Välkommen till Vattenfall AB Nyköping! Med den här

Välkommen till Vattenfall AB Nyköping!
Med den här informationen vill vi hjälpa dig som entreprenör och dina
medarbetare att arbeta säkert i Vattenfall Värmes anläggningar.
Informationen nedan utgör komplement till den information som du
redan erhållit via SSG Entre.
Anmälningsplikt: För din säkerhet behöver vi veta när du befinner dig i
någon av våra anläggningar. Därför måste du varje dag anmäla dig till
kontrollrummet på Idbäcksverket och skriva in dig i ”anmälnings loggen”,
även vid avbrott för lunch och då du lämnar arbetsstället.
För våra externa anläggningar sker även den anmälan till
kontrollrummet på Idbäcken.
Vid eventuella utrymningslarm beger du dig snarast till
återsamlingsplatsen som finns på framsidan av Idbäcken vid
flaggstängerna.
Följande risker är exempel på specifika risker som finns hos oss:
•
Hetvatten, ånga, kemikalier
•
Flygaska och våtutmatarvatten kan ge frätskador
•
Kvävningsfara finns där gaser och syrefattig miljö uppstår t.ex. på
grund av metangas i avfallsbunker eller syrebrist vid träbränslelager.
•
Förhöjd risk för explosioner finns i Ex-klassade områden, se
skyltning.
•
Risk för fall i bunker/tippficka
• Damm
Använd alltid rätt personlig skyddsutrustning!
Hjälm är ett krav och i vissa utrymmen har vi krav på hörselskydd och
munskydd.
De risker som kan finnas vid ditt arbete ska framgå av Arbetsbesked,
riskanalys eller arbetsmiljöplan, t.ex. vid heta arbeten respektive
arbeten med och på trycksatt anordning, farliga ämnen, arbeten med
eller i närhet av spänning, lyftanordningar, mark- och grävarbeten,
slutna utrymmen, arbeten i närhet av högspänningsledningar
Tillbud eller olycka om det sker på vår anläggning ska en kopia på
rapporten lämnas till din kontaktperson eller till SHM-Samordnare på
Idbäcken.
Trafikregler: Följ skyltning. Entreprenörer får endast parkera på
anvisade platser.
Räddningsvägar får absolut inte blockeras.
NYKÖPING
Entreprenören tar själv hand om genererat farligt avfall. Tillstånd krävs
för att nyttja anläggningens stationer för farligt avfall.
Alkohol eller andra droger får inte tas in på anläggningsområdet.
Påverkade personer avvisas direkt från anläggningen, arbetsledningen
informeras och vid behov kontaktas polis. Slumpmässiga drogtester kan
förekomma
För datorer och media gäller särskilda regler för IT-säkerhet, hör
med din kontaktperson vad som gäller för dig.
Tänk på att
•
•
•
•
•
•
•
•
Inte blockera elcentraler, brandposter, 1:a hjälpenutrustning eller
utrymningsvägar, etc.
Inte dra elkablar och sladdar så att de blir klämda i dörrar. Eller att
de utgör snubbelrisk.
Brandtätningar ska omedelbart återställas efter slutfört arbete.
Strålkastare ska ha kapslad armatur, handlampor skall ha
skyddsglas och -galler.
Rätt utrustning ska användas i lokaler där risk för antändning eller
explosion genom damm eller brandfarliga gaser och vätskor
föreligger. Statisk elektricitet skall avledas genom jordning.
Vid arbeten i slutna metalliska utrymmen, som cisterner och pannor,
gäller speciella regler, t ex att endast elverktyg och lampor avsedda
för 24 Volt får användas, alternativt trycklufts- eller batteridrivet
verktyg.
Elektriska handverktyg för nätanslutning, 1- och 3-fasanslutna
elutrustningar för max 16A ska i möjligaste mån anslutas via
jordfelsbrytare.
Vid uppställning av tyngre fordon där stödben fordras skall markens
bärförmåga säkras då vitala rör- och elledningar annars kan skadas
och direkta anläggningsskador uppstå. Kan bärförmågan inte säkras
på annat sätt ska stödbensplattor/markskydd med tillräcklig
fördelningskapacitet användas.
Tillstånd krävs innan schakt-, sprängnings eller pålningsarbeten
påbörjas. Inom schakt- eller pålningsområdet skall el- och rörledningar
markeras.
Ledningar i mark: Vid grävning nära elkablar, elledningar, telefonkablar, fiberkabel etc. ska Elsäkerhetsansvarig kontaktas. Vid grävning
nära andra ledningsdragningar än el ska din kontaktperson informeras.
Det gäller också om täcktegel på ej markerad plats påträffas.
Maskingrävning ska då omedelbart avbrytas.
Frusna rör och ledningar: Öppen låga får inte användas för att tina
upp frusna rör. Använd istället varmt vatten eller ånga. Upptining med
elström får göras endast av behörig personal. Övervaka byggnaden
noga under upptiningen så att eventuella brandtillbud upptäcks.
Om lyft eller hantering av gods som i något läge riskerar att komma
närmare elektrisk friledning eller utomhusställverk än 10 meter kontaktas
Elsäkerhetsansvarig.
All personal som arbetar i våra eldriftrum eller ställverk måste ha ESAutbildning, utbildningsbevis kan behöva uppvisas.
Kontaktpersoner för Värme Nyköping
Mats Thelenius
Samordningsansvar
Fredrik Wettervik
Lars Holmqvist
Thomas Widén
Lars Holmqvist
Carina Hjälsten
Anläggningar
Idbäcksverket
Idbäcksvägen 14,
611 38 Nyköping
PC Brandkärr
Gustavsbergsstigen
Nyköping
PC Lasarettet
Brunnsgatan
Nyköping
Skavsta
Skavsta flygplats
Fastighets- och Säkerhetsansvarig
073-038 95 00
Anläggningschef
Bas U
Elunderhåll
Driftchef
SHM-Samordnare
073-038 97 15
070-786 22 65
076-787 82 37
076-786 22 65
072-205 50 35
Kontrollrum
0155-29 32 62
070-573 46 29
Dina speciella kontakter:
In case of Emergency
112
Prefix 00 krävs för fasta telefoner
L
M
U
V
A.
Kontorsbyggnad
B.
Pannhus P1 + P2
C.
Verkstad
D.
Pannhus P3
E.
Turbinhus
F.
Rökgaskondencering
G.
Kallförråd
I.
Ackumulator
J.
Skorsten
K.
Kontrollrum
L.
Entreprenörslokaler
M.
Mattisborgen
U.
Uppsamlingsplats
V.
Flisboden