Memo: Train Alliance Ex summary

Executive summary
November 2015
Detta erbjudande riktar sig endast till de som blivit direktkontaktade av Alternativa
aktiemarknaden. Dokumentet får ej utan Alternativas uttryckliga godkännande spridas
vidare.
1
Train Alliance Sweden AB i korthet
2009. Erbjuder industriella lösningar och strategiskt belägna serviceanläggningar till
✓ Bildades
tågoperatörer i Sverige samt konsulttjänster inom service- och underhållsoptimering till
tågoperatörer i andra europeiska länder.
unika processer och tekniska lösningar för tågunderhåll som förkortar servicetiden på
✓ Utvecklar
lok och vagnar ned till en fjärdedel. Leder till billigare service och underhåll som gör det möjligt för
operatörerna att sänka biljettpriser och fraktavgifter.
belägna serviceverkstäder är en hörnsten i erbjudandet. Bolaget äger 2 000 000 m
✓ Strategiskt
mark i Sverige i direkt anslutning till ett antal viktiga knutpunkter i järnvägsnätet. Den hittills
2
förvärvade marken är bokförd till drygt 400 Mkr.
anläggning anpassas till kundernas unika behov och tekniska förutsättningar för att optimera
✓ Varje
genomloppstider och därmed minimera kostnader i alla led.
Alliance är anläggningspartner till tågoperatörer och erbjuder olika finansiella lösningar.
✓ Train
Operatörer kan genom skräddarsydda upplägg hyra eller äga anläggningarna.
med lönsamhet varje år sedan starten. Omsättning 2014 69,9 Mkr. Nettoresultat 9,1 Mkr.
✓ Tillväxt
Prognosen för 2015 är att omsätta ca 74 Mkr med ett nettoresultat på cirka 7,9 Mkr.
AFFÄRSIDÉ
VERKSAMHET
Bolaget besitter strategisk järnvägsmark på ett antal
orter i Sverige. Bolaget arbetar i nära samarbete med
operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla
produktionsanläggningar med hög effektivitet och
kapacitet som direkt er möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med
moderna och effektiva produktionsanläggningar för
järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och
logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med
operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla
produktionsanläggningar med hög effektivitet och
kapacitet som ger direkt möjlighet till kostnadsbesparingar.
Bolaget har sin intjäning genom sålda förädlingsprojekt, anläggningsintäkter samt uthyrning av
konsulter.
Train Alliance planerar nya produktionsanläggningar
för rationellt tågunderhåll i Luleå, Märsta, Hallsberg,
Eskilstuna, Göteborg och Hässleholm. På dessa orter
disponerar Train Alliance mer än 200 hektar mark.
VD har ordet
Train Alliance står redo att leverera ett för branschen revolutionerande koncept baserat på en industriell process som
garanterat sänker kostnaderna jämfört med traditionella system. Vi levererar en totallösning som oinskränkt speglar
kundens totala krav och behov och stärker deras konkurrenskraft på marknaden.
Vi har påbörjat en spännande resa där vi under de närmaste åren kommer genomföra investeringar som kommer
utmynna i ett nationellt järnvägscentrum. Genom detta kommer ett stort antal nya arbetstillfällen skapas i en växande
marknad och till detta så kommer arbetstillfällen som idag finns utomlands kunna tas hem till Sverige. Dessutom
skapar den nya generationens tågverkstäder förutsättningar för lägre biljettpris - till vinning för såväl människor som
miljö.
Vi äger idag 200 hektar mark. Kan vi få leverera vår teknik till dessa markområden får vi en rejäl hävstång i vår
omsättning och intjäning. I mellantiden har vi arbetat upp de tre grenarna och har idag en organisk försäljning, men
en resultaträkning som inte står i paritet till vår balansräkning.
Train Alliance är ett bolag byggt på branschkompetens och erfarenhet. Vi är stolta att ha Wiebe/ITG som delägare
och partner som tillsammans med vår övriga organisation står redo att leverera framtidens lösningar för den svenska
marknaden. Vi hälsar framtida aktieägare välkomna.
Otto Persson, VD Train Alliance Sweden AB
Train Alliance etableringsplatser
Hyresgäster
- Green Cargo hyr lokverkstad i Eskilstuna
- MÄLAB (Mälardalstrafik) hyr i Eskilstuna
- EuroMaint Rail hyr vagnverkstad i Landskrona
Eskilstuna
Lok GCAB + MÄLAB trafiken
Äger depå + mark
Hallsberg
Underhållscentra för
alla typer av tåg, infra,
komponenter, utbildning
Mark inköpt
Konsultuppdrag (urval)
-
SSL Roslagsbanan
SSL Tvärbanan
Stockholms Spårvägar
Öresundståg
TXG
Skånetrafiken
LKAB
SweMaint
MTR
Vossloh, Tyskland
Duroc
Luleå Svartön
Resandetåg/nattåg,
Norrtåg, godståg, malmtrafik
Mark säkrad
Sigtuna Brista
Pendeltåg, regionaltåg och
fjärrtåg
Mark inköpt
Landskrona
Vagnverkstad EMR
Äger depå + mark
© Train Alliance AB information
Nynäshamn
Lokaliseringsutredning klar
Varför behövs nya verkstadsdepåer?
•
Nya fordonsleveranser
•
Nya fordonskonfigurationer
•
Museal verkstadsstruktur
•
Ökade krav på underhåll
•
Brist på depåer i rätt lägen
•
Monopolsituation i depåer
•
Nya aktörer – nya depåer
•
Trafikrörelser till/från depåer ”äter”
Järnvägsfordon för drygt 45 mdr
inköpta 2000 – 2014.
SJ ca 5 miljarder. Kollektivtrafikmyndigheter ca 35 mdr. LKAB, GCAB,
HectorRail, RushRail, Arlanda Express,
MTR ca 5 mdr.
Beställningar på ytterligare ca 9 mdr.
SLL, MÄLAB, ST, Ö-tåg.
Tillkommer 15 mdr för höghastighetståg
2026 – 2028.
Utredningar om
depåproblemet
Investeringar i depåer är minimala
”Eftersom det inte byggs nya moderna
depåer som är tillgängliga för alla
operatörer får tågen färdas långa sträckor
över landet till befintliga depåer. En
konsekvens av ineffektiv depåverksamhet blir att det förebyggande
underhållet av fordon blir eftersatt och att
omfattande tomtransporter tar i anspråk
kapacitet från tågtrafiken.”
RIR 2013:18
Riksrevisionen
- RIR 2013:18
Befintliga verkstäder för lok är i
genomsnitt 70 år gamla.
befintlig linjekapacitet
Regeringen
- SOU 2013:83
Bolaget uppskattar idag behovet av nya
depåer till drygt 10 mdr.
Nuvarande depåstruktur i Sverige
Verkstäder, genomsnittsålder 70 år – dragfordon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
© Train Alliance AB information
Kiruna (LKAB)
Luleå (Notviken, Svartön, Luleå Stn)
Boden
Vännäs (Centra för diesellok)
Umeå (Norrtåg)
Ånge
Östersund (Inlandsbanan)
Sundsvall
Gävle
Borlänge
Västerås (Västerås Västar, BT, Alstom)
Tillberga
Eskilstuna
Stockholm (Hagalund, Blackvreten, Bro - SL, Älvsjö - SL)
Södertälje, SL
Kristinehamn
Örebro (CV)
Hallsberg
Åmål (arbetsmaskiner + komponenter)
Norrköping (tält)
Linköping
Motala (Motala Train)
Boxholm (Ötraf)
Nässjö
Falköping (VTA)
Göteborg (Sävenäs, Olskroken, Motorvagnverkstaden)
Helsingborg
Malmö (Malmö lok och Thorshall)
Svarvanläggningar
Trafiknära underhåll
Tungt underhåll/ombyggnad/industri
Rationellt arbete på 5 nivåer samtidigt
-
ARBETE PÅ 5 NIVÅER
SAMTIDIGT –
1.
2.
3.
4.
5.
FORDONSTAK
VAGNSKORG
INVÄNDIGT
FRONT
UNDERREDE
•
•
•
•
Tekniken specialanpassas till de fordon som ska servas.
Byggnaden byggs inifrån och ut baserat på fordonsunderhållet.
Dimensionerna i anläggningen är en förutsättning för hög produktivitet.
Anläggningens livslängd ca 40 år. Kontrakt skrivs på upp till 25 år.
8
Organisation, partners och samarbeten
Styrelse/Ägare
Finansiering
Industriella partners och samarbeten
(urval)
Operativ personal
CEO
COO
CTO
Arkitekt/bygg
Omvärldsanalys
Kundarbeten
Etablering
Avtalsansvar
Ekonomi
Intresse org.
Depåutveckling
Fordonsteknik
Produktionsteknik
Kapacitetsanalys
Leverantörer
Byggingenjörer
Arkitekter
Gestaltning
Miljö/BREEAM
Underkonsulter
Detaljplaner
Markfrågor
VD, styrelse och ägare
VD Otto Persson
Tidigare ekonomichef i Trelleborgs
handelsdivision. Verksam 2000-2006 inom
BE Group, dåvarande Bröderna Edstrand
som ingick i Trelleborgskoncernens
handelsdivision.
Ordförande Sven Jemsten
Ledamot i Besqabs styrelse samt ägare till
fastighetsbolaget Lupinia med tillgångar på
ca 350 Mkr.
Övriga styrelseledamöter
Joakim Wihlborg, Mathias Koch, Lars
Conny Bjärnram, Mikael Bluhme, Staffan
Brandt, Jan Karlander, Freddie Lienau,
Grigorios Tsakiris.
Train Alliance AB är ett publikt aktiebolag
med 83 aktieägare.
Huvudägare är tyska järnvägsbolaget HF
Wiebe med ca 25 %. Tillika tyska ITG
GmbH äger 14 %.
Ambitionen är att sprida ägandet för att
under H1 2016 inleda handel på Alternativa
aktiemarknaden.
Kapital
Röster
HF Wiebe
25 %
25 %
Lupinia AB, S Jemsten
13 %
26 %
Goodwood Trading AB
7 %
14 %
ITG GmbH
7 %
14 %
48 %
21 %
Övriga
Tot 800 000 A-aktier
Tot 1 040 840 B-aktier
(10 röster)
( 1 röster)
Tyska delägare med 160-års erfarenhet inom järnväg
11
© Train Alliance AB information
Resultaträkning, Tkr
jan-sep 2015
jan-dec 2014
jan-dec 2013
jan-dec 2012
52 003
69 947
40 172
49 508
−35 891
−47 926
−21 149
−28 031
Övriga kostnader, inkl avskrivn.
−4 080
−4 501
−8 400
−6 820
Rörelseresultat
12 032
17 520
10 623
14 657
5 418
9 100
1 924
8 690
Summa intäkter
Direkta kostnader
Nettoresultat
Balansräkning, Tkr
2015-09-30
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
402 663
415 138
377 718
393 123
7 050
21 941
14 904
4 368
Summa eget kapital
250 293
244 875
228 276
226 352
Summa skulder
150 568
181 435
152 138
130 104
Summa eget kapital och skulder
421 146
446 595
396 324
398 522
2015-09-30
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
59,43 %
54,83 %
57,60 %
58,02 %
0,98
1
1,07
1,08
2,94 kr
4,94 kr
1,05 kr
4,72 kr
0,60
0,75
0,67
0,57
2,7 %
3,5 %
0,8 %
3,75 %
Anläggninstillgångar
Kassa och bank
Utvalda nyckeltal
Soliditet
P/EK
Nettoresultat per aktie
Skuldsättningsgrad
Avkastning på eget kapital
Finansiell prognos - Low Case
Finansiell prognos, Tkr
jan-dec 2015
jan-dec 2016
jan-dec 2017
4 212
7 419
15 669
−654
−849
−1500
3 558
6 570
14 169
Kompetensuthyrning
13 051
15 000
16 500
Direkta kostnader
−6 195
−7 500
−10 500
6 856
7 500
6 000
56 617
49 081
44 831
−45 184
−38 904
−39 994
Bruttoresultat
11 433
10 177
4 837
Summa bruttoresultat
21 849
24 247
25 006
Bruttomarginal %
29,6 %
33,9 %
32,5 %
7 902
7 500
8 000
Anläggningsintäkter
Direkta kostnader
Bruttoresultat
Bruttoresultat
Sålda förädlingsprojekt
Direkta kostnader
Nettoresultat
Sålda förädlingsprojekt
Kompetensuthyrning
Anläggningsintäkter
Finansiell prognos - High Case
Finansiell prognos, Tkr
jan-dec 2015
jan-dec 2016
jan-dec 2017
4 212
14 919
23 169
−652
−1 599
−2 250
3 558
13320
20 919
Kompetensuthyrning
13 051
22 500
26 500
Direkta kostnader
−6 195
−10 500
−12 500
6 856
12 000
14 000
56 617
64 081
102 331
−45 184
−50 154
−74 744
Bruttoresultat
11 433
13 927
27 587
Summa bruttoresultat
21 849
39 247
62 506
Bruttomarginal %
29,6 %
38,7 %
41,1 %
7 902
18 950
36 773
Anläggningsintäkter
Direkta kostnader
Bruttoresultat
Bruttoresultat
Sålda förädlingsprojekt
Direkta kostnader
Nettoresultat
Sålda förädlingsprojekt
Kompetensuthyrning
Anläggningsintäkter
Investeringsöverväganden
•
Train Alliance Sweden AB är ett järnvägsteknikbolag med
ägande i strategisk mark med rätt omlopp, moderna och
effektiva järnvägsindustrianläggningar.
•
Dagens underhållsarbete är ineffektivt och omodernt då
det saknas servicedepåer i rätt lägen och med dyra
trafikrörelser till och från servicedepåerna som “äter upp”
befintlig linjekapacitet. Det är en monopolliknande situation
för befintliga servicedepåer men i takt med att det kommer
till nya aktörer, nya fordonsleveranser och fordonskonfigurationer så ökar kraven på de befintliga ålderstigna
depåerna.
•
Prognos - Low Case bygger på befintliga orderböcker som
kommer att infrias - medan High Case är ambitionen.
•
Train Alliance har hittills inte gjort det stora genombrottet
att leverera sina tekniska lösningar på sin mark, utan
startläget är en genomlysning av befintliga markinnehav
och en resultateffekt av etableringsorders. Bolaget skall
nu tydliggöra erbjudandet till kunderna och öka
marknadsföringsinsatserna.
•
Train Alliances balansräkning och synligt eget kapital är
värdeverifierat och underbyggt. Det finns ingen goodwill
eller framtida intjäning i balansen, utan endast
realtillgångar.
•
Train Alliance planerar att dela ut 4-8 MSEK redan 2016
vilket motsvarar en direktavkastning på mellan 1,6 %
och 3,3 %.
Riktad nyemission
Teckningskurs
Emissionsbelopp
Antal nyemitterade aktier
Värdering före emission
133 SEK
21 280 000 SEK
160 000 aktier
245 MSEK
*Bolaget genomför en split 10:1 i mitten av november
www.trainalliance.se
17
© Train Alliance AB information