Living - Systemair

Fläktar | Luftbehandlingsaggregat | Brandsäkerhet | Luftdistribution | Luftkonditionering | Värmeprodukter
Living
För återvinning av värme i flerbostadshus
med frånluftsventilation
2 | Living
Energieffektiv ventilation - vi gör det enkelt
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med
verksamhet i 45 länder. Vi tillverkar, marknadsför
och levererar ventilationsprodukter av hög kvalitet.
Produktprogrammet omfattar ett brett sortiment av
energieffektiva fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, kylmaskiner, luftridåer och
värmeprodukter. Produkterna är robusta, enkla att
välja, installera och använda.
Hög kvalitet till bästa möjliga pris
Systemair är ett välkänt varumärke
inom ventilationsbranschen. Vi strävar alltid efter att få fram högkvalitativa produkter med lång livslängd och
som bidrar till minskad energianvändning. På så vis bidrar vi samtidigt till
en långsiktigt hållbar, miljövänlig och
lönsam utveckling för våra kunder
och för samhället.
Living | 3
Systemairs produkter som skapar en
bra miljö – inne och ute
Vår produktion har ingen miljöpåverkan på luft eller vatten. Miljöfrågor
och miljöarbete ett prioriterat område
där vi ständigt förbättrar produkter, metoder och arbetssätt för att
minimera belastningen på miljön.
Våra produkter går att återvinna och
komponenterna är miljövänliga.
Pålitlighet, ”Trust”, är vårt viktigaste
ledord
Våra kunder kan lita på att de får rätt
produkter, med rätt prestanda och
med leverans i rätt tid.
4 | Living
Tillsammans är vi starka
Vi andas 15 kg luft per dag...
samtidigt som vi vistas mer än 2/3 av tiden i våra bostäder. Kvaliteten på den luft som vi andas betyder mycket
för vår hälsa. För att undvika dålig lukt, mögel, kondens på
fönster, varma och kalla ytor måste lokalen ha bra ventilation.
Hur stor betydelsen är av ett bra inomhusklimat, är enkelt
att förstå om man tänker på att vi äter ca 1 kg per dag,
dricker ca 3 kg per dag och andas ca 15 kg per dag. Av
luften vi andas är ca 90% inomhusluft. Hårda krav ställs
på mat och dryck men det ställs låga krav på den luft vi
andas trots att kvaliteten på den luft som vi andas betyder
mycket för vår hälsa. Att ventilera våra bostäder är en
självklarhet. Utmaningen är att göra det på ett sätt som är
energismart.
”Spara pengar och energi”
Du kan spara pengar och energi genom att se över ventilationssystemet och dess styrning. Se till att ventilera mer
när behovet är som störst, och mindre när behovet är som
minst. Det är också viktigt att utföra regelbundet underhåll på kanaler och filter, både med tanke på luftkvaliteten
och på energianvändningen.
Ett bra styrsystem med rätt funktioner och rätt komponenter är en förutsättning för att ventilationen ska fungera
bra och att inomhusluften ska hålla en hög kvalité. Ofta
jämförs FTX-system med värmepumpar, och olika experter
drar åt olika håll, beroende på hur man mäter energibesparingen. Det alla experter är eniga om är att återvinning
av värme ur den använda ventilationsluften naturligtvis är
mycket bra ur energisynpunkt. Systemair erbjuder alla lösningar, vare sig det handlar om olika former av värmeväxlare eller som vi beskriver i den här broschyren - genom
frånluftsvärmepump med värmeåtervinning.
Vår bästa tid är nu
De senaste årens höjda krav och stigande energipriser
har gjort att förståelsen för hur energi kan sparas, har
ökat. Befintliga bostadshus börjar bli renoveringsmogna
och ventilationslösningarna ses över, då de är en nyckel
till besparing. Kravspecifikationen innehåller energisnåla
motorer, driftsäkra produkter, enkelt handhavande med
låg ljudalstring och miljösäkra leverantörer.
Systemair, som är ett internationellt ventilationsföretag,
har med resurser som ljudlabb, utvecklingscenter och effektiv logistik haft möjligheten att inta en ledande position
i världen och kan tack vara det leverera moderna, energibesparande ventilationsprodukter som ligger rätt i tiden.
Genom att vara en totalleverantör av produkter kan Systemair hjälpa till, ta fram och leverera kompletta ventilationssystem oavsett om det rör sig om enklare ROT-objekt
eller nybyggnation av fastigheter med de senaste kraven.
Living är en av lösningarna Systemair kan erbjuda för
flerbostadshus med befintlig frånluftventilation. För ett
bra inomhus klimat med ren luft och på ett energieffektivt
sätt som spar energi.
Hårda krav på byggnaders energianvändning
Kraven på byggnaders energianvändning ligger på
55 kWh/m2 för nya bostäder i södra Sverige, enligt
Energimyndighetens nationella strategi för lågenergibyggnader.
De nya hårda EU-kraven på byggnaders energiprestanda, som klubbades igenom av EU-parlamentet
i maj, innebär att alla nya byggnader ska ha en energianvändning nära noll från årsskiftet 2020/2021. För
offentliga byggnader gäller kravet redan från årsskiftet
2018/2019.
Dessutom krävs energieffektiviserande åtgärder i
samband med större renoveringar som ska uppnå
70% av dagens BBR-krav. Det framgår inte av direktivet vad NNE-hus egentligen är, mer än att det är
byggnader med “mycket energieffektiva klimatskal
och installationer” samt att “en stor andel av den
energi som behövs ska vara förnybar”.
Definitionerna får varje medlemsland göra själva,
dessutom kommer direktivet att kräva en rad lagändringar, inte minst i byggreglerna, BBR.
Högsta tillåtna energianvändning för NNE-hus för nya
bostäder i klimatzon 3: (Stockholmsområdet och södra
Sverige): 55 kWh/m2 (icke elvärmda) och 30 kWh/m2
(elvärmda).
Högsta tillåtna energianvändning vid större renoveringar av bostäder i klimatzon 3: 75 kWh/m2 (icke
elvärmda) och 40 kWh/m2 (elvärmda).
Living | 5
Living
Värmen återvinns...
värme som vi redan kostat på att värma upp. Istället för
att bara ventilera ut den varma frånluften, tas nu värmen
i luften till vara, med hjälp av högeffektiva värmeväxlare
och värmepump, för att appliceras till radiatorkretsen.
• Enkel
Flexibelt med Living
Living är ett frånluftsaggregat med två möjligheter,
utvecklat för att ge bästa värmeåtervinningen när det
kommer till frånluftssystem.
• En
Basen är olika moduler som kombineras för att passa just
dina behov. Genom det flexibla konceptet blir det enklare
att konvertera från ett frånluftsystem till ett system som
tar hand om energin som redan finns i huset.
Energieffektivt och tryggt
Nyckeln till den bästa energiåtervinningen är samspelet
mellan modulerna. Alla komponenter är är optimerade
och väl avvägda, från att värmen tas upp ur frånluften tills
att de med högsta verkningsgraden appliceras till radiatorkretsen (max +60C vatten).
Effektiv, enkel och tillförlitlig.
Frånluften avger värmen antingen till värmeväxlare eller
direkt via förångaren till kylmediekretsen. På vägen återvinns värmeförluster från kompressor och kondensor.
Konstruktionen är pålitlig då förångaren är placerad lågt
vilket medför att konsensat inte läcker ner till nedre sektioner och känslig appartur. Med elektronisk expansionsventil och att nyckelkomponenter placerade i tempererad
miljö ökar både driftsäkerhet och hållbarhet.
installation
Den centralt placerade frånluftsfläkten byts ut
mot frånluftsaggregatet Living med optimerad funktion och drift för vattenburet värmesystem.
leverantör med många möjligheter
Utnyttja fördelen med ventilationsleverantören med marknadens bredaste sortiment. En
leverantör för både ventilation och värmepump – ett ansvar.
• Integrerad
brandfunktion
Vi gör det enklare att tänka på säkerheten
genom att brandstyrningen är integrerad för
att evakuera brandgas.
6 | Living
Living HP
Med Integrerad värmepump
• Den
enklaste installationen - allt i ett
• Hög
värmeåtervinning
• Hög
kvalité
Den enklaste installationen - allt i ett
Vi gör det enkelt för installatören, är ett ledord som vi
verkligen lever upp till med Living HP. En leverantör – ett
ansvar, för både ventilation och värmepump gör att modellen HP ger den enklaste installationen.
Den kompakta lösningen med en integrerad högeffektiv
värmepump, för högsta effektivitet med bästa energiåtervinning.
Består av Fläktfiltermodul + Värmepumpsmodul för värmeöverföring luft /vatten.
Hög värmeåtervinning
Frånluften avger värmen till förångaren som vid en högre
temperatur via kondensorn avger värmen till radiatorkretsen. Konstruktionen medför att värmeförluster från kompressor och kondensor återvinns.
• Värmeförluster från kompressor och kondensor återvinns
Hög kvalité
Konstruktionen är pålitlig då förångaren är placerad lågt
vilket medför att konsensat inte läcker ner till nedre
sektioner och känslig appartur. Dessutom är alla nyckelkomponenter är placerade i tempererad miljö vilket ökar
driftsäkerhet och hållbarhet
• Nyckelkomponenter från ledande leverantörer med
bästa kvalitet och prestanda.
• Energieffektiva fläktar med EC-teknologi för bästa SFP
• Elektroniska expansionsventiler
Smarta funktioner
Ett gäng smarta funktioner som gör det lättare att välja,
installera och använda. Bland annat:
• Inbyggd luftflödesreglering och forcering
• Brandstyrningen är integrerad
• Sommardrift
• Stora värmeöverförande ytor i värmeväxlare för bästa
värmeupptagning
Hög effektivitet
Bästa effektivitet med varvtalsstyrd kompressor anpassar
behovet för att ge högsta ESSER (COP säsong) och öka
besparingen.
• Låga tryckfall
HP
• Varvtalsstyrd kompressor
• Hög COP: Upp till 5 vid nominella värden och värmebärare +40C
HP
UC
UC
Ett frånluftaggregat med värmeåtervinning tillsammans med integrerad
värmepump
Living | 7
Living HR
För extern värmepump
• Enkel
installation – köp allt från samma leverantör
• Effektiv värmeupptagning
• Kompakt
lösning
Enkel installation – köp allt från samma leverantör
Modellen Living HR är ett tillförlitligt, enkelt och kompakt frånluftsaggregat med integrerad värmeåtervinning,
optimerat för bästa effektivitet i kombination med extern
värmepump.
Effektiv värmeupptagning
Bästa energiöverföring med hjälp av värmeväxlare dimensionerade för bästa prestanda med lågt tryckfall och
bästa värmeupptagning, för att föras vidare i vätskeform i
husets brine till extern värmepump.
Enkel installation
Styr och reglering är klappat och klart också för brand –
allt för att göra installationen enkel. Köp allt från samma
leverantör En stor fördel är att Systemairs sortiment
inkluderar även externa värmepumpar så som vår WQH/L
vilket gör att allt som behövs kommer från en leverantör,
en kontakt och ett ansvar.
• Stora värmeöverförande ytor
• En leverantör – ett ansvar
• Integrerad brandstyrning
• Inbyggd luftflödesreglering och forcering
• Lågt tryckfall
• Värmeupptagningsbatterier placerade lågt för längre
livslängd
Kompakt lösning
Begränast med utrymme - inget problem. Då HR befinner
sig separat från värmepumpen och har låg bygghöjd, ger
det möjlighet att placera värmepump där bästa utrymmet
finns. Living HR är lösningen för att återvinna värme på
minsta möjliga yta.
• Stor återvinning på liten yta
HP
HR
UC
HR
VP
Extern värmepump WQH/L
UC
8 | Living
Byggstenarna
En stabil grund som kombineras utifrån behov
Fläkt-filtermodul
Living HP och Living HR har varsin Fläkt-filtermodul optimerade för energi-värmeåtervinning att kombineras med
värmepumpsmodul HP respektive värmeåtervinningsmodul HR.
Bägge fläkt-filter modulerna har:
• Energieffektiva EC fläktar för bästa SFP <0,6*
• Filter: Lågt tryckfall och lång livslängd. F5 filter som
standard, G3 som tillval. Förfilter som tillval.
Enkel integrerad funktion för brand med signaler för givare, spjäll och separat brandgasfläkt.
HP
* SFP 0,6 vid flöden angivna i datablad
Värmeåtervinningsmodul - HR
Att kombineras med fläktfiltermodulen för att få ett frånluftaggregat med värmeåtervinning att ansluta till extern
värmepump
• Värmeåtervinningsbatterierna har stor yta för högsta
prestanda, med lägsta tryckfall och bästa värmeupptagningen vilket bidrar till lågt SFP.
• Batteriet är placerad lågt vilket medför att konsensat
inte läcker ner till nedre sektioner och känslig appartur
• Finns i flera storlekar och klarar luftmängd 165-1940 l/s
Effektivt optimerat luft-brine batteri för att kunna utvinna maximalt med energi ur frånluften och samtidigt
lämna en hög temperatur till den externa värmepumpen.
UC
Fläkt-filtermodul HP
Värmeåtervinningsmodul HR
Värmepumpsmodul - HP
Att kombineras med fläktfiltermodulen HP för att få ett
frånluftaggregat med integrerad värmepump
Extern värmepump WQL/H
WQL/H är serien vattenkylda vätskekylmaskiner och
värme­pumpar med högeffektiva scrollkompressorer. En
kompakt design gör det enkelt att placera och transportera enheten vid om - och tillbyggnad. Regleringen sker
med avancerad mikro­processor som enkelt kan hantera
flera applikationer och driftty­per som extern värmepump
för Living HR, komfort­kyla med kyltorn eller tillsammans
med fastighetsvärmepumpar (bergvärme) mfl.
• Enkel att installera och använda - samma leverantör.
• Bästa effektivitet med vartalsstyrd kompressor anpassar
behovet för att ge högsta ESSEER (COP säsong) och öka
besparingen
• Kompakt design och låg köldmediefyllning ( < 3 kg),
R410a.
• Direkt överföring till radiatorkretsen via kondensorn
Fläkt-filtermodul HR
HR
• Komponenter för bästa prestanda också vid dellast
• Flertalet utföranden
• Kompakt design
• Lätt att placera och installera
Living | 9
Styr och regler
Enkelt att driftsätta
Funktion och drift är optimierad för vattenburet värmesystem (HP) eller för att enkelt ansluta brine-kretsen från
borrhålet som tar upp värmen från luften och transporterar den till den externa värmepumpen (HR). Styrningen är
specialtillverkad för Systemairs Living-aggregat.
Sommardrift
Living HP: För att spara tryckfall på sommaren när det inte
finns något värmebehov, skickar en utegivare signal till
styrenheten som stänger av värmepumpen, stänger spjäll
och den externa brandgasfläkten går in och jobbar som en
vanlig frånluftsfläkt.
Aggregaten levereras förinställda från fabrik och i
snabbmenyerna kan enkelt konfiguration, funktion och
temperatur ställas in. Översiktsskärmen gör att det är lätt
att läsa av status direkt från displayen, vilket tillsammans
med idrifttagningsverktyget gör att aggregatet är enkelt
att starta upp.
Flödet kontrolleras av tryck/flödesgivare och brandgasfläkten regleras för att hålla optimalt flöde.
Säker drift
Driften blir säker med funktioner som optimerar och skyddar kompressorn och köldmediekretsen.
Med temperatureglering, spjällstyrning, radiatorkretsens
flödesvakt och att avfrostningsfunktionen är alltid aktiv
skapas full kontroll över hela systemet. För HR finns
sensorer och utsignaler som möjliggör enkel reglering av
extern pump och/eller ventil för att eliminera påfrysning
av värmeåtervinningsbatteriet.
Brandfunktion
Digital ingång för brand-och rökdetektor. När larm utlöst
stänger spjäll A och B för att skydda fläkt och värmepump,
och spjäll C öppnar för att extern brandgasfläkt ska evakuera de varma och farliga brandgaserna.
Living HR arbetar kontinuerligt som ett vanligt frånluftsaggregat även på sommaren för att alltid återföra värme
från frånluften till den externa värmepumpen. Funktion
för att motionera brandgasfläkten och spjäll är integrerad
i regleringen.
Lek inte med elden – Kombinera med marknadens bästa
brandgasfläkt
Brandstyrningen är integrerad och med en extern brandgasfläkt evakueras brandgaserna.
Vår brandgasfläkt DVG-EC är den enda brandgasfläkt på
marknaden som har en EC motor som sparar upp till 60%
av eleffekten jämfört med vanliga gamla frånluftsfläktar.
Perfekt för sommardriften med andra ord.
Läs mer om brandgasfläktar på www.systemair.se
Avluft
Avluft
Spjäll B
Spjäll B
Kondensor
WFZ
Förångare
Vattenpump
Vatten IN
Undercentral
Värmeåtervinningsbatteri
WFZ
Vatten UT
Kompressor
Fläkt
Fläkt
Filter
Filter
Spjäll A
Spjäll A
Vatten IN
Brandgasfläkt
Brandgasfläkt
Spjäll C
Frånluft
Frånluft
Living HP
Living HR
Vatten UT
Spjäll C
Pump
Vattenpump
Extern värmepump
Undercentral
10 | Living
Living HP
Storlek
Antal lgh *
Luftflöde l/s
Nom. l/s SFP <0,6
Ute/inne
COP** nom
Värme kW
Living HP 15
10-27
250 - 700
444
Ja
4,4
20
Living HP 20
18-44
440 - 1110
722
Ja
4,6
30
Living HP 25
40-63
1000 - 1590
1278
Ja
4,9
42
* Standardlägenhet med 25l/s
** Vid utgående värmebärare +40°C
Vid max luftflöde LWT + 40°C
Dimensionsritning
820
DL
820
150
H
DH
DH
L
L
H
D
DH
DL
Vikt (kg)
HP 15
1640
1120
1120
450
1000
335
HP 20
1640
1270
1270
500
1150
355
HP 25
1640
1420
1420
600
1300
385
D
Living | 11
Flödesscheman
Living HP
Living HP
UC
UC
Living HP parallelkopplad
Living HP seriekopplad
12 | Living
Living HR
Storlek
Antal lgh *
Luftflöde l/s
Nom. l/s SFP <0,6
Ute/inne
Värme kW **
Living HR 15
10-27
250 - 700
444
Ja
11
Living HR 20
18-44
440 - 1110
722
Ja
17
Living HR 25
40-63
1000 - 1590
1278
Ja
25
* Standardlägenhet med 25l/s
**ΔT brine 5K 30% E.G.
Dimensionsritning
D
DL
LS
LS
150
H
DH
DH
L
D
LS
L
H
D
DH
DL
Vikt (kg)
HR 15
1120
2240
595
1120
450
1000
145
HR 20
1270
2540
670
1270
500
1150
155
HR 25
1270
2540
745
1420
600
1300
165
Living | 13
Flödesschema
Living HR
VP
14 | Living
Fler produkter i Systemairs sortiment
Effektiva FTX-lösningar
Bostadsaggregat i SAVE-serien med hög återvinning och frisk luft
SAVE-serien omfattar ett brett utbud av luftbehandlingsaggregat för bostäder, lämpliga för specifika behov.
Hög verkningsgrad, låg energiförbrukning och låg SFP
SAVE har hög verkningsgrad och låg energiförbrukning
med låg SFP. SAVEs fläktmotorer är energieffektiva och
använder modern EC-teknik. EC-motorer ger upp till omkring 50 % lägre energiförbrukning vid transport av luft
jämfört med konventionella växelströmsmotorer. SAVEs
fläktmotorer är också tystgående, flexibla och driftsäkra.
För nybyggnation och renovering
Samtliga aggregat passar perfekt för både nybyggnation
och renovering.
Modern design
SAVE-serien består av aggregat med ny, fräsch look, som
smälter in i alla miljöer.
Lätt att använda
SAVE har behovsstyrd reglering. Tack vare startguiden är
det enkelt att ställa in optimalt luftflöde.
Plug & Play
Aggregaten levereras förprogrammerade, provade och
klara för installation. Det går aldrig snabbt nog att få frisk
luft och bra inomhusklimat. Service och underhåll blir lätt,
tack vare lätt åtkomliga utbyteskomponenter, vilket bidrar
till driftsäkerheten.
Läs denna broschyr. Gå sedan till systemair.com.
Här finns all teknisk information, alla produktberäkningar
och alla tillbehör du behöver.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
om frågor om våra produkter. Vi är passionerat engagerade i att tillhandahålla produkter som är lätta att välja,
installera och underhålla för perfekt inomhusklimat. Och
du kan vara säker på att det alltid är lätt att vara kund hos
Systemair.
SAVE. Energibesparing och utmärkt inomhusklimat är den perfekta kombinationen.
Vi tar vårt miljöansvar på allvar
Vi på Systemair är medvetna om vårt ansvar
för miljön. Vårt främsta bidrag till modernt
miljöskydd är effektiv energianvändning.
Symbolen Green Ventilation markerar intelligent teknik i harmoni med miljön. Den visar
att våra produkter är framtidsanpassade. Vi
är stolta över att erbjuda våra kunder hållbarhet tillsammans med ekonomi och möjlighet att få alla fördelar med
rättframma och väl planerade installationer.
EC-tekniken är rättfram och ekologiskt
effektiv, utan kompromisser i fråga om
kvalitet och funktionalitet. Alla SAVE-aggregat har energieffektiva fläktmotorer med
modern EC-teknik.
Living | 15
Kompaktaggregat
Montera – anslut – njut!
Våra kompakta ventilationsaggregat är inte bara energisnåla – de sparar också tid. Tack vare att aggregaten levereras anslutningsklara är de mycket enkla att installera.
Alla komponenter – som fläktar, filter, värmeväxlare, värmebatterier och styr- och reglerenheter – är inbyggda och
optimalt anpassade till varandra.
Tilluftsaggregat TA
0,07-1,25 m³/s
På så sätt skapar de ett pålitligt, hälsosamt och behagligt
inomhusklimat på kontor, i skolor, på hotell och i många
andra typer av byggnader. Tack vare den senaste motortekniken och de högeffektiva värmeväxlarna är enheterna
oerhört energisnåla.
Kompaktaggregat
Topvex SC
0,1-2 m³/s
C = motströmsvärmeväxlare
Kompaktaggregat Topvex
FR med roterande värmeväxlare
0,12-1,7 m³/s
Kompaktaggregat
Topvex SR/SX
SR: 0,1–1,95 m³/s
SX: 0,1–0,75 m³/s
R = rotationsvärmeväxlare
X = korsströmsvärmeväxlare
Kompaktaggregat TIME
0,4-4 m³/s
Kompaktaggregat
Topvex TR/TX
TR: 0,1-2 m³/s
TX: 0,1-0,758 m³/s
Kompaktaggregat DVCompact
1-10 m³/s
R = rotationsvärmeväxlare
X = korsströmsvärmeväxlare
Systemair
Box 73
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
Tel. 0222 440 00
Fax 0222 441 00
[email protected]
[email protected]
www.systemair.se
Region Väst – Göteborg
Industrivägen 41
433 61 Sävedalen
Tel. 031 337 54 00
Fax. 031 707 07 16
Region Öst – Stockholm
Veddestavägen 17
175 62 Järfälla
Tel. 08 55 44 26 00
Fax. 08 55 06 90 10
Region Syd – Malmö
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö
Tel. 040 42 99 00
Fax. 040 42 38 30
Region Mitt – Söderköping
Kanalhamnen 3
614 34 Söderköping
Tel. 0121 196 40
Fax. 0121 215 14
Systemair · In house studio ­­· januari 2015 · E82571
Region Nord
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg
Tel. 0222 440 00
Fax. 0222 441 00