Dagens program SMS-frågor

2015‐09‐21
Dagens program
10.00 Nyanlända elever i fokus
Organisation för mottagande
Kartläggning: Steg 1 och 2
VÄXA FÖR FRAMGÅNG
Stöd och förutsättningar för
nyanlända elevers lärande
12.00 Lunch
13.00 Kartläggning: Steg 3
Modersmål, studiehandledning och tolkning
14.30 Kaffe/te
Stöd i arbetet
Paneldiskussion: Hur skapar vi förutsättningar för
framgång?
SMS-frågor
• Nummer: 711 20
71120
• Skriv meddelandet enligt följande:
Nyan När
blir det
kaffe-paus?
• Nyan [mellanslag] Din fråga
• Max 160 tecken
Nyanlända elever i fokus
Allmänna råd
Bedömning
1
2015‐09‐21
Skolans styrdokument
Skolans styrdokument
Preliminära avsnitt
• Skollagen 2010:800
• Inledning med information
1. Förutsättningar för arbetet
• Förordningar
2. Bedömning av nyanlända elevers kunskaper samt placering
i årskurs, undervisningsgrupp och skolform
• Läroplaner
3. Undervisning för nyanlända elever
4. Undervisningstid för nyanlända elever
• Skolverkets allmänna råd
5. Gymnasieutbildning för nyanlända elever
Ny 2016
Vad innebär ny lag?
Preliminär tidplan
April
Juni
• Bilaga med bestämmelser
Februari
Mars
• Ny definition
• Bedömning av kunskaper
skyndsamt
• Skolverkets
kartläggningsmaterial
Arbetet startar
med samråd
Arbetsprocess
extern och intern
kvalitetssäkring
Beslut
GD
Publicering
• Årskursplacering och
undervisningsgrupp inom två
månader
2
2015‐09‐21
Bedömning
Några väsentliga kunskapsområden
av nyanlända elevers kunskaper
• Pedagogisk kartläggning
• Elevens bakgrund,
erfarenheter, kunskaper
• Elevens utgångsläge
Kartläggning – tre steg
Steg 1
Steg 2
Rektors
beslut
Övrigt underlag
Steg 3
3
2015‐09‐21
Utmaningar
• Organisatoriska förutsättningar
• Attityder och förhållningssätt
• Kompetens
Utprövningsskolor
Studiehandledning
Modersmål
Kartläggning
Mottagningsenhet
Asylsökande
Förberedelseklass
?
Direktplacering
Språkutveckling
Tolk
4
2015‐09‐21
”Det är väldigt nyttigt
att lära sig av hur
andra kommuner gör”
”Kartläggningssamtalen är ofta
positivt upplevda av eleven. Där
eleven får stå i centrum, och vill
börja skolan. Det handlar så mycket
om bemötande.”
”Det är bra med
kommunens mottagningsverksamhet. Då får
eleverna en likvärdig
introduktion.”
”Språkutvecklingen går
snabbare när eleverna
direkt kommer ut i
klassen. De blir bättre
integrerade i klassen.”
”Det finns en fara med att förenkla
ämnen och undervisning.
Begreppen är viktiga, och att de
används korrekt.”
5
2015‐09‐21
Studiehandledning
Modersmål
Kartläggning
Mottagningsenhet
Asylsökande
Förberedelseklass
?!
Direktplacering
Språkutveckling
Organisation för mottagande
Tolk
Rektors ansvar – att organisera för
Rektors ansvar – att organisera för
parallell språk- och kunskapsutveckling
parallell språk- och kunskapsutveckling
• Prioriterad timplan
• Förberedelseklass
• Prioriterad timplan? Ja, men även kunskapsutveckling i alla
ämnen
• Förberedelseklass?
- Ja, men bara delvis
- Hur länge?
6
2015‐09‐21
Olika sätt att organisera - idag
Parallell språk- och
kunskapsutveckling
Schemaläggning
Likvärdighet
Kompetensutveckling
Konkreta exempel - att organisera för
parallell språk- och kunskapsutveckling
Samarbete
Helhet för eleven
Studieoch
yrkesvägledning
Inkluderande
förhållningssätt
Svenska som
andraspråk
• Ämneslärare i förberedelseklass
Studiehandledning på
modersmålet
• Sva-lärare i ämnesundervisning
• Svenska via ämnesundervisning
Språk- och
kunskapsutveckling
Modersmål
• Studiehandledning
Elevhälsa
Ämnesundervisning
Kamrater
Mentor
Modellen utgår från prof. Monica Axelssons presentation i Skolverkets film
från rikskonferenser genomförda 2013-2014.
7
2015‐09‐21
Eleven i centrum
• Flexibilitet
Hur
blev
det?
Var är
vi?
Hur
gör vi?
Vart
ska vi?
• Utvärdering och uppföljning
• Systematiskt kvalitetsarbete
Några väsentliga kunskapsområden
Kartläggning
MATERIALETS STRUKTUR
INFORMATIONSMATERIAL FÖR REKTORER OCH LÄRARE
Steg 1
• Skolspråk – vardagsspråk
• Litteracitet
Elevens
bakgrund och
erfarenheter
Lärarhandledning
Samtals- och
dokumentationsunderlag
Steg 2
Steg 3
Litteracitet
Numeracitet
Ämneskartläggning
Lärarhandledning
Uppgifter
Samtals- och
dokumentationsunderlag
Översättningar
Lärarhandledning
Samtals- och
dokumentationsunderlag
Fortsatt kartläggning i
ämnen
Lärarhandledning
Uppgifter
Bilder
Dokumentationsunderlag
• Numeracitet
Underlag för
bedömning
Kartläggningsprofil
Beslut om placering inom två månader
Planering av undervisning
Sammanfattning
Vidare planering av undervisning
8
2015‐09‐21
MATERIALETS STRUKTUR
Genomförande
INFORMATIONSMATERIAL FÖR REKTORER OCH LÄRARE
Steg 1
Steg 2
Elevens
bakgrund och
erfarenheter
Lärarhandledning
Samtals- och
dokumentationsunderlag
Steg 3
Litteracitet
Numeracitet
Ämneskartläggning
Lärarhandledning
Uppgifter
Samtals- och
dokumentationsunderlag
Översättningar
Lärarhandledning
Samtals- och
dokumentationsunderlag
Fortsatt kartläggning i
ämnen
Underlag för
bedömning
Kartläggningsprofil
Beslut om placering inom två månader
Planering av undervisning
Lärarhandledning
Uppgifter
Bilder
Dokumentationsunderlag
• Ansvarig lärare
- Ämneskompetens
- Bedömarkompetens
• Tolk
• Förberedelse
- Elevbrev
- Tolk
Sammanfattning
Vidare planering av undervisning
Personal och kompetens
• Rektor utser de som är mest lämpade
• Rutiner
Steg 1
Elevens bakgrund och erfarenheter
• Språk
• Vardag och intressen
• Förväntningar
9
2015‐09‐21
Steg 2 Litteracitet
Översättningar
• arabiska
• pashto
• bosniska/kroatiska
• polska
• dari
• serbiska
• engelska
• somaliska
• franska
• sorani
• kurmanji
• thailändska
• tigrinja
Steg 2 Numeracitet
Kartläggningsprofiler
10
2015‐09‐21
Rektors beslut
Steg 3
Kunskaper
Personliga
förhållanden
Ålder
Planering och undervisning
Bedömningsportalen - bp.skolverket.se
11
2015‐09‐21
Utmaningar
MATERIALETS STRUKTUR
INFORMATIONSMATERIAL FÖR REKTORER OCH LÄRARE
Steg 1
Elevens
bakgrund och
erfarenheter
Lärarhandledning
Samtals- och
dokumentationsunderlag
Steg 2
Steg 3
Litteracitet
Numeracitet
Ämneskartläggning
Lärarhandledning
Uppgifter
Samtals- och
dokumentationsunderlag
Översättningar
Lärarhandledning
Samtals- och
dokumentationsunderlag
Fortsatt kartläggning i
ämnen
Underlag för
bedömning
kartläggningsprofil
Beslut om placering inom två månader
Planering av undervisning
Lärarhandledning
Uppgifter
Bilder
Dokumentationsunderlag
Sammanfattning
Vidare planering av undervisning
Nyanlända elever
Informationsmaterial
Mottagande i
skolan
Steg 1
Steg 2
Beslut
2 mån
Fortsatt
undervisning
Steg 3
Elevbrev
Tolkning, modersmål och
studiehandledning
Filmer om svenska skolan
www.omsvenskaskolan.se
Allmänna råd
12
2015‐09‐21
”Världen” i skolan
Tolkning
Vilka möjligheter …
Tolka
– att samtala via en tredje part är en
utmaning
•
•
Alla måste vara med i samtalet
Alla måste veta vad alla ha sagt
Tolkning
13
2015‐09‐21
Modersmål &
studiehandledning
Modersmålsundervisning
Studiehandledning
Modersmål
• ett redskap för att ge
eleven möjligheter att
klara kraven i skolans
olika ämnen
• ansvarig för
studiehandledningens
innehåll är
ämnesläraren
• ett eget ämne med
egen kursplan som
ger betyg
• ansvarig för
lektionens innehåll är
modermålslärare
Studiehandledning
regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen
- elevens modersmål som ett redskap
för att ge eleven möjligheter
14
2015‐09‐21
Vem kan bli studiehandledare?
Fjärrundervisning /
Distansundervisning
• utvecklad språklig
medvetenhet i sitt modersmål
och i det svenska språket
• pedagogiskt kunnig
• insatt i svenska skolsystemet
• ämneskunnig
Distansundervisning –
Fjärrundervisning
kan ske både utanför tid och rum
Ny lag 1 juli 2015
”fjärrundervisning: interaktiv
undervisning som bedrivs med
informations- och
kommunikationsteknik där
elever och lärare är åtskilda i
rum men inte i tid” 1kap.3§
15
2015‐09‐21
Sätta ord på ett tillfälle där
eleverna fick möjlighet att visa:
• initiativförmåga och kreativitet vid matlagning
och skapandet av måltider
• förmågor på att: tolka, värdera, ha omdömen om,
reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika
strategier, lösa problem med anpassning till en
viss situation.
 De fick visa förmågor som står att läsa i
syftet för hem- och konsumentkunskap
www.skolverket.se/nyanlandakonf
Stöd i arbetet
16
2015‐09‐21
Webbutbildning:
Nyanlända elevers lärande
Modul 1
Att ta emot
nyanlända
elever
Modul 2
Vad säger
lagen?
Modul 3
Att organisera för
språk- och
kunskapsutveckling
Modul 4
Planering av
undervisning för
nyanlända
elever i alla
ämnen
Modul 5
Kunskapsbedömning och
dokumentation
Ny 2016
Den svenska skolan för nyanlända
17
2015‐09‐21
www.omsvenskaskolan.se
www.skolverket.se/nyanlanda
Skolverkets upplysningstjänst
Nytt uppdrag
Telefon: 08 - 527 332 00
Telefontid: Vardagar 09.30 - 11.30 och 13.00 - 15.00
E-post: [email protected]
Insatser för att stärka
utbildningens kvalitet 2016-2019
(U2015/3356/S)
• erbjuda nyanlända elever en
utbildning av hög och likvärdig
kvalitet
• förbättra förutsättningarna för
goda kunskapsresultat
18
2015‐09‐21
Paneldiskussion:
Hur skapar vi förutsättningar för
framgång?
19