Webb- och interaktionsdesign

E-BUSINESS MANAGER
– Är du intresserad av försäljning och handel ?
Handelsakademins utbildning E-business Manager vänder sig till dig som har ett intresse för försäljning
& handel och som vill komplettera med en gedigen utbildning. Inom e-handel finns ett stort behov av välutbildade och kunniga personer. Investera i din framtid och öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden!
UTBILDNINGSMÅL
Utbildningen syftar till att ge dig som studerande en helhetsbild av yrket och förståelse för branschen
såväl genom teori och praktik. Efter utbildningen kan du arbeta som E-business Manager, affärsutvecklare
e-handel, e-commerce manager, projektledare e-handel, handelsutvecklare på större och mindre e-handelsföretag, handelsrådgivare inom distanshandel samt projektledare inom webb.
LEDNINGSGRUPP
BeBetterOnline, Chilli AB, Göteborgs Universitet, Jetshop, Jollyroom, Post Nord Logistics AB, Schenker
AB, Svensk Digitalhandel & Wipcore.
FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.
Den studerande bekostar studielitteratur och visst arbetsmaterial.
INFORMATION
KURSER
POÄNG:400 Yh-poäng
Affärsekonomi och entreprenörskap
Affärsutveckling
E-handelsjuridik
Examensarbete
Introduktionskurs e-handelsmarknad
Kundservice och försäljning
LIA 1
LIA 2
LIA 3
Logistik och systemkunskap
Marknadskommunikation
Projektledning och projektmetodik
Trendspaning och omvärldsanalys
Webb- och interaktionsdesign
LÄNGD:2 år
STUDIETAKT: Heltid
LIA: 28 veckor
ORT: Göteborg
SISTA
ANSÖKNINGSDAG: 15 april
BEHÖRIGHET
Behörig att antas till utbildningen är den som antingen,
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på
grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Lägst betyg E i Svenska 1/Lägst betyg godkänt i Svenska A alternativt
Svenska som andra språk 1/Svenska som andra språk A eller motsvarande
kunskaper och
Lägst betyg E i Matematik 1/Lägst betyg godkänt i Matematik A eller
motsvarande kunskaper och
Kunna använda vanliga funktioner för ordbehandling och kalkylering samt
kunna framställa dokument.
EXAMEN
Utbildningen leder till en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen. Examensbevis utfärdas till
de studerande som har minst betyget godkänd (G) i
samtliga kurser.
KURSER
E-BUSINESS MANAGER
AFFÄRSEKONOMI OCH
ENTREPRENÖRSKAP (20YHP)
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande förståelse för
ett företags ekonomi och villkor för
företagande. Under kursen studeras
affärsmodeller, kalkylering, affärsidé,
budget, bokföring och redovisning samt
bolagsformer och entreprenörskap.
AFFÄRSUTVECKLING (20YHP)
Kursen syftar till att utveckla den
studerandes förmåga att utveckla ett
företags affärer. Under kursen behandlas affärsmodeller, idégenerering,
finansiell planering, konceptutveckling,
förändringsstrategier och organisationsstrukturer.
E-HANDELSJURIDIK (20YHP)
Kursen ska ge den studerande en
förståelse för juridiska aspekter av
e-handeln. Under kursen behandlas
distanshandelslagen, PUL, marknadsrätt, avtalsrätt, internationell handel,
produktansvarsregler, immaterialrätt,
konsumenträtt, handelsrätt och transporträtt.
EXAMENSARBETE (25YHP)
Examensarbetet syftar till att den
studerande ska kunna använda sig av
alla sina förvärvade kunskaper från
utbildningen. Den studerande ska
genomföra projekt hos ett LIA-företag
i samband med LIA 3. Den studerande
ska kunna leda och förstå vikten av god
planering i projekt. Examensarbetet
skall ge en fördjupning och breddning
av praktiska och teoretiska yrkeskunskaper och ge en vana vid teamarbete
i större uppgifter. Den studerande
ska ha kunskaper och färdigheter
inom projektplanering, skriftliga och
muntliga rapporter, projektprocessen,
grupprocesser och teamarbete och olika
projektmodeller.
INTRODUKTIONSKURS
E-HANDELSMARKNAD(10YHP)
Kursen syftar till att introducera den
studerande i e-handelns begreppsvärld.
Under kursen studeras e-handelsbranschens aktörer, yrkesroller i branschen,
villkor för betalning, leverans och kommunikation, arbetssätt och företagande
inom branschen.
KUNDSERVICE OCH
FÖRSÄLJNING (30YHP)
Kursen syftar till att ge den studerande
kunskaper och färdigheter i att hantera
säljprocessen på ett kundorienterat sätt,
hantera kundkommunikation i den
digitala butiken samt förstå kundens
väg till butiken, genom butiken fram
till avslut och kundorienteringens
betydelse vid leverans och paketering.
Dessutom få kunskaper i hur man
skapar merförsäljning och mervärde.
De studerande ska kunna göra en
e-butik säljande, genom att använda
givna förutsättningar på bästa sätt. De
ska ha kunskap om hur man använder
olika affärssystem kopplade till
e-handelssystemet.
planering. De studerande ska kunna
genomföra förhandling, göra sortimentsanalys, redogöra för hur man
arbetar med inköpsarbete, redogöra
för inköpsprocessen och marknadens
påverkan på den samma samt förstå
vikten av att följa trender och ständigt
utveckla butikens koncept. Vidare ska
de studerande kunna planera och hantera företagets varulogistik från inköp till
slutkonsument samt känna till och
kunna anpassa butikens betalningssystem.
LIA 1 (40YHP)
Kursen syftar till att ge den
studerande en bred kunskap om
marknadskommunikationens möjligheter i blandad media. Under kursen
studeras marknadsplan, marknadskanaler, analysmetoder, genomslagskraft
och uppföljning.
Under kursen studeras företagets
verksamhet utifrån aspekterna kundservice, affärsmodell, affärssystem,
e-handelssystem, logistik, betalning
och säkerhet. Under LIA kommer den
studerande att genomföra uppgifter
som är kopplade till de skolförlagda
kurserna som genomförs före och efter
LIA-perioden. Då branschen är stadd
i snabb och kontinuerlig förändring,
kommer LIA-kursen preciseras inför
kursstart.
LIA 2 (40YHP)
Analysera företagets verksamhet
utifrån aspekterna marknadskommunikation, omvärldsanalys, försäljning och
juridik. Under LIA kommer den studerande att genomföra uppgifter som är
kopplade till de skolförlagda kurserna
som genomförs före och efter LIA-perioden. Då branschen är stadd i snabb
och kontinuerlig förändring, kommer
LIA-kursen preciseras inför kursstart.
LIA 3 (60YHP)
Under kursen ska den studerande
genomföra ett projekt och arbeta
självständigt. Under LIA kommer den
studerande att genomföra uppgifter
som är kopplade till de skolförlagda
kurserna som genomförs före och efter
LIA-perioden. Då branschen är stadd
i snabb och kontinuerlig förändring,
kommer LIA-kursen preciseras inför
kursstart.
LOGISTIK OCH
SYSTEMKUNSKAP (30YHP)
De studerande ska kunna förhandla och
skapa förutsättningar för lönsamma
affärer. De studerande ska känna till
hur man på ett effektivt sätt arbetar
med sortimentsplanering och inköps-
MARKNADSKOMMUNIKATION (30YHP)
PROJEKTLEDNING OCH
PROJEKTMETODIK (30YHP)
De studerande ska få kunskaper och
färdigheter inom organisation, kommunikation och retorik. Hur man
sätter mål, coachning, delegering och
konflikthantering. Förstå vikten av att
arbeta och utveckla det egna pedagogiska ledarskapet. De studerande skall
inför arbetet som projektledare känna
sig själv och utveckla sina starka sidor.
Lära sig sätta personliga mål och jobba
mot dem. De studerande skall ha kunskaper och färdigheter inom stresshantering, personlig anfallsplan, mental
träning och prestationspsykologi.
TRENDSPANING OCH
OMVÄRLDSANALYS (25YHP)
Kursen syftar till att ge den studerande
verktyg för kunskapsinhämtning och
analys av omvärlden. Under kursen
studeras informationskanaler, metoder
för systematiskt informationssökande,
analysmetoder och kundorientering.
WEBB & INTERAKTIONSDESIGN (20YHP)
Kursen syftar till att den studerande ska
förstå relationen mellan tekniska lösningar och marknaden. Under kursen
studeras programmering, gränssnitt,
användarvänlighet, tekniska lösningar
och affärsmodellens relation till e-handelssystemet.
ANSVARIG UTBILDNINGSLEDARE: Ingrid Sångberg | [email protected] | www.handelsakademin.se