Infoblad_EB_2015_Stockholm

E-BUSINESS MANAGER
– Är du intresserad av försäljning och handel ?
Handelsakademins utbildning E-business Manager vänder sig till dig som har ett intresse för
försäljning & handel och som vill komplettera med en gedigen utbildning. Inom e-handel finns ett
stort behov av välutbildade och kunniga personer. Investera i din framtid och öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden!
UTBILDNINGSMÅL
Utbildningen syftar till att ge dig som studerande en helhetsbild av yrket och förståelse för branschen såväl
genom teori och praktik. Efter utbildningen kan du arbeta som E-business Manager, affärsutvecklare
e-handel, e-commerce manager, projektledare e-handel, handelsutvecklare på större och mindre e-handelsföretag, handelsrådgivare inom distanshandel samt projektledare inom webb.
LEDNINGSGRUPP
Be Better Online, Beyond Retail AB, Coop Online, Creative Company Hobby, DB Schenker, IBM Nordics,
Jetshop AB, 24 Opitics Sweden AB, Utbildningsförvaltningen Stockholm, Svensk Webbhandel AB
FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.
Den studerande bekostar studielitteratur och visst arbetsmaterial.
INFORMATION
KURSER
POÄNG:400 Yh-poäng
Affärsekonomi och entreprenörskap
Affärsutveckling
E-handelsjuridik
Examensarbete
Introduktionskurs e-handelsmarknad
Kundservice och försäljning
LIA 1
LIA 2
LIA 3
Logistik och systemkunskap
Marknadskommunikation
Projektledning och projektmetodik
Trendspaning och omvärldsanalys
Webb- och interaktionsdesign
LÄNGD:2 år
STUDIETAKT: Heltid
LIA: 28 veckor
ORT: Stockholm
SISTA
ANSÖKNINGSDAG: 15 maj
BEHÖRIGHET
Behörig att antas till utbildningen är den som antingen,
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Minst godkänt eller betyget E eller betyg 3 i Svenska A alternativt
Svenska 1 alternativt Svenska som andra språk A/1 och Matematik A alternativt Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande kunskaper.
Grundläggande datakunskap/vana, såsom hantera Word, Excell,
Power Point och internet
EXAMEN
Utbildningen leder till en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen. Examensbevis utfärdas till
de studerande som har minst betyget godkänd (G) i
samtliga kurser.
KURSER
E-BUSINESS MANAGER
AFFÄRSEKONOMI OCH ENTREPRENÖRSKAP (20YHP)
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande förståelse för
ett företags ekonomi och villkor för
företagande. Under kursen studeras
affärsmodeller, kalkylering, affärsidé,
budget, bokföring och redovisning samt
bolagsformer och entreprenörskap.
AFFÄRSUTVECKLING
(20YHP)
Kursen syftar till att utveckla den
studerandes förmåga att utveckla ett
företags affärer. Under kursen behandlas affärs- modeller, idégenerering,
finansiell planering, konceptutveckling,
förändringsstra- tegier och organisationsstrukturer.
E-HANDELSJURIDIK (20YHP)
Kursen ska ge den studerande en
förstå- else för juridiska aspekter av
e-handeln. Under kursen behandlas
distanshandels- lagen, PUL, marknadsrätt, avtalsrätt, internationell handel,
produktansvars- regler, immaterialrätt,
konsumenträtt, handelsrätt och transporträtt.
EXAMENSARBETE (25YHP)
Examensarbetet syftar till att den
stude- rande ska kunna använda sig
av alla sina förvärvade kunskaper
från utbildningen. Den studerande ska
genomföra projekt hos ett LIA-företag
i samband med LIA 3. Den studerande
ska kunna leda och förstå vikten av god
planering i projekt. Examensarbetet
skall ge en fördjupning och breddning
av praktiska och teore- tiska yrkeskunskaper och ge en vana vid teamarbete
i större uppgifter. Den studerande
ska ha kunskaper och färdig- heter
inom projektplanering, skriftliga och
muntliga rapporter, projektprocessen,
grupprocesser och teamarbete och olika
projektmodeller.
INTRODUKTIONSKURS
E-HANDELSMARKNAD
(10YHP)
Kursen syftar till att introducera den
studerande i e-handelns begreppsvärld.
Under kursen studeras e-handelsbranschens aktörer, yrkesroller i branschen,
villkor för betalning, leverans och kommunikation, arbetssätt och företagande
inom branschen.
KUNDSERVICE OCH
FÖRSÄLJNING (30YHP)
Kursen syftar till att ge den studerande
kunskaper och färdigheter i att hantera
säljprocessen på ett kundorienterat sätt,
hantera kundkommunikation i den digitala butiken samt förstå kundens väg
till butiken, genom butiken fram till avslut och kundorienteringens betydelse
vid leverans och paketering. Dessutom
få kunskaper i hur man skapar merförsälj- ning och mervärde. De studerande
ska kunna göra en e-butik säljande,
genom att använda givna förutsättningar på bästa sätt. De ska ha kunskap om
hur man använder olika affärssystem
kopplade till e-handelssystemet.
LIA 1 (40YHP)
Under kursen studeras företagets verksamhet utifrån aspekterna kundservice,
affärsmodell, affärssystem, e-handelssystem, logistik, betalning och säkerhet. Under LIA kommer den studerande att genomföra uppgifter som är
kopplade till de skolförlagda kurserna
som genomförs före och efter LIA-perioden. Då bran- schen är stadd i snabb
och kontinuerlig förändring, kommer
LIA-kursen preciseras inför kursstart.
LIA 2 (40YHP)
Analysera företagets verksamhet
utifrån aspekterna marknadskommunikation, omvärldsanalys, försäljning
och juridik. Under LIA kommer den
studerande att genomföra uppgifter
som är kopplade till de skolförlagda
kurserna som genomförs före och efter
LIA-perioden. Då bran- schen är stadd
i snabb och kontinuerlig förändring,
kommer LIA-kursen precise- ras inför
kursstart.
LIA 3 (60YHP)
Under kursen ska den studerande
genom- föra ett projekt och arbeta
självständigt. Under LIA kommer den
studerande att genomföra uppgifter
som är kopplade till de skolförlagda
kurserna som genomförs före och efter
LIA-perioden. Då bran- schen är stadd
i snabb och kontinuerlig förändring,
kommer LIA-kursen preciseras inför
kursstart.
LOGISTIK OCH
SYSTEMKUNSKAP (30YHP)
De studerande ska kunna förhandla och
skapa förutsättningar för lönsamma affärer. De studerande ska känna till hur
man på ett effektivt sätt arbetar med
sortimentsplanering och inköpsplane-
ring. De studerande ska kunna genomföra förhandling, göra sortimentsanalys, re- dogöra för hur man arbetar med
inköps- arbete, redogöra för inköpsprocessen och marknadens påverkan
på densamma samt förstå vikten av att
följa trender och ständigt utveckla butikens koncept. Vidare ska de studerande
kunna planera och hantera företagets
varulogistik från inköp till slutkonsument samt känna till och kunna anpassa
butikens betalningssystem.
MARKNADSKOMMUNIKATION (30YHP)
Kursen syftar till att ge den studerande
en bred kunskap om marknadskommunikationens möjligheter i blandad media. Under kursen studeras marknadsplan, marknadskanaler, analysmetoder,
genomslagskraft och uppföljning.
PROJEKTLEDNING OCH
PROJEKTMETODIK (30YHP)
De studerande ska få kunskaper och
färdigheter inom organisation, kommunikation och retorik. Hur man
sätter mål, coachning, delegering och
konflikthantering. Förstå vikten av att
arbeta och utveckla det egna pedagogiska ledarskapet. De studerande skall
inför arbetet som projektledare känna
sig själv och utveckla sina starka sidor.
Lära sig sätta personliga mål och jobba
mot dem. De studerande skall ha kunskaper och färdigheter inom stresshantering, personlig anfallsplan, mental
träning och prestationspsykologi.
TRENDSPANING OCH OMVÄRLDSANALYS (25YHP)
Kursen syftar till att ge den studerande
verktyg för kunskapsinhämtning och
analys av omvärlden. Under kursen
studeras informationskanaler, metoder
för systematiskt informationssökande,
analysmetoder och kundorientering.
WEBB- OCH INTERAKTIONSDESIGN (20YHP)
Kursen syftar till att den studerande ska
förstå relationen mellan tekniska lösning- ar och marknaden. Under kursen
studeras programmering, gränssnitt,
användarvänlighet, tekniska lösningar
och affärsmoellens relation till
e-handelssystemet.
ANSVARIG UTBILDNINGSLEDARE: Ivar Cahling | [email protected] | www.handelsakademin.se