Temporära förband T5 HT-15-1 - Ping-Pong

Temporära förband
Termin 5 HT 2015
Roberto Vidana / Peggy Näsman
Avdelningen för Endodonti
Karolinska Institutet
 Material som täcker och skyddar
rotkanaler och vitala pulpor benämns
täckförband
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
2
Användningsområde
 Mellan behandlingstillfällen
• Skydda vital pulpa vid kariesexcavering
eller preparationer för protetiska
ersättningar
• Förhindra läckage in i rotkanaler efter
endodontiskt arbete eller protetisk
stiftpreparation
• Förhindra att rotkanalsmedikament löses ut
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
3
Användningsområde
 Terapeutiskt syfte
• Symtomdämpande effekt på inflammerade
smärtproducerande pulpor
 Förhindrar att irriterande substanser kommer i
kontakt med pulpal vävnad och möjliggör
pulpans återhämtning (läkningsprocesser)
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
4
Egenskaper
 Ett temporärt förband eller täckförband
ska
• Ha god adhesion mot kavitetsväggarna,
dvs. vara tättslutande
 Skydda underliggande vävnad från invasion av
munhålans bakterier och bakterietoxiner
 Förhindra passage av nutrienter och substrat
för eventuella bakterier till underliggande
vävnad
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
5
Egenskaper
• Vara lätt att inserera
• Vara lätt att avlägsna
• Motstå fysiska och kemiska påfrestningar
 Motstå tuggkrafternas deformation
 Ringa löslighet i saliv och syra producerad av
bakterier
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
6
Egenskaper
• Vara biokompatibelt
 Inte vara vävnadsirriterande
 Inte vara cancerogent
 Inte vara allergent
• Inneha antibakteriella egenskaper
• Inte missfärga tandsubstans
• Inte negativt inverka på stelningsprocessen
för andra material
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
7
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
8
Förseglingens kvalitet är av
vikt
 Den koronala förseglingens förmåga att
förhindra bakteriellt mikroläckage är av
stor betydelse för
behandlingsprognosen
• Bristfälliga restaurationer resulterar i förlust
av fler endodontiskt behandlade tänder än
vad misslyckade endodontiska
behandlingar gör (Weine, 1989)
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
9
Förseglingens kvalitet är av
vikt
 Läckagestudier visar att en rotfyllning
utan en tät koronal restauration blir
kontaminerad igenom hela dess längd
med orala bakterier inom loppet av en
till ett fåtal veckor
(Swanson & Madison, 1987; Torabinejad et al., 1990)
 Inte sällan etableras en ny och mer
behandlingsresistent bakterieflora i rotkanalen
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
10
Provisoriska fyllningsmaterial








(Gutta-perka)
Polycarboxylatcement
Zinkfosfatcement
Zinkoxid-kalciumsulfatcement
Zinkoxid-eugenolcement
Zinkoxid-eugenolcement med förstärkning
Glasjonomercement
Kompositmaterial
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
11
Vilket material lämpar sig bäst
för endodontiskt bruk?
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
12
Vilka lämpar sig bäst för
endodontiskt bruk?


Vilket material har bäst egenskaper?
Vilket material är tätast?
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
13
Vilka lämpar sig bäst för
endodontiskt bruk?
 Vilket material lämpar sig bäst beroende
på situation?
• Symtomatisk pulpa (symtomlindrande egenskap)
• Stor belastning och nötning (hög hållfasthet och
slitstyrka)
• Som långtidsprovisorium (hög hållfasthet och låg
löslighet)
• Försvårad åtkomst och insyn (enkel att avlägsna)
• Allergi
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
14
Vilka lämpar sig bäst för
endodontiskt bruk?
 Inget material uppfyller ensamt alla
önskvärda egenskaper!
• Kombinationer av material är ofta nödvändigt
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
15
De vanligaste materialen
för endodontiskt bruk idag
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
16
Zinkoxid-eugenolcement (ZOE)
 Lätt att inserera
 God täthet
 Innehåller eugenol (tillhör gruppen fenoler)
• Mycket allergent
• Baktericid
• I viss mån analgetisk
 Eugenol är kapabel att blockera aktionspotential i
nervfibrer (Ozeki 1975, Trowbridge et al., 1982)
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
17
Zinkoxid-eugenolcement (ZOE)
 Stelning påverkas negativt av
fenolkamfer
• ”Camphorated Mono-ChloroPhenol” (CMCP)
• Chlumsky´s lösning
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
18
Zinkoxid:
Ref: Klara Kemikalieregister
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
19
Eugenol:
Farliga egenskaper: Farligt vid förtäring. Kan ge allergi
vid hudkontakt.
Ekotoxicitet: Inte bedömd som miljöfarlig. Dettautesluter
inte att tillfälliga större eller ofta upprepade
mindre utsläpp kan ha skadlig eller
störande inverkan på miljön.
Ref: Klara Kemikalieregister
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
20
Zinkoxid-eugenolcement
med förstärkning
 IRM (Intermediate Restorative Material)
 ZOE förstärkt med polymetyl-metakrylat (PMMA)
• Blir mycket hårt; god nötningsresistens
• Svårt att avlägsna
• Något sämre täthet jämfört med ZOE
 Infiltration av bakterieceller via ojämnheter i
materialet som uppstår vid blandning av pulver
och vätska (Deveaux et al., 1992)
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
21
Konsistens av betydelse
 En lägre pulver/vätska ratio resulterar i en
• Mjukare och kladdigare konsistens
 svårare att inserera
• Något försämrade fysikaliska egenskaper
• Bättre täthet
• Högre andel utsöndrat eugenol
 Större antibakteriell effekt
 Större analgetisk effekt
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
22
IRM:
Ref: Klara Kemikalieregister
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
23
Zinkoxid-kalciumsulfatcement
 Cavit (eugenolfritt)
•
•
•
•
•
•
•
Lätt att inserera; lätt att avlägsna
God täthet
Sämre hårdhet och nötningsresistens
Stelnar vid kontakt med saliv
Långsam stelningstid
Stelning påverkas inte av fenolkamfer / CMCP
Expanderar dubbelt så mycket som ZOE vid
stelning (hygroskopisk expansion)
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
24
Cavit:
Ref: Klara Kemikalieregister
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
25
Zinkoxid-kalciumsulfatcement
 Coltosol
• Expanderar kraftigt vid stelning i kontakt
med fukt / saliv
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
26
Hygroskopisk expansion
 Stor risk för tandsubstansfrakturer och
sprickbildning!
 Tuggkrafter aggraverar!
 Coltosol bör ej användas som
täckförband eller provisorisk fyllning
• (Laustsen et al., 2005)
 Försiktighet med Cavit
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
27
Coltosol:
Ref: Klara Kemikalieregister
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
28
Glasjonomercement (GPA)
 Tveksam täthet
• Kemisk bindning till dentin (jonbindning) och
mikromekanisk retention
• Dentinytan påverkas negativt av spolvätskor
 EDTA minskar andelen kalciumjoner att binda till
• Känsligt för fukt och uttorkning vid
stelningsreaktion
 Sprick- och spaltbildning
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
29
Glasjonomercement (GPA)
 Viss antibakteriell effekt
 Lågt pH initialt vid stelningsreaktion
 Innehåll av katjoner (strontium, zink)
 Fluorutsöndring
 Acceptabla mekaniska egenskaper
(sämre än kompositmaterial)
 Kan vara mycket svår av avlägsna
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
30
Gpa:
Ref: Klara Kemikalieregister
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
31
Kompositmaterial
 Oacceptabel täthet
• Bondingstyrka till dentin är ofta lägre än
kontraktionskrafter vid polymerisation
 Bindningsbrott och spaltbildning
• Sämre bindning och ökat mikroläckage vid
bruk av Dakins lösning (natriumhypoklorit)
och väteperoxid (Schwartz, 2006)
 Ett oxiderat, syrerikt dentinlager inhiberar
polymerisationen
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
32
Kompositmaterial
• EDTA och Dakins lösning degraderar
dentinets mekaniska egenskaper
 Demineralisation och denaturering av
kollagenfibriller
• Eugenol inverkar negativt på
polymerisationen
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
33
Kompositmaterial
 Dålig dimensionell stabilitet vid fluktuationer
i temperatur
• Större termisk expansionskoefficient än dentin
 Även mindre hygroskopisk expansion
 Goda mekaniska egenskaper
 Kan vara mycket svår att avlägsna
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
34
Komposit:
Ref: Klara Kemikalieregister
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
35
Materialets tjocklek
 Täckförbandets tjocklek är av avgörande
betydelse för att förhindra läckage
• Minst 3,5 mm i tjocklek (Webber RT et al.,1978)
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
36
Kliniska rekommendationer
 För att förhindra läckage under
täckförbandet eller den definitiva
restaurationen, måste pulpakammaren
noga torkas och rengöras från rester av
kalciumhydroxid, sealer eller guttaperka
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
37
Kliniska rekommendationer
 I det fall tanden efter avslutad
rotbehandling ska förses med en
permanent fyllning
• Avlägsna (1-2 mm) rotfyllningsmaterial ur
kanalmynningen och försegla därefter
mynningen med ZOE eller Cavit
• Etsning med 37% fosforsyra avlägsnar
inhiberande eugenolkontaminerat skikt
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
38
Bomullspellet?
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
39
Bomullspellet över
kanalmynningarna
 Fördelar
• Enklare att avlägsna täckförband utan risk för
onödig avverkning av tandsubstans och
perforation av kavumbotten
• Förhindrar att fragment av täckförbandet vid
avlägsnandet faller ned i kanalen och blockerar
densamma
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
40
Bomullspellet över
kanalmynningarna
 Nackdelar
• Reducerar täckförbandets tjocklek och ökar
därmed risken för läckage
• Kan ge upphov till svikt i fyllningen vid tuggning
och därmed leda till fyllningsfraktur och läckage
• Bomullsfibrer kan ligga an mot kavitetsväggar och
därigenom fungera som en veke
• Risk för läckage via exponerade laterala kanaler
cervikalt som inte förseglas av täckförbandet
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
41
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
42
Sammanfattning
 ZOE och Cavit är täta täckförband, men
deras svaga mekaniska egenskaper gör
att de inte lämpar sig som ensamt
material för större kaviteter eller som
fyllning för långtidsbruk
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
43
Sammanfattning
 Vid långa behandlingsuppehåll och
stora kaviteter läggs IRM eller
glasjonomercement som täckande skikt
över ZOE eller Cavit
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
44
Sammanfattning
 Kompositmaterial (och glasjonomercement)
lämpar sig inte som täckförband
 Bomullspellets bör inte användas under
täckförband eftersom de väsentligen ökar
risken för läckage
 Täckförbandet bör ha en tjocklek av minst
3,5 mm
Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
45
Referenser





Weine FS. Endodontic therapy (4th ed.), CV Mosby, St. Louis (1989), p. 4.
Swanson K, Madison S. An evaluation of coronal microleakage in endodontically treated
teeth. Part 1. Time periods. J Endod. 1987; 13:56-59
Torabinejad M, Ung B, Kettering JD. In vitro bacterial penetration of coronally unsealed
endodontically treated teeth. J Endod. 1990; 16:566-569
Ozeki M. The effects of eugenol on the nerve and muscle in crayfish. Comp Biochem
Physiol. 1975; 50C:183-191
Trowbridge H, Edwall L, Panopoulos P. Effect of zinc oxide-eugenol and calcium hydroxide
on intradental nerve activity. J Endod. 1982; 8:403-406
Deveaux E, Hildelbert P, Neut CH, Boniface B, Romond CH. Bacterial microleakage of
Cavit, IRM, and TERM. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1992; 74:634–43
Laustsen MH, Munksgaard EC, Reit C, Bjørndal L. A temporary filling material may cause
cusp deflection, and fractures in endodontically treated teeth. Int Endod J. 2005; 38:653-7
Schwartz RS. Adhesive Dentistry and Endodontics. Part 2: Bonding in the Root Canal
System – The Promise and the Problems: A Review. J Endod. 2006; 32:1125-1134
Webber RT, del Rio CE, Brady JM, et al. Sealing quality of a temporary filling material. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol. 1978; 46:123-130
Naoum HJ, Chandler NP. Temporization for endodontics. Int Endod J. 2002; 35:964-978
Socialstyrelsen, Kunspascentrum för Dentala Material (webb)
KLARA Kemikalieregister (webb)

Bildmaterial från: “Visual Endodontics & Traumatology – An interactive DVD-ROM”







Roberto Vidana / Peggy Näsman
2 september 2015
46