Avfallshanteringsplan Ekensbergs Båtsällskap

Avfallshanteringsplan Ekensbergs Båtsällskap
2015-04-08
Allmänt
Ekensbergs Båtsällskap (EBS), Mörtvikshamnen, Mörtvikskroken 13, 117 69
Stockholm
EBS bedriver verksamhet för fritidsbåt på ideell bas och förvaltare hamn och
uppläggningsområde i Gröndal, Stockholm. Ca 120 st fritidsbåtar har plats i
hamn och i vinterförvaring. I klubbhuset finns en miljöpärm samt att
medlemmarna kan ta del av information kring miljöarbetet och tips och råd via
hemsidan. Medlemmarna får även regelbunden miljöinformation vis SBU:s
tidning ”Båtliv”.
Utsedda att genomföra avfallshanteringsplanen är valda miljöombud. Planen
revideras vart tredje år. Uppskattning av klubbens avfall per år kontrolleras
gemensamt av miljöombud och hamnkapten.
Uppskattade mängder /volymer
Hushållsavfall: beräknat snitt på 300 liter/vecka under 24 veckor (aktiv säsong).
Spillolja
300 liter/år
Lösningsmedel
110 liter/år
Glykol
50 lite /år
Färgburkar
50 kg/år
Oljefilter
25 kg/år
Plast
25 kg/år
Metallskrot
25 kg/år
Grovsopor
20 m3 container för sly och träbockar
Toalettavfall
300 liter,1 ggr/år via slamsugning
Mottagningsanordning
Miljöbod för farligt avfall samt kärl för hushållssopor finns inom inhägnat
område.
Kärlen i Miljöboden är skyltade och på Miljöbodens gavel framgår vad som kan
lämnas. EBS hanterar inte batterier, papper (tidningar) eller glas.
Spillolja
Lösningsmedel
Glykol
Färgburkar
Oljefilter
Plast
Trassel & trasor
Grovsopor
Toalettavfall
Fat
200 liter
Fat
200 liter
Fat
200 liter
Lockfat
2 st
Lockfat
1 st
Dubbel plast- eller pappersäck
Dubbel plastsäck
Container 2 ggr/år
Fast installation
Kontakt
Miljöansvarig
Miljöombud
Miljöombud
Miljöombud
Lena Lindgren
Hans Dalbratt
Lars Fagerback
Lars Stegfelt