Klassifikation av socialtjänstens insatser

Klassifikation av socialtjänstens
insatser
Ann-Helene Almborg
Klassifikationer och terminologi
Regler och behörighet
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla en klassifikation
av socialtjänstens insatser
Målet
– entydigt och enhetligt beskrivna insatser för
socialtjänsten
För att öka kvaliteten och jämförbarheten i:
–
–
–
–
–
den lokala dokumentationen
informationsöverföring
lokal verksamhetsuppföljning
nationell statistik och öppna jämförelser
utveckling av evidensbaserad praktik
Hälsa?
hälsa är ” tillstånd av fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande,
och inte endast frånvaro av sjukdom
eller skada”
Socialstyrelsens termbank
”Socialt välbefinnande inbegriper att faktorer som
boende, arbetsliv, ekonomiska möjligheter och socialt
nätverk har betydelse för att minska ohälsa”
Behovsorienterat arbetssätt
• Beskriva behov
– Beskriva tillstånd eller situation
– Sätta mål
– Bedöma behov
• Följa resultat
– Beskriva tillstånd eller situation
– Måluppfyllelse
ICF - biopsykosocial modell
Hälsotillstånd
(störning/sjukdom)
Funktionstillstånd
/Funktionshinder
Kroppsfunktion
& struktur
Omgivningsfaktorer
Aktivitet
Delaktighet
Personfaktorer
Kontextuella faktorer
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)
Andra hälsorelaterade
klassifikationer
WHO:s
huvudklassifikationer
Internationell statistisk klassifikation av
sjukdomar och hälsoproblem (ICD-10- SE)
ICD-10
International Statistical
Classification of
Diseases and Related
Health Problems
Internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa (ICF) och barn- och
ungdomsversion (ICF-CY)
ICF
International
Classification of
Functioning, Disability
and Health
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)
ICHI
International
Classification of Health
Interventions
6
Klassifikationens insatser i processen
Internationellt samarbete
- ICHI ger grund för att utveckla KSI beskriva utifrån 3 axlar
• vad är inriktningen för aktiviteten/insatsen (target)
– dvs till vad riktas aktiviteten/insatsen såsom aktivitet och delaktighet, (kroppens
anatomi), kroppsfunktioner, omgivningsfaktorer och beteende/vanor
• vilken typ av agerande är det (action)
– Utredande (ex observation, test)
– Individstödjande ( ex ge råd, behandlande samtal, färdighetsträning, praktiskt
stöd, emotionellt stöd, kompensatoriskt)
– Administrativa
• vilken metod, teknik, tillvägagångsätt mm används för att utföra
insatsen (mean).
Vad riktar sig insatsen mot (Target)?
• Aktiviteter och delaktighet
–
–
–
–
–
–
–
–
Lärande och tillämpa kunskap
Allmänna uppgifter och krav
Kommunikation
Förflyttning
Personlig vård
Hemliv
Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Viktiga livsområde(utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt
liv)
– Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
Vad riktar sig insatsen mot (Target)?
• Kroppsfunktioner
– Psykiska funktioner
• Omgivningsfaktorer
–
–
–
–
–
Produkter och teknik
Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar
Personligt stöd och personliga relationer
Attityder
Service, tjänster, system och policies
• Beteende och vanor
Typ av agerande (Action)
Utredande aktivitet
– Manualbaserad test/samtal, observation, upprepad
observation, utredande samtal, inhämta uppgifter,
bedömning
Individstödjande aktivitet/insats
– Stödjande samtal, behandlande samtal,
undervisning/kunskapsförmedling, rådgivning,
färdighetsträning, tillhandahållande (av produkter),
kompensatoriskt stöd, praktiskt stöd, emotionellt stöd
11
Exempel på hierarkisk struktur av individstödjande
aktiviteter/insatser
Individstödjande aktiviteter/insatser på kapitelnivå
Stödjande
samtal
avseende
hemliv
Råd
avseende
hemliv
På blocknivå
Färdighetsträning
inom hemliv
Praktiskt stöd i att
skaffa
förnödenheter
Praktiskt stöd i
att städa köks
utrymmen &
köksredskap
Emotionellt
stöd inom
hemliv
Praktiskt stöd inom
hushållsgöromål
Praktiskt stöd i
att bereda
måltider
På
underliggande
nivåer
Praktiskt stöd
i att tvätta &
torka kläder
Praktiskt
stöd inom
hemliv
Praktiskt stöd
i att städa
bostaden
Kompensatoriskt
stöd inom hemliv
Praktiskt stöd i att ta hand om
hemmets hushållsföremål och
att bistå andra
Praktiskt stöd i
hushållsarbete
Praktiskt stöd i att
använda
hushållsapparater
Praktiskt
stöd i att
avlägsna
avfall
Insatser till officiell statistik
• Roller
– Kontaktperson, kvalificerad kontaktperson……
• ”Insatspaket”
– Boendestöd, hemtjänst personlig omvårdnad,
dagverksamhet……
• Insats avseende boende
– Särskilt boende, HVB….
• Tillhandhålla ”produkt”
– Trygghetslarm, matdistribution…….
Resultat - kvalitetssäkringen med verksamhetsföreträdare
Hur kan klassifikationen bidra med nytta
för den enskilde?
• skapar tydlighet för den enskilde
• konkreta insatser
• bidra till mer konkreta
genomförandeplaner
• ökad rättsäkerhet
14
Hur kan klassifikationen bidra till lokal nytta?
• samsyn
• underlätta samverkan
”den tysta kunskapen
får ord”
• möjlighet att ”mäta” nytta vid
utvärdering
• samhällsplaneringen
• tydligare beställning av uppdrag
Hur kan klassifikationen bidra till nationell nytta?
• bättre nationella jämförelser
– Entydiga insatser
– Enklare att leverera statistik
till nationell nivå
• möjliggör såväl nationell som
internationella jämförelser
• främjar möjligheter till
gemensam framtidsutveckling i
landets kommuner
Är det något som är särskilt bra?
”den tysta kunskapen
får ord”
• Bidrar till att synliggöra den tysta
kunskapen och det sociala arbete
som annars inte syns eller mäts
• Gemensam för socialtjänstens
hela verksamhetsområde
• Den tydliga strukturen
• Den internationella kopplingen
• Att yrkesföreträdarna har en
central roll i utvecklingen
17
Är det något som är mindre bra?
• farhågor
– För komplex för att
användas i verksamheten
– Att den blir för detaljerad
• därför behövs:
– Manual och vägledning
– Nationella urval för att
underlätta användning
18
Klassifikation av socialtjänstens insatser
- stödja användning
Urval inom följande område
• Äldreomsorg
• Insatser för personer med
funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk)
• Barn och unga
• Vuxna inklusive missbruks- och beroendevård
• Ekonomiskt bistånd
Klassifikation av socialtjänstens insatser
- stödja användning
Användarstöd
• klassifikationens struktur och innehåll
• kodningsstrukturen och kodningsregler
• klassifikationens användningsområde
och användarfall
• urval
Tidsplan 2014
Användartester
Urval
Jan 2014
Mars
Maj
Förtester
juli
Sep
Klar
Nov
Jan 2015
Klassifikation av socialtjänstens insatser sammanfattningsvis
• Utveckla entydiga och enhetliga insatser som täcker socialtjänstens
behov för
–
–
–
–
–
lokala dokumentationen
informationsöverföring
lokal verksamhetsuppföljning
nationell statistik och öppna jämförelser
utveckling av evidensbaserad praktik
• Innehåller utredande, individstödjande och administrativa
insatser/aktiviteter samt insatser i officiell statistik
• Utgår från internationell struktur
Klassifikation av socialtjänstens insatser sammanfattningsvis
• Stödja användning genom
– Urval för de olika verksamhetsområdena inom socialtjänsten
– Användarstöd
23
Det växande trädet
International Classification of Health
Interventions & Klassifikationen av
socialtjänstens insatser
Kontakt och mer information
Ann-Helene Almborg 075 – 247 3057
Utredare, Fil dr
Klassifikationer och terminologi
Regler och behörighet
Socialstyrelsen
[email protected]