Document 432546

PR
OGRAMMES
PROGRAMMES
AT SHREE MANJUNA
THA SW
AMY TEMPLE
MANJUNATHA
SWAMY
Hosakatte U
tsav
Utsav
tsavaa
18-11-2014
Tuesday
19-11-2014
ekatte U
tsav
Wednesday Ker
erekatte
Utsav
tsavaa
20-11-2014
Thursday
Lalithodyana U
tsav
Utsav
tsavaa
21-11-2014
Friday
Kanchimar
u Katte U
tsav
Kanchimaru
Utsav
tsavaa
22-11-2014
Saturday
Gowrimar
u Katte U
tsav
wrimaru
Utsav
tsavaa
23-11-2014
Sunday
Samav
asarana P
ooja
amavasarana
Pooja
THA
YA NAMAHA II
II OM SHRI MANJUNA
MANJUNATHA
THAYA
Sarvadharma and
Sahithya Sammelanas
Dear Sir/Madam,
The Lakshadeepotsava festival of Lord Shree Manjunatha Swamy
at Shri Kshethra Dharmasthala will be held from
18th Novem
ber to 23rd Novem
ber 201
4.
ember
ember
2014
On this occasion the 82nd SSession
ession of
Sarvadharma and
Sahithya Sammelanas
ovember and 22nd N
ovember 2014.
will be held respectively on 21st N
No
No
With the participation and presence of distinguished scholars, dignitaries
and artists from all parts of the land.
You ar
dially invited.
aree cor
cordially
Dr. D. Veer
endra H
eggade
eerendra
Heggade
President, Reception Committee
Sarvadharma & Sahithya Sammelanas
Dharmasthala - 574 216, D.K.
CUL
TURAL PR
OGRAMMES
CULTURAL
PROGRAMMES
AT THE EXHIBITION PANDAL
18-11-2014 Tuesday
otional SSongs
ongs
6-30 pp.m.
.m. to 7-30 pp.m.
.m. Dev
evotional
Smt. M. Leela SShridhar
hridhar Rao & Team
21-11-2014 Friday
ophone R
ecital
6-00 pp.m.
.m. to 7-00 pp.m.
.m. Sax
axophone
Recital
Kum. P
ragathi A. P
., Mangaluru
Pragathi
P.,
Saraswathi Music School, Mundruppadi, Dharmasthala
7-30 pp.m.
.m. to 9-00 pp.m.
.m. Or chestra
7-00 pp.m.
.m. to 9-00 pp.m.
.m. Natyayana
Sri P
hekhar & Team
P.. SShekhar
Rangabharathi, Mangaluru
Shekhar Melody Orchestra, Bhadravathi
9-00 pp.m.
.m. to 11-00 pp.m.
.m. Yakshagana
19-11-2014 Wednesday
6-30 pp.m.
.m. to 8-00 pp.m.
.m. Magic
Shyam JJaadugar
aadugar
aadugar,, Puttur
8.00 pp.m.
.m. to 10.30 pp.m.
.m. Yakshagana
Baala Yakshakoota, Kadri, Mangaluru
20-11-2014 Thursday
Students, S.D.M. College, Ujire
22-11-2014 SSatur
atur
day
aturday
6-30 pp.m.
.m. to 8-30 pp.m.
.m.
'G
ur
udarshana' - B
allet
'Gur
urudarshana'
Ballet
Natyavidushi G
eetha SShrinath
hrinath & Team
Geetha
Navyanatya Sangama Dance School, Bengaluru
8-30 pp.m.
.m. to 10-00 pp.m.
.m.
6-30 pp.m.
.m. to 8-30 pp.m.
.m. Ballet
'Rashtradevobhav
obhava'
'Rashtradev
obhav
a'
Sanathana N
atyalaya, Ballalbagh, Mangaluru
Natyalaya,
Folk D
ance of D
iffer
ent SStates
tates
Dance
Differ
ifferent
8-30 pp.m.
.m. to 10-30 pp.m.
.m. Yakshagana
amsthe
Umamaheshwari
Mahila
Sri U
mamaheshwari M
ahila Yakshagana SSamsthe
Radhakrishna Dance Academy, Thane, Maharastra
Perduru
Smt. SSukanya
ukanya S. B
hat & Team
Bhat
ST
ATE LE
VEL EXHIBITION
STA
LEVEL
anjunatheshwara H
igh School G
harmasthala
Venue: Sri M
Manjunatheshwara
High
Grround, D
Dharmasthala
Date: 18-11-2014, Tuesday
Time: 5-00 p.m.
Inauguration
:
Sri A. B. IIbrahim,
brahim, IAS
District Commissioner, Dakshina Kannada
President
:
Dr. D. Veer
endra H
eggade
eerendra
Heggade
Exhibition will be open fr
om: 9-00 a.m. to 9-30 pp.m.
.m.
from:
on all days
Varieties of cultural pr
ogrammes
programmes
ev
er
ening
ever
eryy ev
evening
ENTR
Y - FREE
RY
Cultural P
Prrogramme
7-00 pp.m.
.m. onwar
ds
onwards
Hayachine Take Kagura - JJapani
apani Ar
orm
Artt F
Form
Sri SSumio
umio M
orijiri & Team, Japan
Morijiri
Venue: 'Amr
uthav
arshini' SSabha
abha B
hav
ana
'Amruthav
uthavarshini'
Bhav
havana
L ALITHAKAL
A GOSHTHI
ALITHAKALA
Music - D
ance
Dance
Dat
e: 20-11-2014 Thursday
ate:
Venue: 'Amr
uthav
arshini' SSabha
abha B
hav
ana
Bhav
havana
'Amruthav
uthavarshini'
6-00 p.m. to 8-00 p.m.
Ballet
Smt. G
owri N
agaraj & Team
Go
Nagaraj
Sri Raghavendra Sangeetha Seva Prathishthana, Bengaluru
8-00p.m. to 10-00 p.m.
Group D
ance
Dance
Srikanth U
padhyaya & Team
Upadhyaya
Bhargavi Arts Dance Academy, Udupi
10-00 p.m. to 12-00 p.m.
Drama
"P
ugalendi P
rahasana" by 'Rangayana', M
ysur
u
Mysur
ysuru
"Pugalendi
Prahasana"
Based on Karlo Goldoni's Servent of two masters
Translation : S. Ramanatha
rasanna
Direction : P
Prasanna
SAR
VADHARMA SAMMEL
ANA
SARV
SAMMELANA
Date: 21-11-2014 F
riday
Friday
Time: 5-00 pp.m.
.m.
Venue: 'Amr
uthav
arshini' SSabha
abha B
hav
ana
'Amruthav
uthavarshini'
Bhav
havana
Inauguration
:
H. E. SSri
ri Vajub
hai R
udabhai Vala
ajubhai
Rudabhai
Hon. Governor, Govt. of Karnataka
President
:
Poojya SSri
ri SSri
ri N
irmalanandanatha SSwamiji
wamiji
Nirmalanandanatha
Sri Adichunchanagiri Mahasamsthana Math, Sri Kshethra Adichunchanagiri
Guest Speakers :
Rev
dF
ernandes
ev.. F
Frr. Cliffor
Clifford
Fernandes
Spiritual Director, St. Joseph's Seminary, Mangaluru
:
Dr. B. V. Rajaram, Bengaluru
Director, Mahabodhi Society, Bengaluru
:
Sri B. M. H
aneef
Haneef
aneef,,
Bengaluru
Associate Editor, 'Sudha' Kannada Weekly
Cultural P
Prrogramme
8-30 p.m. to 11-00 p.m.
Classical M
usic
Music
amboodiri
Namboodiri
Sri SShankaran
hankaran N
Nagarkoil, Tamilnadu
SAHITHYA SAMMEL
ANA
SAMMELANA
Date: 22-11-2014, SSatur
atur
day
aturday
Time: 5-00 pp.m.
.m.
Venue: 'Amr
uthav
arshini' SSabha
abha B
hav
ana
'Amruthav
uthavarshini'
Bhav
havana
Inauguration
:
Sri S. R. Patil, Bengaluru
Minister for Planning and Statistics, IT, BT, Science & Technology
President
:
Dr. SSiddhalinga
iddhalinga P
attanashetti
Pattanashetti
Well known Literateur, Dharwad
Guest Speakers :
Dr. C. SSomashekhar
omashekhar
omashekhar,, Bengaluru
Rtd. IAS Officer
Dr. P
P.. K. Rajashekhar
Rajashekhar,, Mysuru
Rtd. Professor
Dr. D
haranidevi M
alagatti, Mysuru
Dharanidevi
Malagatti,
Deputy Director, Karnataka Police Academy, Mysuru
Cultural P
Prrogramme
8-30 p.m.
Dance P
Prrogramme
Mayuri U
padhya
Upadhya
Artistic Director, Nritharuthya Dance Studio, Bengaluru
SAMA
VASARANA POOJA
SAMAV
of
LORD SHREE CHANDRANA
THA SW
AMY
CHANDRANATHA
SWAMY
Date : 23-11-20
14, SSunday
unday
23-11-2014,
.m.
Time : 6-30 pp.m.
abha B
hav
ana
Venue : Mahotsav
ahotsavaa SSabha
Bhav
havana
Samavasarana Pooja Mantra recitation & Ashtavidharchana Pooja by
Shravikas of D
harmasthala
Dharmasthala
RECEPTION COMMITTEE
SARVADHARMA & SAHITHYA SAMMELANAS
Dharmasthala - 574 216, D. K.
PRESIDENT :
Dr. D. Veerendra Heggade
Vice-Presidents
: Smt. Hemavathi V. Heggade, Prof. S. Prabhakar
Sri D. Surendra Kumar, Prof. N. Vajrakumar
Treasurer
: Sri D. Harshendra Kumar
Secretaries
: Dr. B. Yashovarma, Prof. M. Ramachandra
Advisory Committee
: Dr. Erya Laxminarayana Alva, Sri Shobhakar Ballal, Sri Rajavarma Ballal,
Dr. M. Mohan Alva, Prof. N. J. Kadamba, Dr. K. Gangadhar Sheka,
Prof. Na. Ujire
: Dr. L. H. Manjunath, Dr. S. D. Shetty, Dr. E. Mahabala Bhatta,
Dr. B. P. Sampath Kumar, Dr. B. A. Kumara Hegde, Dr. A. Jayakumar Shetty,
Prof. N. Dinesh Chowta, Prof. T. Prakash Prabhu, Dr. Rajashekhara Halemane,
Vidwan Sri Mahabaleshwara Bhat, Sri Jagadish Moorthy, Sri Ajith Rajannavar,
Sri N.R. Udupa, Sri D. S. Krishna Singh, Sri A. V. Shetty, Sri B. Seetharama
Tholpadithaya, Sri Krishnaraja Shetty, Sri N. Raviraj Kella,
Sri Parshwanath Jain, Sri B. Bhujabali, Sri M. Krishna Shetty, Sri Sunil Hegde,
Sri Ravi Parakkaje
Manjushri Printers, Ujire
Members