Lpp svenska läsning år 4

Datum
1 (2)
GSO 3, Ärla skola
Pedagogisk planering årskurs 4
Svenska Ht 2015
Centralt innehåll
Syfte
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom
undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin
språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom
undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges
möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom
skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter,
enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska
uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och
kritiskt värderar information från olika källor.
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
• söka information från olika källor och värdera dessa.
Centralt innehåll
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja
texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
Arbetsområden
Läsning och läsförståelse
Bedömning
(Bedömning utifrån elevens prestation i aktuell årskurs, riktning mot målen i åk 6)
Bedömnig sker vid gemensamma boksamtal om texter man läst tillsammans och i arbetet i
läromedlet Zick Zack
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun
Otillräckliga
kunskaper/ F
2 (2)
Godkända kunskaper/ (E)
Uppfyller
Uppfyller
mer än väl
Du kan med flyt läsa skönlitterära texter och
faktatexter för barn och ungdomar. Du använder
metoder som fungerar ganska bra.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika
texter. Du gör enkla sammanfattningar av
innehållet i tidordning. Du kommenterar
innehållet på ett ganska bra sätt.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters
budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp
av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett
enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Ev kommentarer
Postadress
Besöksadress
Telefon
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna
Ärla och Hällberga skola
073-950 00 06
E-post
Fax
Webbplats
www.eskilstuna.se
Mobiltelefon