Minnesanteckningar 2015-02-12

Sida
MINNESANTECKNINGAR
1(2)
Datum
2015-02-16
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala
serviceförvaltningen
Maria Thunberg
[email protected]
Möte med arbetsgruppen för integrationsfrågor
12 februari 2015
Närvarande:
Anita Larsson, Gudmundrå församling
Bashar Al Haski, Nordingrå församling samt Nordingrå flyktingråd
Anette Lundqvist, Nordingrå församling samt Nordingrå flyktingråd
Kristin Amnell, Svenskprat Kramfors
Svea Larsson, Svenskprat Bollstabruk
Jan Larsson, Svenskprat Bollstabruk
Berit Wiklund, Ådalens Afrikagrupp samt IKF (Internationella
Kvinnoföreningen i Kramfors).
Ove Lundgren, ABF
Osman Salih, samhällskommunikatör
Eva Tånneryd, NBV
Marina Gyllander, Studieförbundet vuxenskolan
Monika Andersson, biblioteken
Anders Bosenius, Näringslivsenheten Kramfors kommun
Hjördis Åsander, Näringslivsenheten Kramfors kommun
Per-Eric Ejstes, projektledare ”kartläggning integration”
Anders Stävhag, Verksamhetschef Vuxenutbildning, Integration &
Arbetsmarknadsenheten (VIA) Kramfors kommun
Maria Thunberg, asylsamordnare Kramfors kommun
\\krf-fs01.kramfors.se\krf-rf$\math79\mina dokument\arbetsgrupp för integration\minnesanteckningar 12 februari.docx
Postadress
E-post
Kramfors kommun
Bistånds-, arbetsmarknads- och
social serviceförvaltningen
872 80 Kramfors
[email protected]
Hemsida
www.kramfors.se
Besöksadress
Telefon
Fax
Organisationsnr
Torggatan 2
0612-800 00
0612-71 17 58
212000-2429
KRAMFORS KOMMUN
Datum
Sida
2015-01-09
2(2)
Minnesanteckningar:
Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna och en kort redogörelse
för vilka aktiviteter de är inblandade i, eller arrangerar.
Se bifogad information för detaljer. Den informationen finns även på
hemsidan, och utgår ifrån den information jag får om vad som pågår runt om i
kommunen.
Hjördis Åsander och Anders Bosenius presenterade näringslivsenhetens
funktion. Vi fick veta att det startas drygt ett företag i veckan i Kramfors
kommun. Totalt finns 1600 företag i kommunen.
Näringslivsenheten hjälper och stöttar nyföretagare och håller kontakt med
näringslivet för att kunna göra behovsinventering. De samarbetar även med
Arbetsförmedlingen.
Hjördis och Anders ska skriva ihop en ”checklista” som asylsökande kan
använda för att anmäla sitt intresse för praktik, för att kunna matcha mot
företagens behov.
Det är jobbmässa i Ådalsskolan den 11 mars kl 9-12 där företag presenterar
sig.
Undertecknad ska ordna en träff med Migrationsverket och
näringslivsenheten för att reda ut regler kring praktik. Exempelvis ersättning
för bussresor och försäkringar.
Övrig info:
Härnösands frivilligorganisationer bjuder in Kramfors att delta i en träff den
14 mars. Mer information om detta kommer i början av Mars.
”Integrationsprojektet” som syftar till att kartlägga förutsättningarna för
integration och asyl-och flyktingmottagning i Kramfors kommun, har startat.
En första aktörskartläggning är genomförd och arbetsgruppen ska träffas i sin
helhet inom kort. Projektet ska vara klart i maj 2015.
Nästa möte:
Vi bestämde att nästa möte skulle få rubriken ”Bostäder” och att vi bjuder in
Krambo och privata fastighetsägare för att samtala kring möjligheterna för
nyanlända att hitta bostad i Kramfors kommun. Även Migrationsverket bjuds
in till denna träff.
Nästa möte är planerat till den 12 mars klockan 15.00.