Tekniskt faktablad StoSilent Board MW 100

Tekniskt faktablad
StoSilent Board MW 100
Akustikskiva av belagd mineralull
Karakteristik
Användning
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
invändigt
infästning klistras
för jämna ytor
för direkt klistring i invändiga tak och på väggar
konstruktion upp till 700 m² utan expansionsfog och med slutbeläggning
StoSilent Decor M och StoColor Climasan möjlig (max. sidlängd: 20 m)
ƒ konstruktion upp till 200 m² utan expansionsfog och med slutbeläggning
StoSilent Top Basic möjlig (max. sidlängd: 20 m)
Egenskaper
ƒ obrännbar
ƒ brandförhållande (klass) enligt EN 13501-1: A2-s1, d0
ƒ EHUlNQDGOMXGDEVRUSWLRQVJUDGXSSWLOOĮW 0,95 beroende på skivtjocklek och
slutbeläggning
ƒ minskning av efterklangstiden och reduktion av bullernivån
ƒ förbättrar koncentrationsförmågan
ƒ förbättrar taluppfattningen
ƒ låg vikt och hög stabilitet
ƒ låg fukt- och värmeutvidgning
ƒ enkel applicering
Format
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Utseende
ƒ slutbeläggning alternativt med:
StoSilent Decor M
StoSilent Top Basic
StoColor Climasan
Särskilda egenskaper/
upplysningar
ƒ inte lämpligt för områden med mekanisk belastning
ƒ inte för användning i saltvattenbad och stänkzoner
rak skivkant med 45° fasning i ytskiktet
längd x bredd x tjocklek
600 x 800 x 46 mm
600 x 800 x 66 mm
Teknisk data
Kriterium
Diffusionsekvivalent
luftskikttjocklek
Brandförhållande (klass)
Dimensionerad
YlUPHOHGQLQJVI|UPnJDȜ
Ytvikt
Standard/
testföreskrift
Värde/ Enhet
Upplysningar
EN ISO 7783-2
< 2,0 m
med beläggning
EN 13501-1
TIAP-655 i enlighet
med EN 12667
A2-s1, d0
obrännbar
0,040 W/(m*K)
med beläggning
6,0 kg/m²
46 mm
Ytvikt
7,9 kg/m²
66 mm
Skrymdensitet
130 kg/m³
46 mm
Skrymdensitet
120 kg/m³
66 mm
Rev.nr: 1 / SV / 23.08.2015 / StoSilent Board MW 100
1/4
Tekniskt faktablad
StoSilent Board MW 100
/MXGDEVRUSWLRQVJUDGĮW
EN ISO 11654
1,0
Ljudabsorptionsgrad NRC
ASTM C423
1,00
kan variera
beroende på
beläggning,
tjocklek och
eventuell nedpendlingshöjd
kan variera
beroende på
beläggning,
tjocklek och
eventuell nedpendlingshöjd
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På
grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden
för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.
Underlag
Krav
Underlaget måste vara strömningstätt, jämnt, bärkraftigt, rent, fritt från slagg,
saltutfällningar och släppmedel samt torrt.
8QGHUODJHWPnVWHNXQQDElUDHQODVWSn• 5 kPa.
Rörelse- och skiljefogar måste införlivas. Ytterligare specifikationer finns i
arbetsanvisningarna.
Förberedelser
Gamla underlag:
Ta bort lös målning såväl som ej bärkraftiga gamla målningar och beläggningar
och rengör därefter (mekaniskt eller med lämpligt färgborttagningsmedel). Starkt
absorberande underlag grundas med StoSilent Prim.
Betong:
Föroreningar från formolja, fett och vax tas bort med ångstrålning. Reparera små
skador och blåsor med StoLevell In Z. Grunda med StoPrim Plex.
På släta och/eller svagt absorberande betongunderlag måste StoSilent Prep Quarz
användas som vidhäftare.
Gipsskivor:
Maximalt tillåtet avstånd mellan bärande skenor: 30 cm.
Slipa av spackelryggar. Gipsytorna inklusive den slipade spacklingen grundas med
StoPrim Plex. Applicera sedan en mellanbehandling med StoSilent Prep Quarz.
Gips- och färdigputs ur putsgrupp PG IV + V:
Slipa och damma av eventuell befintlig sinterhud, grunda med StoPrim Plex och
gör därefter en mellanbehandling med StoSilent Prep Quarz.
Applicering
Appliceringstemperatur
Förbrukning
Lägsta applicerings- och underlagstemperatur: +12 °C, vid max. 70 % relativ
luftfuktighet; montering efter justering av jämviktsfukten i rummet.
Snabb chockartad uppvärmning eller nedkylning under monterings- och torktiden
kan orsaka sprickbildning.
Utförande
Förbrukning ca.
1,00
m²/m²
De angivna förbrukningsvärdena är endast vägledande. Exakta
Rev.nr: 1 / SV / 23.08.2015 / StoSilent Board MW 100
2/4
Tekniskt faktablad
StoSilent Board MW 100
förbrukningsvärden plus spill fastställs eventuellt för objektet.
Beläggningssystem
System: StoSilent Direct
Grundning:
Beroende på underlagets typ och skick, grunda ev. med StoSilent Prim.
Systemlim:
StoSilent Coll MW (ca 3,0 - 4,0 kg/m²)
Akustikbärskiva:
StoSilent Board MW 100
Systemfogspackel:
StoSilent Filler (ca 0,1 kg/m²)
Behövs inte för slutbeläggning med StoColor Climasan.
Mellanbeläggning:
StoSilent Top Basic (ca 2,0 - 3,0 kg/m²)
Behövs inte för slutbeläggning med StoColor Climasan.
Slutbeläggning alternativt med:
StoSilent Top Basic (2,0-3,0 kg/m²)
StoSilent Decor M (0,8 - 0,9 kg/m² per sprutapplicering med 6 mm munstycke)
StoColor Climasan (två sprutappliceringar)
Applicering
Akustikskivor skärs till efter behov med sticksåg, handsåg, kniv eller bordsåg
(dammsugning krävs).
Heltäckande klistring:
Systemklister (StoSilent Coll MW) blandas enligt arbetsanvisning. Klistret
appliceras på mineralullssidan av akustikskivan StoSilent Board MW och dras av
med tandspackel 15 x 15 mm. Tryck sedan fast skivan i taket. Klistra med minst
200 mm förskjutning på T-fogar. Monteringsriktningen väljs efter ljusinfallet. Direkt
efter klistring riktas skivan i den våta klisterbädden mot angränsande skiva i
samma höjd.
Taken är inte fria från synliga ojämnheter i släpljus.
Anvisningar,
rekommendationer, speciell
information, övrigt
Beakta Sto´s allmänna arbetsanvisningar för Sto Akustiksystem. Dessa är
tillgängliga hos Sto Scandinavia AB.
För att undvika okontrollerad kondens i systemkonstruktionen, är det redan i
planeringsfasen nödvändigt med en byggfysikalisk analys för användning på
ytterväggar och yttertak.
Rekommendation: Montering på vägg bör endast ske minst 2 m över golvnivå för att
undvika mekanisk belastning.
Montering/beläggning av skikt får endast ske efter anvisning.
Expansionsfogar ska införlivas.
Rev.nr: 1 / SV / 23.08.2015 / StoSilent Board MW 100
3/4
Tekniskt faktablad
StoSilent Board MW 100
Leverans
Färgton
Synlig sida: gråvit, baksida: gulgrå
Förpackning
Pall
Lagring
Lagringsförhållanden
Lagras torrt och frostfritt. Produkten är stötkänslig, belasta ej.
Utlåtanden/godkännanden
M100960/15
M100960/16
Märkning
Produktgrupp
StoSilent Direct
Bestämmande av ljudabsorptionsgraden enligt EN ISO 354
StoSilent Direct
Bestämmande av ljudabsorptionsgraden enligt ASTM C 423
Akustikskiva
Särskilda upplysningar
Information och data i detta tekniska faktablad syftar till att garantera produktens
avsedda användningsområde samt dess lämplighet för detta och är baserad på
vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Det befriar dock inte användaren från eget
ansvar att avgöra produktens lämplighet för avsett bruk.
Användning som inte entydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast
utföras efter samråd. Utan godkännande sker detta på användarens eget ansvar.
Detta gäller i synnerhet då produkten används i kombination med andra produkter.
Genom utgivning av ett nytt tekniskt faktablad upphör alla tidigare versioner att
gälla. Den senaste utgåvan finns tillgänglig på internet.
Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
Telefax: 013-37 71 37
E-mail: [email protected]
www.sto.se
Rev.nr: 1 / SV / 23.08.2015 / StoSilent Board MW 100
4/4