Varför Projekt?

Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
•
•
•
•
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Kraftansamling
Strategiskt viktig uppgift
Snabbt nå målet
Kunna mäta framgång stegvis
Behöver organisationsform där man kan
hantera:
Varför Projekt?
Vad är Projekt?
• Unik uppgift, komplex,
samordningskrav
• Speciell kompetens krävs för att
lösa uppgiften
• Avsatt budget kopplad till
uppgiften
• Tydligt start och slut
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Rune Olsson
Avd för Projekt, innovationer och entreprenörskap
IEI. LiU. 2015-02-20
Projektledning!
KICK-OFF: planera eget projekt
• Vad är Projekt? Varför Projekt?
• Projektprocessen
• Mål och Krav i Projekt
• Projektplanering
• Projektets Risker
Dagens program
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Ericssons modell
för projektstyrning
PROPS
Projektmodell med
beslutspunkter
En enkel projektmodell
Arbete i
Linjen
Proj 1
Idé
Proj 3
Kick-over
Kick-on
Kick-off
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Proj 2
Implementering
Idé kommer fram i linjen och ges en särskild organisation
Kick-off: projektgruppen lär känna varandra och sina uppgifter
Kick-on: man kollar av att allt fungerar enligt önskemål
Kick-over: man lämnar ett delresultat till linjen
Kick-out: Man avslutar projektet
Scanias erfarenheter:
1 Låt projekten bli framtunga
2 Gör WBS tidigt tillsammans i projektgruppen
3 Grubbla inte så mycket, gör och lär
4 Se till att det alltid finns metodstöd tillgängligt
5 Acceptera inte försök till genvägar innan
metoden sitter i ryggmärgen
6 Var lyhörd för förslag till standardisering – när
de börjar komma är du i hamn
• Kolla i Scania Basic. Låna ett ex och bläddra
igenom.
Kick-out
w.27
w.28
Är vi klar till vänster om
tidsmarkören? Vad krävs för
fortsättning på högra sidan?
Enkel styrning
w.26
w.29
w.30
w.31
w.34
Styrning i linje
w.33
w.35
Visuell uppföljning på
individnivå
w.32
Definiera arbetsinnehållet och
strukturera/pröva mot mål och
förutsättningar
Projektunika
hårdvarumilstolpar
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Specifikt
Mätbart
Accepterat
Realiserbart
Tidsatt
Projektets Mål ska vara SMART
Fokus på närtid
Lägg ut i den smartaste sekvens vi kan
komma på. Visar beroenden, parallellitet
och stafett
Mål och förutsättningar
Vägen till en plan att styra med
Metodstegen för SPP, Scania Project Planning
3
2
Kvalitet
tar lång tid
kostar mer
Î
3 Snabbt och Bra
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
har planerat in en miss.
Den som missar att planera
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Î sämre kvalitet
Î
1 Snabbt och Billigt
2 Billigt och Bra
Tvätteriet: Vi tvättar Snabbt – Billigt – Bra: Välj två!
Tid
1
Kostnad
Man hör ofta: Vi ska fixa detta på kort tid, till låg kostnad och hög kvalitet!
Det går inte att optimera alla tre samtidigt.
Projektets måltriangel
Planering 1 MÅL
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Den effekt vi vill uppnå på
längre sikt
Det vi levererar då projetet
avslutas
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Ta ett A3 papper och massa post-it.
Skriv ner målet för arbetet på post-it.
Placera ut de och sortera sedan i
Projektmål
och
Effektmål
Effektmål:
Projektmål:
Projektets Mål
Beroendesatt nätplan
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
WBS för Nobelmiddag
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
1. Bryt ner målet genom att ställa
frågan ”Hur kan vi uppnå detta?” –
Skriv på Post –it: ni får en WBS
2. Ordna i logisk följd: Vad beror på
vad?
3. Milstolpar: När ska större grejor
vara klara?
Ni har ”Nätplan med aktiviteter och
milstolpar”
Planering 2 aktiviteter
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Måldokumentationen
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Hur kommer detta projekt att gå
snett? MiniRiskAnalys
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
3
2
Ta upp och
bearbeta problem
så fort de uppstår
Skriva kod även
om man mår
dåligt
Fikabrödsstraffet
lindrar övrigas
vrede
Säkerhetskopiera
ofta
Lägg upp lokala
kopior
Lugn och ro
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Gå igenom dessa checklistor för era egna projekt
just nu.
Skriv gruppkontrakt och måldokument/projektplan
• 1AttSkapaBraStämningArbetslagV807.pdf
• 1Att starta ett projekt målorienterat.pdf
Kolla på
http://www.iei.liu.se/pie/olssonrune/material/norrkopinged?l=sv
Osämja inom
gruppen
Alla jobbar efter bästa
förmåga
2
3
2
Använd molnet, Lisam
4
5
2
Påminn varandra
1
Sjukdom
(betydande del av
gruppen)
Gruppmedlem
missar möte
4
6
4
4
12
5
16
Konse
Åtgärd för att
Minirisk
kvens lindra konsekvens -värde
(s x k)
2
Ät sund mat och
motionera under
projektet
Håller koll på varandras
levnadsvanor
4
Sjukdom (enstaka
gruppmedlem)
Borttappade
dokument
Skolans nätverk
ligger nere
Åtgärd för att minska
risk
Sann
olikh
et
Händelse
•
•
•
•
Rune Olsson. PIE. IEI. LiU.
Gör WBS
Gör milstolpeplan
Gör miniriskanalys
Gör utkast till måldokument
– Vi återkommer nästa gång
För ert eget projekt:
• Gör utkast till gruppkontrakt
Till nästa gång 25 feb: