Ansökan om uttagstillstånd

Ansökan om uttagstillstånd
Huvudman
Namn
Personnummer
God man/förvaltare/förmyndare
Namn
Personnummer
Vid förmyndarskap ska ansökan undertecknas av båda förmyndarna.
För att täcka kostnader för ..............................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
anhåller jag om tillstånd att ta ut ......................... kronor
/ ......................................................................... / kronor
Belopp skrivet med bokstäver
Kontouppgifter
Bankens namn
Kontonummer
.................................................................
Ort och datum
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Underskrift
Namnförtydligande
Underskrift
Namnförtydligande