4.3 HSN Avtal med Prioriteringscentrum

1 (5)
Region Östergötland HSN 2015-87
Linköpings Universitet IMH-2015-00023
Uppdragsavtal om Nationellt kunskapscentrum för
prioriteringar inom vård och omsorg
mellan
Region Östergötland
och
Linköpings Universitet(LiU)
2015-01-01—2017-12-31
2 (5)
Region Östergötland HSN 2015-87
Linköpings Universitet IMH-2015-00023
1. Avtalsparter
Uppdragsgivare
Region Östergötland
Kontaktperson: Lena Lundgren
Telefon: 010 –10 37 126
E-post: [email protected]
Uppdragstagare
Linköpings Universitet
Kontaktperson: Per Carlsson
Telefon: 010 – 10 34 992
E-post: [email protected]
2. Avtalets syfte
Detta avtal mellan Region Östergötland och Linköpings Universitet (LiU)
syftar till att utveckla system och rutiner för prioriteringar, bygga upp
forskning och utbildning rörande prioriteringar inom hälso- och sjukvård och
stödja utvecklingen av Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård
och omsorg, nedan kallat Prioriteringscentrum.
Parallellt med detta avtal finns det ett motsvarade avtal mellan LiU och
Socialstyrelsen som gäller tiden 2015-01-01 – 2017-12-31, diarienummer 2.7-44503/2014. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att stödja
implementeringen av riksdagens intentioner avseende prioriteringar. I detta
uppdrag ingår att vara uppdragsgivare för Prioriteringscentrum.
3. Bakgrund
Detta avtal har sin bakgrund i överlåtelsen av huvudmannaskapet rörande
Prioriteringscentrum från Landstinget i Östergötland (LiÖ) till universitetet
2010. I överlåtelseavtalet, diarienummer LiÖ 2010-296, beskrivs
Prioriteringscentrums uppdrag och inriktning. Mellan LiÖ och LiU har tidigare
slutits ett uppdragsavtal (diarienummer LiÖ 2010-297 respektive
3 (5)
Region Östergötland HSN 2015-87
Linköpings Universitet IMH-2015-00023
IMH-2010-00123), vilket upphörde den 31 december 2014. Den nu aktuella
överenskommelsen syftar till att förlänga detta uppdrag för ytterligare den
period som avses i detta avtal.
4. Omfattning – Åtagande
Parternas mål är att fortsätta att utveckla Prioriteringscentrum med en stark
nationell och internationell ställning. Centrumet ska på uppdrag av Region
Östergötland (kallat Regionen) genomföra utvärderingar, medverka i
framtagning av underlag och bistå lokalt genom att:
1) medverka som en resurs i Regionens interna utvecklingsarbete av nya
arbetsformer för prioriteringar,
2) utveckla forskningsbaserade metoder och ta fram ny kunskap om
prioriteringar, och
3) bygga upp ny kompetens inom prioriteringsområdet.
Detta uppdrag ska preciseras i en årlig uppdragsbeskrivning som tas fram
gemensamt av parterna. Uppdraget ska stämmas av två gånger om året med
regionens utsedda kontaktperson.
Prioriteringscentrum har successivt blivit mer aktivt inom forskning.
Landstinget i Östergötlands finansiering av doktorander har starkt bidragit till
detta. Eftersom forskning och utbildning om prioriteringar både nationellt och
internationellt är ett relativt nytt område är det angeläget att LiU arbetar med
kompetensuppbyggnad. En del av Regionens anslag ska användas för bland
annat finansiering av doktorander inom prioriteringsområdet.
5. Samverkan
En styrelse utses av rektor för LiU efter nomineringar från Socialstyrelsen,
SBU, TLV, Regionen och LiU enligt vid var tid gällande instruktion för
avtalsstyrda centrumbildningar för forskning och utveckling vid Linköpings
universitet avseende Priorieringscentrum. Regionen ska vara representerad i
Prioriteringscentrums styrelse med två personer, en ordinarie och en ersättare.
Socialstyrelsens representant är ordförande och LiU:s representant är vice
ordförande i styrelsen. Föreståndare för Prioriteringscentrum svarar inför
styrelsen och närvarar vid möten.
Parterna är införstådda med att styrelsen från tidigare avtalsperiod, under en
övergångsperiod, upprätthåller sitt åtagande i avvaktan på beslut om ny styrelse
för Prioriteringscentrum. Den nya styrelsen beräknas tillträda senast den 1 april
2015.
4 (5)
Region Östergötland HSN 2015-87
Linköpings Universitet IMH-2015-00023
Regionen ska verka för att i olika sammanhang ge kännedom om
Prioriteringscentrum som ett nationellt kunskapscentrum och en resurs för
forskning och utbildning.
Parterna har ett ömsesidigt informations- och samrådsansvar beträffande mer
omfattande förändringar som vidtas i verksamheten.
6. Ersättning
Enligt detta avtal ersätts LiU med 2,9 miljoner kronor per år. Ersättningen
uppräknas årligen under avtalstiden med av Regionen beslutat index gällande
verksamheter inom Regionen.
Utbetalning sker med en tolftedel varje månad utan fakturering från LiU.
Till avtalade ersättningar kommer lagstadgad mervärdesskatt. Betalningstid är
30 dagar netto.
LiU ska under hela avtalsperioden bidra med lägst 500 000 kronor per år till
Prioriteringscentrums budget.
7. Äganderätt och nyttjanderätt
Forskare vid LiU är som upphovsman ägare till de resultat som omfattas av
detta avtal. LiU förbinder sig att gentemot Regionen tillse att följande villkor
därvid tillämpas beträffande villkoren för Regionens nyttjande.
Regionen erhåller genom detta avtal en oinskränkt och kostnadsfri
nyttjanderätt till uppkomna arbetsresultat och rapporter. Regionen får fritt
publicera vad som framkommit i egen skriftserie, genom artiklar eller genom
publicering på Internet eller annars på sätt som Regionen finner för gott,
varvid på lämpligt sätt skall upplysas om vem eller vilka som varit
upphovsman.
Regionen äger också rätten att fritt utnyttja arbetsresultaten och rapporterna
för såväl fortsatt forskning och utveckling som personalutbildning inom
Regionen.
Det åligger LiU – i de fall LiU tillför material till vilket tredje part innehar
rättigheterna – att inhämta erforderliga tillstånd från rättighetsinnehavarna.
Det åligger också LiU att vid publicering av resultat baserade på arbetet enligt
detta avtal upplysa om att arbetet bedrivits med finansiering från Regionen.
Vad som ovan angivits inskränker i övrigt inte på den ägande- och
nyttjanderätt som tillkommer LiU och berörda forskare vid LiU.
5 (5)
Region Östergötland HSN 2015-87
Linköpings Universitet IMH-2015-00023
8. Ändringar i uppdraget
Parterna äger rätt att under avtalstiden påkalla omförhandling av villkoren i
träffat avtal när väsentliga förändringar inträffar som påverkar parternas
möjligheter att fullfölja avtalet.
9. Överlåtelse av avtal
En part har inte rätt att utan den andra partens skriftliga medgivande överlåta
avtalet på någon annan.
10. Tvist
Uppkommer tvist efter ingånget avtal om uppdragets omfattning, avtalets
tillämpning, giltighet eller om annan i avtalet upptagen förutsättning ska
tolkningen och tillämpningen av avtalet i första hand försöka avgöras genom
förhandlingar mellan parterna.
11. Avtalstid
Detta avtal gäller under tiden 2015-01-01 – 2017-12-31.
12. Underskrift
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tar var sitt.
Avtalet äger giltighet när hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om avtalet
och beslutet vunnit laga kraft.
Linköping den
/
2015
Linköping den
Christoffer Bernsköld
Ordförande i hälsooch sjukvårdsnämnden
Kent Waltersson
Universitetsdirektör
Barbro Naroskyin
Landstingsdirektör
Birgitta Öberg
Prefekt IMH
/
2015