågår.
För att säkerställa att de tjänster vi utför blir likvärdiga, rättssäkra, effektiva och fyller de behov
de ska tillgodose, arbetar vi i Örgryte-Härlanda aktivt och strukturerat med att:
-
Synliggöra och beskriva våra processer
-
Säkra och utvecklar dem
nt
DN
inför Budget 2014 Budgetdagar
storad
inför 2014
Verksamhets- och
ekonomisk uppfö013
Verksamhets- och
ekonomisk uppföljning
Kärnverksamheten 2013
29
26
29
4
1
11
7
6