Mötesanteckningar från Esther ledningsgrupp 2015

MÖTESANTECKNINGAR
1(7)
Esther ledningsgrupp
Tid:
2015-02-05 klockan 13.30-16.30
Plats:
Ulfsparresalen, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö
Närvarande:
Marie Göransson, Aneby kommun
Kerstin Carlsson, Eksjö kommun
Margareta Lägervik, Nässjö kommun
Lena Andersson, Sävsjö kommun
Anna Carlbom, Tranås kommun
Helen Karlsson, Vetlanda kommun
Birgitta Widestadh, Sävsjö vårdcentral
Malin Lundberg, Nässjö läkarhus
Marie Rooth, Vårdcentralen Aroma, Vetlanda
Ann Simonsson, akutkliniken
Christina Josefsson Gisler, geriatriska rehabiliteringskliniken
Kajsa Radonich, geriatriska rehabiliteringskliniken
Lilian Carlsson-Pähn, medicinkliniken
Marie Sjöbrink, medicinkliniken
Marion Hirsch, vårdplaneringsteamet
Annica Fransson, ortopedkliniken
Karin Heinebäck, rehabiliteringsenheten, Eksjö
Nicoline Wackerberg, ordförande
Elinor Rydell, sekreterare
Birgitta Wirefeldt, senior
Inbjudna:
Mari Bergeling, utvecklingsledare Qulturum
Agneta Levin, utvecklingsledare Qulturum
1
Inledning
Nicoline Wackerberg inleder med att säga att vi nu ingått i
Region och Esther-postrarna är nu anpassade till detta.
Därefter sker en presentationsrunda. Ett särskilt välkommen
till senioren Birgitta Wirefeldt som är med vid detta möte.
Övriga frågor:
 Hur hanterar vi sjuksköterskebristen?
 Fokuspatienter
 Webbaserade vpl
 Hur förbereds Esther för hemgång?
 PVE-frågor, vad händer?
MÖTESANTECKNINGAR
2(7)
Esther ledningsgrupp
Tid:
2
2015-02-05 klockan 13.30-16.30
Förbered läkarbesök från både läkare och patient
Esther-senioren Bertil Carlfors har väckt frågan – kan
läkarbesök förberedas från båda håll, läkare och patient?
Bertil upplever att läkaren är förberedd på sjukdomen och
medicineringen men inte så mycket på patientens unika
situation. Går det att höja personcentreringen genom att
läkaren i förväg vet vilka frågor som är viktiga för
patienten?
Kan frågeställningarna skickas innan besöket och att läkaren
då bättre kan förbereda besöket?
Diskussion i grupp.
Frågor som uppkommer:
 Är patienten datavan?
 Finns tid för läkaren till förberedelse?
Agneta Levin visar bildspel E-hälsa och e-tjänster och
möjligheten att använda mina vårdkontakter för att få
kontakt med sin läkare. Detta är ett säkrare kontaktsätt än
e-mail, se bilaga.
Agneta Levin visar ett exempel på kontaktinformation.
I detta formulär kan patienten skriva ner sina frågeställningar.
Nicoline vill att gruppen tar med sig frågan till sina enheter
om att testa denna modell med att maila in frågor i förväg
via Mina vårdkontakter, (5 vardagar innan), inför läkarbesök.
Nässjö läkarhus erbjuder sig att vidareutveckla och ska testa
denna modell.
Agneta Levin, Malin Lundberg från Nässjö läkarhus och
några av deras patienter samt Birgitta Wirefeldt, Esthersenior arbetar fram vilka frågor som ska finnas med i
formuläret. Fortsättning och avstämning vid nästa ledningsgruppsmöte 2015-03-26.
MÖTESANTECKNINGAR
3(7)
Esther ledningsgrupp
Tid:
2015-02-05 klockan 13.30-16.30
3
Lärdomar jul…. och jul 2015
Jul och nyår har fungerat bra vad gäller samverkan
kommun/landsting. Få avvikelser har rapporterats på
Höglandet. Nicoline framför ett varmt tack till samtlig
personal som arbetat under denna period.
Fråga som uppkommer, ska rehabiliteringspersonalen (sjukgymnaster, arbetsterapeuter) samt biståndshandläggare vara
lediga alla röda dagar? Nicoline vill att frågan tas med till
kommunerna och återkoppling vid nästa Esther ledningsgruppsmöte 2015-03-26.
4
Hur vet vi att Esther fungerar? Mått och mätetal
Vilka mått ska vi följa varje gång vi möts? Det är svårt att
följa alla mått och det kan underlätta att få en bättre
lärandedialog genom att fokusera på några övergripande
mått. Viktigt att vi tillsammans agerar på de resultat vi ser.
Utvecklingsledare Mari Bergling från Qulturum hjälper
gärna till med detta.
Mari går igenom vad som ska tänkas på när kriterier tas fram
på vad som ska mätas.
Målet är viktigt – vad är det som ska uppnås?
 Erfarenhet: Utifrån mina behov
 Gör rätt – Hur många höftfrakturer sker på Höglandet?
 Funktionsförmågor (hålls på en bra nivå) – Hur många
undernärda personer finns på Höglandet?
 Resurser (att personal finns på plats när det behövs)
 Samverka (Esther-nätverket är jätte viktigt) – Hur
många utskrivningsklara patienter finns på sjukhuset
och betalningsansvariga dagar?
 Tid (viktigt med avsatt tid)
 Vad säger Esther om sina upplevelser
Grupparbete: Vi är överens att vi börjar med de ovanstående
måtten och har en dialog kring - Hur kan vi följa Esthers
erfarenheter.
MÖTESANTECKNINGAR
4(7)
Esther ledningsgrupp
Tid:
2015-02-05 klockan 13.30-16.30
Gruppen enas om följande:
 På Esthers namnsdag – För vårdplanerade patienter
görs en undersökning om hur vårdplaneringen upplevdes.
 Arbetsgruppen arbetar vidare med vilka mått som
ska mätas inom regionen. Malin Lundberg erbjuder
sig att utveckla en App där man lätt kan skatta nöjdhet med vården.
5
Sjuksköterskebristen
Anna Carlbom menar att det är viktigt att se sjuksköterskebristen i helhet. Både slutenvård och kommun har svårt att
rekrytera sjuksköterskor. Det finns också många unga och
nyutbildade sjuksköterskor som behöver växa in i arbete.
Viktigt med samverkan mellan slutenvård och kommun vad
gäller vårdplanering.
På akuten är det ett enormt ”tryck” på grund av sjuksköterskebristen. En konsekvens kan bli att patienter som ej
är så vårdkrävande bedöms kunna återgå till hemmet och
blir ej inlagda.
Diskussion om när läkarstöd saknas i primärvården skickas
ofta patienten in till akuten (för säkerhets skull). Hur kan
detta problem åtgärdas?
Kerstin Carlsson skickar avtalet till Nicoline angående läkarmedverkan som i sin tur kontakar direktör Charlotta
Larsdotter, Bra Liv och de privata vårdcentralerna.
Kom ihåg att Esthrar kan fångas upp på akuten av t ex
mobila geriatriska teamet.
Beslutsstödet Visam och SBAR är bra hjälpmedel för att få
struktur på sjuksköterskebedömningen. Visam ska införas i
regionen efter sommaren.
Nytt förbättringsarbete: Fokus ambulans – Rätt vårdnivå?
Förbättringsarbetet är en vidareutveckling av fokuspatientarbetet som startade 2012.
MÖTESANTECKNINGAR
5(7)
Esther ledningsgrupp
Tid:
2015-02-05 klockan 13.30-16.30
Syftet är att hjälpa personer som söker ambulans frekvent
men inte har behov av akut sjukvård, till rätt vårdnivå.
Om det medicinska tillståndet tillåter kan det många gånger
vara både bättre och tryggare för den enskilde att få hjälp i
hemmiljö. Personen kan sedan tidigare ha insatser från
kommun, primärvård eller annan vårdinstans men då
personen frekvent ber om akut hjälp i hemmet via ambulans
kan detta indikera behov av översyn och eller aktualisering
av dessa.
För att säkerställa att så sker vill vi att aktuell vårdcentral
eller kommunssjuksköterska får kännedom om händelserna
för att kunna följa upp personen alt. kontaktperson (inom 72
timmar räknat från första vardagen då vetskap om händelsen
inkom till enheten).
Mer information på:
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=20224&nodeId=31374#
6
Lärcafé – vem och vad händer sedan
Beslut har tidigare tagits om att ha två lärcaféer under våren.
Det första lärcaféet i Nässjö var inplanerat i februari men har
fått skjutas på framtiden och förhoppningsvis blir det ett lärcafé under mars månad istället.
Slutenvården har ett lärcafé inplanerat den 24 april.
Hur arbetar vi vidare med lärcafé? Hur får vi lärcaféerna att
leda till förbättringar i vården?
Tanken är att minst en Esther ska vara med vid lärcaféerna
för att dela med sig av sina upplevelser (positivt eller negativt). Hur får vi arbetsledare och chefer att känna att möjlighet finns att arbeta med förbättringar och övriga kvalitetsfrågor? Diskussion i grupp.
 Samverkan är viktig. Esther ska inte känna att vi är
två vårdgivare.
 Hålla samverkansfrågan levande.
 Svårt att avsätta tid om det är långa resor, p g a
personalbristen.
 Möjlighet att sprida goda exempel.
 Får uppföljning
 Esther ska vara med vid introduktion av nyanställda
 Inspiration
 Hitta förbättringsmöjligheter, starta förbättringar
MÖTESANTECKNINGAR
6(7)
Esther ledningsgrupp
Tid:
7
2015-02-05 klockan 13.30-16.30
Övriga frågor
Fokuspatienter
Efter vårdplanering ska sjuksköterska på sjukhuset följa upp
patienten. Ibland händer det att patienten är på korttidsboende ifall det inte fungerat med hemtjänst. Sjuksköterskan
inom slutenvården får då inte information om att patienten ej
är kvar hemma inför uppföljande samtal och söker och
ringer många samtal i onödan.
Hur löses detta problem?
Informeras primärvården av kommunen om patient överflyttas till korttidsboende?
Här finns informationsbrister. Viktigt med kommunikationen mellan kommun/primärvård/slutenvård.
Webbaserad vårdplanering
Lena Andersson Sävsjö kommun informerar om att inom
GGVV-regionen (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och
Värnamo-regionen) testas webbaserad vårdplanering. Det är
något som kommer, bra att vi ligger i startgroparna.
PVE-frågor, vad händer?
Ärendet tas upp vid nästa Esthers ledningsgruppsmöte
26 mars.
Esthers namnsdag
Den 31 mars är det Esthers namnsdag. Nicoline säger att
regionen kommer bjudas in till detta när vi nu ingått i region.
Vilka aktiviteter som ska planeras för inför Esthers namnsdag diskuteras. En aktivitet kan vara balanspapperet.
På Esther-dagen ska informationen – Viktiga kontakter från
kommunerna med adressuppgifter till viktiga kontakter delas
ut.
Bjud gärna in pressen denna dag.
Skicka gärna in en kort notis eller bild till Esthers nyhetsbrev.
Malin Lundberg återkommer med material till Esthers nyhetsbrev.
MÖTESANTECKNINGAR
7(7)
Esther ledningsgrupp
Tid:
8
2015-02-05 klockan 13.30-16.30
Genomgång av avvikelser
Nicoline Wackerberg läser upp ett synergiärende gällande
telefoni. Vad händer när växeln är stängd? Viktigt att uppdatera ”Viktiga kontakter” med rätta telefonnummer.
Skicka eventuella ändringar till Elinor Rydell, hus 17, Eksjö
innan 20 februari 2015.
Anna Carlbom informerar om en avvikelse gällande vårdplanering, där anhöriga meddelat att de skulle närvara vid
vårdplaneringen. Då anhöriga bodde 30 mil från Esther
skedde vårdplaneringen via telefon istället. Viktigt att
biståndshandläggaren kontaktas och informerar den anhörige
om hur vårdplaneringen går till. Om anhöriga och Esther
själv vill att de ska vara med så ska önskemålet tillgodoses.
9
Nästa
i Esthers ledningsgruppsmöte
Nästa Esthers ledningsgruppsmöte är inplanerat till 26 mars
klockan 13.30-16.30 i kirurgklinikens konferensrum, hur 11,
plan 5, Höglandssjukhuset Eksjö.
Vid anteckningarna
Elinor Rydell