Vårens program 2015 - Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ

Programöversikt – våren 2015
Aktiviteter riktade till SIQs medlemsorganisationer.
När och var
Detaljprogram skickas ca 4-5 veckor före aktuellt datum till kontaktpersoner.
Tipsa gärna kollegor som kanske inte är med på sändlistan!
Årssammankomst med MTR – Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014
Vi möter vi de nykorade svenska mottagarna MTR Stockholm AB som för fem år sedan tog över ansvaret för
planering, drift och underhåll av tunnelbanan. Sedan dess har ledare och medarbetare, målmedvetet och med
resenären i centrum, arbetat för att höja kvaliteten i leveransen av tunnelbanans olika delar. Idag är punktligheten
den högsta i tunnelbanans 60-åriga historia och kundmiljön är renare än någonsin. Peter Viinapuu, VD MTR,
beskriver utvecklingsresan och resultaten som lett fram till Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse.
22 januari, Stockholm
Med sikte på förbättrad tjänstekvalitet
En grundförutsättning för att kunna leverera tjänster effektivt med hög kvalitet är kunskap och förståelse för hur
tjänsten är byggd och hur ingående delar i den samverkar i leveransen. Som tjänsteleverantör är det kritiskt att ha
kontroll över sin tjänst då kunden kontinuerligt agerar tillsammans med leverantören i produktionen av tjänsten. Dagen är en blandning av grundläggande teori och applicerad praktik då vi får en insyn i hur Volvo IT i samverkan
med ett annat medlemsföretag, By Brick Management, arbetar med att utveckla tjänstemodeller och
tjänstearkitektur.
11 februari, Göteborg
Examinatorsutbildning – 2 dagars - flera tillfällen och platser under våren!
För att öka kunskapen om kvalitetsutveckling och lära sig SIQ Modellen samt ge möjlighet att medverka i
Utmärkelseprocesserna (Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola), kommer
examinatorsutbildningen att erbjudas spritt över året för att fler ska ha möjlighet att delta. Det innebär samtidigt en
ny möjlighet för medlemsorganisationer att utbilda medarbetare i denna business excellence modell.
En medarbetare som enbart vill gå utbildningen kan använda bonusdag. (Endast internatavgift tillkommer.)
18 - 19 februari Göteborg - anmälan senast den 16 januari
10 - 11 mars Malmö - anmälan senast den 9 februari
23 - 24 mars Göteborg - anmälan senast den 20 februari
15 - 16 april Stockholm - anmälan senast den 13 mars
20 - 21 maj Umeå - anmälan senast den17 april
18-19 februari,
Göteborg
10-11 mars, Malmö
23-24 mars, Göteborg
15-16 april, Stockholm
20-21 maj, Umeå
Utveckla arbetsplatsstrategin för ökad effektivitet, lönsamhet och arbetstillfredsställelse
Fastighetsbolaget Vasakronan berättar om framtidens arbetsplats och hur den fysiska miljön kan användas som ett
managementverktyg. Med bättre insikter inom detta område kan en verksamhet öka medarbetarnas produktivitet,
samarbetsförmåga, delaktighet och trivsel samt minska olika stressfaktorer. Vasakronan arbetar sedan drygt 2 år i
en aktivitetsbaserad miljö och gör återkommande studier för att undersöka olika faktorers inverkan på en god
arbetsmiljö. Under dagen ges tillfälle att ta del av företagets kunskap och erfarenheter men också se resultatet på
plats.
4 mars, Stockholm
Nätverksdagar och innovationslabb
Med fokus på Dialogmodellen; ett systematiskt sätt att hantera komplexa frågor.
Dagarna riktar sig särskilt till SIQs kommunnätverk.
26-27 mars, Upplands
Väsby
Quality back on top!
AB SKF har under många år arbetat metodiskt med sin kvalitetsutveckling och att successivt föra in
förbättringskoncept som kan tjäna verksamheten. På basis av en intern utvärdering kunde man ändå se ett behov
av konsolidering och att stärka samspelet i det man benämner ”The business Excellence Triangle”. Dagen ger
inblickar i SKFs förbättringsresa och de olika initiativ som nu pågår för att åter sätta kvalitet högst upp på agendan.
Version – 2015-03-23
9 April, Göteborg
Aktiviteter riktade till SIQs medlemsorganisationer.
När och var
Detaljprogram skickas ca 4-5 veckor före aktuellt datum till kontaktpersoner.
Tipsa gärna kollegor som kanske inte är med på sändlistan!
Metoder för att ta in och involvera kund i tjänsteutveckling
SQMA, Swedish Quality Management Academy, syftar till att via behovsstyrd forskning fungera som en brygga
mellan vetenskap och tillämpning inom kvalitetsområdet. Vid detta tillfälle medverkar företrädare för Linköpings
Universitet kring aktuell forskning och tillämpning inom området.
23 April, Stockholm
Strategisk varumärkesprocess
Betydelsen av att utveckla och vårda organisationens varumärke blir alltmer uppmärksammat. Framgångsrikt
varumärkesbyggande förutsätter god förståelse för den egna verksamhetens värden och framgångsfaktorer samt
det mänskliga beteendet. Det bygger dessutom på att både chefer och medarbetare agerar och kommunicerar i
linje med varumärkets innebörd. SCP Grey är en medlemsorganisation som ingår i världens största
reklambyrånätverk. Under dagen ges tillfälle till teoretisk och praktisk introduktion till ett modernt och strategiskt
varumärkesbyggande, med stöd av det strukturerade arbetssättet ”Brand spirit process”.
7 maj, Göteborg
Management team som ett sätt att driva ett förändringsarbete
Distriktsveterinärerna erbjuder kvalificerad allmänpraktik över hela Sverige, dygnet runt, året om. Verksamheten har
under de senaste stått inför utmaningar som har krävt ett genomgripande förändringsarbete och lösningar "utanför
boxen", bortom prestige och i nära samverkan.
Vid seminariet får vi inblickar hur förbättringsresan gått från kris till engagemang, öppenhet och resultat och insikter
om kraften i ett annorlunda ledarskap och ett annorlunda medarbetarskap.
20 maj, Malmö
Besök hos MTR Stockholm AB – mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014
Företaget har på kort tid nått en väl etablerad förbättringskultur som genomsyrar hela organisationen där man bl.a.
arbetar för att uppnå hög flexibilitet och omställningsförmåga genom att ständigt effektivisera processer och
förkorta beslutsvägar. Här ges möjlighet att möta chefer och medarbetare ute i verksamheten där de beskriver sin
kvalitetsresa som inte minst resulterat i att man nu är en utmärkelsemottagare.
25 maj, Stockholm
Ledarskap för ökat engagemang
Att ta tillvara på och skapa bra förutsättningar för alla medarbetare är en framgångsfaktor som blir alltmer
utslagsgivande. Detta gäller inte minst inom den hårt konkurrensutsatta och komplexa miljö som Volvo Cars verkar
inom. Genom att aktivt lyfta fram talangen i varje individ ger företaget bättre förutsättningar för den kreativitet och
innovation som behövs i skapandet av nya produkter och tjänster. Avdelningen Customer Service har med stöd av
de centrala delarna i Simon Sineks "WHY - HOW - WHAT tänk" skapat ett koncept kring hur man inspirerar
människor att agera, workshops där alla team får ansluta till det utifrån sin verklighet, kvartalsvis mäta
engagemanget och slutligen utmanande coaching direkt kopplade till mätresultatet och dess påverkan på nio ”key
business outcomes".
28 Maj, Göteborg
Quality Innovation of the year
Quality Innovation syftar till att stimulera individer och grupper i organisationer att bidra med sin kreativitet som kan
ge nya innovationer inom skilda områden av en verksamhet. I 2014 års tävling utmärkte sig Volvo Trucks och Södra
Älvsborgs Sjukhus med innovationer inom vitt skilda områden, men med likartat synsätt på olika faktorer som varit
avgörande för framgången.
3 juni, Göteborg
Årsmöte med SIQs medlemsorganisationer
Årsmöte med bl.a. aktuell omvärldsbevakning kring kvalitetsutveckling och val av styrelserepresentanter bland
medlemsorganisationer gällande verksamhetsåret 2015/2016.
16 juni ,Stockholm
Version – 2015-03-23