Diagnossättning barnmorskebesök

1(2)
Diagnossättning
barnmorskebesök
Berörda enheter
VO Obstetrik och Gynekologi, SMVC och förlossning exklusive
ultraljudsmottagning.
Syfte
Enhetlig kodning av besök som självständigt handlagts av barnmorska.
Ankomst- och diagnosregistrering i VAS
Obokade besök ankomstregistreras på rätt vårdgivare i funktionen AN24.
Diagnosregistrering sker i DR16. Markera rätt besök och välj ”diagnosreg” i
radmenyn. Då öppnas rutan ”Lägg upp”. Där anges rätt ICD-kod, se nedan.
Tryck Enter tills koden sparats. Upprepas tills alla ICD-koder lagts upp.
Om en KVÅ-kod skall anges markeras aktuell ICD-kod (t ex Z349). Tryck
F8 – då öppnas ”Tillägg”. Ange KVÅ-koden, och tryck Enter tills koden
sparats. När registreringen är klar, tryck F3, ange ditt användarnamn och
tryck Enter.
ICD- och KVÅ-koder, mottagning
Saknar du någon kod nedan? Leta på ICD.nu eller be jouren om hjälp!
Problem
ICDKVÅKommentar
kod
kod
Minskade fosterrörelser
Z349
AM041
Kontroll då vattenavgång ej
Z349
Patienten sökt för misstänkt
konstateras
vattenavgång
Förvärkar/avstannat värkarbete t o m O470A
> v 34+0 kan primärt
v 36+6
handläggas av barnmorska
Förvärkar/avstannat värkarbete fr o
O471
m v 37+0
Vattenavgång utan värkar t o m v
O429
36+6
Vattenavgång utan värkar fr o m v
O756X
37+0
Liten blödning före förlossningen
O469
(typ teckningsblödning)
Sectioförberedelser
Z018
Duplexgraviditet, CTG-kontroll
O300
AF034
För besök där endast CTG/bltrkontroll ingår enl rutin
Graviditetsdiabetes,
O244B
AF034
Som ovan
insulinbehandlad, CTG-kontroll
Insulinbehandlad typ-I-diabetes,
O240X
AF034
Som ovan
CTG-kontroll
Förlossningsrädsla, samtal
Z918
Vård/undersökning BBVH
Z391
Rh-profylax
DR026
Registreras som regel i Partus
Uppföljande samtal efter förlossning Z768
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-81
1.0
2(2)
Process
Faktaägare
Upprättad av
Graviditet och förlossning
Obstetrisk och gynekologisk vård
länsklinik
Karin Lundmark
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
lsgyn-5-81
1.0