Vadsjödagen en lyckad våtmarksdag

Vadsjödagen en lyckad våtmarksdag
Totalt kom det över 40 personer till den utannonserade dagen vid Vadsjön
Söndagen den 9 augusti kl. 10:00 – 13:00
Lennart Eriksson från FSO styrelse hälsade alla välkomna med en fantastisk
utsikt över Vadsjön i det allra bästa sensommarväder man kan tänka sig. Lennart
gav en kort tillbakablick på den senaste genomförda restaureringsprocessen som
startade hösten 2012 och som vi nu kunde se resultatet av 1 år efter att godkända
åtgärder slutförts
Rolf Pettersson som projektledare tillsammans med markägaren vid Torps säteri
Fredrik Norberg har varit de tongivande i detta projekt. Ambitionen har varit att
tillsamman med övriga i FSO:s Vadsjögrupp och kringboende försöka återställa
våtmarken till en bra fågelvåtmark med goda villkor för betande nötkreatur som
är en nödvändighet för en bra våtmarksskötsel.
Efter många diskussioner och prioriteringar anlitades Sören Eriksson,
Hushållningssällskapet för att skriva en restaureringsplan baserat på gruppens
ambitioner. Fredrik Norberg sökte sedan bidrag från länsstyrelsen för
nödvändiga restaureringsåtgärder. Ärendet hamnade på Jan Häggs bord och
länsstyrelsens prioritering stämde väl in på föreslagna åtgärder.Ca 500 000 kr
beviljades till projektet och restaureringsarbetena påbörjades under våren 2014
och resultatet kunde vi idag själva bevittna från trädgårdsplanen vid Torps säteri.
Rolf Petersson redogjorde för vilka idéer som varit bärande när olika åtgärder
diskuterats. I första hand att bekämpa kaveldun och uppväxande videbuskage
som hotat våtmarken från att helt växa igen. En annan viktig princip har varit att
försöka efterlikna ett naturligt förlopp i så hög grad som möjligt. Med hjälp av
en munk vid inlopp från Långhalsen kan under normala år ett högt vårvatten
hållas kvar i våtmarken. Med hjälp av den renoverade pumpstationen kan sedan
vattennivån sänkas under sommaren/tidig höst och efter utpumpning till rätt nivå
åter med munkens hjälp fylla på med vatten under hösten. Detta följer den
vattenregim som normalt råder ute i naturliga våtmarker som inte påverkas av
vattenreglering i kringliggande sjöar.
Fredrik Norberg berättade att renoveringen av den gamla pumpstationen blev
klar under sommaren i år och möjliggjorde en sänkning av vattennivån under ca
10 dygn i slutet av Juli/start augusti så att vattendjupet idag är ca 2-3dm på
djupaste stället. Detta har lett till en ganska kraftig fiskdöd, både med positiva
och negativa konsekvenser. Mer lättfångad fisk i det grunda vattnet har lockat
till sig havsörnar som kommit till dukat bord. Som mest har över 40 havsörnar
noterats samtidigt under födosök i början på augusti. En upplevelse för både
kringboende och tillresta skådare. Antalet havsörnar har även haft avskräckande
effekt på antal grågäss vid Vadsjön. Vid denna tid förra året var grågässen
talrika med över 1000 individer vid sjön. Idag flyger enstaka flockar förbi eller
födosöker på betesmark på betryggande avstånd från Vadsjöns födosökande
örnar. En negativ effekt av fiskdöden är att vattnet blir olämpligt för betesdjuren.
Utsättning av färskvatten från Vevelsta gård har varit nödvändig i år. Denna
utveckling måste följas och förhoppningsvis blir effekterna inte lika kraftiga
nästa år eftersom sjöns fiskliv nu har anpassats efter den årstidsstyrda
vattenregimen vilken inte tidigare har kunnat tillämpas.
Kampen mot kaveldun diskuterades och årstidsvariationen i vattenstånd kanske
är nödvändig för att bromsa kaveldunets tillväxt. Olika metoder kommer att
kunna testas t.ex. sänkning av vattennivån under vintrar då Vadsjön är istäckt.
Härigenom kan sk.isbränning uppstå vilket kommer att plåga kaveldunbestånden
menade Rolf P. Att bekämpa kaveldun med fräsning kräver täta och upprepade
behandlingar vilket vi inte har haft ekonomiska resurser att genomföra här
Efter genomgången på gräsplanen med utsikt över hela Vadsjön och
kringliggande ekskogslandskap fick alla deltagare korv med bröd och dricka.
Jacqueline Hellsten ordnade med denna fältmässiga förplägnad och berättade
även om sitt intresse att marknadsföra Vadsjön med dess kringliggande landskap
till en naturintresserd allmänhet. Jacqueline meddelade att det finns möjlighet
till olika gruppaktiviteter med mat och logi och även en kulturhistoria att berätta
om bygden kring Vadsjön
Hon efterlyste mer information om Vadsjöns fågelliv och om de ideér om
landskapsförvaltning som vi diskuterat under projektets gång. En våtmarksled
finns uppskyltad i sockenföreningens regi med plats för mer information om
våtmarken och dess skötsel.
De som önskade följde sedan med till Ekbacken och dess fågeltorn på västra
sidan av Vadsjön där vi fritt skådade på de ca 10 örnar som uppehöll sig i
närheten och övriga fåglar, mest vadare som födosökte på de nyblottade
vadarbankarna som för dagen löper runt i stort sett hela sjön.
Hittills i år har 36 vadararter noterats och det är lika många som under hela
perioden från 1992 och framåt. Bland årets rariteter finns både styltlöpare och
smalnäbbad simsnäppa som besökte Vadsjön i början av juni månad. Totalt har i
år minst 149 fågelarter setts och rapporterats från Vadsjön.
Många positiva reaktioner gavs från tillresta skådare och jag tror jag kan svara
för alla när jag riktar ett stort tack till alla som engagerat sig i detta
våtmarksprojekt ,och främst då markägarna som gett sig in i ett projekt där vi
inte riktigt kan förutse alla effekter olika åtgärder kan leda till.
Kanske kan Vadsjödagen i början av hösten i samband med vattensänkningen
bli en årlig tradition då vi tillsammans kan utbyta erfarenheter om hur vi bäst ska
fortsätta med årliga skötselåtgärder i våtmarken och hur vi tillsammans ska
kunna påverka förvaltningen av detta unika landskapsavsnitt i Sörmland.
Tack alla ni som kom
FSO/ Vadsjögrupp