Rapport över en undersökt gravhög på Godemaj

Rapport 1948
Rapport över en undersökt gravhög på Godemaj nr 1:9,
Njurunda sn, Medelpad.
Fornlämning, Raa
Faslighet, Godemaj 1:9
Socken, Njurunda
Kommun, Sundsvall
Landskap, Medelpad
LÄNsM
uSEET
VÄSTERNORRLAND
Kulturmiljöavdelningen
Arne Moden
Da_Y.",,"
1- _
!
r\'" "
~
~
HALSINGLANDS
.:, ,-.-...
=.'--___lfit:..~=~,....::..ol_'-I~/l~9dJ:-_'-f)_":'
--
'·' -"-" ' -N
."l'T~
U.I:
~ I ., ' ,."
..... . r' .... ::. .. LC.
MUSEU~ .
,"
":' 1(%7 ,
\~
'•
._de pa
~
I
lt'Jurund B. an
~~::~ ~! Vutbet'g
Före n ,) I
I
HUDlICSVALl
me
IIHI/'iDIHTH' fiL ,1n
F
'OSTGllOIOHTO HO"
RIKSANTIKVARIEN
,
'Z"
Till Riksantikvarien
C:~'J<"
f
rÖREDfWlEN rÖR
OEN '"
;:
d~
19 "
'\'" ,
BESLUT .... ~, :i:::. ,L(<< 11 ~~,
Enligt Riksantikvariens förordnande har undertecknad
den 10/11 1948 undersökt en g~Vpjg pA Godema j n r l'. Njurunda
sn, Medelpad, markägare Bo Vestberg, och avlämnar följande r apport.
Gravhögen lA g omedelbart V om stora kustlandsvägen
1 SV hörnet av vägkorset 4200 m S om Ljungan och 2 m S om den
V avtagsvägen från landsvägen. Den utgjordes av ett dkadat
jordblandat röse, vars ursprungliga storlek nu ej kunde fastställas, men hade troligen haft en diameter av 7 - 8 m, och var
helt uppbyggd av lyft. tenar och endast obetydligt av jord,
y-
tan var mosabevuxen.
till
30
40
I rosets centrum låg e n l m lång jordfast sten av in-
om höjd.
Vid de.s SÖ hörn fanns inom ett omrAde av c:a
cm diameter en stark koncentration av brända, rensköljda ben,
på ursprungliga marken.
Omkring denna benkoncentration iakttog!
mycket svaga spår av aska, egentligen endast ett tunt lager fal
aska på ursprungliga marknivån, 90 cm under rösets krön.
I övrigt gjordes lnga fynd trots noggrann genomgång
och sållning av jorden i hela röset.
'!
Hudiksvall den 25 september 1948 ,
VÖrd8am~
_
r
~~
B11 . l PlanSkiSS] (i "Q,M
I !UV ' ,
l foto
l negativ