Nummer 3, 2015 - Sveriges Åkeriföretag

Politiskt power meet
Den 18 september möttes politiker,
polis, Transportstyrelsen och åkare
Malmö för debatt. SIDAN 6.
Ändrad trängselskatt
Den 1 januari 2016 höjs beloppen i
Stockholms innerstad och på Essingeleden
införs trängselskatt. Bland annat. SIDAN 26.
Bilprovningen i Roserberg öppnar för tunga
fordon. Vi samtalar med Bilprovningens
områdeschef Fredrik Walther. SIDAN 24.
ABC-ÅKARNA
TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG REGION ABC #3 2015
På väg mot
vägskatt
Åkerinäringens egen
utredning för stärkt svensk
konkurrenskraft i fokus
Fördelar med
certifiering
Boktips:
Guide för
ölälskare
VD-byte på
Haninge Åkeri AB
HÅLL DIG UPPDATERAD: WWW.AKERI.SE
Hårt arbete
förtjänar
I fjol vid den
här tiden hade
vi Riksdagsval
utställningsresa till soliga Helsingfors
för några helger sedan påmindes vi av våra drygt 30-talet utställare om den
rusch det är på marknaden. Vi påmindes också om att det var riksdagsval för
ett drygt år sedan med regeringsskifte som följd. Vi fick med det ett tvärstopp
på Förbifart Stockholm till en merkostnad av c:a 400 miljoner kr. Förbifarten
blir av men Bromma Flygplats fortsätter att utredas.
VID ABC-ÅKARNAS UPPSKATTADE
av trängselskatterna i Stockholm som
kommer att höjas den 1 januari 2016 till som lägst 15 och högst 35 kronor
samt kommer trängselskatt att införas på Essingeleden samma datum med
som lägst 11 och högst 30 kronor. Maxbeloppet per dygn höjs från 60 till 105
kr. Samma avgifter för oss inom den tunga sektorn som för personbilar. Mer detaljer på sid 26 i tidningen och se till att förbereda era kunder
på kostnadsökning.
FÖRBIFARTEN ÄR DELFINANSIERAD
ett knappt år kvar till att alla ”tunga” yrkesförare ska ha sitt YKB-bevis klart. Annars är det färdigkört.
Vi förutser en trängsel på våra YKB-kurser och uppmanar
er att boka upp i tid. Se sid 9.
DET ÄR BARA
VI VAR NÅGRA som besökte Bryssel för någon månad
sedan och vi fick där beröm från en EU-parlamentariker
över vårt ställningstagande att ”köra” Fair Transport. Ni är
1 400 åkeriföretag med 40 % av landets medlemsbestånds
fordonspark som skrivit på. Vi jobbar för att transportköparna ska bli medvetna om att de är skillnad på
val av transportör. Ingen extra kostnad i medlemskapet. Bara Good Will.
NYHETER
Certifiering: Hos bröderna Augustssons
ser man bara fördelar. 4
Sänk drivmedelsskatten på yrkesmässig godstrafik på väg. 4
Tunga företrädare eniga om tre viktiga
förslag. 5
Nationell YKB-träff. 18
Storstädning inför ABC-åkarnas
kontorsbygge i Uppsala. 20
Ernst Nilssons understödsfond. 22
Veteranklubben rapporterar. 22
Bilprovningen öppnar för
tunga fordon i Rosersberg. 24
Ändrat trängselskatt i Stockholm. 26
VD-byte i Haninge Åkeri. 28
Boktips: Guide för ölälskare. 29
PRESS & PÅVERKAN
6–7
Politiskt powermeet. Het debatt i
Malmö när politiker, polis, Transportstyrelsen och åkare möttes.
Time for business. Kommunikationschef
Erika Svanström har ordet.
Åkeribarometern. De flesta tror på
oförändrad efterfrågan.
MEDLEMSNYTT10–12
Ny beräkning av serviceavgifter i
Sveriges Åkeriföretag.
FRÅGA EXPERTEN
10
Vad händer när ett företag inte
följer bestämmelserna? Riskeras
trafiktillståndet? John Woxström svarar.
VI ÖNSKAR ER alla en lönsam
och framgångsrik fortsättning på hösten!
REPORTAGE14–16
Påväg mot vägskatt. En ny,
kilometerbaserad vägskatt – är det bu
eller bä? Mårten Johansson, teknikchef för
Sveriges Åkeriföretag, tycker att frågan är
fel ställd.
OPINION
Torbjörn Heierson
Fortsätt på den inslagna vägen.
Fredrik Tamm, VD DoubleCheck AB.
REGIONCHEF
Det är skillnad på korv och korv. Det vi kallar korv innehåller
alltid bara svenskt kött. Som tillagas och kryddas med omsorg
i Småland och serveras tillsammans med noga utvalda tillbehör. Det är vad vi kallar reaL HOt DOGS.
Smaklig måltid.
30
ABC-ÅKARNA
Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag ABC
Utkommer med fyra nummer per år.
Kontakt- och
annonsansvarig
Postadress: Fagerstagatan 6, 163 53 SPÅNGA
www.akeri.se · [email protected]
tel: 08-687 44 50 · fax: 08-687 44 90
ISSN 1402-3377
Annelie Westberg
08-687 44 52
[email protected]
Ansvarig utgivare:
Torbjörn Heierson
070-662 81 10
[email protected]
Omslag:
Invigningen av Stockholm Nord Logistikcenter i Rosersberg den 24 september. En
av de två Gantrykranarna som väger 400
ton styck och har en gemensam kapacitet
på 200 000 lyft per år.
3
Yrkesförarnas Dag
Ny upphandlingsmyndighet
Smyghöjd drivmedelsskatt med 4 procent årligen
Den 9 september var det yrkesförarens dag.
Sveriges Åkeriföretag firade på flera håll i
landet med att bjuda på fika och genom debattartiklar i tidningen belysa hur viktigt yrket är.
Första september drog den nya upphandlingsmyndigheten igång. Dit kan man vända sig för råd, stöd och
annat som behövs för bättre (offentlig) upphandling.
Läs mer på www.upphandlingsmyndigheten.se
I regeringens budget väljer man att smyga in ett indexsystem som gör att dieselskatten automatiskt
kommer att höjas för varje år från och med 2017. Förslaget går ut på att drivmedelsskatterna
räknas upp med fyra procent per år. På tio år kommer de att stiga med nästan 50 procent, på 20
år med cirka 120 procent.
Hos Bröderna Augustssons
Åkeri ser man bara fördelar
med certifiering
Med en fordonspark på 25 lastbilar sysselsätter Bröderna Augustssons Åkeri AB i Östra
Ljungby i Skåne ett 50-tal anställda. Verksamheten består i huvudsak av transporter av torra
pulvermaterial i bulk både som in- och utrikestransporter över hela Europa.
Bröderna Augustssons Åkeri är certifierade enligt ISO 9001:2008 (kvalitet),
ISO 39001:2012 (trafiksäkerhet) och ISO
14001:2004 (miljö). Enligt Ann-Margret
Augustsson, miljöansvarig hos Bröderna
Augustssons Åkeri, påbörjades certifieringsarbetet på 1990-talet då fler och fler kunder
efterfrågade certifiering och man erhöll sitt
första certifikat inom kvalitet 1998. Certifieringsarbetet fortsatte och 2002 blev företaget
certifierat inom miljö och 2008 inom trafiksäkerhet. Förutom sina certifikat har Bröderna Augustssons Åkeri också flertalet policies, bland annat inom arbetsmiljö, alkohol
och droger, och sociala medier.
Förutom att uppfylla kundernas krav på
certifiering ser man bara fördelar med att ha
genomgått certifieringsprocessen. ”Det är
mycket att hålla reda på och ett merarbete
men det är värt det”, menar Ann-Margret
Augustsson. Fördelarna med certifiering är
att man skapar ordning och reda och struktur
i företaget och att man får hjälp att fokusera
på rätt saker. Certifiering kan också bidra till
ökad kundtillfredsställelse och ge möjlighet
till nya uppdrag.
Hos Bröderna Augustssons Åkeri får man
ofta frågor om huruvida företaget är certifierat, och en del större kunder följer också
upp genom att efterfråga uppdaterade certifikat eller till och med komma på besök hos
åkeriet.
"Hos Bröderna
Augustssons Åkeri får
man ofta frågor om
huruvida företaget är
certifierat..."
Sänk drivmedelsskatten på yrkesmässig godstrafik på väg
Sveriges Åkeriföretag och Biltrafikens
Arbetsgivareförbund underkänner
regeringens politik med ytterligare höjd
dieselskatt med 48 öre plus 5 öre per liter
och kräver att regeringen beslutar om en
permanent sänkning av dieselskatten för
yrkesmässig godstrafik på väg för fordon
över 7,5 tons totalvikt. Det är inte rimligt
att Sverige tar ut ytterligare 60 000 kr
per år när man redan idag tar ut 200 000
kr över den mininivå EU har beslutat i
Energiskattedirektivet.
inte till att vinna fördelar gentemot andra trafikslag utan är ett
måste för att vi värnar om svenska åkeriers
konkurrensvillkor gentemot utländska åkerier. Svensk åkerinäring har inte likvärdiga
konkurrensvillkor jämfört med utländska
transportföretag när det gäller godstransporter på väg.
VÅRT KRAV SYFTAR
4
Löne- och bränslekostnaderna - som står
för två tredjedelar av näringslivets transportkostnader - är högre eller betydligt högre för
svenska företag jämfört med i stort sett alla
konkurrerande länder. Att sänka svenska
förarlöner är inte aktuellt och det kommer
att ta tid innan lönenivåerna hos förare från
andra länder kommer ikapp oss.
För att snabbt kunna ta tillbaka konkurrenskraft hos svenska åkerier, måste kostnaden för drivmedel sänkas. Dieselskatten på
MK1-diesel är idag 5,051 kr per liter. Regeringen bör besluta om en sänkning till EU:s
mininivå 3,178 kr per liter.
Regeringen planerar ytterligare höjningar
av bränsleskatten, när vi tycker att den bör
sänkas för att få konkurrensneutralitet med
åkare som tankar utanför Sveriges gränser.
Svensk åkerinäring behöver fasta, långsiktiga konkurrensneutrala spelregler för drivmedelskostnader. Regler som inte äventyrar
åkeriföretagens möjligheter att konkurrera
klimatsmart.
Höga drivmedelspriser eller skatter kan
inte flytta gods från landsväg till järnväg i
någon större omfattning.
Regeringen bör värna svenska jobb och ett
klokt miljöarbete med beslut om en lägre dieselskatt.
Andra branscher har gjort liknande resor
med både märkning, certifiering och höjd
lägstanivå för att lyfta sina branscher. Lantmännen är ett sådant exempel. Just nu
pågår ett arbete för att identifiera hur andra
gjort för att få fler av affärerna och hur den
svenska åkerinäringen kan hitta affärsfördelar utifrån detta. Men framför allt – nu är
fokus att träffa och hjälpa transportköpare
att se nyttan med Fair Transport och intresset är stort eftersom hållbarhetsfrågor hamnar i allt större fokus, både hos företag, politiker och konsumenter. 
För Bröderna Augustssons Åkeri
var det ett naturligt val att certifiera sig
genom Sveriges Åkeriföretag. Som medlemmar var det dit man vände sig när
man började intressera sig för certifiering
och behövde hjälp med att påbörja arbetet. När man väl tog steget att påbörja
certifieringsarbetet låg det därför nära till
hands att använda sig av Sveriges Åkeriföretag, ett arbete som alltså lett fram certifiering inom tre av fyra områden. 
Nya ISO 9001 och
ISO 14001
Standarderna för kvalitets- och
miljöledningssystem ISO 9001 och
ISO 14001 kommer i nya versioner
under hösten. Tidigare standarder
har funnits sedan 2008 resp 2004,
mycket har hänt i vår omvärld
sedan dess. Båda standarderna får
den nya gemensamma strukturen
(High Level Structure – HLS). Du
som arbetat med trafiksäkerhet
enligt ISO 39001 kommer att
känna igen strukturen.
En tydlig förändring i de nya
standarderna är bättre koppling
mellan ledningssystem och
affärsprocesser. Det är även mer
fokus på ledningens åtaganden.
Tunga
företrädare
eniga om
tre viktiga
förslag
IRU, International
Road Transport
Union, söker kvinnor i
transportnäringen
En rad myndigheter såsom Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket, fackförbund och Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Sveriges
Åkeriföretag gjort tre gemensamma förslag för att stoppa osund konkurrens. Nu
besöker vi viktiga politiker i riksdagen
och deras partigrupper, för att lägga fram
våra gemensamma förslag;
bara ändras vid årsskiftet
och för att inte tappa fart vill vi se en ändring
redan till nyåret 2015/16 och vässa möjligheterna att stoppa företagsverksamheter med
grumlig agenda. Eftersom vi är överens så
borde remissrundan, det vill säga, organisationers möjlighet att tycka till om nya lagförslag, vara klar på några veckor. Vanligen tar
det tre år för en lag att bli till, vi tror att det
vore möjligt att genomföra på bara ett år då
enigheten är så stor. 
VISSA LAGAR KAN
Konkursstatistik 2015
Enligt statistik från UC så har antal konkurser i perioden jan– aug
2015 jämfört med samma period förra året ökat med 2 %. Även
konkursutsattheten i samma period har ökat med 2 %
Fair Transport
internationell succé
I september träffades många EUländers kommunikationschefer
i åkerinäringen för att bland
annat höra mer om hur
Sveriges Åkeriföretag arbetat
med Fair Transport. Vi ses som
ett föredöme i branschen bland andra
länders åkeriorganisationer. IRU, vår
internationella motsvarighet, ordnade
mötet. De ska lägga upp en strategi för
Fair competition på europeisk nivå,
och vill veta mer om vi arbetat för att få
politikers, kunders och myndigheters
uppmärksamhet med detta initiativ.
Bättre affärer på gång!
Konkurser
jan–aug
2014
Konkurser
jan–aug
2015
Konkurser
jan–aug,
skillnad
i%
Aktiva
företag
per
31/12 2013
Aktiva
företag
per
31/12 2014
Konkursutsatthet
jan-aug
2014 (%)
Konkursutsatthet
jan-aug
2015 (%)
Konkursutsatthet
jan-aug,
skillnad i %
Byggindustri
700
584
–17 %
87 697
89 638
0.80 %
0.65 %
–18 %
Detaljhandel
454
433
–5 %
54 778
54 899
0.83 %
0.79 %
–5 %
Partihandel
337
301
–11 %
41 438
41 170
0.81 %
0.73 %
–10 %
Restaurang &
hotell
231
255
10%
28 065
28 637
0.82 %
0.89 %
8%
Transport
190
193
2%
27 623
27 489
0,69 %
0,70 %
2%
Information och
kommunikation
130
149
15 %
51 229
52 653
0,25 %
0,28 %
12 %
Bransch
Den internationella organisationen
som har 170 medlemsländer, ligger
i startgroparna med ett nätverk för
kvinnor som jobbar i näringen. Nätverket
ska belysa hur medlemsländerna
arbetar med bland annat rekrytering av
kvinnor och lyfta fram goda exempel.
Under hösten förväntas ett första möte
hållas och IRU välkomnar alla som har
erfarenheter att dela med sig av.
Branscher med flest företagskonkurser augusti 2015 (YTD). Aktiebolag, handels- och kommanditbolag
samt enskilda näringsverksamheter.
För närvarande arbetas det både för
att stärka åkarnas egna erbjudanden
till kund i form av säljträffar med Fair
Transport-företag, checklistor att ta med
till kund och förslag på uppföljning.
Men för att få riktiga affärer med riktiga
resultat att bli av krävs mer. Och det är på
gång, åtminstone i planeringsstadiet. För
närvarande träffar vi några av Sveriges
största transportköpare, som intresserat
sig för att göra rätt och köpa rätt, på allvar.
Deras ambition är att deras medarbetare
ska få hjälp av oss att ställa rätt krav, på rätt
sätt samt hur dessa delar kan följas upp.
Kan dessa transportköpare gå i bräschen
och höja kvalitetsnivån så gynnar det
sunda och seriösa transporter.
5
På dejt med polisministern
PRESS & PÅVERKAN
Vi har begärt ett möte med inrikesminister Anders
Ygeman för att, återigen, överlämna en lista med åt­
gärdsförslag för bättre ordning och reda på vägarna.
Där ingår självklart flera förslag för trafikpoliserna.
Stora och många frågor
diskuterades under ett sam­
arrangemang i Malmö.
112 046 personer uppmärksammade vår kritik
För att få en uppfattning om
konjunkturläget inom åkeri­
näringen tillfrågar vi fyra gånger
per år chefer i åkeriföretag,
som bedömer situationen för
det egna företaget tre månader
bakåt och tre till sex månader
framåt beroende på fråga. Här
publiceras en sammanfattning.
Hela Barometern hittar du på
www.akeri.se
Långt över ett hundra tusen personer har läst våra inlägg med kritik mot
regeringens skattehöjningar i sociala medier och i tidningar. Det går inte
i takt med vare sig lönsamhet eller fossilfrihetsmålen. Tänk om, tänk rätt
regeringen!
Erika Svanström
KOMMUNIKATIONSCHEF
Het debatt i Malmö
Time for
business
jag
som kommunikationschef
efter tre år i organisationen. Som start träffade jag
några av åkerinäringens
nyckelpersoner – förtroendevalda medlemmar.
Åkare som verkligen har
örat mot marken. Budskapet från dem var tydligt:
kommunicera mer med
medlemmarna. Och det
ska vi göra! Ny teknik ska
bana väg för möten mellan medlemmar och Sveriges Åkeriföretag. Vi ska
också lägga mer krut på
att vara synliga i media.
Och det har redan börjat.
Ett av våra facebookinlägg
sågs av över 40 000 personer, ett annat av 52 000!
Ett annat behov som
identifierats är att få
varuägare att tänka och
göra rätt vid transportköp. Vi har precis börjat,
men börjat bra. Flera av
Sveriges största transportköpare har själva tagit initiativ till kontakt. Nu ska
organisationen stötta er
på alla tänkbara sätt med
allt från säljcoacher, mediala utspel till direktmöten med varuägare för att
köp av sunda,
lönsamma
transporter blir
verklighet för
fler.
Den 18 september möttes politiker, polis, Transportstyrelsen och
åkare för ett politiskt Power Meet. Bland annat medverkade tre riksdagsledamöter från Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Även en EU-parlamentariker, i form av Socialdemokraterna,
medverkade.
I MAJ TILLTRÄDDE
6
var ett samarrangemang mellan Sveriges Åkeriföretag Syd och
Transportarbetareförbundet. För att få en
mer vardagsnära röst i debatten så medverkade åkaren Trygve Bengtsson samt en facklig representant.
Evenemanget var välbesökt och lokalen
fullsatt. Det fanns också deltagare runtom i
landet som följde debatten och alla presentationer under dagen, via websändning som
arrangerats vid olika Truck Stop.
Frågor om regeringens smyghöjning
av dieselskatten med fyra procent per år,
klampning och andra förebyggande verktyg
och dess för- och nackdelar samt polisresurser till ”tunga grupperna” var några av de
heta ämnen som diskuterades.
DEBATTEN OCH DAGEN
ANDRA FRÅGOR SOM kom fram var missnöjet med Kör- och vilotider som ofta blir
Vi har
träffat...
Ett axplock
av de
personer
som SÅ har
träffat och
informerat
om åkeri­
näringen.
ett trätoämne. Här tydliggjorde Transportstyrelsens representant hur många fall av
olika överträdelser som ägt rum utifrån
färsk statistik. Även siffror kring överklaganden och aktuella tillståndsmätningar togs
upp.
Facket på europeisk nivå har varit med
och drivit fram hårda krav på tydliga köroch vilotider. Men eftersom dessa också
drabbar deras medlemmar negativt så frågades facket ut om vad de tycker om just
denna lag.
regeringens
ansvar för myndigheternas uppdrag att göra
rätt och riktigt samt för och emot kilometerskatt, vilket både åkare och förare på scenen
var positiva till att det införs.
SLUTLIGEN DEBATTERADES
ERIKA SVANSTRÖM
Nya
Generaldirektören
Transportstyrelsen
Allmänt om myndigheten samt problem. Rickard Gegö.
Skatteverket
Förebygga brottslighet och mot osund konkurrens.
Vi tillsammans med en rad myndigheter, facket och Bygg­
industrin. Erika Svanström.
Skatteutskottet
Riksdagen
Agenda med tre punkter – mot osund konkurrens + Fair
Transport. SÅ tillsammans med en rad myndigheter, facket och
Byggindustrin.
Varuägare
Martin&Servera/
Ahlsells
Rickard Gegö, Mikael Nilsson, Erika Svanström.
Socialdemokratiska
riksdagsgruppen
Mot osund konkurrens – tre förslag för lagligare transporter.
SÅ tillsammans med en rad myndigheter, facket och Bygg­
industrin.
Riksdagsledamöter
för olika partier i sam­
band med Almedalen
Deltog i debatter om sund konkurrens, Fair Transport, olika
transportslag. Rickard Gegö, Åsa Sköld, Erika Svanström.
Trafikverket, inköps­
chefen för transporter
Brister i myndigheters transportköp samt Fair Transport.
I Almedalen.
Transportstyrelsen
Förbättrad regeltillämpning, företagshänsyn, kör­ och vilotider.
Ulric Långberg, John Woxström, Erika Svanström, Åsa Sköld mfl.
Åkerinäringen i media
Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag
I slutet av augusti figurerade SÅ i Dagens industri
i drivmedelskattfrågan.
Medan regeringen vill höja
skatten på diesel vill SÅ att
den sänks. SÅ menar att en
sänkt skatt på diesel inte
är en motsats till målet om
fossilfri fordonsflotta, utan
tvärtom - något som går att
införa omedelbart och som
resulterar i lägre utsläpp,
högre andel miljövänligt
diesel och högre skatteintäkter.
I bland annat Sydöstran och
Piteå-Tidningen debatterar SÅ via regioncheferna i
Norr och Syd om regeringens andefattiga politik när
det gäller den tunga trafiken.
Om våra medlemmar ska
vara med och betala världens högsta drivmedelsskatt,
vägslitageavgift och dessutom bidra till fossilfri fordonsflotta, måste regeringen
agera med högre hastighet
för att värna de näringspolitiska dimensionerna.
Annars kommer utsläppsstatistiken se bra ut, men inte
verkligheten, eftersom transporterna kommer att göras
via andra länders transportörer, vilka inte statistikförs
idag.
Norran tog också upp drivmedelskatten, och här medverkade VD Rickard Gegö
i en debattartikel tillsammans med Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Motormännen, Sveriges
Motorcyklister, Sveriges
Snöfordonsleverantörer,
Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Motorbranschens
Riksförbund samt Bil Sweden. Här kritiseras en indexuppräkning av drivmedelskatten som regeringen vill
införa. Inom några år skulle
det innebära att Sverige har
högst energikostnader för
vägtransporter.
Ett
axplock
Detta är
endast ax­
plock av de
publicering­
ar som skett
det senaste
kvartalet.
För att se
fler, gå till
hemsidan
akeri.se
och klicka
på den grå
rullande
listen.
De flesta tror
på oförändrad
efterfrågan
Inom alla mätbara delbranscher förväntar
sig en majoritet oförändrad efterfrågan, i
medeltal drygt 55 procent. En förväntad
ökning anger nästan en tredjedel av företagen, drygt 32 procent, medan 8,5 procent
anger minskad efterfrågan.
förutses främst oförändrat läge, där nästan tre fjärdelar av de svarande uppger
oförändrat antal anställda. Totalt signaleras personalminskningar av 12,5 procent. Personalökningar uppger
16 procent av de svarande, en minskning sedan förra
kvartalet, vilket ger nettotalet för antal anställda +3,4.
Vad det gäller investeringar ligger nivån oförändrad
för drygt hälften av de svarande, 51,7 procent. Minskade investeringar svarar sammanslaget nästan en av tio.
Ökade investeringar fastställer en dryg tredjedel av de
svarande. Detta ger nettotalet för investeringar +27,8 och
en fortsatt positiv utveckling av kurvan.
ÄVEN I PERSONALSTYRKAN
NETTOTALEN FÖR EFTERFRÅGAN och antal anställda
– kurvor vänder nu nedåt. Jämfört med motsvarande
period föregående år var denna vändning väntad. Föregående års trender visar relativt tydliga tendenser på att den
senare delen av året innebär nedgång, något som denna
undersökning bekräftar. Nettotalet för investeringar den
närmaste tiden visar även den på en stagnation, blygsamma 3,4 procent.
kan nettotalen förväntas fortsätta nedåt. Omsättningen däremot brukar öka för åkeriföretagen under det sista kvartalet på året.
DET FJÄRDE KVARTALET
ÅSA SKÖLD
60
40
20
0
-20
-40
Nettotal, förväntningar på efterfrågan de närmsta tre månaderna.
7
Just nu ha
specialerbju r vi
da
på professio nde
ne
lasermätnin ll
g
Kontakta os
s för m
information er
08-745 33 3
5
Spara pengar och
miljö med rätt
hjulinställning
Vad händer när hjulen
inte rullar rakt?
Sämre styrfömåga
YKB-FORTBILDNINGAR
måste alla med
C-behörighet på körkortet gå en 35 timmars YKB-fortbildning för att få köra yrkesmässigt. De 35 timmarna är uppdelade på
fem stycken delmoment á 7 timmar. Har du
också D-behörighet på körkortet måste du
vara klar med din YKB-fortbildning senast
den 10 september 2015 för att få köra persontransporter yrkesmässigt.
Fortbildningarna gäller för dem som
hade sin C-behörighet före den 10 september 2009 och D-behörighet före den 10
september 2008. Har man fått sina C- resp
D-behörigheter efter de datumen måste
INNAN SEPTEMBER 2016
man gå en grundutbildning, vilket vi ej kan
erbjuda.
Du som har också D-behörigheten på
körkortet men ännu ej är klar med alla fem
delkurserna måste vänta att köra yrkesmässiga persontransporter tills alla fem delkurserna är genomförda.
VÄNTA INTE FÖR LÄNGE
Det är också klargjort från myndigheterna
att inga möjligheter finns för dispens, varken i Sverige eller i Europa. Både föraren
och arbetsgivaren riskerar böter om det
saknas giltigt yrkeskompetensbevis.
2015
2016
Oktober 2015
I februari och april 2016 har vi lagt upp ett par
”maratonveckor”
Första veckan i oktober har vi en ”maratonvecka”.
Måndag 5 okt
Delkurs 1 Sparsam körning
Tisdag
Delkurs 2 Godstransporter specifikt
6 okt
Onsdag 7 okt
Delkurs 3 Gods lagar och regler
Torsdag 8 okt
Delkurs 4 Ergonomi och hälsa
Fredag 9 okt
Delkurs 5 Trafiksäkerhet och kundfokus
Söndag 25 okt Delkurs 1 Sparsam körning
Lördag 31 okt Delkurs 2 Godstransporter specifikt
Spårkänslighet
November 2015
Mekaniskt slitage
Lördag 28 nov Delkurs 4 Ergonomi och hälsa
Ökat luftmotstånd
Annelie Westberg på Sveriges Åkeriföretag
ABC administrerar YKB-utbildningarna
Lördag 7 nov
Delkurs 3 Gods Lagar och regler
December 2015
Lördag 5 dec
Februari 2016
Måndag 5 feb
Delkurs 1 Sparsam körning
Tisdage 16 feb Delkurs 2 Godstransporter specifikt
Onsdag 17 feb Delkurs 3 Gods Lagar och regler
Torsdag 18 feb Delkurs 4 Ergonomi och hälsa
Fredag
19 feb Delkurs 5 Trafiksäkerhet och kundfokus
April 2016
Måndag 18 apr Delkurs 1 Sparsam körning
Tisdag
19 apr Delkurs 2 Godstransporter specifikt
Onsdag 20 apr Delkurs 3 Gods Lagar och regler
Torsdag 21 apr Delkurs 4 Ergonomi och hälsa
Fredag
22 apr Delkurs 5 Trafiksäkerhet och kundfokus
Delkurs 5 Trafiksäkerhet och kundfokus
Ökad bränsleförbrukning
Trafikfarligt fordon
Kurserna blir snabbt fullbokade så tveka inte att anmäla dig!
Samtliga kurser är förlagda till Sveriges Åkeriföretag ABC:s lokaler på Fagerstagatan 6 i Spånga (Lunda industriområde) och
kurstiden är kl 08.00-16.30.
Medlemspriset på vardagskurserna är 1.500 kr och på helgerna ligger priset på 1.750 kr. För icke-medlemmar tillkommer
300 kr. På ovanstående priser tillkommer 25 % moms.
HYLAST AB etablerades år 1990 och ligger idag i Jordbro Företagspark, söder om Stockholm. Vi har en bred kompetens
och servar samt reparerar olika slags fordon, släp och entreprenadmaskiner.
Företaget är bland de ledande när det gäller påbyggnader av lastbilar med kranar och flak. Mobil hydraulik är en
specialitet. Vi säljer slitstål, skopor samt utrustning till entreprenadmaskiner och står även till tjänst vid reparationer av redskap.
För mer information, se www.hylast.se
8
Om ni vill boka in en företagsförlagd ykb-fortbildning där vi kommer till ert företag eller ni kommer till våra kurslokaler i
Spånga, ring Annelie Westberg på tfn 08-687 44 52. Pris enligt offert.
Det går också bra att ringa Annelie om ni vill boka in er på någon av ovanstående öppna utbildningar eller har några frågor
om YKB:n.
9
MEDLEMSNYTT
Vad händer när ett
företag inte följer
bestämmelserna?
Riskeras trafiktillståndet?
FRÅGA
VÅRA
EXPERTER
John Woxström svarar:
När Transportstyrelsen har genomfört en så kallad
företagskontroll av kör- och vilotidsbestämmelserna kan
det leda till ett beslut om att påföra sanktionsavgift. När
ett sådant beslut har vunnit laga kraft finns en risk att
Transportstyrelsen även kommer att undersöka företagets
innehav av trafiktillstånd.
krav som företag måste uppfylla för
att söka och få trafiktillstånd. Dessa fyra krav är vissa
ekonomiska resurser, vara fast och varaktigt etablerad, ha
ett yrkeskunnande genom en eller flera trafikansvariga
och att ha ett gott anseende. När ett ingripande på
trafiktillståndet görs i dessa fall är det ofta just det goda
anseendet som ifrågasätts av myndigheten. Det goda
anseendet handlar om att själva företaget och de ägare
och andra företrädare som finns knutna till det, inte
får vara straffade för vissa i lagen uppräknade brott
och överträdelser mot bestämmelserna. Bland de
överträdelserna finns att vara fälld för brott mot kör- och
vilotidsbestämmelserna. Syftet med bestämmelserna kan
kort beskrivas som att om företag inte sköter sig enligt
reglerna, och därmed får konkurrensfördelar gentemot
de företag som följer bestämmelserna, så ska företagen
som inte sköter sig tas bort från vägen.
Av denna anledning, utöver att det i normalfallet
kostar 200 000 kronor i sanktionsavgift vid överträdelser
av kör- och vilotidsbestämmelserna, är det viktigt att
företagen gör allt för att följa bestämmelserna. Annars
riskeras trafiktillståndet.
John
Woxström.
Juridisk
sakkunnig
Städernas varuförsörjning
Konferens i Karlstad
I Malmö hölls den 15 september en intensiv konferens
om städernas varuförsörjning. Arrangör var ”Nationell
satsning citylogistik”, där SÅ ingår.
Sveriges Åkeriföretag medverkar den 12 nov 2015 i seminarium Trafiksäkerhetsrisker med EU-trailer på hala vägar på
Värmlands Museum Sandgrundsudden i Karlstad.
FRÅGA
TRANSPORTSTYRELSEN
Vi på Transportstyrelsen har fått en spalt till
förfogande i denna tidning
där vi kan ge information
om saker som rör dig som
har ett åkeri. Vi kommer
Petra Åkerlund,
också att kunna svara på
Enhetschef
frågor från dig som har
med Transportstyrelsen
att göra. Vi vill gärna ha
dina frågor så kommer
våra experter att svara på
dem i kommande nummer.
Enklast är att skicka ett mejl
till [email protected]
så skickas frågan vidare till
Transportstyrelsen.
Arbetet med att leta efter bra erbjudanden
till dig som medlem blir aldrig klart. Ibland
handlar det om att hitta en ny partner men
lika ofta handlar det om att utveckla de
samarbeten vi redan
har.
LÄTT ATT GÖRA RÄTT
Hur gör vi det lätt att göra rätt för varuägare? Undersökningar visar att transportköpare tycker det är svårt att göra rätt. En
del av svaret är att underlätta vad man ska
fråga efter, när saker ska följas upp, och
smarta sätt att göra bästa möjliga transportval.
Nedan ser du alla
förmånsavtal du just
nu kan ta del av.
Nu drar vi vårt strå till stacken och
presenterar en checklista med 20 frågor i
samarbete med Q3 – Forum för hållbara
transporter. Dessutom finns en längre lista
med över 100 frågor för den varuägare
som verkligen vill göra alla rätt.
Vill du fördjupa dig
ett speciellt avtal kan
du logga in på akeri.
se och läsa mer.
Marie Mörsin
[email protected]
se, 0470-71 81 84
DET FINNS FYRA
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens
branschorganisation och vi arbetar för en sund
och lönsam utveckling av åkerinäringen.
Vår organisation består av ett huvudkontor och
tolv regionkontor.
HUVUDKONTOR
Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm
Post: Box 7248, 103 89 Stockholm
Tel: 08–753 54 00 · Fax: 08–755 60 01
[email protected]
www.akeri.se
10
12
DINA FÖRMÅNSAVTAL
Sveriges
Åkeriföretag
har en rad
experter på
olika områden , som
gärna svarar
på dina frågor.
Undrar du
något om t
ex juridik,
ekonomi,
utbildning,
teknik eller
annat? Skicka
din fråga till
[email protected]
akeri.se
ABC–ÅKARNA
Fagerstagatan 6
163 53 Spånga
Tel: 08–687 44 50
Fax: 08–687 44 90
[email protected]
GOTLAND
Skarphällsgatan 20 · Box 1163
621 22 Visby
Tel: 0498–28 45 05
Fax: 0498–21 49 70
[email protected]
GÄVLEBORGSÅKARNA
Kanalvägen 3
803 09 Gävle
•
SÅ Index, SÅcalc
ADR-GRUPPEN INFORMERAR
PÅ G I EU
Kommissionen har aviserat ett lagstiftningspaket för vägtransporter. Syftet är att
tydliggöra och förenkla lagstiftningen för
vägtransporter. I detta ingår också att se på
hur kontroller genomförs så att dessa sker
på samma sätt i alla medlemsstater. Vidare
ingår att se på vägavgifter, tillträde till
marknaden (innehav av trafiktillstånd) samt
sociala bestämmelser inom vägtranport.
Tel: 026–18 82 95
Fax: 026–51 67 55
[email protected]
HALLAND
Fräsaregatan 1
302 62 Halmstad
Tel: 035–15 09 50
Fax: 035–21 51 93
[email protected]
MITTÅKARNA
Ölandsgatan 6 · Box 1958
791 19 Falun
Tel: 023–454 90
Fax: 023–454 99
[email protected]
NORR
Storgatan 28F
903 21 Umeå
Tel: 0771–16 10 00
norr @akeri.se
SKARABORG
Norregårdsvägen 2
541 34 Skövde
Tel: 0500–47 17 40
[email protected]
SMÅLAND–ÖLAND
Kungsvägen 115
352 44 Växjö
Tel: 0470–71 81 80
[email protected]
Storlek på
brunnstätning
Polismyndigheten har aldrig krävt något
specifikt ”minsta-mått” på en tätning för
brunnar och avlopp. Däremot har man sagt
att om en tätning med måtten 1500 mm x
1500 mm medförs på transporten så kommer kravet på tätningsanordning för brunn
och avlopp anses vara uppfyllt på samtliga
platser i Sverige.
DATORER & PROGRAMVAROR Fortnox,
Hallå där!
Har vi din
aktuella
e-postadress?
Kontakta
ditt regionkontor!
SYD
Jörgen Kocksg. 1B · Box 405
201 24 Malmö
Tel: 040–664 25 30
Fax: 040–664 25 31
[email protected]
VÄSTRA GÖTALAND
Importgatan 2A
422 46 Hisings Backa
Tel: 031–58 51 00
Fax: 031–52 28 15
[email protected]
VÄRMLANDSÅKARNA
Box 2043 · Säterivägen 3
650 02 Karlstad
Tel: 054–13 66 10
Fax: 054–24 19 55
[email protected]
ÖST
Transportgatan 4
702 27 ÖREBRO
Vxl 019–70 80 330
Fax 019–27 86 81
[email protected]
•
DRIVMEDEL Statoil fuel & retail, Swea Energi
•
ENERGI Mölndal Energi
•
FINANSIERING Nordea Finans
•
FORDON Mercedes
•
FÖRSÄKRINGAR Förenade Liv, Trygg Hansa
•
HOTELL Elite Hotels
•
YRKESBUTIKER Swedol, Skånetruck
11
Regeringens budget tondöv för svensk konkurrenskraft?
MEDLEMSNYTT
Regeringen har släppt nyheter på löpande band. Vissa mindre lockande än andra, som
straffskatt på drivmedel. Gör om, gör rätt säger vi, och låt yrkestrafiken få skatterabatt och
bättra på konkurrenskraften. Det skulle göra åtskilliga tiotusen i skillnad för våra medlemmar, vilket vi meddelat regeringen.
Vi bryr oss om ditt företagande
Serviceavgift
grundavgift
> 3 750 kr för medlemmar
med en omsättning på
max 2 Mkr.
Ny beräkning av
serviceavgifter
för medlemskap
i Sveriges
Åkeriföretag
Vid Sveriges Åkeriföretags årsmöte i Gävle i maj
2015 beslutades om att införa en ny avgiftsmodell
vilket resulterar i att det framöver blir en och samma
avgift oberoende var i landet man är ansluten.
Årsmötet beslutade enligt
förslaget som innebär att
serviceavgiften kommer att
beräknas på senast kända
omsättning. Den nya avgiften består av dels en grundavgift och en rörlig avgift.
Har du en omsättning
understigande 5 Mkr betalar du dock endast grundavgiften.
medlemsföretag anser sig ha och kan
I DE FALL ETT
visa att en betydande del av
omsättningen inte är åkerirelaterad har man möjlighet
att få nedsättning av avgiften i motsvarande grad.
Om medlemsföretaget
har dotterbolag kan man
frivilligt välja att serviceavgiften skall baseras på
omsättningen även för
dessa bolag.
Den nya avgiften kommer
att ligga till grund för medlemsfaktureringen 2016.
> 4 250 kr för övriga
medlemmar.
VIKTIG INFO
GÄLLANDE YKB!
När samtliga delkurser är genomförda
anmäler den sista utbildningsanordnarens
detta till Transportstyrelsen. En inbetalningsavi skickas till föraren och när
betalningen skett utfärdas ett YKB-bevis
med en giltighet på 5 år. Rätten att få ut
ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år
efter datumet för sista kurstillfället.
Serviceavgift rörlig
> Man betalar rörlig
serviceavgift om man
har en omsättning över
5 Mkr.
> Rörliga serviceavgiften
beräknas på medlemsföretagets omsättning i
intervall om 5 Mkr.
Omsättningen avrundas
neråt till närmaste tal
delbart med 5 Mkr.
Maxbelopp
> *LBC, Speditörer och
andra Transportförmedlare – max 30 000 kr
> Offentligt ägda bolag –
max 25 000 kr
> *Handelsföretag och
tillverkande industri –
max 40 000 kr
> Övriga medlemmar –
max 50 000 kr
*särskilda villkor ska vara uppfyllda
Nätverksträffar
med säljfokus
Fair Transport har varit lyckat. Vi har
idag drygt 1400 medlemmar som har
tagit ställning för sunda transporter.
I höst kommer vi att anordna träffar
med säljfokus på ett antal orter i landet.
Syftet är att stödja dig som åkare att
känna dig bekväm med att sälja in en
Fair Transport.
Håll utkik på din regions hemsida och
i brevlådan/mailkorgen, snart får du
en inbjudan. Vi hoppas vi ses där.
TESTA NYA SÅ L AGNY T T UTAN KOSTNAD I TRE M ÅNADER
I den nya tjänsten får du tillgång till en lagförteckning som alltid är aktuell och uppdaterad
och dessutom med kommentarer från en jurist.
Och du får ett nyhetsbrev med aktuellt från SÅ Juridik och SÅ Certifiering.
Pris 39 kr/månad/medlemsföretag.
Våra redovisningskonsulter står väl rustade att lämna värdefull rådgivning till
ägarledda fåmansbolag och enskilda firmor. ÅFA Redovisning erbjuder alltid en egen
kontaktperson som du diskuterar fram de bästa lösningarna med utifrån dig och ditt
företags behov.
•
•
•
•
60 års erfarenhet av bokföring
Ekonomisk uppföljning genom ÅFA Presentation
Auktoriserade redovisningskonsulter genom SRF
Kan bestyrka ekonomin vid prövning av Transporttillstånd
Erbjudande: 1 timmes fri konsultation för ditt företag på plats hos oss i Spånga.
För bokning ring Per-Erik Pettersson 08-687 44 38 eller e-post [email protected]
ÅFA AB, Fagerstagatan 6, 163 53 Spånga.Tel: 08- 687 44 00. www.afaab.se
Läs mer och anmäl dig till tjänsten på www.akeri.se/lagnytt
För mer information, kontakta Birgitta Härle, 0470–71 81 83, [email protected]
14
Tjänster inom åkeri
och entreprenad
LÖNSAMHET
Vägskatt bara
på lastbilar, inte
på släp- eller
påhängsvagnar.
En ny, kilometerbaserad vägskatt – är det bu eller bä? Mårten Johansson,
teknikchef för Sveriges Åkeriföretag, tycker att frågan är fel ställd.
– Det handlar inte om att säga ja eller nej till vägskatt, för regeringen
har meddelat att den kommer att införas. Det viktiga nu är att ha en faktabaserad dialog med beslutsfattare så att vägskatten utformas på klokt sätt
som inte äventyrar svensk konkurrenskraft, säger han.
TEXT: ANNIKA LUND
På väg mot vägskatt
R
edan vid regeringsförklaringen efter valsegern berättade Stefan Löfvén (S) om planerna på att införa en så kallad vägslitageavgift, även kallad kilometerskatt eller kort och
gott vägskatt. Beskedet har väckt både oro
och ilska på sina håll. Kritiker har beskrivit
den nya vägskatten som ännu en utgift för en hårt belastad
åkerinäring.
Men Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag,
SÅ, har en annan syn på saken:
– Det handlar inte om att säga ja eller nej till vägskatt, för
regeringen har meddelat att den kommer att införas. Det viktiga nu är att ha en faktabaserad dialog med beslutsfattare
så att vägskatten utformas på klokt sätt som inte äventyrar
svensk konkurrenskraft, säger Mårten Johansson.
FÖR ATT KUNNA DELTA i sådan faktabaserad dialog har Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Transportföretagarna
och Svenska Transportarbetarförbundet bett konsultfirman
14
16
WSP ta fram en analys av hur en vägskatt skulle kunna se ut.
Resultatet är rapporten Vägskatt och svensk åkerinäring, som
går att läsa via SÅ:s hemsida.
Enligt rapporten fördelas en genomsnittlig svensk åkares
transportkostnader ganska jämnt mellan tre stora utgiftsposter: löner, fordonsbränsle och övriga utgifter. Ingen part vill
verka för sänkta svenska chaufförslöner och enligt rapporten
är inte heller arbetsgivaravgifterna möjliga att sänka på grund
av EU:s statsstödsregler.
– Rapporten siktar i stället in sig på bränslekostnaden.
Regeringen planerar att höja dieselskatten till 5,56 kronor
per liter. Vi anser att dieselskatten för fordon över 7,5 tons
totalvikt i stället bör sänkas till EU:s miniminivå, som är 3,17
kronor per liter. Detta tillåts enligt energiskattedirektivet. Då
skulle vi kunna hämta tillbaka en del av svensk åkerinärings
konkurrenskraft. Detta bör ske oavsett om en vägskatt senare
kommer att införas eller inte, säger Mårten Johansson.
Han anser att en sådan sänkning är möjligt utan att riskera
samhällets mål kring en övergång till fossilfria bränslen:
Mårten
Johansson
menar att
dieselskatten
först måste
sänkas innan
en vägskatt
införs.
– Regeringen kan styra i vilken takt fossilfria drivmedel ska
implementeras i Sverige genom att använda kvotplikter, alltså
krav på att vissa mängder av hållbara bränslen ska ingå i dieselbränsle.
Det nuvarande eurovinjettsystemet tillåter en dubbelt så
hög skatt för de äldsta euroklasserna jämfört med de senaste.
– Hur hög en eventuell vägskatt blir är inte beslutat. Dess
storlek har naturligtvis betydelse för om det är rimligt med en
dubbel avgift, säger Mårten Johansson.
eurovinjettsystemet får lastbilar betala
olika hög avgift beroende på hur många axlar de har och hur
rena motorerna är. I rapporten redovisas hur vägskatten är
utformad i flera andra EU-länder och när det handlar om att
differentiera utifrån antal axlar på lastbilar råder stora skillnader. I Tyskland är vägskatten i princip densamma oavsett
antal axlar. I Ungern däremot, där är vägskatten dubbelt så
hög vägskatt för ett fordon med fem axlar jämfört med ett
som har endast två.
I DET NUVARANDE
Det viktiga nu är att ha en faktabaserad dialog med beslutsfattare
så att vägskatten utformas på klokt
sätt som inte äventyrar svensk
konkurrenskraft.
Rapporten innehåller beräkningar på hur stort vägslitaget
blir för olika lastbilar. I korthet kan man säga att mindre bilar
sliter mer än stora, om man mäter slitage per ton fraktat gods.
Om man jämför en vanlig 40-tons EU-trailer med en 60-tons
lastbil, så ger EU-trailern upp till 60 procent mer vägslitage
per ton fraktat gods.
Utifrån detta slår rapporten fast att det finns starka skäl att
inte differentiera en vägskatt utifrån antal axlar. Det är också
enklare att bara beskatta lastbilar från 7,5 tons totalvikt –
15
17
LÖNSAMHET
På väg mot
en vägskatt
En vägskatt
som baseras
på antal
kilometer
kan vara
mer rättvis
förutsatt att
dieselskatten
först sänks.
>> I maj 2015 tillsatte regeringen
en utredning som senast den
9 december 2016 ska lämna förslag på hur Sverige kan införa en
så kallad vägslitageskatt, alltså
en vägskatt, som bygger på körd
distans och inte på tid, som den
nuvarande eurovinjetten gör.
UTBILDNING I INDEX
Nytt program för
klimatredovisning
Utredningsförslag går normalt
på remiss. Regeringen kan sedan
utforma ett lagförslag som beslutas av riksdagen.
och behovet av ett system som inte är för komplext betonas i
rapporten.
– En vägskatt som tas ut endast på lastbilar och dragbilar
över 7,5 tons totalvikt, men inte för släpvagnar, gynnar en
användning av tyngre och längre fordon, vilket ger lägre miljöpåverkan, säger Mårten Johansson.
I DAG HAR EU-länderna Polen, Slovakien, Tjecken, Tyskland, Ungern, och Österrike redan infört en distansbaserad
vägskatt. Även Schweiz och Vitryssland har infört en sådan
vägskatt och i Belgien väntas den bli av under 2016. Av dessa
länder har de flesta valt att ha vägskatt endast på en utpekad
del av vägnätet och inte hela, enligt rapporten, som slår fast
att det är möjligt att utforma en svensk vägskatt på båda sätten – antingen omfattas hela vägnätet, eller så görs begränsningar.
– Om vägskatt åtminstone inledningsvis bara tas ut på
eurovinjettvägarna så träffar skatten i huvudsak långväga trafik. Det är i huvudsak där vi har den internationella konkurrensen och huvuddelen av transportarbetet. Samtidigt träffar
en sådan skatt i mindre grad transporter av rundvirke, schaktmassor och byggmateriel som körs mer lokalt och regionalt,
säger Mårten Johansson.
Enligt rapporten finns viss risk för smittrafik, alltså trafik
där mindre vägar väljs endast för att undvika vägskatt. Om
smittrafik uppstår bör det beskattade vägnätet utvidgas, enligt
rapporten. Den slår också fast en viktig skillnad mellan Sverige och andra europeiska länder som har infört vägskatt.
Skillnaden är att det svenska vägnätet inte är särskilt trafikerat, samtidigt som det är omfattande. Av denna anledning
bör den teknik som bevakar vägskatten baseras på positionering via satellit, GNSS/GPS. Alternativet är mikrovågssystem,
DSRC, men det kräver fasta tullstationer vilket är kostsamt att
investera i när vägnätet är så omfattande.
– Med GPS-övervakade fordon blir det också tekniskt möjligt att ha olika – eller ingen – skatt i olika områden eller regioner. Man kan också ha olika skatt vid olika tider på dygnet,
säger Mårten Johansson. 
Sveriges Åkeriföretag kommer i höst att genomföra utbildningar i index. Kurserna är tänkta som
specialistutbildningar för nyckelpersoner i större
företag.
Den senaste tidens sjunkande priser på diesel
har satt fokus på drivmedelstilläggen. Tyvärr
saknar många transportföretag skrivna principer
för sina index som man kan hänvisa till och det
ger problem.
VETTIGA FAKTA
Vad sägs i den nya
rapporten om vägskatt?
» Att sänka dieselskatten till EU:s miniminivå skulle stärka
svensk åkerinärings konkurrenskraft. Det kan göras oberoende av om vägskatt senare införs eller inte.
Kurserna tar deltagarna från en grundnivå till
hög kompetens inom alla delar av index såsom:
» Det är juridiskt möjligt att dra en gräns vid 7,5 tons totalvikt
för differentierad dieselskatt.
s
s
s
s
» Om vägskatt tas ut endast på eurovinjettvägarna, där
huvuddelen av transportarbetet utförs, så fall träffas inte
regionala och lokala transporter av vägskatt i samma
omfattning som långväga godstrafik och internationella
transporter.
Välja rätt indexserier
Räkna rätt
Korrekta texter i avtal
Hålla ordning på prisregleringar med index
Till utbildningen följer en vägledning som ska
underlätta arbetet med att göra rätt.
» Fordon kan positioneras med GNSS/GPS för att kontrollera
hur de har kört. Vägskatten blir då möjlig att variera även
områdesvis.
» Om en vägskatt tas ut endast för lastbilar och dragbilar
över 7,5 tons totalvikt och inte för släpvagnar, så gynnas en
användning av tyngre och längre fordon, vilket ger effektiva transporter med lägre miljöpåverkan. I Sverige tillåts
lastbilar som väger upp till 64 ton och som är upp till 25,25
meter långa. De ger lägre vägslitage per 1000 ton fraktat
gods, lägre emissioner och lägre transportkostnader än
mindre lastbilar. I Internationell lastbilstrafik är det vanligt
med mindre lastbilar, som väger höst 40 ton.
Kursledare: Lars Aspholmer
Vi har utvecklat ett antal
program som underlättar för att
räkna ut vad transporterna
verkligen kostar.
SÅ Klimat Calc är det senaste
webbaserade programmet
i familjen.
Äntligen kan alla åkerier redovisa
hur mycket CO2 man släpper ut,
men också hur mycket
förnyelsebart drivmedel
man använder.
Det är enkelt att använda och
det är enkelt att dela med
sig av resultatet.
För mer information
Läs mer på akeri.se/utbildning eller kontakta
SÅ Utbildning 010-51 00 400,
[email protected]
» Vägskatten får enligt eurovinjettdirektivet differentieras
utifrån motorns euroklass, där den äldsta euroklassen kan
få upp till dubbelt så hög skatt som den yngsta.
» Om en vägskatt införs så tas den nuvarande vägavgiften,
eurovinjetten, bort.
Källa: Rapporten Vägskatt och svensk åkerinäring,
gjord av konsultfirman WSP, september 2015.
16
18
INDEX_svåt.indd 1
2015-09-17 11:01:21
Gå in på akeri.se och klicka dig
vidare till SÅ Klimat Calc och
prova du också. Det är gratis.
dags att toppa formen
Nationell
YKB-kursledarträff
Under måndagen den 14
september träffades närapå ett
50-tal av Sveriges Åkeriföretags
kursledare från hela landet för
att få aktuell information från SÅ
Utbildning och byta erfarenheter med varandra.
LÅNGBERG (branschansvarig SÅ)
började att informera allmänt om aktuella
frågor, bland annat 74-tons frågan. Det väntas en ny BK-klassning (BK74) som baseras på fordonstågets längd. Det har tagits
fram en ny formel för att beräkna viktgränser på broar, vilket bokstavligen kan öppna
nya vägar i 74-tons frågan. Utländsk tra-
ULRIC
fik beskrevs i dess olika former – internationella transporter, kombitransporter och
cabotagetransporter samt att de förare som
bryter mot cabotagereglerna (stannar över 7
dygn och/eller gör fler än tre inrikes transporter) i praktiken gör sig skyldig till illegal
yrkesmässig inrikestrafik då de per definition saknar trafiktillstånd.
Ted Montaigne från Transportstyrelsen
fortsatte dagen och beskrev läget mellan förare
av persontransporter och godstransporter, där
behovet av D-behörigheter ser ut att ha klarat
sitt mål per 10 september 2015 medans det är
långt kvar att gå för chaufförerna med C-behörighet. Påföljden vid avsaknad av YKB-fortbildning blir dagsböter både för chaufför och
arbetsgivare och om chauffören har YKB-fort-
bildning men ej har med sitt kort leder det till
penningböter. Att slå samman YKB-kortet
med tex förarkort eller körkort är i dagsläget
inte aktuellt. Nya föreskrifter (VVFS2008:159,
165, 182) håller på att tas fram och väntas klart
någon gång under 2016.
Dagens sista del var på tema ”Utbildning för utbildare” med Framfot och Kaspra
Eriksson som på olika sätt stimulerade kursledarnas geniknölar och fick dem att känna
på hur det är att ”sitta i bänken”. Många bra
tips och idéer dök upp och kursledarna fick
i uppgift att göra någonting nytt under nästa
kurstillfälle. Eftermiddagens budskap sammanfattades – lägg mer fokus på hur du
utbildar.
TEXT & FOTO: JONAS HOLMQVIST
VOLVO TRUCKS SERVICES
Den uppkopplade lastbilen | Dynafleet | Volvo Gold Contract
Volvo Action Service | Förarutbildningar | Fuel Advice
Volvo Originalservice | Hyrlast | Volvo Originaldelar
Volvo Financial Service
18
Full fart på arkivrensningen. Från vänster Marika Skogehall från vår hyresgäst
BINAB, förre vice ordförande i ABC-åkarna Leif Karlsson, hyresgästen Adiana
Tjärnström, ADR-konsult och SÅ ABC:s Elena Sellin som håller igång vårt
Uppsalakansli.
Storstädning
inför ABC-åkarnas
kontorsbygge i
Uppsala
Vi väntar fortfarande på bygglovet att upprätta vårt nya kontorshus
på Edvard Berlingsgata 3 i Uppsala och då måste vi ju städa ur
förråd och bodar som ska flyttas bort.
På sid 21 ser vi hur en inbjudan om medlemskap i organisationen
år 1933 såg ut.
En härlig text minsann som till stor del gäller även i dag. År 2017
fyller för övrigt SÅ-organisationen 100 år kan nämnas.
20
ABC-åkarnas Elena Sellin
framför vårt Uppsalakansli.
21
Kan du
det här..?
Välkomna
med förslag för
Ernst Nilson
Understödsfond
Stiftelsen Ernst Nilson Understödsfond administreras av ABCåkarna. Fondens styrelse vill
gärna få förslag från läsekretsen
på personer som är i behov av en
kontant julgåva, med nedanstående kriterier som villkor.
INITIATIVTAGAREN ERNST NILSON var med
vid bildandet av nuvarande Sveriges Åkeriföretag i samband med första världskriget
då ett samlat gäng häståkare begav sig till
Regeringen för att säkerställa foder till åkarhästarna.
Ernst Nilson sadlade sedermera om till
ABC-åkarnas
Veteranklubbs
resa till Iggesund
gjorde
första veckan i februari en utflykt med
damer till Iggesund för att gå på lokalrevy.
Efter ett lunchstopp på vägen så var vi
framme i god tid för att inta våra platser.
Efter att vi skrattat färdigt intog vi bussen
igen för att ta oss till Kramsta Gästgård
i Järvsö där det serverades middag med
efterföljande mingel innan det var dags
för sängen.
Dag 2 lämnade vi Järvsö och tog oss till
Mackmyra utanför Gävle och gjorde ett
besök på Mackmyra whisky där vi blev
guidade för att se på tillverkningen och
lagringen (jo det luktade whisky i lagerlokalen som var full med tunnor) därpå
bjöds det på lunch och de som ville kunde
inköpa ett litet smakprov på deras produkter.
Efter att ha upplevt lite norrlandsvinter
ett par dagar var det dags för hemfärd.
ABC-ÅKARNAS
22
VETERANKLUBB
att bli lastbilsåkare och sedan Volvoåterförsäljare för såväl tunga som lätta fordon.
Ur stadgarna finns att läsa:
”Fonden har till ändamål att lämna understöd till åkare, som äga åkeriföretag i Stockholm även som förutvarande sådana yrkesutövare liksom till efterlevande. Understöd
från fonden må utgå till angivna personer
antigen de på grund av ålder, sjukdom, obestånd, olycksfall eller liknande anledning
befinnas vara därav i behov eller och till
utbildning av därav förtjänta personer”.
Fonden har ett tjugotal personer som får en
julgåva på några tusental kronor vardera.
Styrelsen kommer i år att dela ut ett totalt
belopp på drygt 90.000 kr.
Lena Sellin på vårt kontor
i Uppsala jobbar mycket med köroch vilotidsfrågor
1.
VÄLKOMNA MED FÖRSLAG!
Fondens styrelse består av Per
Adolfsson, Bert Ejderskog, Per
Göransson, Lars Jansson och Torbjörn Heierson. Styrelsen tar från
läsekretsen tacksamt emot förslag
på ytterligare personer som skulle
kunna komma ifråga för en kontant
julgåva i framtiden.
Vänd er i så fall till ABC-kansliets
Annelie Westberg:
[email protected] eller
08–687 44 52.
Du börjar arbeta kl. 06,00.
När måste du senast påbörja din
dygnsvila för att få 9 timmar?
1. Kl 15:00
X. Kl 21:00
2. Kl 01:00
2.
Hur ofta måste man kopiera
den digitala färdskrivaren?
1. 2 gånger om året
X. Var 28:e dag
2. Var 90:e dag
3.
Vem kan ge dispens för nattarbetstiden för en anställd?
.. och så en rapport från
Veteranernas
försommarresa 2015
På försommar´n är vi ute och
kuskar med vår buss-karl
Denna gång var målet Öst
erlen
Stor del av resan, dock uta
n solens varma sken
Vid starten, lite ruggigt och
grått
Via Sörmland till Eksjö. Hä
r avnjöts, som sig bör, lite got
t
Landade sen i Karlskrona,
även kallat Pinan
Fick örlogs- och varvsutbil
dning: Från linjefartyg, till
ubåten och minan
Nästan anhalt Hotell Svea,
med havsutsikt i Simrisham
n
Via Brösar ps backar Kiviks
apl
ar
Här insöp vi Åkessons nektar
och fick oss lite trädgårdsvet
t
Sen blev det spännande. I Yst
ads undre värld
I Wallanders fotspår. Vi följ
de honom tätt
Med all denna spänning vi
somna´så gott, på Sveas huv
udgärd
Ale Stenar och Glimmingehu
s besågs med havsbrus och
vindars sus
Final vid strand mot Vising
sö. Det dukats fisk på Gyllen
e Utterns hus
Sol och värme fick vi dock
på resans slut
Vi säger som vanligt: Mot nya
äventyr och TUT
Text: Olaf Norrby
1. Transportstyrelsen
X. Arbetsgivaren
2. Svenska Transportarbetareförbundet
4.
Vilket körtidsalternativ är
korrekt? Minutrar är rasttid.
1. 2 tim/15 min/1 tim/30 min/
1,5 tim/30 min/3,5 tim
X. 15 min/2,5 tim/30 min/3,5 tim/
45 min/2 tim
2. 2 tim/15 min/1 tim/30 min/3 tim/
45 min/4 tim
!
5.
Hur ofta får du förkorta
dygnsvilan?
1. 3 gånger per kalendervecka
X. 3 gånger mellan 2 veckovilor
2. 3 gånger under 2 veckor
6.
En normal veckovila är
minst 45 timmar. Hur mycket kan
du förkorta den?
1. Ned till 24 timmar
X. Ned till 30 timmar
2. Ned till 36 timmar
7.
Du har förkortat veckovilan
med 5 timmar. Hur lång
sammanhängande vila måste du
ta för att den ska anses
kompenserad?
9.
Varför måste man alltid
ange start- och slutland i den
digitala färdskrivaren?
1. Man registrerar kilometerställningen
X. Man registrerar när arbetstiden
börjar och slutar
2. Man måste visa vilket land man kör i
10.
Om man förlänger körtid
och förkortar dygnsvilan kan
man köra totalt 56 timmar på en
vecka. Hur många körtimmar får
man maximalt ha veckan innan
och veckan efter?
1. 45 timmar
X. 40 timmar
2. 34 timmar
1. 50 timmar
X. 14 timmar
2. 16 timmar
8.
Ditt arbete börjar kl 04,00.
Hur länge får du arbeta enligt
Vägarbetstidslagen?
1. 10 timmar
X. 12 timmar
2. 15 timmar
Rätt
svar hittar
du på sid
27!
Slut med 30-minutersregeln på p-förbud för tunga fordon
tillståndsavdelning
Juridik & Parkering kom för en tid sedan följande meddelande:
”Jag har fått i uppdrag att informera berörda om kommande ändring i våra lokala trafikföreskrifter. Vi har fått
påpekanden från polisen om att vår gamla bestämmelse i
FRÅN STOCKHOLMS TRAFIKKONTORS
de generella lokala föreskrifterna om 30 minuter på p-förbud för tung lastbil och taxi saknar lagstöd. Tyvärr har
de rätt. Efter år 2007 kan man inte ha sådana generella
bestämmelser. Man får inte ha en generell regel som kan
skyltas upp. Så, vi kommer att bli tvungna att ta bort detta
gamla undantag som funnits i 36 år”.
23
"Den tunga
fordonsparken
växer i vår region
och den nya
anläggningen
kommer att
erbjuda hög
tillgänglighet"
Bilprovningens
områdeschef Fredrik
Walther som är ansvarig
för den nya stationen,
ansvarar även för
stationerna i Sollentuna,
Märsta/Sigtuna och
Uppsala-Fyrislund
Öppet
till 22.30
Undvik onödiga
stopp i vinter
Bilprovningen öppnar för
tunga fordon i Rosersberg
år ska det bli invigning av Bilprovningens nya anläggning för tunga fordon intill E4:an i Rosersberg mellan Stockholm och Arlanda.
Det är i det expansiva Stockholm Nord
Logistikcenter där den nya kombiterminalen
nyligen invigdes.
Kombiterminalen har fyra järnvägsspår in
à 750 meter vardera vars båda spårbundna
OM C:A ETT
24
Gantrykranar har en kapacitet av 200 000
TEU/år (20 fot-containers).
Men nu var det Bilprovningen.
Områdeschefen Fredrik Walther säger att
den nya anläggningen ligger helt rätt och
kommer att ha 2 st 36 metersbanor.
ABC-åkarna har sedan tidigare ett gott
samarbete med Uppsalaanläggningen i Fyrislund invid vårt Uppsalakontor, där många
medlemmar har varit med på våra årliga
besiktningskvällar i december månad.
Detta känner områdeschefen Fredrik
Walther väl till eftersom även Fyrislund ligger inom Fredriks ansvarsområde.
– Den tunga fordonsparken växer i vår
region och den nya anläggningen kommer
att erbjuda hög tillgänglighet, säger Walther.
Vår vintertillsyn gör din Scania redo för bistrare tider.
Låt våra experter gå igenom din bil och göra den redo
för mörker, kyla och halka. En bil som rullar i alla väder
gör dina körningar lönsammare!
Vintertillsyn
8 300:–
(för fordon 2007 och tidigare)
Vintertillsyn
9 800:–
(för fordon 2008 och senare)
www.scania.se
Lokala avvikelser kan förekomma. Erbjudandena gäller mellan 1/9 2015 – 28/2 2016.
Samtliga priser är rekommenderade cirkapriser exkl. moms om inget annat anges.
Vi reserverar oss för eventuella feltryck, leveransförsening och slutförsäljning.
i Jordbro, Hovsjö,
Kungens Kurva, Kallhäll
och Häggvik
Vi gratulerar!
Ändrad trängselskatt i
Stockholm från 1 januari
2016 men…
september 2015 behöver man
inte längre betala trängselskatt när man åker
i Norra länken och Roslagsvägen norr om
Frescati, innebärande att de som åker till eller
ifrån Lidingö via Norra länken inte behöver
betala trängselskatt. Den som däremot åker
via Stockholms innerstad till/från Lidingö får
betala skatten.
REDAN DEN 7
Den 1 januari 2016 höjs beloppen i Stockholms innerstad, likaså höjs maxbeloppet per dygn från 60 kr till 105 kr och på
Essingeleden införs trängselskatt.
Vi har haft delade meningar i vår ABC-styrelse gällande detta under ärendets behand-
Agge Stridsberg, Bromma
Sven-Erik Westerlund, Enköping
Göran Eriksson, Södertälje
Andrzej Kawecki, Stockholm
Göran Andersson, Huddinge
Kenneth Bolin, Huddinge
Stefan Hillgren, Åkersberga
NOVEMBER
22
25
28
07
12
24
30
06
17
22
Trängselskatten blir mellan 11–35 kronor
per passage och max 105 kr per dygn.
Ingemar Eriksson, Skärplinge
Lars Ahrén, Södertälje
Bo Ernstedt, Haninge
Lars Kjellberg, Fjärdhundra
Göran Sundquist, Hägersten
Owe Lannebjer, Enhörna
Lennart Nilsson, Färentuna
Jan Ohlsén, Björklinge
Olle Löfven, Nacka
Johan Steineck, Uppsala
DECEMBER
07
15
05
23
06
14
28
20
Källa: Transportstyrelsen
Skattebelopp
Essingeleden
06.30-06.59
15 kr
15 kr
07.00-07.29
25 kr
22 kr
07.30-08.29
35 kr
30 kr
08.30-08.59
25 kr
22 kr
09.00-09.29
15 kr
15 kr
09.30-14.59
11 kr
11 kr
15.00-15.29
15 kr
15 kr
15.30-15.59
25 kr
22 kr
16.00-17.29
35 kr
30 kr
17.30-17.59
25 kr
22 kr
18.00-18.29
15 kr
15 kr
Vägledning
till 1950-talet
”RESEGUIDEN TILL 50-TALET del 2” är en fristående uppföljare till ”Reseguiden till 50-talet”,
som utkom på Retromega förlag 2010.
I den nya boken presenteras ytterligare ett antal
utflyktstips i 50-/60-talsstil. Till exempel museer,
rockabillyfestivaler, fik och några diners i amerikansk stil.
Tillsammans med den första boken får man med
Nya Reseguiden en god heltäckande bild av ställen i
Sverige som känns 50-tal, minns 50-tal eller
bara luktar 50-tal.
TEXT: GUNNAR GUDMUNDSSON
26
06
07
11
25
09
12
14
ling. Nu är beslutet fattat och det som är
positivt för oss är att trängselskatten medfinansierar utbyggnaden av tunnelbanan och
Förbifart Stockholm samt att de högre avgifterna får ett antal procent privatbilister att
välja kollektivt åkande vilket gagnar oss. En
annan sak är att det är våra kunder som ska
betala trängselskatten, så det gäller för våra
medlemmar att räkna in skatten i kommande
förhandlingar.
Skattebelopp
Stockholm
Tider
OKTOBER
Göran Karlsson, Enköping
Bengt Arne Karlsson, Vallentuna
Sonny Lindell, Tullinge
Kjell Ydling, Rönninge
Göran Thelberg, Åkersberga
Kent Hofmann, Norsborg
Per-Evert Heneskär, Bro
Magnus Lindgren, Uppsala
80
80
70
60
50
50
50
år
år
år
år
år
år
år
85
75
75
60
60
60
60
50
50
50
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
80
80
75
75
70
60
60
50
år
år
år
år
år
år
år
år
VI VÄLKOMNAR VÅRA
NYA MEDLEMMAR!
Save & Gain AB
Tommy Kjell
Martin Grejs Transport AB
Tommy Johnson, GRILLBY
UPPSALA
Martin Grejs, STENINGEHÖJDEN
JMS Land & Sjö Transport AB
Haga Kran AB
Mikael Stenbjelke, LIDINGÖ
Peter Lindevall, SOLNA
Centrala partihallen AB
Marbit AB
Jonas Holmström, STOCKHOLM
Henrik Lindgren, SUNDBYBERG
SHV Bygg AB
Quality Service i Sverige AB
Tony Raitis, SKOGÅS
Eva Karlberg, ÄLVSJÖ
Northern Transport Group AB
Jan Pagén, UPPLANDS VÄSBY
Skärplinge Åkeri AB
Mikael Kjetselberg, SKÄRPLINGE
Niclas Jacobi Åkeri AB
Niclas Jacobi, NORRTÄLJE
DINA MEDLEMSFÖRMÅNER
För information om medlemsförmåner och de avtal du
kan teckna genom Sveriges Åkeriföretag, kontakta ditt
regionkontor, eller läs mer på www.akeri.se
Rätt svar från sid 23: 1:X, 2–2, 3–2, 4–2, 5–X, 6–1, 7–X, 8–1, 9–1, 10–2
”Reseguide till 50-talet
del 2” ges ut av Retromega
förlag. Den är på 62 sidor,
spiralbunden och tål
många bläddringar. Pris ca.
200 kronor.
Du har väl koll på lasthöjden?
Ett högt säkerhetstänkande minskar risken för skador på såväl människor och materiel. Motsatsen – ett högt
risktagande tär på företagets marginaler och kan leda till stora förluster.
www.lansforsakringar.se
27
FOTO: OLAF NORRBY
VD-byte i Haninge Åkeri AB
”Öl. Smakerna
Hantverket Stilarna”
ges ut av Bonnier Fakta.
Boken är på 160 sidor,
rikt illustrerad och
kostar ca. 250 kronor
Efter 10 år som vd för Haninge
Åkeri AB har Ove Tyllman valt
att lämna sin post. Ove blir kvar
i företaget som Senior Advisor,
stöd till nye vd:n och jobba med
försäljning.
på vd-posten har
utsetts Ulf Pettersson som jobbat i bolaget under 10 år som bl a chef för specialtransportavdelningen.
– Jag tyckte att det var en lämplig tid att
sluta som vd. Jag är ju ändå 58 år och med
mina hittills 25 år i bolaget kan det nog bli
30 innan jag lämnar åkeriet, säger Ove Tyllman.
Ove var vice vd sedan år 1996 innan han
tillträdde som vd.
Jag kommer att arbeta en del med försäljning, men också som stöd för Ulf för att han
ska komma in i sin roll, säger Ove. Ulf är ordförande i ABC-åkarnas kransektion och välkänd i branschen.
Ove Tyllman berättar att han är glad att
styrelsen arbetat fram ett upplägg som alla är
nöjda med.
– Det är precis som jag ville ha det. Jag
Från vänster ABC-veteranklubbens
ordförande Lars-Olof Lindström, Mattias
Sjökvist och Jerry Wannberg.
TILL OVES EFTERTRÄDARE
Samgående
mellan HOYER
och Gran
Taralrud
Ltd har per den 1
maj 2015 övertagit aktiemajoriteten i det
norska bolaget Gran Taralrud AS som i sin
tur äger 100 % av aktierna i vårt medlemsföretag Gran Taralrud AB. Gran Taralrud
AB bedriver transport- och logistiktjänster inom flytande petroleumprodukter och
kommer att bedrivas vidare som vanligt i
Sverige och kommer under hösten 2015
att byta bolagsnamn till HOYER, uppger
bolagets vd Kenneth Olsson och fortsätter: ”Det känns spännande att vårt bolag
blir en del av en så stor och världsomspännande koncern. Vi går in i detta med öppna
ögon och ser möjligheter även om det ligger en del utmaningar framför oss. Jag är
dock starkt övertygad om att vi kommer
att lösa dessa utmaningar på bästa sätt”.
Den privatägda HOYER-koncernen opererar i mer än 80 länder.
HOYER UK PETROLOG
28
Johan Priset
Här avtackas Ove Tyllman när han våren 2015 lämnade sitt styrelseuppdrag i ÅFA AB.
Fr. vänster: Ove Tyllman, ÅFA:s vd Mia Sjögren och ÅFA:s styrelseordförande Per Adolfsson.
hade tidigare framfört för styrelsen att jag
ville varva ner lite och nu kommer jag ju att
ha kvar en del uppdrag.
Ett harmoniskt vd-byte som detta, menar
Ove, är helt enligt Haninge Åkeri-andan.
– Åkeriet har gått bra de senaste åren. Det
är ett välmående företag med låg personalomsättning.
"Det är precis som
jag ville ha det."
Smakerna Hantverket Stilarna” berättar de två svenska ölkännarna Joel
Lindroth och Darren Packman om de senaste
årens öltrender. Det gör de på ett så bra sätt
att ABC-ÅKARNAS förre redaktör fick lust
att genast lämna redaktionen och bege sig till
närmaste Systembolag för en inköpsrunda.
Med stor kunskap presenterar de olika
öltyper, framför allt hantverksöl, och tar dig
med på en resa i den moderna ölvärlden –
från uppfriskande tjeckisk pilsner till humlebesk amerikansk IPA och smakfylld svenskbryggd ale. De väljer också ut sina egna
favoritöl inom de olika stilarna så att den som
vill prova något nytt får tips om vad man kan
börja med, och de berättar om en av de mest
I BOKEN ”ÖL.
spännande ölkulturerna i världen idag – den
svenska! Vilka lokala öl ska man leta efter?
Självklart finns två av mina favoriter med;
Westmalle Trippel från belgiska Westmalle,
9.5% alkoholhalt, och YETI Imperial Stout
från Great Divide, 9,5% alkoholhalt. Jag försäkrar läsaren att detta är så långt från en stor
stark som du kan komma.
MAN
Efficiency continues.
Faktaspäckat
standardverk
om Första
världskriget
hundra år sedan första världskriget bröt ut. Ett krig som på ett avgörande
vis påverkade Europas utveckling. Äntligen
kommer nu ett svenskt översiktsverk som
kunnigt och levande beskriver hela händelseförloppet.
Författaren Marco Smedberg är pansarofficer och författare till ett flertal böcker om
krigskonstens utveckling. I ”Första världskriget” skildrar han initierat de krafter som
ledde fram till skotten i Sarajevo i juni 1914.
Beskrivningar av det militära förloppet blandas med gripande ögonvittnesskildringar
som tar oss hela vägen fram till vapenstilleståndet i november 1918.
Under krigsåren utvecklades nya vapensystem som flyg, ubåtar och stridsvagnar vilket påverkade krigföringen. Samtidigt innebar kriget ett stort mänskligt lidande, med
ofattbara övergrepp på civila och stora flyk-
PRISET SOM ÄR instiftat till minne av
Johan Sörling och utdelas vartannat år
har i år tilldelats Mattias Sjökvist från
Alunda för hans stora engagemang i samband med demonstrationen med tunga
lastbilar mot den ökande närvaron av
utländska lastbilar på svenska vägar, samt
påföljande paneldebatt i Uppsala.
Prisutdelningen skedde den 13 april
hos Sörlings i Knivsta av Jerry Wannberg från företaget tillsammans med Olaf
Norrby och Lars-Olof Lindström från
Veteranklubben.
Guide för
ölälskare
2014 ÄR DET
”Första världskriget” av Marco Svedberg ges
ut av Historiska Media. Boken är på 396 sidor.
Pris ca. 275 kronor.
tingströmmar som följd. Vid krigsslutet var
den gamla världen ett minne blott, och nya
stormakter ritade om världskartan.
TEXT: GUNNAR GUDMUNDSSON
Är du på jakt efter
ökad produktivitet
och lägre kostnader?
Då kan du sluta leta.
Tack vare innovativ teknik, låg bränsleförbrukning och hög tillförlitlighet kommer
din MAN-lastbil att göra sitt för att förbättra din totalekonomi.
Gör dig själv en tjänst – satsa på MAN
Säljare
Johan Björkman
070-542 15 77
Håkan Herrala
070-564 15 10
[email protected]
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva
[email protected]
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva
Michael Kahl
MAN TopUsed
070-617 79 07
[email protected]
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva
Christer Lindbom
072-226 12 48
[email protected]
Molnbackavägen 4
177 71 Järfälla
SERVICEVERKSTÄDER
Kungens Kurva
Motorpark Buss &
Lastbilsverkstad AB
Järfälla
STS Sydhamnens
Trailer Service AB
Skogås
Södersidans
Lastbilsverkstad AB
Uppsala
Neoplan Väst
AB Uppsala
Kungens Kurvaleden 4
Tel. 08-685 14 00
Molnbackavägen 4
Tel. 08-474 80 80
Svarvarvägen 14
Tel. 08-771 60 00
Kungsängsgatan 62
Tel. 018-15 78 10
MAN Truck & Bus Sverige AB
www.mantruckandbus.se
29
Vi är stolta över att kunna erbjuda:
Fredrik Tamm
VD och grundare DoubleCheck AB
Fortsätt på den
inslagna vägen
VI TAR PULSEN
PÅ SVENSK
ÅKERINÄRING
Försäkringspaketet
som gör att du alltid
är rätt försäkrad.
En fungerande marknad där alla tävlar
om kontrakten på lika villkor, en utopi
eller en realistisk målsättning för ett
branschförbund, oavsett bransch?
organisationer
ställer sig ibland är – ”Vågar vi sticka ut
hakan och ställa krav på ökad insyn och kontroll, verka för de seriösa företagen och för
lika villkor för alla?”
Risken när man gör detta är att det egna
medlemstalet har en tendens att gå ned, i
alla fall inledningsvis. Men en aktör som
inte bara påverkar den egna marknaden
utan också leder dess utveckling måste våga.
Genom Fair Transport visar Sveriges Åkeriföretag tydligt vart transportmarknaden är
på väg. Premiera den som följer lagar och
regler!
Tyvärr finns det alltid mindre nogräknade
företag och privatpersoner som hellre betalar lite mindre utan att se till effekt detta får
för dem som utnyttjas. Men då kan man väl
känna sig trygg med att detta inte sker på
den offentliga marknaden? Nej tyvärr, även
här är man slarvig i sin kravställan. Inte för
att de medvetet vill gynna fuskarna utan för
att de många gånger inte har rätt kunskap.
FRÅGAN SOM MÅNGA
HUR FÅR VI DÅ till en ändring? Ett viktigt
steg är den typen av branschstandard som
Fair Transport innebär. Men udden blir lätt
trubbig om man som organisation inte vågar
ställa benhårda krav på medlemmarna. Krav
som också ska följas upp och leda till uteslutning om de inte efterlevs. Se hur bemanningsföretagen gör. Varje månad berättar de
i sitt nyhetsbrev om nya medlemmar och om
dem som blivit uteslutna pga av regelbrott.
Låt Fair Transport bli en självklarhet i kravställan vid offentlig upphandling och fungera
som en garant för schyssta transporter.
30
Med mina
snart 20
år på den
offentliga
marknaden
kan jag
bara applådera det
initiativ som
Sveriges
Åkeriföretag
tagit med
Fair Transport.
Risken är
att Fair
Transport
bara blir en
papperstiger.
Eftersom alla varor som hamnar i butikerna någon gång har
transporterats med lastbil är konjunkturläget i åkerinäringen
värt att hålla koll på, både för folk i och utanför branschen.
På webben kan du ta del av Åkeribarometern, med nya och
uppdaterade värden för varje kvartal.
Fyra gånger om året mäter Sveriges Åkeriföretag konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas
personer inom större transportsäljande åkeriföretag om hur
de uppfattar läget i branschen.
I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga,
produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. De som svarar bedömer situationen för det egna
företaget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt
beroende på fråga. Det ger en bra fingervisning om aktuella
trender.
Läs mer på akeri.se/akeribarometern
Förändringar sker ofta löpande i företagets verksamhet, och det är viktigt att
försäkringsskyddet följer utvecklingen. Det hjälper vi dig med, bland annat genom
en årlig genomgång av ditt skydd. Du slipper oroa dig över att inte ha ett tillräckligt
skydd eller betala för ett skydd du inte behöver. Den årliga försäkringsrådgivningen
är bara en av många förmåner som ingår i försäkringspaketet Trygga Yrkesförare.
Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna för just dig!
I samarbete med
Vill du bli ett av Sveriges säkraste företag?
Ring 0771-111 720 redan idag.
POSTTIDNING B
ABC-ÅKARNA – Sveriges Åkeriföretag ABC
Fagerstagatan 6
163 53 SPÅNGA
VÄLKOMMEN
Du har alltid nära till en Såifaanläggning. Vi finns på cirka 570 platser över hela Sverige och är
anpassade för tung trafik. Som SÅIFA-kund tankar du till Preems nettopris. På så sätt vet du alltid hur
mycket du betalar, oavsett vad det står på stolpen. Över tid har nettopriset varit det mest fördelaktiga och
det senaste kvartalet var snittet 9,75 kr per liter på diesel. På flertalet anläggningarna kan du tanka vår
unika PREEM ACP EVOLUTION DIESEL som innehåller tallolja, en förnybar restprodukt från svensk
skogsindustri. Den sänker dina CO2-utsläpp med upp till 30 procent*, fungerar i alla
dieselmotorer och kostar inte ett öre mer än vanlig diesel.
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
Tommy Åström på ÅFA, tel 08-687 44 46
Peter Nilsson på ÅFA, tel 08-687 44 45
Claes-Göran Alvsell på Preem, 070-602 58 08
*Procenttalet avser minskningen av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med standarddiesel enligt EU-direktivet i en så kallad Well to wheel-analys baserat på produktens sommarkvalitet.
Mer information finns på preem.se/evolution.