Från vision till medarbetarplan

Från vision till medarbetarplan
Cecilia Vikström, enhetschef
Ann-Marie Ståhlgren, enhetschef








Medarbetarsamtal nov-mars
7. Nämndbeslutat förslag om
kompletta nämndstyrkort och
internbudget från stadens
nämnder
8. Kommunfullmäktigebeslut
av styrkort för stad och
nämnder
2. Planeringsanvisningar för mål
och ekonomi till stadens nämnder
Inriktningsbeslut i
HR-utskott
1. Trend- och omvärldsanalys
3. Nämndbeslutat förslag
om mål och ekonomi från
stadens nämnder
HRstrategiskutvecklingsledning
• Nämndens mål och strategier
• Nämndens drift- och investeringsbudget
HR-utskottet fastställer
årets löneöversyn
6. Verksamhetsplanering
under hösten
• Förvaltningsövergripande
verksamhetsplan
4. Dialogmöten
CESAM
(Majoritetsberedningen och nämnderna)
Arbetsvärdering
5. Kommunfullmäktigebeslut
• Mål och ekonomi för staden och nämnderna
• Bolagens ägardirektiv
Lönebildning och
löneöversyn startar i
maj
Utvärderande lönesamtal nov-feb
4. Årsbokslut och årsredovisning
Uppföljning av koncernens mål och
ekonomi helår
3. Kommunfullmäktigebeslut
om koncernens delårsbokslut
2. Delårsbokslut mål och
ekonomi augusti
Uppföljning av koncernens mål och
ekonomi efter andra tertialet
Lönesamtal 2
5. Kommunfullmäktige beslut om
koncernens årsredovisning
Analys årets löneöversyn
1. Delårsrapport mål och
ekonomi april
Uppföljning av koncernens mål och
ekonomi efter första tertialet
•
•
•
•
•
•
•