Tidig behandling av njursten

Tidig behandling av njursten
Ger vinst både för patienter och
vårdgivare
Annelie Khatami, Ramesh Parto, Anette Carlsson, Klas
Lindqvist, Jasmina Duvnjak, Madelaine Hansson,
Henric Sandberg
Maj 2015
Bakgrund
 En känsla av att patienterna inom slutenvården med
uretärsten genomgick långdragna förlopp med många
komplikationer
 Journalgranskning samtliga akutinlagda patienter med
njursten 2012 (195 st).
- Oplanerade återinläggningar 20%
- Långdragna behandlingsförlopp
- Många avlastades med pyelostomier under långa
perioder
 Två alternativa behandlingar
1
Nephrostomys’
placed 2010
patient
s
Days with
catheter
Patients with ER
visits (%)
Admitted to
hospital (%)
Stone
72
79 (1-355)
32 (44)
PrCa
9
∞
4 (44)
1 (11)
10
91 (27-224)
5 (50)
4 (40)
3
84
2 (67)
1 (33)
19
89 (8-223)
7 (37)
6 (32)
21
44 (2-186)
5 (24)
0
55 (41)
29 (22)
PUJ-stenosis
Iatrogenic
damage
HN other
malignancy
Other
Total:
134
17 (24)
”Nöjd med operation, dock borde
kontrollröntgen inför operation och
narkossköterska varit på samma
dag. Åtta månader från problem till
lösning med 12 inställelser i
vården kan optimeras. Bra logistik
gör även ekonomer glada”
(patientenkät)
2
Syfte / Mål
 Minska tiden från diagnos (akutrtg) till sista
givna behandling (46 till 23 dagar)
 Minska negativa effekter relaterade till
obehandlad uretärsten.
Färre inställelser i vården
Färre återinläggningar
Färre pyelostomier
Metod






Tvärprofessionellt team
Nolans förbättringsmodell användes
Processkartläggning- ledtidsanalys
Behandling vid första vårdtillfället om möjligt
ESWL- inom 48h
Färdig plan för behandling vid utskrivning
3
Metod
 Data analyseras genom Statsistisk Process
Kontroll(SPC)
 Data insamlas och registreras kontinuerligt över tid
 Baselinedata grund för medelvärde samt kontrollvärden
 Sex efter varandra stigande alternativt sjunkande
värden, bedöms som trend
 Åtta efter varandra följande värden på en sida av
medellinjen, att en signifikant förändring skett.

Metod ESWL inom 48h
 En extra tid avsedd för akuta patienter
varje dag
 Bakjour bedömer patient
 Patienter kommer från hemmet, akuten
eller slutenvården
4
Metod Dropin-röntgen
 Avsatta tider för patienterna på röntgen
 Kallelse till röntgen i handen
Resultat: Tid från diagnos till sista
behandling ESWL
5
jan-15
7,00
mar-15
40%
feb-15
2015-02-01
2014-12-01
2014-10-01
2014-08-01
2014-06-01
2014-04-01
Andel pyelsotomier
50%
dec-14
nov-14
okt-14
sep-14
aug-14
jul-14
jun-14
maj-14
apr-14
mar-14
feb-14
jan-14
2014-02-01
2013-12-01
2013-10-01
2013-08-01
2013-06-01
2013-04-01
2013-02-01
2012-12-01
2012-10-01
Månad
dec-13
nov-13
okt-13
sep-13
aug-13
jul-13
jun-13
maj-13
apr-13
mar-13
feb-13
jan-13
dec-12
nov-12
okt-12
Antal återinläggningar
Resultat: Andel patienter som avlastas
med pyelostomi
90%
80%
70%
60%
Percent
p-bar
30%
LCLp
UCLp
20%
10%
0%
Resultat: Antal återinläggningar/månad
Dat
a
UCL
np
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
6
Resultat: Kostnader
Slutsatser
 ESWL- inom 48 h minskar tid från diagnos till sista
behandling, även när ombehandling eller kompletterande
URS krävs.
 Minskad andel pyelostomier
 Svårigheter att uppnå målen under sommaren pga av
minskade resurser
7
Lärdomar
 Utmaning att arbeta med förbättringsinitiativ som rör flera
verksamheter; operation och akut
 Att se över sina processer och förbättra dem skapar
goda effekter inte bara för patienterna utan också till att
befintliga resurser används på ett optimalt sätt
 Förbättringsarbeten bidrar till ett kontinuerligt lärande,
vilket i sin tur hela tiden för utvecklingen framåt
Fortsatt arbete




Standby patienter för operation
SU-guiden- underlag för bedömning
Workshifting
kommande
”Låsta” tider på operation
kommande
8
Tack!
9