TRELLEBORGS KOMMUN Riktlinjer för

1 (12)
TRELLEBORGS KOMMUN
Datum
Diarienummer
Kommunstyrelsen
2015-01-11
KS 2014/581
Utredare
Mats Åstrand
0410 - 733618, 0734 422949
[email protected]
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunernas skyldighet att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen har
gällt sedan år 2000 och regleras i lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. Tillämpningen av lagstiftningen har varit något
mild vilket lett till att kommunerna i praktiken inte haft absolut skyldighet att
upprätta riktlinjer. Trelleborgs kommun har inte antagit några riktlinjer för
bostadsförsörjning sedan lagen fastställdes.
Kommunfullmäktige antog 2011 befolkningsmål om att Trelleborgs kommun
ska uppnå 50 000 invånare år 2025. Den önskade befolkningsutvecklingen har
under 2012 och 2013 inte nått upp till den ursprungliga planen för
befolkningsutveckling. Denna utveckling har medfört diskussioner om
åtgärder och ett behov av en plan för bostadsförsörjning har vuxit fram.
Inte heller under 2014 ser utvecklingen ut att uppnå den planerade
befolkningsutvecklingen. Detta medför att under kommande år fram till 2025
behöver befolkningsökningen ligga på högre nivåer än som ursprungligen
planerades 2012. Kommunfullmäktige kommer den 23 februari 2015 att ta
ställning till om befolkningsmålet ska revideras till att nå 50 000 invånare år
2028.
Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun bygger på ett
befolkningsmål om 50 000 invånare år 2028.
Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skärptes från den 1
januari 2014 och skyldigheten att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen
varje mandatperiod betonades i förarbetena.
I samma beslut tillfördes plan- och bygglagen bostadsbyggande och utveckling
av bostadsbeståndet som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja
vid bl.a. planläggning. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning vara ett vägledande underlag.
I kommunstyrelsens yttrade gällande revisionsrapporten Granskning av
bostadsförsörjningen 2014-04-02 skriver man att Trelleborgs kommun har
för avsikt att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen under 2014.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med att yttrandet antogs att uppdra åt
kommundirektören att, efter att Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad
har antagits, ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun.
Fördjupad översiktsplan antogs i juni 2014.
Trelleborgs kommun
Telefonväxel: 0410-73 30 00
www.trelleborg.se
Postadress: 231 83 Trelleborg
E-post:
[email protected]
Org.nr: 212000-1199
2 (12)
Ett viktigt komplement till Riktlinjer för bostadsförsörjning är de riktlinjer för
markanvisning som håller på att tas fram.
Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Ändringarna från den 1 januari 2014 innebär ett preciserande av innehåll i
och processen för att ta fram kommunala riktlinjer. Hänsyn ska tas till
relevanta nationella och regionala mål och länsstyrelsen och andra regionala
organ ska ges möjlighet att yttra sig över riktlinjerna.
Kommunen ska med riktlinjerna planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla
i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Riktlinjerna ska minst innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål och
hur hänsyn tagits till relevanta nationella och regionala mål. Uppgifterna ska
särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för utsatta grupper och
marknadsförutsättningar.
Nationella och regionala mål
Det nationella målet för bostadsmarknadspolitiken är långsiktigt väl
fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett
utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Region Skåne anger i det regionala utvecklingsprogrammet Det öppna Skåne
2030 en målbild att tillgången till bostäder är god, vi har en bostadsmarknad i
balans. Man poängterar vikten av att agera för ett ökat bostadsbyggande med
en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Man vill stimulera ett
klimatanpassat, kollektivtrafiknära, förtätat, blandat och integrerat byggande
med balanserad och hållbar markanvändning.
Den konkreta målsättningen för 2030 är att 6 000 bostäder byggs per år i
Skåne, med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseform, storlek och
hustyp, för att matcha en årlig befolkningstillväxt på en procent.
Näraliggande kommuner
Näraliggande kommuner till Trelleborg i sydvästra Skåne; Vellinge, Svedala,
Malmö och Staffanstorp, har alla höga ambitioner att växa befolkningsmässigt.
Grannkommunen i öster, Skurup, har mer måttliga ambitioner.
Vellinge anger i Översiktsplan 2010 som antogs 2013 att man vill växa från
33 000 invånare 2010 till närmare 41 000 2030 och drygt 50 000 invånare
2050. Man planerar främst för utbyggnad i kommunens centrala och östra
delar, Vellinge och Hököpinge respektive Arrie, Östra Grevie och Västra
Ingelstad. I dessa delar ska två tredjedelar av utbyggnaden ske. En tredjedel
ska ske i övriga tätorter i kommunen.
Svedala tänker öka befolkningen från 20 000 invånare 2010 till 25 000
invånare 2025. För denna befolkningsökning behöver man bygga 150
3 (12)
bostäder per år där merparten, två tredjedelar, ska byggas i Svedala tätort och
resterande utbyggnad i Bara och Klågerup.
Malmö har antagit en ny översiktsplan under 2014. I denna anger man att det
ska göras möjligt att Malmö ska kunna växa med 5 000 invånare per år under
kommande 20 år men att det vore mer gynnsamt med en mer måttlig
ökningstakt. Utbyggnaden ska ske genom att Malmö växer inåt och förtätas
och man pekar främst ut tre utbyggnadsområden; Västra hamnenVarvsstaden-Nyhamnen, Hyllie-Holma-kroksbäck och Norra SorgenfriRosengård.
Den tidigare översiktsplanen från 2010 pekade ut utbyggnader i Tygelsjö,
Oxie, Klagshamn och Bunkeflostrand. Planerade utbyggnader i dessa orter
kommer att genomföras under de närmaste åren.
Staffanstorp ska enligt Översiktsplan 2009 nästan fördubbla befolkningen
under 30 år, från 21 000 invånare 2008 till 39 000 invånare 2038, genom
utbyggnad av nuvarande tätorter, främst Staffanstorp och Hjärup.
Skurup arbetar efter en översiktsplan från 2009 som anger en ökning från
14 800 invånare 2008 till 15 700 invånare 2018 genom utbyggnad i tätorter
men även på landsbygd.
De befolkningsökningar som Trelleborg, Malmö, Vellinge, Svedala och
Staffanstorp siktar på har inte stöd i Region Skånes befolkningsprognos.
Region Skånes befolkningsprognos sträcker sig till 2022 och i denna prognos
tror man att befolkningsutvecklingen blir cirka 75 procent av vad de fem
kommunerna har i sina planer. Region Skåne förväntar att på längre sikt
kommer den utrikes nettoinflyttningen att minska i sydvästra Skåne.
Bostads- och befolkningsutveckling i Trelleborg
Befolkningsökningen har under de senaste tjugo åren varit högre än ökningen
av bostadsbeståndet. Trelleborg skiljer sig därmed inte från andra kommuner
som haft en positiv befolkningsutveckling. Boendetätheten har ökat från 2,20
personer per bostad 1990 till 2,25 personer per bostad 2013.
Bostadsutvecklingen
Antalet bostäder har ökat från 16 350 till 18 464 mellan 1990 och 2013.
Småhusens andel av bostadsbeståndet har ökat något från 56 procent 1990 till
57 procent 2013. Under 1990-talet byggdes fler bostäder i flerbostadshus
medan det under de senaste tio åren främst byggts småhus. Fördelat på
upplåtelseform 2013 utgjordes 53 procent av äganderätt, 27 procent av
hyresrätt och 20 procent av bostadsrätt. Mellan 2004 och 2013
nyproducerades 1 352 bostäder, 77 procent av dessa var i småhus.
Jämförelsen görs mellan 1990 och 2013 då dessa är de enda säkra siffrorna för
bostäder i flerfamiljshus genom Folk- och bostadsräkningen 1990 och det
färdiga lägenhetsregistret 2013.
Befolkningsutveckling
Mellan 2003 och 2013 växte befolkningen i Trelleborgs kommun med 9,5
procent, från 39 110 till 42 837 invånare. Detta ger en genomsnittlig årlig
4 (12)
ökning med 0,9 procent. Befolkningssammansättningen har förändrats över
perioden, det har blivit 25 procent fler som är 65 år och äldre, 19-24 åringar
har ökat med 38 procent, 1-5 åringar med 31 procent och nyfödda med 14
procent. Grundskolebarnen, 6-15 år, var 11 procent färre 2013 jämfört med
2003. För övriga åldersgrupper var det mindre förändringar.
Skegrie är den tätort som ökat befolkningen mest och har mer än fördubblat
befolkningen på tio år. Trelleborgs stad och Anderslöv har ökat med mer än
tio procent, Smygehamn med nära tio procent. Övriga tätorter har mindre
ökningar.
Befolkningsantalet förändras beroende på födslar, dödsfall samt in- och
utflyttning. Trelleborgs kommun har haft en positiv befolkningsutveckling
sedan mitten av 1980-talet. Sett över flera år har ökningen främst berott på
inrikes flyttningsöverskott (skillnad mellan inflyttning och utflyttning från och
till övriga kommuner i Sverige). Invandringsöverskottet har också haft stor
betydelse medan födelseöverskottet (skillnad mellan födda och avlidna) har
stått för den minsta andelen.
Den absolut största andelen av in- och utflyttning till och från Trelleborg sker
med de geografiskt närbelägna kommunerna och främst med Malmö. Studier
av flyttmönster visar att främsta skälet vid flytt mellan 20 och 35 kilometer är
bostad och boendemiljö. Den slutsatsen passar väl in i Trelleborgs utveckling
mot boendekommun.
Antalet in- och utflyttare till och från Trelleborg var, under perioden 20112013, som störst i åldrarna 19-33 år. Mellan 19 och 24 år var antalet utflyttare
betydligt högre än antalet inflyttare medan i åldern 25-33 var inflyttarna fler
än utflyttarna. Både antalet inflyttare och utflyttare minskade med ökad ålder.
Bostadsmarknaden i Trelleborg
Bostadsmarknaden i Trelleborg är i viss mån beroende av och gemensam med
sydvästra Skåne. Marknaden för hyresrätter är i större utsträckning lokal än
marknaden för bostads- och äganderätter. Genom att både
bostadsrättslägenheter och småhus har en gynnsam kostnadsbild i Trelleborg
relaterat till övriga Sydvästskåne är sökområdet begränsat för den som i
första hand söker en bostad i Trelleborg. På motsatt sätt har Trelleborg blivit
ett attraktivt alternativ som boendekommun för den som söker bostad i
sydvästra Skåne.
Det finns ett underskott på bostäder i Trelleborg och det är främst mindre
hyreslägenheter till rimligt pris som det är stor efterfrågan på. Denna
efterfrågan uttrycks främst av ungdomar och äldre där de senare också
efterfrågar tillgång till hiss.
Acceptansen för hyresnivåerna vid nyproducerade hyresrätter har ökat men
fortfarande anser många att nivåerna är för höga vilket troligen beror på att
hyresnivåerna i Trelleborg generellt är lägre än i jämförbara kommuner.
Efterfrågan är stor på bostadsrätter i flerbostadshus. Bostadsköpare föredrar
en högre kontantinsats och lägre hyra framför det motsatta. Marknaden för
nyproducerade bostadsrätter bedöms av mäklare som försiktigt positiv.
5 (12)
Villamarknaden har återhämtat sig efter att bankernas skärpta lånevillkor
infördes 2012. Marknaden är god för villor runt två miljoner kronor men för
villor som kostar 2,5 miljoner kronor eller mer är det svårare. Marknaden för
nyproducerade villor är låg men bättre än för två år sedan.
Hur stort underskottet är på bostäder i Trelleborg är svårt att klargöra. Om
boendetätheten skulle vara på samma nivå 2013 som 1990, med 1,65
personer per lägenhet och 2,64 personer per småhus, skulle Trelleborgs
kommun behövt ytterligare 376 bostäder 2013. Trelleborgshem har över
2 000 personer i sin intressekö men hur många av dessa som har ett
omedelbart behov av bostad finns det inte uppgift på.
Planerad bostads- och befolkningsutveckling
Trelleborgs kommun har ambitioner att växa och utvecklas och spela roll som
regional kärna i Skånes utveckling.
Befolkningsmål
Trelleborgs kommun arbetar efter ett befolkningsmål om 50 000 invånare år
2028. För att detta ska förverkligas behöver cirka 3 500 bostäder färdigställas
mellan 2015 och 2028. Det innebär en ökad befolkning med drygt 16 procent
jämfört med 2014.
Översiktsplan 2010
I översiktsplanen från 2010 anges att 75 procent av befolkningsökningen ska
ske i Trelleborgs stad och därmed minst lika stor andel av bostadsbyggandet.
Resterande andel av ny bebyggelse bör främst lokaliseras till utpekade
utvecklingsorter. De områden som pekas ut för nya bostadsutbyggnader i
Trelleborgs stad ligger i randen av nuvarande bebyggelse; Västervång,
Mellanköpinge och Larsgården, Maglarps strand i väster, Gislöv/Serresjö i
öster samt Sjöstaden. Bostadsbyggande i form av förtätning av centrum
uttrycks lite försiktigare men översiktsplanen tar upp kvarteren Sjöjungfrun,
Betan, Signalen och Sparven som lämpliga områden att bebyggas. På
landsbygden anges huvuddelen av ny bebyggelse ske i utvecklingsorterna,
varav hälften i Skegrie-Västra Tommarp, samt en mindre andel på landsbygd
och i byar. Mot bakgrund av senare års småhusbyggande uttrycker
översiktsplanen ett behov av även andra bostadstyper och upplåtelseformer
och anger behovet av ökad variation i alla nybyggnadsområden.
Fördjupad översiktsplan Trelleborgs stad
I samband med beslutet om Översiktsplan 2010 beslutade
kommunfullmäktige om att sätta igång ett arbete med en fördjupad
översiktsplan för Trelleborgs stad. Denna fördjupade översiktsplan antogs av
kommunfullmäktige 2014-05-26.
Den fördjupade översiktsplanen förespråkar byggandet av en tät blandstad
med boende, verksamheter och service. Redan hårdgjord mark ska bebyggas
och därmed kan mindre andel jordbruksmark tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Den kommande möjligheten att bygga havsnära får stort
utrymme.
6 (12)
Fram till 2025 anger den fördjupade översiktsplanen 800 nya bostäder genom
centrumförtätning, 1 100 nya bostäder i Sjöstaden och 400 nya bostäder i
kransområden, varav vardera 120 bostäder på Västervång, Östervång
respektive Mellanköpinge. Maglarps strand anges som möjligt
bebyggelseområde efter planperioden.
Fördelning efter bostadstyp innebär enligt den fördjupade översiktsplanen:
Villor, kedjehus och radhus: 400 bostäder i Trelleborgs stad och 900 totalt i
kommunen. Lägenheter i öppna kvarter: 700 bostäder i Trelleborgs stad och
900 totalt i kommunen. Lägenheter i stadsmässiga centrumkvarter: 1 200
bostäder i Trelleborgs stad och inga i övriga kommunen.
Tillgänglighetsinventering av bostadsbeståndet
Under hösten 2014 har ett projekt för att tillgänglighetsinventera
flerbostadsbeståndet genomförts med stöd från Boverket. Under
projektperioden har hela flerbostadsbeståndet i Trelleborgshems
fastighetsbestånd undersökts, och därutöver har en stor del av det privata
fastighetsbeståndet också inventerats.
Resultaten visar att de flesta fastigheter har flera brister i entréerna, främst
beroende på att det saknas kontrastmarkeringar i trappor och bra belysning i
entréer och längs gångvägar. Det är således tämligen enkla och billiga åtgärder
som kan vidtas för att förbättra fastigheterna ur tillgänglighetssynpunkt för
fler boende. Samtidigt konstateras att en mycket stor andel av fastigheterna i
flerbostadsbeståndet saknar hiss, vilket medför stora problem främst för
gruppen personer med funktionsnedsättningar och äldre, men också för
andra, exempelvis småbarnsfamiljer.
Flera fastighetsägare har uttryckt intresse för att gå vidare och använda
inventeringens resultat som underlag för åtgärder i samband med drift och
underhåll. Projektet har generellt medfört ökad medvetenhet bland
fastighetsägarna om vikten av god tillgänglighet, och hur man kan vidta
åtgärder för att förbättra tillgängligheten.
Bostadsförsörjningsplan
En bostadsförsörjningsplan behöver vara långsiktig, speciellt för en kommun
som vill växa. Nya bostäder ska planeras för inflyttningar samtidigt som
behovet för den nuvarande befolkningen ska tillgodoses.
En bostadsbyggnadsplan är på längre sikt, uppåt tio år, väldigt osäker. Det kan
ta flera år från beslut om att inleda en planprocess tills den boende kan sätta
nyckeln i låset. Beslut kan skjutas upp eller överklagas och därmed försena
färdigställandet.
Även de första åren i bostadsbyggnadsplanen innehåller ett visst mått av
osäkerhet. Byggnationer kan försenas av olika anledningar, lagar kan ändras,
konjunktursvängningar kan uppkomma och regler kan ändras såsom
bankernas låneregler gjorde 2011.
Hållbar utveckling
Social hållbarhet
7 (12)
I kommunens olika delar ska bostäder med olika upplåtelseformer, storlekar,
standard och boendetyper finnas.
Bostadsområden ska kunna innehålla även arbetsplatser, verksamheter,
kommersiell och offentlig service, möjligheter för kultur- och fritidsaktiviteter
och andra naturliga mötesplatser.
Vid ny- och ombyggnad av bostäder ska tillgänglighets-, trygghets-, säkerhetsoch folkhälsoaspekter beaktas.
Behovet av platser och grönområden för rekreation och uteaktiviteter ska
beaktas vid nybyggnation och förtätning.
Tillgång till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik för att nå andra
målpunkter i staden ska ingå från början vid planläggning av bostadsområden.
Miljömässig hållbarhet
Vid allt byggande ska resurssnåla och miljömässigt hållbara lösningar
användas.
Förtätning och byggande på redan hårdgjord mark ska användas i hög
utsträckning och därmed minska exploatering av jordbruksmark.
Bebyggelse ska placeras så att den stärker befintlig infrastruktur.
Ekonomisk hållbarhet
Kostnadseffektiva lösningar ska användas vid bostadsbyggandet.
En helhetslösning ska eftersträvas som inkluderar lokalbehovet för skola och
omsorg.
Befintliga tekniska system ska utnyttjas i hög utsträckning.
Demografisk utveckling
Antalet Trelleborgare 65 år och äldre har ökat med 25 procent de senaste tio
åren. Antalet kommer att fortsätta öka fram till 2025 enligt befolkningsplan
2014-2030. Även andra åldersgrupper kommer att öka och befolkningskurvan
utifrån ålder kommer att bli jämnare jämfört med idag.
Antal invånare efter ålder, utfall 2013 och prognos 2025
8 (12)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
0
2013
2025
Efterfrågan på bostäder
Redan idag finns en stor efterfrågan på mindre lägenheter bland ungdomar
och äldre och befolkningsutvecklingen visar på en fortsatt hög efterfrågan.
Befolkningsutvecklingen indikerar också en ökad efterfrågan av bostäder från
unga familjer. Samtidigt vet vi att många äldre stannar kvar i sin villa för att
det inte finns lämpliga lägenheter att flytta till. Den flyttkedja som har bäst
utsikter att bli framgångsrik i Trelleborg pekar mot ett ökat bostadsbyggande
för äldre som kan lämna sina villor för att yngre barnfamiljer ska kunna ta
över. De yngre barnfamiljerna lämnar i sin tur lägenheter för yngre par som i
sin tur, i bästa fall, lämnar två mindre lägenheter lämpliga som första bostad
för ungdomar som flyttar hemifrån.
Bostadsbehovet för olika grupper
Ungdomar och studenter
Det finns ett underskott på lägenheter för ungdomar vilket beror på ett
generellt underskott av små lägenheter. Särskilda ungdomsbostäder finns i två
av Trelleborgshems bostadshus med totalt 33 lägenheter.
Samma förhållande gäller för studenter då det inte finns särskilda
studentbostäder i kommunen.
Nyanlända personer
Det är underskott på bostäder för nyanlända personer och svårigheten ökar ju
större familjen är.
Under kommande år väntas antalet flyktingar till Sverige öka. För Trelleborgs
del kan det årligen handla om minst 40 ensamkommande flyktingbarn och
runt 350 vuxna flyktingar och barn som kan komma till Trelleborg. Detta
ställer stora krav på bostadsbyggandet.
Särskilda boendeformer för äldre
9 (12)
För tillfället råder balans mellan utbud och behov men på 2-5 års sikt kommer
behovet att vara större.
Särskilt boende för personer med funktionsnedsättning
För närvarande är det balans mellan utbud och efterfrågan och detta ser ut att
råda även under kommande 3-4 år men efterfrågan kan ändras ganska snabbt.
Bostäder för dem som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie
bostadsmarknaden
Kommunen hyr ut lägenheter i andrahand, förenade med tillsyn eller särskilda
villkor eller regler till personer som inte blivit godkända på den ordinarie
bostadsmarknaden.
Då det i allmänhet är bostadsbrist blir det självklart ännu svårare för den som
har problem av olika slag. Även kommunen får svårare att hitta lägenheter att
hyra ut i andrahand om det råder underskott på bostäder.
Marknadsförutsättningar sydvästra Skåne
De fem kommunerna vars planer för befolkningsökning tidigare redovisats
planerar att totalt växa till 495 000 invånare 2022. Region Skåne tror inte i sin
befolkningsprognos att detta är möjligt utan hamnar på 477 000 invånare
samma år, 2022. Skulle de fem kommunerna realisera sina
bostadsbyggnadsplaner skulle det innebära ett bostadsöverskott. Det är dock
svårt att tro att detta skulle hända, dessutom anger Malmö i sin översiktsplan
att det vore gynnsamt för staden att växa lite långsammare än vad man
planerar för.
Sydvästra Skåne kan betraktas som en gemensam bostadsmarknad för de som
redan bor här. På småhusmarknaden kan det vara så till stor del medan det för
bostäder i flerbostadshus till mindre del är gemensam bostadsmarknad. Vid
inflyttning från andra delar av landet är marknaden mer förskjuten mot
Malmö och Lund.
Inflyttningen till Trelleborg sker främst från närliggande kommuner där
främsta anledningen troligtvis är boendemiljön. Trelleborgs roll som
boendekommun har förstärkts under de senaste 10-15 åren i takt med att
antalet arbetstillfällen blivit färre i förhållande till befolkningsantalet. Under
dessa år har utpendlingen ökat i betydligt högre grad än inpendlingen så att
andelen Trelleborgare som idag jobbar i annan kommun är närmare 50
procent.
Trelleborg kommer med stor sannolikhet att bli attraktivare som bostadsort
när persontågtrafiken kommit igång. Tillgången till persontåg kommer
troligen också att öka Trelleborgs attraktivitet för företagsetableringar vilket i
förlängningen också gör Trelleborg till en attraktivare bostadsort.
Kommunala strategier för balans på bostadsmarknaden
Parkeringsnormen vid nybyggnation behöver sänkas för att bättre möta de
förhållanden som råder, för att uppmuntra ett minskat bilberoende och för att
sänka kostnaderna för bostadsproduktion.
10 (12)
En gemensam bostadsförmedling där de större bostadsföretagen i Trelleborg
är anslutna för att göra det enklare för bostadssökande och göra
bostadsmarknaden i Trelleborg tillgängligare.
Information om alla lediga tomter på kommunens webbplats för att ingen ska
förledas att tro att bara kommunen tillhandahåller tomter.
Bra förhållande med medborgare och byggföretag genom korrekt information
och ett bra bemötande.
Korta och förutsägbara handläggningstider för att underrätta planering och
därmed effektivare byggtider.
God markberedskap som möjliggör intensionerna i kommunens
översiktsplaner.
Byggklar mark i omfattning som matchar efterfrågan vilket ökar möjligheten
för bostadsbyggande men också ökar möjligheten för kommunen att styra
placering och utformning av byggandet.
En tät blandstad med boende, verksamheter och service ska vara den ledande
inriktningen för stadens utveckling.
Nybyggnation ska ske primärt längs befintligt trafikstråk för att reducera
investeringskostnader för infrastruktur och öka möjligheten för förbättrad
kollektivtrafik.
Samverkan MalmöLundregionen. Bostadsförsörjningen blir alltmer en
regional fråga. Sydvästra Skåne kommer sannolikt att ha fortsatt hög
befolkningsökning. En bra samverkan mellan kommunerna ökar möjligheten
för att det bostadsbyggandet görs effektivt och kan tillgodose behovet.
Förverkliga planerna för staden. Dessa planer föder ett intresse för Trelleborg
som bostadsort men för att ett intresse ska förverkligas behövs konkret
resultat.
Bygga attraktiva bostäder; unika bostäder med kvalitet i boendet och med
havsutsikt. Detta förstärker Trelleborg som stad och skapar intresse för
boende och bostadsbyggande.
Bostadsbyggnadsplan
Det är fullt möjligt att bygga bostäder i Trelleborgs kommun under kommande
tio år som medför att befolkningsmålet från 2011 på 50 000 invånare 2025
uppfylls. En revidering till att befolkningsmålet istället uppnås 2028 ger en
mer hanterbar befolkningsutveckling och en mer realistisk bostadsutbyggnad.
Det allmännyttiga bostadsföretaget AB Trelleborgshem planerar att bebygga i
två centrumnära lägen, kvarteret Betan och kvarteret Sparven, med 128
respektive 160 lägenheter. Man planerar också att förtäta i befintliga
bostadsområden med mellan 100 och 300 lägenheter under den kommande
tioårsperioden.
I centrumläge är ombyggnadsarbeten för 24 mindre lägenheter igång i f.d.
Centralskolan i kvarteret Bävern och de närmaste åren ska 60 lägenheter
byggas i tre hus i detta område.
11 (12)
I kvarteret Herkules invid Centralstationen planeras 280 bostäder uppföras
med trolig byggstart under 2017.
Då busstationen flyttar från Trelleborg Övre till Trelleborg C möjliggörs
bostadsbyggande i detta område, totalt cirka 330 bostäder kan uppföras här.
Brandstationen flyttar om ett par år vilket ger möjlighet att i ytterligare ett
centrumläge uppföra runt 100 bostäder.
När infarten till de nya färjelägena i hamnen har lösts frigörs en stor del av
nuvarande hamnområde för bostadsbyggande. Under 2021-2025 kan här med
start vid Duxfabriken och Ångkvarnen byggas runt 1 000 bostäder.
Ett område en bit från centrum i kvarteret Hyveln (Johan Kocksgatan –
Hedvägen) kan 200 bostäder uppföras.
Det pågår en del mindre projekt som skapar bostäder i flerbostadshus genom
inredning av vindar, ombyggnad av delar av butikslokaler, uppförande av
mindre flerbostadshus och liknande. Dessa initiativ beräknas ge runt tio nya
bostäder per år.
Det är övervägande bostäder i flerbostadshus som planeras i Trelleborgs
tätort. Småhus beräknas uppföras i befintliga småhusområden i Svartesjö och
Serresjö samt på Västervång där cirka 100 bostäder kan uppföras.
I kommunens utvecklingsorter beräknas cirka 25 procent av
bostadsutbyggnaden ske. I Skegrie planeras för ett nytt område mellan
nuvarande bebyggelse i Skegrie och Snarringe. Cirka 200 bostäder kan byggas
här.
Anderslöv och Alstad kommer att gynnas av kommande persontågstrafik via
Östra Grevie. I synnerhet Anderslöv kommer att gynnas och en ökande
bostadsproduktion planeras därför.
Totalt kan bostadsproduktionen uppgå till drygt 3 500 bostäder. Eftersom
andelen bostäder i flerbostadshus är större än i småhus blir den
genomsnittliga boendetätheten 2,0. Ett bostadsbyggande på drygt 3 500
bostäder skulle ge en ökning med drygt 7 000 invånare vilket skulle uppfylla
befolkningsmålet 2028 på 50 000 invånare.
Planerat bostadsbyggande 2015-2028, antal bostäder
Område
2015 2016 2017 2018-2020 2021-2028
Betan
32
96
Sparven
30
70
60
Förtätning Trelleborgshem
10
10
10
25
140
Herkules
50
130
100
Bävern
24
20
20
20
ABF-huset
15
Övre och Signalen
80
250
Brandstationen
100
Angkvarnen söder
500
Dux
500
Hyveln
200
12 (12)
Förtätning, mindre projekt
Pågående objekt övrigt
Svartesjö
Serresjö
Västervång
Skegrie
Västra Tommarp
Anderslöv
Alstad
Smygehamn
Beddingestrand
Totalt
10
44
15
5
10
10
30
15
5
3
5
10
3
10
10
15
5
25
30
10
10
2
5
133
17
14
144
10
13
255
30
5
75
120
5
30
20
12
32
780
Källförteckning
Kommunfakta och Områdesstatistisk databas, Statistiska Centralbyrån
Befolkningsplan 2014-2030 Trelleborgs kommun. Statisticon
Samverkan Skåne Sydväst, SSSV / MalmöLundregionen
Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2013. Länsstyrelsen Skåne
Varför flyttar man? PP-presentation Thomas Niedomysl
Bostadsmarknadsenkät 2014
Boendeplanering i praktiken – en vägledning till statistiken. Boverket
Befolkning och bostäder 2014, rapport. Mats Åstrand
Det öppna Skåne 2030. Region Skåne
Skånes befolkningsprognos 2014-2023. Region Skåne
Gällande översiktsplaner för Malmö, Vellinge, Svedala, Skurup och
Staffanstorp
Översiktsplan 2010 för Trelleborgs kommun
Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2014
80
50
200
20
30
3 542