Förändringar inom gynekologi och

~
I llJ
0000 48
Landstinget
Bilaga 0
DALARNA
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Division kirurgi
Datum
20 15-05-20
Sida
1 (2)
Dnr
Förändringar inom gynekologi och förlossningsvård vid
Mora lasarett
Förslag till beslut
1.
Vid Mora lasarett stängs Gynekologisk 5-dygnsavdelning och
gynekologiska operationer upphör från 2015-06-12.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Den gynekologiska 5-dygnsavdelningen med 8 vårdplatser har haft en låg
beläggningsgrad nattetid. Detta leder till att vårdplatserna inte har använts
effektivt. För att använda operationsresurserna på Mora lasarett och i resten
av länet optimalt behövs en resursförstärkning inom ortopediska och
kirurgiska operationer. En centralisering av de gynekologiska operationerna
till Falu lasarett frigör resurser för ortopedi och kirurgi där ett stort behov
föreligger inom länet. Förlossningsavdelningen i Mora har varit stängd
sedan 2009 och den medicinska säkerheten för mor och barn i samband
med graviditetsvård och förlossning har stärkts efter en centralisering av
verksamheten till Falun. Baserat på patientsäkerhet och bemanning av
förlossningspersonal förblir förlossningsavdelningen i Mora stängd.
När de gynekologiska operationerna upphör på Mora lasarett kommer även
den gynekologiska beredskapslinjen vardagsnätter måndag-torsdag att
upphöra. Gynekolog i beredskap har haft en mycket låg aktivitetsgrad med
vanligtvis 0-2 jourfall per natt utöver hantering av sällsynta
operationskomplikationer.
Den gynekologiska mottagningen samt specialistmödravården blir kvar på
Mora lasarett.
Patientperspektiv
Patienter från Norra Dalarna med behov av gynekologiska operationer
kommer att opereras på kvinnokliniken , Falu lasarett. Varje år berörs c:a
400 patienter som kommer att behöva resa till Falun för sin operation , men
varje patient kommer ändå att drabbas sällan . Kvinnosjukvården har en
mycket god tillgänglighet till operationer och det förutses att de kvinnor som
behöver opereras även fortsättningsvis kommer att få vård inom
vårdgarantin. Förlossningsvården i Dalarna är redan centraliserad till Falu
...
Postadress
\
Besöksadress
Kontakt
Handläggare
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27
Falun
023-49 00 00
Org. nr: 232 100-01 80
Tomas Riman
Divisionschef
0000 49
Bilaga o
Landstinget Dalarna
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Datum
Dnr
2015-05-20
Sida
2 (2)
lasarett sedan 2009 och någon förändring sker inte utifrån patientperspektiv
om förlossningen inte öppnar.
Ekonomi och finansiering
Besparingseffekten för kvinnosjukvården på helårsbasis beräknas till 7 ,5
mkr. Genom en satsning på ortopedisk proteskirurgi och överviktskirurgi
finns stora ekonomiska hemtagningseffekter motsvarande 20 mkr per år.
Friställda vårdplatser kan också nyttjas för patienter i samband med
operationer på dagkirurgiska operationsavdelningen i Mora, vilket stödjer
intentionen att öka andelen kostnadseffektiv dagkirurgi i Dalarna.
Miljö
Endast marginella negativa effekter förutses genom ökade
patienttransporter.
Likabehandling
Alla kvinnor i Dalarna som behöver genomgå en gynekologisk operation
kommer att opereras vid länssjukhuset i Falun. Kvinnor i behov av
gynekologisk slutenvård kommer att vårdas på gynekologiska avdelningen i
Falun och fördelen är att samtliga kvinnor kommer att ha tillgång till 7dygnsvård. Samtliga födande kvinnor kommer att ha tillgång till en
förlossningsavdelning med samlade resurser inom förlossningsvård,
neonatologi och intensiwård.
Barnperspektiv
Det nyfödda barnet kommer att även fortsättningsvis ha tillgång till neonatal
intensiwård, oavsett var i länet föräldrarna är bosatta.
Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö
I ett kort perspektiv är det negativt när den avdelning där medarbetarna
arbetar läggs ner. För barnmorskor och sjuksköterskor är arbetsmarknaden
i Dalarna mycket god. Inom undersköterskegruppen kommer det att finnas
möjligheter till fortsatt arbete inom ramen för satsningen på ortopedi och
kirurgi.
Uppföljning
Kontinuerlig uppföljning kommer att ske på medarbetarnivå via ordinarie
personalnätverk. Uppföljning kommer att ske fortlöpande inom ortopedi,
kirurgi och gynekologi avseende kvalitet, ekonomi, produktion, tillgänglighet
och patientsäkerhet.