Kartago - nina.hannula

Detaljplan för Vallda 9:38 i
Vallda - skiss på område
som berörs av den nya
detaljplanen
Förslag på
detaljplanegräns
Kungsbacka kommun 2015-02-27
Skala = 1:1500
Kartans aktualitet och noggrannhet kan variera