Ändring 3 SäkI 2013

Utkast
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2015-XXXX
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Sida 1 (4)
Övlt Claes Sylvén, MARKI
[email protected]
Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä3
5 bilagor
Bakgrund
Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion 2013 (Säkl 2013) gäller från 2013-01-01. Intill att
SäkR 2017 ges ut genomför HKV SÄKINSP nödvändig rättningstjänst av innehållet i
Säkl 20l3 efterhand som brister upptäcks eller ny information behöver tillföras.
Om påtalade brister i gällande Säkl eller ny information är av sådan art att det behöver
ges ut snabbt tar C SÄKINSP ett beslut om omedelbar ändring.
Se utdrag nedan ur Säkl G 20 l3 kapitel l moment 10.
10. Omedelbara ändringar och ny utgåva.
Andringar/tillägg som måste tillämpas utan dröjsmål utges efterhand med
särskild skrivelse från Högkvarteret. Information om ändringar/tillägg
delges utan dröjsmål genom respektive förbands försorg. Säkl på EMIL
uppdateras fortlöpande med omedelbara ändringar. Övriga ändringar
inarbetas i kommande utgåva av Säkl-serien som utges i 2 – 3 års
intervall.
Dokumentation av omedelbara ändringar
Säkl i digital form
HKV SÄKINSP ansvarar för att omedelbara ändringar förs in i de digitala utgåvorna av
Säkl som är publicerade på EMILIA och FM hemsida på INTERNET, vilket innebär att
dessa alltid är aktuella. I dessa digitala utgåvor av Säkl markeras införda ändringar på
(JBL)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
Utkast
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2015-XXXX
Sida 2 (4)
aktuell plats med enkelt svart streck i marginalen. För särskilt viktiga ändringar används
dubbla röda streck.
Säkl i bokform
På sidan 3 i varje bok inom SäkI-serien finns en tabell med rubriken ”Ändringar”. Var
och en som använder Säkl i bokform ska när en omedelbar ändring är meddelad i
beslutsskrivelse från HKV manuellt föra in ändringen på aktuell plats i sin bok samt
skriva upp att ändringen är införd i tabellen på sidan 3.
Ett sätt att genomföra uppdateringen kan vara att skriva ut de moment eller kapitel som
är ändrats och klistra in det i boken. Utskriften görs då i PDF-format från Behovsutskrift
via EMILIA eller INTERNET.
Ändringar i Ä3 är främst föranledda av:
 faktafel baserat på ny information
 tillförsel av ny materiel
Ändringar (Ä3) i SäkI 2013
SäkI G
Enligt bilaga 1
SäkI Ehv/Pv
Enligt bilaga 2
SäkI Fordon
Enligt bilaga 3
SäkI Trafik
Enligt bilaga 4
SäkI Tp farligt gods
Enligt bilaga5
Utkast
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2015-XXXX
Sida 3 (4)
Ovanstående förändringar av SäkI 2013 fastställs av överste Ronald Månsson. Ärendet är
berett av kn Stefan Ohlson MSS, Shafiq Khan MARKI, Björn Skoog FömedC, Anders
Sjöholm FömedC, Christer Näs MARKI, kn Anders Kullbom samt överstelöjtnant Claes
Sylvén som även var föredragande.
Försvarsmaktens säkerhetsinspektör
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
Claes Sylvén
Utkast
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2015-XXXX
Sändlista
LG, I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR,
1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB,
F 7, F 17, F 21, Hkpflj,
FMLOG, FMTM, SOG,
MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC, FMUndSäkC,
FömedC
Inom HKV
INSS STAB
ATS
MTS
FTS
PROD INFRA
PROD MILJÖ
PROD ARMÉ
PROD MARIN
PROD FLYG
PROD UTB
PROD RIKSHV
PROD FRIV
JURS
Sida 4 (4)
Bilaga 1 till
FM2015-XXXX
Utkast
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2015-XXXX
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Sida 1 (12)
Bilaga 1 Ändringar i SäkI G
Kapitel 6
4. Laserklasser.
Med hänsyn till risken för skador av laserstrålen klassificeras lasrar i klasserna 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B
eller 4.
Laserklass 1
kan normalt inte ge skador.
Laserklass 1M
som klass 1 men med utbredd stråle, ofarlig utan förstorande optik.
Har riskavstånd vid användning av kikare eller annan förstorande
optik.
Laserklass 2
strålar inom det synliga våglängdsområdet och medför normalt
inte strålskada, då ögat skyddas av blinkreflexen.
Laserklass 2M
som klass 2 men med utbredd stråle, ofarlig utan förstorande optik.
Har riskavstånd vid användning av kikare eller annan förstorande
optik. Har riskavstånd vid användning av kikare eller annan
förstorande optik.
(JBL)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
Laserklass 3R
är upp till fem gånger starkare än klass 1 respektive klass 2.
Kortvarig exponering ger normalt ej ögonskada, men skada kan
uppkomma om man avsiktligt tittar in i strålen. Detta bör beaktas
vid t ex ensningsförfaranden.
Laserklass 3B
avger strålning som är skadlig. Diffusa reflexioner normalt ofarliga,
men strålning från reflekterande ytor kan ge skador.
Laserklass 4
är högeffektslasrar, som avger strålning som är skadlig. Även
reflexer från diffusa ytor, t ex från växtlighet, kan ge skador.
Strålning från dessa lasrar kan förorsaka antändning.
21. Skyddsåtgärder för personal i riskområde.
Personal inom riskområde för laser ska bära laserskyddsglasögon. För att laserskyddsglasögonen ska ge
avsett skydd är det viktigt att rätt typ av laserskyddsglasögon används beroende på laserns
våglängdsområde och optiska täthet (OD)
• laserskyddsglasögon M7340–021010 skyddar mot neodym och GaAs lasrar. Skydd mot ArtE 719
erhålls inte (rubinlaser), r. Riskavståndet framgår av Fel! Hittar inte referenskälla.
• laserskyddsglasögon M7340–022010 skyddar mot rubin, neodym och GaAs lasrar,. Riskavståndet
framgår av Fel! Hittar inte referenskälla.
• silverfärgade svetsglasögonbågar med kupade gröna glas och märkta 53 dB 694 nm, 70 dB 1 064
nm, vilka finns på kustkorvett typ Göteborg. Riskavståndet framgår av Fel! Hittar inte
referenskälla..
• siktskiva 07L laser M7340-126159 skyddar mot laserstrålning men inte synlig laser från
MÖRKERRIKTM 13/S (M8430-805020), MÖRKERRIKTM AK5/S (M8430-805010), LASERPEK
DBAL USDOD (M3227-509110) och LASERPEKARE IR (M3227-505011).
Andra typer av skyddsglasögon får användas men endast efter beslut och tilldelning av HKV.
De som vid övning utrustas med laserskyddsglasögon ska kontrollera att dessa är fria från repor och
sprickor samt att stommen är oskadad.
38. Varningsskyltar av nyare modell.
Skyltar ska utformas enligt gällande SS-EN 60825-1. Befintliga skyltar får dock användas enligt
exempel nedan.
Följande skylt med text ska finnas för en klass 1 laser Exempel på skylt för en klass 1 laser.
Bild 6:12 Laserklass 1
Följande skylt med text ska finnas för en klass 1M laser Exempel på skylt för en klass 1M laser.
Bild 6:13 Laserklass 1M
Följande skyltar ska finnas för en klass 2 laser Exempel på skyltar för en klass 2 laser.
Bild 6:14 Lasersymbol
Bild 6:15 Laserklass 2
Följande skyltar ska finnas för en klass 2M laser Exempel på skyltar för en klass 2M laser
Bild 6:16 Lasersymbol
Bild 6:17 Laserklass 2M
Följande skyltar ska finnas för en klass 3R laser Exempel på skyltar för en klass 3R laser.
Bild 6:18 Lasersymbol
Bild 6:19 Laserklass 3R, våglängdsområde 400-700 nm
Bild 6:20 Laserklass 3R, övriga våglängder
Följande skyltar ska finnas för en klass 3B laser Exempel på skyltar för en klass 3B laser.
Bild 6:21 Laserklass 3B
Bild 6:22 Exempel på varningsskylt vid laserapertur
Följande skyltar ska finnas för en klass 4 laser Exempel på skyltar för en klass 4 laser.
Bild 6:23 aserklass 4
Bild 6:24 Exempel på varningsskylt vid laserapertur
Skyltar ska placeras så att de kan ses av de som har behov av respektive varning vid användning av
laserapparaten.
Tabell 6:2 kompletteras med följande
diffusstrålnin
g (k) m
Kikare
14×100
Kikare7×50
(Uh) m
direktstrålnin
g (h) m
klass/typ
våglängd nm
MÖRKERRIKTM 13/S
dämpfilter
dB
Laser
Anm
3B
650
50
400
800
OD 1,5
3B
870
175
1 250
2 500
OD 2,0
3B
870
40
275
550
OD 2,0
3B
870
225
1 800
3 600
OD 2,2
3B
650
110
770
1 540
OD 1,2
3B
870
400
2 800
5 600
OD 2,2
(M8430-805020)
Synlig
MÖRKERRIKTM 13/S
(M8430-805020)
Laserpekaren IR
MÖRKERRIKTM 13/S
(M8430-805020)
Laserbelysare IR
MÖRKERRIKTM AK5/S
(M8430-805010)
LASERPEK DBAL USDOD
(M3227-509110)
Synlig
LASERPEK DBAL USDOD
(M3227-509110)
IR
LASERPEKARE IR /T
3B
810
250
1 900
3 800
(M3227-505011)
Tabell 6:3 kompletteras med
Laser
klass/typ
Våglängd
Riskavstånd (m)
LASERAI 21NV /T
(M3227-116111)
1
1500
0
OD 3,0
Kapitel 7
10. Radio.
Kategori 1 omfattar sändare med mindre än 7 W uteffekt och rundstrålande antenn. För kategori 1
gäller inga restriktioner.
Kategori 2 omfattar sändare med 7-50 W uteffekt och rundstrålande antenn. Till kategori 2 räknas
även kategori 1 sändare som försetts med riktantenn. För kategori 2 gäller ett förbudsområde om 0,5 m
och ett restriktionsområde om 0,5-2 m i höjd med antennen, se Fel! Hittar inte referenskälla.. För
bedömning av högsta tillåtna vistelsetid i restriktionsområde, se Fel! Hittar inte referenskälla..
Vissa typbundna bestämmelser för radiostationer ombord på fartyg återfinns i FM SäkR Sjö, kapitel 5.
Kategori 3 omfattar sändare med mer än 50 W uteffekt och rundstrålande antenn. Till kategori 3
räknas även kategori 2-sändare som försetts med riktantenn. För kategori 3 gäller ett förbudsområde
om 2 m och ett restriktionsområde om 2-10 m i höjd med antennen, se Fel! Hittar inte referenskälla..
För bedömning av högsta tillåtna vistelsetid i restriktionsområde, se Fel! Hittar inte referenskälla..
Tabell 7:1 ändras enligt följande
Tabell 7:1 Radiosändare med förbuds- och restriktionsområde. För fordonsmonterade
radiostationer se mom 16.
Radiosändare
Uteffekt (W) Kategori
Förbudsområde (m)
Restriktionsområde
(m)
Ra 180 mobil
4050
0,5
< 0,5–2
2
Följande Ra tillförs tabell 7:1
Ra 1950
buren
5
1
–
–
Ra 1950
SATCOM
10
2
0,5
0,5–2
Tabell 7:3 ändras enligt följande
Radarstation
PS-870/871
Förbudsområde (m)
r1
h1
h2
-
-
-
Restriktionsområde (m)
-
Följande Rr tillförs tabell 7:3
Radarstation
PAR08
Förbudsområde (m)
r1
h1
h2
5
2
5
Restriktionsområde (m)
-
16. Särskilda bestämmelser för fordon med UK-antenn 6571/6572 eller HF-antenn ATU/S.
Vid sändning med Ra 180 och UK-antenn 6571/6572 i högeffekt (kategori 2) eller Ra 1951/1952 och
HF-antenn ATU/S monterad på patgb 203A, är förbudsområdet 1 m och restriktionsområdet 4 m.
Personal får inte vistas
• på fordonet
• i öppen lucka
• i fordonet med öppna luckor.
Vid sändning med Ra 180 och UK-antenn 6571/6572 i högeffekt (kategori 2) eller Ra 1951/1952 och
HF-antenn ATU/S monterad på strf 90, är förbudsområdet 0,5 m och restriktionsområdet 3 m.
Personal får inte vistas
• på fordonet
• i öppen lucka.
Vid sändning med Ra 1512 och FORDANT RA 1512/S i högeffekt (kategori 2) monterad på patgb 203,
är förbudsområdet 0,5 m och restriktionsområdet 2 m. Personal får inte vistas
• på fordonet
• i öppen lucka
• i fordonet med öppna luckor.
Vid sändning med Ra 1512 och ANTENNANPASSARE i högeffekt (kategori 2) monterad på TGB 161
SPS/T (RG 32) eller monterad på PTGB4 4X4 D SPS/T, är förbudsområdet 1 m och
restriktionsområdet 2 m. Personal får inte vistas
• på fordonet
• i öppen lucka.
Vid sändning med Ra 1512 och ANTENNANPASSARE i högeffekt (kategori 2) monterad på PTGB4
4X4 D MB/T, är förbudsområdet 1,5 m och restriktionsområdet 2 m. Personal får inte vistas
• på fordonet
• i öppen lucka.
16. Särskilda bestämmelser för fordon med fordonsmonterade radiostationer.
Bestämmelserna gäller för radiosändare kategori 2 och 3.
Inom förbudsområdet får ingen personal vistas på fordonet eller i öppen lucka.
Bestämmelser för vistelse inom restriktionsområdet framgår av mom 9.
Tabell 7:4 Fordonsmonterade radiostationer
Fordon
Radio
Förbudsområde (m)
Restriktionsområde (m)
Patgb 203 A
180 eller
1951/1952
1
1–4
Patgb 203 A/B
1512
0,5
0,5–2
Patgb 203 B
180 eller 4183
0,5
0,5–2
Strf 90, stripbv 90,
epbv 90, lvkv 90,
bgbv 90
180 eller
1951/1952
0,5
0,5–3
Strf 90 C
1512
1
1–3
PTGB4 4X4 D SPS/T 1512
2
2
PTGB4 4X4 D MB/T
1512
1,5
1,5–2
TGB 14
180 eller 4183
0,5
0,5–2
TGB 14
1512
1,5
1,5–3
TGB 152
180
0,5
0,5–3
TGB 152
4183
0,5
0,5–2
TGB 152
1512
2
2–3
PTGB6 4X4 D SPS/T 1512
TGB 16 (RG 32)
1
1–2
HL 18T SP R22
90F/T
0,5
0,5–2
180
Kapitel 10
2. Behörighetskrav.
Den som genomgått och godkänts efter utbildning i omedelbart omhändertagande, lägst på nivån
enskild soldat, är behörig att delta i sjukvårdsberedskap I.
Den som har det delegerade arbetsmiljöansvaret på organisationsenheten bestämmer i frågor om
nödvändig invärdering av personalens kompetens.
Kraven för en invärdering är att individen ska kunna genomföra
• omhändertagande enligt C-ABCDE1
• genomföra taktiskt omhändertagande (TOS)
• hjärt-/lungräddning (HLR).
Moment 2 fotnot
C-ABCDE – Catastrophic bleeding haemorrhage, Airways, Breathing, Cirkulation, Demobilization, Exposure
(Katastrofblödning, Luftvägar, Andning, Cirkulation, Imobilisering, Exponering)
13. Sjukvårdsberedskap I.
Grundberedskap, omedelbart omhändertagande ska kunna ges av personal enligt Fel! Hittar inte
referenskälla.. Sjukvårdsmateriel (lägst sjukvårdsmateriel motsvarande stridssjukvårdare alt sats
SJVBEREDSKAP 1 /S, dock minst 3st tourniquet fält, 2st första förband 4, 1st häfta väv, 1st
förbandssax trubbig, 2st tamponeringsgasväv) samt bår ska finnas tillgängligat på övningsplatsen.
Transportmedel ska snabbt kunna nå skadeplatsen.
Samband ska finnas upprättat mellan övningsledare, omhändertagande personal och övningsplats(er).
C-ABCDE – Catastrophic bleeding haemorrhage, Airways, Breathing, Cirkulation, Demobilization, Exposure
(Katastrofblödning, Luftvägar, Andning, Cirkulation, Imobilisering, Exponering)
1
Kapitel 11
Tabell 11:1 ändras och kompletteras enligt nedan
Vapen/ammunition
Förbjudet
område (m)
Inre
riskområde,
propp och
kåpa (m)
Yttre
riskområde,
propp eller
kåpa (m)
Anm
Eldhandvapen, ksp
≤1
och övnvapen <12 mm
–
≤25
Se förbjudet område
ovan. Gevär 22 och
pistol se nedan.
Gevär 22
≤1
–
<5
Pistol
≤1
–
≤10
Ag 90 och ksp 88
≤1
<2
2–50
Signalpistol
≤1
–
<10
Hagelvapen
≤1
–
≤10
Granatspruta
≤1
–
<25
Granattillsats ak
≤1
–
<5
20 mm övnvapen till
grg och pskott 86
–
<25
25–100
20 mm akan m/47D
pbv 302 eller
patgb 203A
–
<5
5–50
25 mm övnvapen till
strv 122
–
<5
5–50
40 mm akan strf 90
samtliga versioner
se Fel! Hittar <25
inte
referenskälla.
1
25–200
80 Rökgr90
–
≤100
40/57 mm på fartyg
Se FM SäkR Sjö, kapitel 2
66 mm rökgranat
–
–
<2
8 cm grk m/84
–
<10
10–100
Pskott 86
–
<25
25–100
8,4 cm grg
–
<25
25–100
12 cm grk m/41
–
<25
25–100
12 cm strvkanon
se Fel! Hittar <50
inte
50–400
–
referenskälla.
15,5 cm haub 77B
-
Rb 15
Se FM SäkR Sjö, kapitel 6
Rb 17
–
<5
5–100
Rb 55 och 56
–
<5
5–100
Rb 57
-
<5
5–100
Rb 70/90
–
<5
5–100
Spräng-, chock- och
tryckhandgranat
≤2
<10
10–100
Tryckhgr med en eller
två dellng
Tryckhandgranat 09
≤5
<120
120–100
Med tre dellng
Övnhandgranat
–
–
<10
Handbloss nöd och
rökfackla nöd
–
–
<5
Närlys, fallskärmsljus –
–
<1
Mellanlys 71
<5
5-10
Nedslagsmarkering 2 –
–
<20
Knallskott
–
–
<20
Eldmarkering pjäs
–
–
<50
Eldmarkering 56 ksp
–
–
<50
Eldmarkering 65 strv –
<5
<5-50
Eldmarkering
luftbrisad
–
–
<50
Eldmarkeringspatron –
54 och 54B
–
<510
Eldmarkptr m/05
–
–
<20
Krevadpatron
–
–
<75
C-övningskrevad
–
–
<20
Övnelsptr 12B
–
–
<10
Minor
Se SäkI Spräng, kapitel 5
Sprängning
Se SäkI Spräng 2:6 och H Am- och minröj Oskadliggörandeteknik
–
<50
Laddningsformar Farb Se SäkI Spräng 3:10
50–300
Se SäkI Ehv/Pv 4:10
Materiel för
ammunitionsröjning
Se SäkI Amröj, kapitel 4 och H Am- och minröj
Oskadliggörandeteknik
Salutskjutning
Se SäkI Art Grk Krb CAS 6:8
Moment 10, nytt moment
10. Pansarterrängbil 203B och 360 med vapenstation 01.
Vid skjutning med ksp 58 och 88 från vapenstation 01 gäller:
• Skyttens lucka ska vara stängd.
• Vid stängda eller öppna luckor ska hörselskydd (telehjälm, hörselskyddspropp eller
hörselskyddskåpor) användas.
• Vid skjutning framåt ± 90° ska fordonets främre luckor vara stängda.
• Vid skjutning bakåt ± 90° ska fordonets bakre luckor vara stängda. Detta gäller även
vagnchefsluckan på patgb 360.
101. Stridsfordon 90, samtliga varianter.
Vid skjutning med 40 mm automatkanon och öppna luckor ska besättningen använda telehjälm 9A
och hörselskyddspropp. Med stängda luckor skatelehjälm 9A användas.
…
Osv.
123. Övning av strid i bebyggelse.
Med bebyggelse avses rum med väggar (med tak eller utan tak) samt gårds- och gatumiljö där
avståndet mellan parallella väggar är kortare än 20 m.
Endast vapen och ammunition som återfinns i Fel! Hittar inte referenskälla. får användas.
Riskområden och krav på hörselskydd framgår av Fel! Hittar inte referenskälla..
Spräng-, tryck- och chockhandgranter samt spräng- och tändmedel får endast användas i SIBanläggning utan tak och med en vägghöjd på maximalt 3 m eller då all personal befinner sig utomhus.
Tabell 11:2
Riskområden och krav på hörselskydd vid övning av strid i bebyggelse
Vapen/ammunition
Förbjudet
område (m)
Inre
riskområde,
propp och
kåpa (m)
Yttre
riskområde,
propp eller
kåpa (m)
Eldhandvapen, ksp
och övnvapen <
12 mm
≤0,5
<10
10-50
Signalpistol
≤1
–
≤10
Hagelvapen
≤1
<10
10–25
Färgmarkptr
–
–
–
Granatspruta
≤1
<10
10–50
Anm
Granattillsats ak
≤1
<3
3–10
Knallskott
–
<3
3–20
Spräng- och cChock- ≤32
och tryckhandgranat
med en dellng
<20
20–100
Spräng- och
≤2
tryckhandgranat med
två dellng
<20
20–100
Tryckhandgranat 09
≤9
<25
25–100
Övnhandgranat
–
<1
1–20
Eldmarkeringspatron –
m/54 och 54B
<10
10–50
20 mm
eldmarkeringsvapen
till pskott 86 och grg
–
<10
10–50
Rb 57
-
<20
20-100
Eldmarkptr m/05
–
<1
1–20
Sprängpatroner
≤3
<20
20–100
Max 4 st per salva
Sprängmedel
≤5
<20
20–100
Högsta laddningsvikt
50 gr
Pentylstubin
≤5
<20
20–100
Max 5 m
Övnelsptr 12B
–
–
<10
Högst 50 hgr/dygn
Se SäkI Ehv/Pv 4:10
Bilaga 2 till
FM2015-XXXX
Utkast
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2015-XXXX
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Sida 1 (22)
Bilaga 2 Ändringar i SäkI Ehv/Pv
Kapitel 3
Moment 25, nytt moment
25. Förstärkningsgevär 870C.
Förstärkningsgevär 870C får endast användas av särskilt utbildad personal. Förstärkningsgevär 870C
får inte förvaras laddat eller med påfyllt magasin i vapenfodral 870C.
267. Kravallpatron.
Bestämmelser för skjutning med kravallpatroner framgår av mom 556–63.
312. Laddad kulspruta i fordon.
Kulspruta får inte vara laddad inne i fordon och stridsfordon. (Undantag se SäkI Fordon 17:9)
Dock får laddat vapen transporteras in och ut ur fordonet för att monteras/demonteras på fordonet för
skjutning från detta, kontroll att vapnet är säkrat ska ske innan förflyttningen påbörjas. Detta gäller
inte lvstativ eller ringlavett. Se även mom 401 och mom 43.
(JBL)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
556. Tillåtna vapen.
Kravallpatron 12/70 (B) får endast skjutas med nedanstående hagelvapen
• M4801-810110 12 HAGELG 11-87 1
• M4801-810070 FÖRSTÄRKNINGSVAPEN 870
• M4801-810090 FÖRSTÄRKNINGSVAPEN 870 B
• M4801-810180 12 KALIBER FÖRSTÄRKNINGSGEVÄR 870C.
Kravallpatron 40 (B)mm får endast skjutas i nedanstående vapen/hållareadapter
• M4804-0510510 40 mm 40MM GRANATTILLSATS TILL AK 540 MM GRT AK 5C
• M4804-051119 ADAPTER KRAVALLKARBIN
• M4804-071010 40MM GRANATTILLSATS TILL AK 4 40 GRTILLSATS AK 4.
601. Åtgärder under insats med kravallpatron 40 mm 40 KRAVALLPTR (B).
Under insats ska skytten följa nedanstående skjutregler
• granattillsatsen ska vara skottställd med kravallpatron
• granattillsatsens 50 meters sikte ska användas. Avstånden 100–350 meter ska tejpas över
• automatkarbinens riktmedel får inte användas vid skjutning med kravallpatron
• verkanseld med kravallpatron får inte avges om avståndet understiger 3 m. Vid nödvärnssituation
får eld avges på kortare avstånd
• vid skjutavstånd 3–50 m ska riktpunkt tas mellan fot och midja
• längsta skjutavstånd är 50 m
• verkanseld ska avges mot punktmål
• kravallpatron får inte skjutas med studs i mark eller annat hinder.
6162. Granattillsats.
Vid användning tillsammans med adapter kravallkarbin ska granattillsatsens främre fäste vara märkt
med ”C”, på höger sida.Momentet upphävt.
6263. Utbildning.
Adapter kravallkarbin får endast brukas av personal som genomgått utbildning på systemet.
Instruktioner, säkerhetsbestämmelser och kontrollbestämmelser för adapter Kravallkarbin återfinns i
tillämpliga delar av SäkI Ehv/Pv, SoldR Mtrl Vapen Granattillsats och SkjutR Grtillsats Ak.
Adapter för kravallkarbin får endast användas med avsedd ammunition, M4040-511810 40
KRAVALLPTR och M4040-511820 40 KRAVALLPTR B.
Tårgashandgranat
667. Användning.
Tårgashandgranat får endast användas vid Försvarsmaktens förband för internationella insatser eller
vid utbildning inför insats.
Är olämplig för kravallammunition eftersom vapnet är halvautomatiskt och rekylkraften i ammunitionen är otillräcklig för
att säkerställa vapnets funktion.
1
Tårgashandgranat får inte användas inomhus, i slutna utrymmen eller för tillpassning av
skyddsmasker.
Övad personal ska ha genomfört tillpassningskontroll av skyddsmasken.
Övningsdeltagare ska minst medföra skyddsmask. Kontaktlinser får inte användas vid övningar med
tårgas. Undantag får medges av läkare.
67. Säkerhetsbestämmelser.
Allmänna säkerhetsbestämmelser
• tårgashandgranaten får inte användas inomhus eller i slutna utrymmen
• tårgashandgranaten får inte användas för tillpassningskontroll av skyddsmasken
• vid användning av tårgashandgranat ska skyddsmask alltid bäras
• se även SäkI CBRN, kapitel 2.
68. Riskområde övad personal.
Personal med påtagen skyddsmask får inte, i vindriktningen, vistas närmare än 5 m från
brisadpunkten.
Personal utan påtagen skyddsmask får inte, i vindriktningen, vistas närmare än 20 m från
brisadpunkten vid tillämpad övning.
68. Demonstrationskast.
Förbandschef ska avdela/anvisa lämplig plats för demonstrationskastet. Lämplig plats bör ligga 1000 m
från annan verksamhet, så att utomstående inte påverkas av tårgasmolnet. Platsen bör ha en grusad yta
så att tänd tårgashandgranat kan röra sig fritt på marken.
All personal som deltager vid demonstrationskastet ska ha genomfört tillpassningskontroll av
skyddsmasken. Skyddsmasken ska vara påtagen vid demonstrationskastet.
69. Riskområde för icke övad personal utan skyddsmask.
Riskavstånd i vindriktningen för icke övad personal utan påtagen skyddsmask är 400 m för kast med
enstaka tårgashandgranat. Vid kast av flera tårgashgr 11 är riskavståndet 600 m. Riskområdets
utsträckning i sidled utgörs av en 1000 mils (60°) sektor med mittlinjen i vindriktningen.
70. Åtgärder efter vistelse i tårgasmiljö.
Efter vistelsen i tårgas uppsöks tårgasfritt område. Utrustningen borstas av. Därefter tas skyddsmasken
av. Personal som varit exponerad för tårgas ska vistas i det fria och får gå inomhus (in i fordon eller
hus) först efter minst en timmes vistelse i tårgasfri miljö utomhus.
71. Restprodukter.
Restprodukter efter brisad omhändertas enligt lokal instruktion.
Om en lokal instruktion saknas, ska samtliga förbrukade och klickade tårgassatser (pellets), förstöras
efter övningen genom bränning i öppen eld. Detsamma gäller avfyrade mekanismer/tändarenheter.
Risken för tårgasavgivande från oförbrukade tårgassatser (pellets) ska uppmärksammas.
Tomma plasthöljen utan mekanismer/tändarenheter får omhändertas som annat plastskrot märkt med
äganderättsmärkning.
Rester av förbrukade tårgassatser (pellets) och deras förbränningsprodukter får inte vidröras med
oskyddade händer.
72. OXA.
OXA får inte vidröras. Om OXA uppkommer ska personalen stanna utanför riskområdet under 5 min.
Röjning genomför på motsvarande sätt som för rökhgr 05, se 7:36-38.
73. Åtgärder vid skada/olyckshändelse.
Den som får andningsbesvär och/eller kraftig ögonirritation vid vistelse i tårgas ska snarast uppsöka,
eller föras till, tårgasfritt område. Undvik att gnugga ögonen.
Kvarstår andningsbesvären eller ögonirritationen, eller om man får utslag med klåda efter övningen,
ska läkare kontaktas snarast. Läkaren meddelas att exponering för tårgashandgranat 11 har skett och
att facklan innehåller Clorobenzyllidene-malonitrile (CS).
Nytt avsnitt
Färgmarkeringssystem
75. Tillåtna vapen.
Färgmarkeringssystemet är avsett för följande vapen
• ak 5 C/D
• ksp 90 B/C (ej magasin)
• pistol 88/88C2.
Bandad färgmarkeringsammunition får inte bandas ur.
76. Riskområde.
Övningsområde är ett avgränsat område inom vilket övningen får bedrivas. För att beräkna
riskområde ska 160 m läggas till utanför övningsområdets yttre gräns.
77. Kortaste skjutavstånd
Kortaste skjutavstånd är 1 m.
78. Skyddsutrustning
Inom riskområdet ska all personal bära full skyddsutrustning (M8551-134210 SKYDDSUTR MAN /S
alternativt M8551-134010 SKYDDSUTR KVINNA /S).
79. Förvaring av ammunition.
Färgmarkeringsammunitionen ska förvaras i oöppnat, förseglat emballage på en sval och torr plats (ca
+21 °C). Ammunitionen har en hållbarhetstid på 36 månader från tillverkningsdatumet. Efter denna
tid ska ammunitionen destrueras.
80. Användningstemperatur.
Färgmarkeringssystemet får endast användas inom temperaturintervall -5 °C till +40 °C.
Kapitel 4
9. Begränsningsområde.
Ett område med begränsning av antalet exponeringar för höga ljudtryck uppstår vid skjutning med
granatgevär och 8,4 cm ammunition. Endast skytt, laddare och instruktör (motsvarande) får vistas
inom begränsningsområdet.
• skarpt pansarskott 86 spårljuspansarspränggranat 86 eller 20 mm spårljusövningsprojektil 86 med
signaturladdning.
• robot 57.
Endast skytt, laddare och instruktör (motsvarande) får vistas inom begränsningsområdet.
Området utgörs av en cirkel med mittpunkten i vapnets bakre del och en radie av 3 m.
Vid skott med robot 57 inne ifrån begränsat utrymme med eller utan tak, gäller hela det begränsade
utrymmet (rummet) som begränsningsområde. Skott utomhus med robot 57 har inget
begränsningsområde.
10. Begränsning av antalet skott.
Följande restriktioner gäller för personal som vid skjutning uppehåller sig inom begränsningsområdet,
se mom 9. Maximalt antal skott per dygn för granatgevär med 8,4 cm ammunition är 20 stycken.
• Maximalt antal skott per dygn för granatgevär med 8,4 cm ammunition är 20 stycken.
• Maximalt antal skott per dygn för robot 57 inne från ett begränsat utrymme i en SIB-anläggning är
6 stycken.
12. Skytts åtgärder före eldgivning.
Vid skjutning med pansarskott ska skytten omedelbart före eldöppnandet anmäla Skott kommer!. Eld
får avges då skytten kontrollerat att ingen oskyddad personal finns i den del av riskområdet bakom
vapnet som han kan överblicka. Momentet upphävt, texten återfinns senare.
38. Överlämning av laddat vapen.
Laddat granatgevär föår inte överlämnas till annan person.
43. Överlämning av laddat vapen.
Det är förbjudet att överlämna ett laddat granatgevär till någon annan. Momentet upphävt, texten
återfinns senare.
49. Genomförande.
Spårljuspansarspränggranat 75 modifierad får skjutas från axeln. Skjutning får genomföras med 8,4 cm
granatgevär m/48C, m/86, m/86B och m/86C.
Skjutningen får genomföras under följande förutsättningar
• övningsledaren/skjutledaren för aktuellt moment har erforderlig kompetens och har blivit beordrad
av förbandschef.
Övningsledare ska vara godkänd av MSS. Skjutledare utbildas av behörig övningsledare enligt MSS
utbildningsplan.
• övningen genomförs som enskild stridsövning där eldställningar, avstånd och mål är kända av all
deltagande personal
• skjutning sker i knästående ställning med gott stöd för vänster armbåge
69. Eldställning.
Eldställning får inte väljas så att större vertikala föremål (husväggar, jordvallar, stenblock och dylikt)
finns inom en sfärisk sektor med vinkeln Nu=800 mils (45°) för robot 55, och 500 mils (30°) för
robot 56 och 500 mils för robot 57, räknat bakåt från robotrörets bakkant. Sektorns radie ska vara
minst 15 m för robot 55 och 56 samt robot 57 1 m.
Robot 57 införs i bild 4:8
118. Skjutning från begränsat utrymme.
Skjutning från begränsade utrymmen tillåts om utrymmet är certifierat. Vapnets mynning får inte dras
in mer än 0,5 m in i utrymmet, mätt från byggnadens ytterväggmotsvarar minst den storlek (mått) på
utrymme som beskrivs i skjutreglementet och ska vara godkänt av förbandschef eller motsvarande.
För att avfyrad robot inte ska slå i ska vapnet i höjd och sida ha minst 0,1 m till kanterna på öppningen
som det skjuts ut ur, mät från ytterkant på vapnets främre stötdämpare.
Avståndet till öppningens kanter ska vara minst 0,1 m i såväl sida som höjd mätt från ytterkant på
vapnets främre stötdämpare.
Vid skjutning från begränsat utrymme får ingen befinna sig omedelbart utanför den bakre väggen vid
skjutning bakom väggen bakom vapnet vid avfyrning.
129. Skjutning med spårljuspansar- och spränggranater.
Skjutning med spårljuspansarspränggranater och spränggranater är tillåtet vid
demonstrationsskjutning med vapnet i skottstol (F1001–001610) M8446-204010 SKOTTSTOL PV/S
och efter tillstånd av förbandschef. Viss ammunition får skjutas från axeln se mom 20, 44 och 49.
130. Granatgevär och pansarskott 86.
(Ej modifierad spårljuspansarspränggranat 75 eller inte icke modifierat pansarskott 86.)
• granatgevär och pansarskott 86 får endast avfyras från skottstol med lavett
• avfyring ska göras elektriskt (med dragmagnet)
• lavetten grupperas med lägsta möjliga höjd angiven höjd enligt Ibok, då det annars kan finnas risk
för att skottstolen välter vid eldgivningen
• endast ett vapen får vara monterat i skottstolen
• före laddning av granatgevär (montering av pansarskott) ska övningsledare förvissa sig om att
förlängningskabelns batteriklämmor inte är kopplade till strömkällan och att tändningslåsets nyckel
förvaras på ett betryggande sätt.
132. 8,4 cm spårljuspansarspränggranat m/75 till granatgevär och skarpt pansarskott 86,
spårljuspansarspränggranat 86.
Vid skjutning med spårljuspansarspränggranat m/75 och skarpt pansarskott 86,
spårljuspansarspränggranat 86 ska målytan bestå av minst 10 mm tjock metallplåt eller betong med en
yta av minst 2×2 m.
133. 8,4 cm spränggranat m/58 till granatgevär.
Vid skjutning med 8,4 cm spränggranat m/58 med ögonblicksbrisad i målet ska målytan bestå av minst
5 mm järnplåt eller 25 mm trä med en yta av minst 2×2 m. Tändröret ska vara temperat för brisad 50100 m bortom målet.Momentet upphävt enligt 14 FMV 192-11:1.
1343. Kortaste sSkjutavstånd med skottstol.
Tabell 4:5 Kortaste sSkjutavstånd med skottstol
Vapen
Grg
Pskott 86
Ammunition
Kortaste skjutavstånd
Längsta skjutavstånd
250 m
84/48F Slpsgr 75
30 m
84/48B Sgr 58
50 m
Sk pskott Slpsgr 86
30 m
250 m
Kapitel 5
2. Skyddsutrustning.
Vid skjutning ska skytten använda hjälm minst skyddsglasögon och hörselskydd. Riskavstånd för
hörselskadligt buller framgår av SäkI G, kapitel 11. Vid avfyring ska skytten vända huvudet så att
ansiktet skyddas av hjälmen.
Nytt avsnitt
Handlysskott IR
42. Åtgärder före skjutning.
Före skjutning görs en visuell kontroll av raketerna. Skadade raketer får inte avfyras utan behandlas
som OXA.
43. Skjutplats.
Skjutplats ska vara fri från hinder. Personal vid skjutplatsen, förutom skytten, ska befinna sig i skydd.
44. Elevation.
Minsta elevation är 15°.
45. Riskområde.
Riskområde för handlysskotten framgår av bild 5:4–5:5. Överskjutning är inte tillåtet.
Bild 5:4 Riskområde för HANDLYSSKOTT IR 600M
Bild 5:5 Riskområde för HANDLYSSKOTT IR 1000M
46. Riskområde i höjd.
Riskavstånd i höjd är 700 m för HANDLYSSKOTT IR 600M och 900 m för HANDLYSSKOTT
1000M.
47. Vindstyrka.
Handlysskott får inte skjutas vid högre vindhastigheter än 8 m/s.
48. Åtgärder vid klick.
Om klick inträffar kan slagstiftet ha slagit i tändaren utan att den har initierats. Slagstiftet vilar då på
slagtändaren i ett odefinierat tillstånd. För att avlägsna slagstiftet från slagtändaren ska skytten vrida
handtaget 90 grader motsols, det vill säga i samma riktning som vid avfyring. Vridningsriktningen
indikeras av en vit pil. Vridningsrörelsen är fullbordad då ett klick hörs.
Handtaget är nu låst i ett säkert läge och raketen behandlas som OXA.
Kapitel 6
Nytt moment
40. Rökstav 10.
Rökstav 10 har en relativt låg toxitet, röken alstras under minst 150 sekunder. Rökstav 10 får användas
inomhus t ex SIB-anläggning och utomhus. Rökämnet kan ha menliga effekter på flora och
fauna i vattendrag. Rökstaven får inte kastas, utan ska placeras på obrännbart underlag.
Irritation i ögon och andningsvägar uppstår normalt innan gränsvärdet för maximal mängd partiklar
är uppnådd, detta kan fungera som en indikator för att andningsskydd behövs eller omgruppering ur
röken. Vistelse i rök se kapitel 7.
Kapitel 7
1. Begrepp.
Med handgranater avses i detta kapitel spränghandgranater, chockhandgranater, tryckhandgranater,
rökhandgranater, signalrökhandgranater och övningshandgranater. Beskrivning och handhavande av
handgranater framgår av SoldR Mtrl Vapen Handgranater.
2. Rökhandgranat 05 (05B) och signalrökhandgranat 10.
Dessa levereras apterade och får inte tas isär.
Nytt moment 3
3. Signalrökhandgranat.
Samtliga färgversioner levereras apterade och får inte tas isär. Signalrökhandgranat ska greppas och
kastas med grepen vänd in mot handflatan i kasthanden.
34. Felaktig/skadad ammunition.
När följande, eller andra, fel upptäcks ska övningsledaren återlämna/redovisa handgranaten(-erna) till
förråd med anmälan om felets art
• granathylsan är skadad
• granathylsans mekanismhål innehåller främmande föremål
• mekanismen är inte transportsäkrad (säkringssprinten är inte korrekt införd och dess ändar
utböjda)
• säkringssprinten inte är införd från rätt håll är införd från höger (grepen vänd mot kastaren för
SHGR 56B RÖKHR 05B, RÖKHGR 56B, TRYCKHGR 09 och SHGR 07, för övriga hgr och
versioner gäller grepen vänd från kastaren).
Det är förbjudet att ändra säkringssprintens placering.
• säkringsbygeln är inte nedförd och inte i ingrepp med mekanismens öron
• säkringsgrepens främre del ligger inte an mot mekanismen
• handgranattändarens sprängpatron inte är felfri (den kan vara böjd eller klämd).
Utöver ovanstående gäller för signalrökhandgranat
• mekanismen är inte transportsäkrad (säkringssprinten inre raka del inte är genomförd i
mekanismen på korrekt sätt)
• mekanismen är lös
• säkringssprinten är införd från höger (grepen vänd in mot kasthandens flata), det är förbjudet att
ändra säkringssprintens placering.
45. Övningar före första kast.
Före första kast med spränghandgranat, chockhandgranat, tryckhandgranat, rökhandgranat eller
signalrökhandgranat ska övningsdeltagare ha erforderlig kunskap om handgranatens konstruktion och
funktion, visitering och aptering, desaptering och kast. Övningsledare ska säkerställa att
övningsdeltagare som ska kasta spränghandgranat, chockgranat, rökhandgranat eller
signalrökhandgranat har förövat samtliga moment med övningshandgranat och har tillräcklig
färdighet, innan kast med skarp handgranat sker. Förövning och kast med skarp handgranat ska ske
under samma övningsdag.
Övningshandgranaten (mekanismen och
övningshandgranattändaren) ska vara av samma utförande som
den skarpa handgranaten. Övningshandgranat 09 får, med 2 st
ÖVNHGRHYLSA 09, användas som övningssystem för
RÖKHGR 05B vilken har identisk mekanism och handgrepp.
56. Övningar med spräng-, tryck- och chockhandgranat.
Under övningarna ska
• all personal inom riskområdet använda stridsuniform, hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd
enligt SäkI G, kapitel 11
• all personal som uppehåller sig inom riskområdet, utom kastaren och övningsledaren, ha intagit
skydd innan granaten kastas
• kortare kast än 2 m får inte genomföras vid kast med spräng-, tryck- eller chockhandgranat
• kastaren ta skydd omedelbart efter kast
• övningsledaren i kastögonblicket observera om grepen frigörs från handgranaten och därefter ta
skydd
• all personal förbli i skydd till dess att detonation skett
Personal får lämna skyddet först efter order av övningsledaren.
67. Övningar med rökhandgranat.
Under övningarna ska
• all personal inom riskområdet använda stridsuniform, hjälm, och skyddsglasögon och hörselskydd
enligt SäkI G, kapitel 11
• all personal som uppehåller sig inom riskområdet ha uppfattat varningen från
kastaren/övningsledaren om förestående kast innan granaten kastas
• all personal som uppehåller sig inom riskområdet gruppera sig så att krevaden kan
observeraskastaren omedelbart efter kast gruppera sig så att krevaden kan observeras
• kastaren omedelbart efter kast gruppera sig så att krevaden kan observeras
• övningsledaren ska i kastögonblicket observera om grepen frigörs från handgranaten och därefter
gruppera sig så att krevaden kan observeras
• kast med rökhandgranat inte får utföras i motvind
• korta kast får inte genomföras på grund av risken för fosforstänk.
Om personal upptäcker fosforbitar på väg mot sig ska
förflyttning ske.
• rökhandgranater får inte kastas inomhus.
Personal får lämna ställningen först efter order av övningsledaren.
89. Återsäkring av handgranater.
Spräng-, chock-, tryck-, och rök och får inte återsäkras. Signalrökhandgranat får återsäkras.
1011. Kompanichefs ansvar.
Grundläggande kastövning med spränghandgranater, chockhandgranater, tryckhandgranater och
rökhandgranater får beordras av lägst kompanichef (motsvarande).
Övningsledare beordras av lägst kompanichef.
1213. Bestämmelser för kast på handgranatsbana.
• I kastbåset får utöver övningsledaren endast en kastare uppehålla sig. Även om handgranatsbanan
omfattar flera kastbås får endast ett kastbås användas
• i uppsamlingsskydd av normaltyp får högst 12 man befinna sig. Övrig personal ska uppehålla sig
utanför riskområdet. Lokala bestämmelser ska utfärdas av förbandschef för uppsamlingsskydd av
annan typ. Vid kast med rökhandgranat får endast befintliga uppsamlingsskydd med tak användas
inom riskområdet
• granathylsa och mekanism bör visteras innan kastaren (kastarna) beordras till kastbåset och ska
visiteras före aptering i kastbåset, gäller inte rökhandgranat 05 (05B) samt signalrökhandgranat 10
• handgranattändarna ska förvaras av övningsledaren i avsedd förpackning, gäller inte
rökhandgranat 05 (05B) samt signalrökhandgranat 10
• övningsledaren ska ge handgranattändaren till kastaren först när denne befinner sig i kastbåset och
ska kasta, gäller inte rökhandgranat 05 (05B) samt signalrökhandgranat 10. Övningsledaren ska
kontrollera att visitationen utförts riktigt
• apterad handgranat får endast bäras i handen
• övningsledaren ska inta en sådan ställning att han kan se kastarens åtgärder så att han omedelbart
kan ingripa vid felaktigt handhavande av handgranaten. Övningsledaren ska se till att fritt utrymme
finns för kaströrelsen. Särskilt uppmärksammas att säkringsbygeln på handgranat m/56 blir helt
uppförd innan kaströrelsen påbörjas, detta gäller inte m/56B som saknar bygeln
• omedelbart efter kastet ska kastaren inta skydd tätt intill kastbåsets främre vägg. Övningsledaren
ska i kastögonblicket observera om grepen frigörs från handgranaten och ska därefter ta skydd på
samma sätt som kastaren
• en ny handgranat får kastas tidigast efter det att den närmast föregående handgranaten har
detonerat
• apterad och säkrad handgranat desapteras i kastbåset, gäller inte rökhandgranat 05 (05B) samt
signalrökhandgranat 10
• har grundläggande kastövningar utförts med spränghandgranat behöver sådana övningar inte
utföras med motsvarande typer av rökhandgranater.
Åtgärder vid tappad granat ska förevisas för alla kastare samlat
och vid behov förövas.
1314. Krav på färdighet.
Tillämpade kastövningar med spräng-, chock-, tryck- och rökhandgranater får ske först sedan de
kastande genomfört grundläggande kastövningar med samma typ av handgranat. Detta gäller inte
signalrökhandgranat.
Har grundläggande kastövningar utförts med spränghandgranat m/56 och 56B får efter
kompletterande utbildning i materielkunskap tillämpat kast ske med övriga handgranater.
1516. Förbandschefs ansvar.
Förbandschef beordrar övningsledare/kastledare (gäller inte vid kast med signalrökhandgranat).
Övningsledaren/kastledaren utarbetar en plan för tillämpat kast. Planen ska bland annat innehålla
• uppgift om handgranattyp
• tid och plats för övningen
• deltagande förband
• sjukvårdsberedskap.
Förbandschef, eller av denne i särskild ordning utsedd person, ska tillsammans med
övningsledaren/kastledaren kontrollera övningsplatsen (-erna) enligt mom 167 innan tillstånd ges för
tillämpade kast. Tvåsamhet ska råda. Den som genomför kontrollen ska därefter eventuellt
beordra/utfärda kompletterande åtgärder/bestämmelser samt fastställa övningsplanen.
1617. Planering.
• Marken i målterrängen ska vara fast. Högt gräs, ris, ljung, lös snö eller dylikt försvårar sökandet
efter eventuell OXA och ska undvikas.
• Kast får inte äga rum i terräng där buskar, träd eller stenar kan föranleda återstuds. Kast får inte
heller utföras i motlutande terräng, eftersom risken finns att handgranaten kan rulla tillbaka mot
kastaren.
• Vid val av skyddsställningar för kastaren och den övriga personalen ska det beaktas att splittren kan
ha mycket krökta banor. Med hänsyn till rikoschettrisken bör terräng med klippblock eller berg
undvikas.
• Vid samtidiga kastövningar med flera övningsavdelningar ska minsta avstånd mellan kastplatserna
vara
– 350 m för spränghandgranat m/56 och 56B
– 250 m för spränghandgranat 90
– 200 m för spränghandgranat 90, chockhandgranat 96 och tryckhandgranat 09
– 100 m för rökhandgranat m/56B samt rökhandgranat 05 (05B) och signalrökhandgranat.
178. Genomförande.
• Varje övningsmoment ska förövas med övningshandgranater, varvid även den ”icke kastande”
personalens agerande övas.
• Övningsledaren kontrollerar/låter kontrollera att aptering sker först inom det område där övningen
genomförs. Övningsledaren lämnar kastaren en handgranattändare för varje handgranat som avses
komma till användning under övningen, gäller inte rökhandgranat 05 (05B) och
signalrökhandgranat 10.
• En (1) handgranat oavsett typ får förvaras i magasinsficka eller i handgranatficka. I ficka där
handgranat bärs får inte någon annan ammunition/materiel förvaras.
• Övningsledaren låter kontrollera att apterade men inte kastade handgranater desapteras på
övningsplatsen omedelbart efter övningens slut.
Rökhandgranat 05 (05B) och signalrökhandgranat 10 får inte desapteras, se mom 2-3.
Vid tillämpad kastövning med spränghandgranat i SIB-anläggningen eller motsvarande, ska personal
inom riskområde för splitter, utöver utrustning enligt mom 56 bära kroppsskydd och skyddsglasögon.
Detta erfordras ej för personal som befinner sig i splitterskyddat fordon med stängda luckor
(motsvarande).
Vid varje övningsavdelning får endast en handgranat i taget kastas. Ny handgranat får kastas först efter
att tidigare kastad handgranat har detonerat.
189. Spräng-, tryck- och chockhandgranat.
Riskområdet för oskyddad personal vid kast med spräng- och chockhandgranater begränsas av en
cirkel med detonationspunkten som medelpunkt. Riskavstånd vid röjning av OXA se tabell 7:1.
• 300 m radie för shgr m/56 och 56B
• 200 m radie för shgr 90, chockhgr 96 och tryckhandgranat 09.
• 150 m radie för chockhgr 96.
1920. Rökhandgranat.
Riskområdet för oskyddad personal vid kast med rökhandgranat begränsas av en cirkel med
krevadpunkt som medelpunkt
• 60 m radie för rökhandgranat m/56B
• 50 m radie för rökhandgranat 05 (05B) och 05B
• 5 m radie för signalrökhandgranat 10.
Kastövningar mot mark med lättantändlig undervegetation bör undvikas.
201. Övningshandgranat.
Riskområdet för övningshandgranat 7, övningshandgranat 7B, övningshandgranat 90 och
övningshandgranat 96 begränsas av en cirkel med krevadpunkten som medelpunkt och en radie av 3
m. För övntrhgr 09 gäller en radie om 1 m.
Moment 22, nytt moment
Övrigt
22. Bärande av tryckhandgranat 09.
Apterad tryckhandgranat 09 ska bäras i bärsystemets handgranatsficka.
En eller flera TRYCKHGRTÄNDARE 09 med skyddshuven monterad kan medföras burna i ficka till
bärsystemet. Ingen annan materiel får finnas i samma ficka.
Avskruvade (oapterade) delladdningar (oapterade hgr) förvaras till exempel i FLERBRUKSFICKA
STOR till bärsystemet. Ingen annan materiel får finnas i samma ficka.
Apterad TRYCKHGR 09 med 3 eller färre delladdningar får endast bäras i därför avsedd
handgranatsficka till bärsystemet.
Apterad TRYCKHGR 09 med 3 eller färre delladdningar får förvaras i fack eller motsvarande i
stridsfordon om läget kräver detta.
224. Vistelse i rök.
Rök från alla typer av rökammunition innehåller giftiga beståndsdelar. Längre tids vistelse i rök ska
undvikas. Skyddsmasken ska vara påtagen om man vistas i vindriktningen närmare än 300 m från
rökkällan (gäller ej rökstav m/10 och m/52 samt signalrökhandgranat 10). Personal i fordon ska ha det
kollektiva skyddet aktiverat eller ha påtagen skyddsmask. Personalen ska vara väl förtrogen med
skyddsmaskens användning samt ha genomfört tillpassningskontroll.
235. Signalrökhandgranat 10.
Signalrökhandgranat ska inte kastas inomhus. Exponering av röken ska undvikas.
346. Personlig skyddsutrustning.
Vid oskadliggörandet av spränghandgranater ska röjande personal bära stridsuniform, hjälm,
hörselskydd, skyddsglasögon, kroppsskydd och kroppsskyddsbyxa amröj.
368. Röjning av handgranat (OXA).
…
Tabell 7:1 Riskavstånd vid röjning av OXA
Handgranat
Personal i skydd (m)
Oskyddad personal (m)
Spränghandgranat m/56 och 56B 30
300
Spränghandgranat 90
30
200
Tryckhandgranat 09
30
200
Chockhandgranat 96
30
150200
Rökhandgranat m/56B, 05 och
05B
30
150
368. Rökfackla 4 och signalrökhandgranat 10.
OXA redovisas i samband med ammunitionsredovisning.
Kapitel 8
29. Värden för Dmax.
Tabell 8:10 Värden för Dmax
Vapen
Ammunition
8,4 cm grg
sgr 58
2 300
sgr 00 (B)
2 600
rökgr, lysgr a
2 800
slpsgr
1 300
8,4 cm slövnprj
1 300
20 mm slövnprj 20/86 och 86B
1 850
slpsgr m/86
2 100
20 mm slövnprj 20/86 och 86B
1 850
övngr, psgr
2 200
Pskott 86
Grsp
Dmax (m)
a. För lysgranat är Amax alltid lika med Dmax.
30. Värden för riskavstånd i sida för studs (c) och riskavstånd för träff bortom skjutområdet (l).
Riskavstånd i sida för studs av projektil (c) och riskavstånd för träff bortom skjutområdet (l) beräknas
enligt tabell 8:11.
Tabell 8:11 Beräkning av riskområden för fullkalibrig ammunition
Riskfall
c
l
I
0,2(Dmax - Amin)
0,8Dmax - 0,7Amax
II
0,15(Dmax - Amin)
0,6Dmax - 0,5Amax
III
0,08(Dmax - Amin)
0,4Dmax - 0,3Amax
32. Kortaste skjutavstånd.
Skjutning med stridsladdad ammunition får inte ske på kortare håll än summan av riskavståndet för
direkt träff hitom skjutområdet och riskavståndet för splitter (f+k), såvida inte annat anges i kapitel 34.
…..
34. Riskavstånd för splitter (k).
Riskavstånd för splitter framgår av tabell 8:13 (se även bild 8:14 och 8:15).
Spårljusövningsprojektil får skjutas med nuvarande k-värde mot säckvävs-, korrugerad plåt- och
plyfamål.
Spårljusövningsprojektil får skjutas med nuvarande k-värde mot container, dock ska skjutledare
beakta risk för återstuds.
Tabell 8:13 Riskavstånd för splitter (k)
Pskott 86
Grg
Granatspruta
Sk pskott 86 200 m
Sgr 58 250 m
Psgr 150 m
Sgr 00 400 m a
Slövnprj 20/86 50 m
Slpsgr 200 m
Övngr 5 m
Rökgr, lysgr 100 m
Slövnprj 50 m
a. Riskområde vid skjutning med sgr 00 följer inte de riktvärden som gäller för konstruktion av riskområde. I sektorn mot skjutplats
går splittren kortare än 200 m varför kortaste skjutavstånd är 250 m då f = 50 m. Se bild 8:15 och 8:15.
Kapitel 9
2. Övriga skjutbanor.
Övriga skjutbanor som avses användas för militär verksamhet, ska uppfylla samma krav som de
skjutbanor Försvarsmakten använder genom avtal med FORTV.
Skjutning får endast ske på banor där det finns gällande avtal och banan är godkänd av utsedd och
utbildad militär besiktningsman. Avtalsteckning på civila skjutbanor får inte göras av annan än
FORTV efter samråd med HKV (PROD INFRA).
Bilaga 1
Skjutning med 8,4 cm granatgevär 86 och 8,4 cm
spårljusövningsprojektil
Värden hämtade från skjutplatsen
Riskfall
II, tjälad mark, se not b tabell 8:1
Amin
200150 m
Amax
400 m
Gräns vänster
6200 mils
Gräns höger
0200 mils
Värden hämtade från SäkI
V
100 mils
Nu
800 mils
N
500 mils
Q
400 mils
f
50 m
Dmax
1 300 m
u
70 m
k
50 m
Beräknade värden
c
0,15(Dmax- Amin)⇒ c= 165172,5 m
l
l=0,6Dmax-0,5Amax⇒ l=0,6×1300-0,5×400⇒ l=780-200=580 m
h
h=Amax+l⇒ h=400+580=980 m
Y
Ys=s(0,6Dmax-0,5Amin)+k⇒ Ys=0,1(0,6×13000,5×200150)⇒ Ys=6870,5 m
skala
1:10 000
Ändringen av Amin påverkar bild B1:36-45.
Riskavstånd i sida för studs
Markera riskavståndet i sida för studs, c (165172,5 m)
vinkelrätt från riskvinkeln för sidspridning. Riskavståndet
fortsätter parallellt med V mot riskområdets bortre gräns.
Bilaga 3 till
FM2015-XXXX
Utkast
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2015-XXXX
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Sida 1 (16)
Bilaga 3 Ändringar i SäkI Fordon
Inledning
Definitioner
…
Bakdörr
Dörr baktill på stridsfordon som används som ingång/utgång till/från stridsutrymme/utrymme, för
personal utöver vagnens besättning, benämns bakdörr.
Ramp
Dörr baktill på stridsfordon som används som ingång/utgång till/från stridsutrymme/utrymme, för
personal utöver vagnens besättning, benämns ramp.
Stridslucka
Lucka över stridsutrymme/utrymme, för personal utöver vagnens ordinarie besättning som
transporteras i vagnen, benämns stridslucka.
…
Förarprövare stridsfordon
Person med erforderlig kompetens på aktuellt fordon/system som är av MSS, Ing 2 avseende ingbv 120
förordnad förarprövare stridsfordon.
(JBL)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
Förarprövare patgb 180 och 203 med varianter och tgb förordnas av TrängR/LogS.
Instruktör
Person med erforderlig kompetens på aktuellt fordon/system, som är av MSS, Ing 2 avseende ingbv
120 förordnad instruktör stridsfordon.
Instruktör patgb 180 och 203 med varianter och tgb förordnas av TrängR/LogS.
Kapitel 1
4. Säkerhetskontrollant.
Inför skjutning ska övningsledaren besluta om säkerhetskontrollant ska utses att följa enskilda skyttar
eller vapensystem, grupper (motsvarande), med hänsyn till truppens utbildningsnivå och övningens
svårighetsgrad. Övningsledaren är ansvarig för att delge säkerhetskontrollant erforderliga
instruktioner.
Säkerhetskontrollant ska ha erforderlig kompetens att lösa uppgiften.
På ett snabbt och enkelt sätt ska säkerhetskontrollant kunna beordra skytt att t ex avbryta skjutning.
Säkerhetskontrollant ska vara inkopplad på internkommunikationsanläggning eller motsvarande samt
ha samband med övningsledaren.
Särskild säkerhetskontrollant tillhör vanligtvis inte besättningen.
11. Samband med stridsfordon.
Bild 1:1 kompletteras med patgb 360.
Kapitel 2
4. Användning bilbälte.
Det är förbjudet att använda bilbälte vid
• körning på flytande bro, krigsbro eller färja
• vadning eller flytning med stridsfordon
• körning på isbelagt vattendrag som inte är en vinterväg kontrollerad och utmärkt av
VägverketTrafikverket.
Bestämmelser för flytning eller vadning och körning på isväg med stridsfordon framgår av SäkI Ögång
vatten, kapitel 8–10.
8. Hastighetsbestämmelser.
Högsta tillåtna hastighet vid körning på väg med stridsfordon framgår av tabell 2:1.
Tabell 2:1 Högsta tillåtna hastighet
60 km/h
50 km/h
80 km/h
Strf 90
Pbv 302
Patgb 360 med versioner
Epbv 90
Patgb 360 med slirskydd
Stripbv 90
Bgbv 90
Lvkv 90
Strv 122
Bgbv 120
Ingbv 120
På motorvägar och motortrafikleder får dock patgb 360 med versioner föras med 90 kilometer i
timmen.
9. Passage av väg/vägkorsning.
Vid passage av väg ska vagnchefen öppna luckan för att kontrollera att vägen är fri (utsedd
besättningsmedlem/annan person vid vagnchefens frånvaro).
Vid passage av vägkorsning ska vagnchefen anmäla ”Vägen fri”. Föraren får inte påbörja
förflyttningen förrän kommandot kommit (löses av skytten vid vagnchefens frånvaro).
Vid korsning av väg med patgb 360 ska föraren, om han inte har full uppsikt, ta stöd från övriga i
besättningen.
Kapitel 5
4. Minsta skjutavstånd (Amin).
Minsta skjutavstånd för tung kulspruta och granatspruta är summan av riskavståndet för direktträff
hitom skjutområdet (f) och riskavståndet för splitter (k), f+k. För skjutning med stängda luckor se
12:32.
19. Nödförfarande, manuell skjutning.
Vid utbildning och övning är skjutning med nödförfarande endast tillåtet från stillastående fordon.
Fordonet ska stå på en jämn horisontell plats. Utgångspunkt för placering av mål är fordonets front
orienterad i huvudskjutriktningen och vapnet är riktat klockan 12 i förhållande till fordonet.
Stationens rekyldämpare ska rörelse- och dumpningsbegränsas. Kärnlinjen ska vara minst 10 cm över
fordonets tak eller motsvarande som riskerar att träffas. Det gäller inom hela det området som
rekyldämparen är möjlig att röra.
Övningsledaren tillser att mål som ska bekämpas är placerade inom den sektor som den injusterade
dumpningsbegränsningen tillåter. Målen ska placeras på ett sådant sätt och avstånd att skytten inte
tvingas mot riktbegränsningen. Detta ska kontrolleras innan skjutning påbörjas.
Se 7:14.
Kapitel 7
4. Minsta skjutavstånd (Amin).
Minsta skjutavstånd för tung kulspruta är summan av riskavståndet för direktträff hitom skjutområdet
(f) och riskavståndet för splitter (k), f+k.
9. Personal utanpå fordon.
Det är förbjudet att befinna sig utanpå fordonet vid skjutning under gång.
14. Nödförfarande, manuell skjutning.
Nödförfarande är under utbildning och övning endast tillåtet från stillastående fordon. Fordonet ska
stå på en jämn horisontell plats. Utgångspunkt för placering av mål är fordonets front orienterad i
huvudskjutriktningen och vapnet är riktat kl. 12 i förhållande till fordonet. Stationens rekyldämpare
ska rörelse- och dumpningsbegränsas. Kärnlinjen ska vara minst 10 cm över fordonets tak, eller
motsvarande, som riskerar att träffas. Det gäller inom hela det området som rekyldämparen är möjlig
att röra.
Övningsledaren tillser att mål som ska bekämpas är placerade inom den sektor som den injusterade
dumpningsbegränsningen tillåter. Målen ska placeras på ett sådant sätt och avstånd att skytten inte
tvingas mot riktbegränsningen. Detta ska kontrolleras innan skjutning påbörjas.
Vid skjutning nödförfarande med vapenstationen ska riskvinklar för sidspridning (V) enligt
lavettmontage tillämpas, se 11:18 eller 12:12.
Om ksp 58 C används i stationen får inte nödförfarande
genomföras under utbildning och övning med skarp
ammunition.
Under utbildning och övning är nödförfarande endast tillåtet från stillastående fordon. Fordonet ska
stå på en jämn och horisontell plats. Övningsledare väljer lämpligaste skjutriktning i förhållande till
fordonet. Vilken skjutriktning som är lämpligast varierar beroende på vilken bärare vapenstationen är
monterad på. Övningsledare ska innan skjutning säkerställa att vapnets kärnlinje är minst 10 cm över
fordonets tak, eller motsvarande, inom det område skjutning ska ske. Vid behov rörelse- och
dumpningsbegränsas vapenstationen om risk för skjutning i eget fordon finns. Begränsningarnas
funktion ska kontrolleras innan skjutning.
Övningsledare väljer skjutriktning i förhållande till fordonet även med hänsyn till skyttens behov av
yta att stå på vid skjutning och övrigt hanterande av vapenstationen.
Vid skjutning nödförfarande med vapenstationen ska riskvinklar för sidspridning (V) enligt
lavettmontage tillämpas, se 12:12.
Om ksp 58 C används i vapenstationen får inte nödförfarande
genomföras under utbildning och övning med skarp ammunition
-Förändrad struktur och rubriksättning samt nya moment i mom 17-22.
Beväpning
17. Högsta antal skott vid skjutning med kulspruta.
Se SäkI Ehv/Pv 3:37. Vapenstationens ammunitionslåda rymmer fler patroner än det antal som får
avfyras innan risk för het pipa uppstår. Under utbildning och övning får vapnet får inte laddas med
band innehållande mer ammunition än föreskrivet antal patroner enligt SäkI Ehv/Pv 3:37 för
respektive vapentyp.
Pipbyte genomförs enligt Ibok Vapenstation.
Spärra mekaniskt (Remote safe) vid mer än 180 (ksp 88) och 250 (ksp 58) skott skjutna.
Säkra och spärra mekaniskt (Remote safe) vid skenande vapen.
Eldavbrott
18. Eldavbrott/klick.
Eldavbrott/klick åtgärdas enligt Ibok Vapenstation 01.
19. Åtgärder vid eldavbrott.
Under gång får skytten göra förnyad uppspänning av mekanismen och avfyrning i syfte att få funktion
på vapnet. Vapnet/stationen ska vara inriktad inom skjutgränser under uppspänning och avfyrning.
Därefter ska skytten säkra och spärra mekaniskt (Remote Safe). Under förflyttning så följer fordonet
med i rörelsen tills rörelsen är fullföljd.
Eldavbrottet åtgärdas då fordonet stannat.
20. Varm pipa.
Åtgärder vid varm pipa framgår av SäkI Ehv/Pv 3:38.
21. Fastnad patron.
Åtgärder vid fastnad patron framgår av SäkI Ehv/Pv 3:39.
Riskområde och skjutgränser
202. Värden för riskvinklar och avstånd.
Se kapitel 12 samt SäkI Ehv/Pv, kapitel 8.
Kapitel 12
13. Riskvinkel för studs (Q).
Tabell 12:5 Riskvinkel för studs (Q)
Ammunition
Riskvinkel för studs (Q) mils
Anslagsyta
Vatten
eller is
20 mm
25 mm
40 mm
120 mm
Metall,
betong eller
sten
Sandåsar
Övrig
och
mark b
vägbankar a
SLÖVNPRJ 98
200
300 c
1000
300
SLSGR 71
200
300
1000
300
SLBRHPGR 95
200
1000 c
1000
500
SLÖVNPRJ 98
200
300 c
1000
300
SLSGR 98 BARL
200
300
1000
300
SLSGR 98
200
300
1000
300
SLÖVNPRJ 484 C, D
200
300
1000
300
SLSGR 484
200
300
1000
300
KULSGR 95 LK
200
300
1000
300
KULSGR 90
200
300
1000
300
SLSGR 90
200
300
1000
300
SLPPRJ 90
200
1000 c
1000
500
SLPPRJ 01 LK
200
1000c
1000
500
SLÖVNPRJ 95
200
1000c
1000
500
SLÖVNGR 95
200
300
1000
300
SLÖVNGR 95 BARL
200
300
1000
300
SLÖVNPRJ 95, 2000, 01
200
1000 c
1000
500
SLSGR 95
200
300
1000
300
SLPPRJ 95
200
1000 c
1000
500
a. Sandåsar och vägbankar som inte är vinkelräta mot skjutriktningen. Denna målplacering bör undvikas då avvikelsen i
ogynnsamma fall kan överstiga 1000 mils
b. Vid bestämning av Q jämförs tjälad mark med övrig mark
c. Vid skjutning mot berghäll kan i ogynnsamma fall avvikelsen överstiga 1000 mils
32. Minskning av riskområde då personal befinner sig i stridsfordon.
Värden avseende k och N får minskas till värden enligt tabell 12:10-12:11 under förutsättning att
• besättning/personal befinner sig i skydd i fordonen
• samtliga luckor och dörrar är stängda.
Tabell 12:10 Minskning av riskavstånd för splitter (k) få ske till nedanstående värden
Kaliber
Riskavstånd för splitter (k) i meter för personal i stridsfordon med stängda
luckor
SGR
SLBRHPGR
PSGR a
KULSGR b
ÖVNGR
PPRJ, ÖVNPRJ och
BARL ÖVNGR
(även underkalibrig) c
12,7 mm
25
–
–
25
20 mm
25
–
–
25
25 mm
100
–
–
50
40 mm
100
–
–
50
120 mm
250
–
125
50
a. 40 mm granatspruta
b. Får inte minskas
c. Riskområdet behöver inte ökas vid skjutning mot hårda mål
Kortaste tillåtna skjutavstånd med stridsfordonskanon med minskat k-värde är koefficienten 1,25
multiplicerad med k för stridsfordon. Inget f är aktuellt.
Exempel: Vid skjutning med spränggranat i pansarbandvagn 302 är kortaste skjutavståndet 1,25×25 =
32 m.
Tabell 12:11 Minskning av mynningsvinkeln (N)
Om N = 300 mils och 350 mils, får N minskas till 200 mils
Om N = 500 mils, får N minskas till 300 mils
Om N = 1 000 mils, får N minskas till 500 mils, om stridsfordonen
utgörs av enbart stridsvagnar kan N minskas till 300 mils
Exempel på hur riskområdet storlek kan minskas beroende av aktuell skyddsnivå framgår av bild 12:8.
Vid sprängning får stridsfordon uppehålla sig på ett avstånd som uppgår till hälften av riskområdets
radie för splitter vid sprängning (R) enligt SäkI Spräng, kapitel 2.
Kapitel 13
6. Kulspruta.
Laddning får ske först när vapnet är i eldställning (mynningen utanför stridsrummet), i strf 90, och
pbv 302C och patgb 360 får laddning ske först när kulsprutan är fastsatt i avsett fäste, för strf 90 och
patgb 360 gäller detta endast ksp 58.
16. Antal skyttar.
Från pbv 302 får högst 3 skyttar i bredd samtidigt skjuta från en stridslucka.
Från strf 9040, stripbv 90 samt epbv 90 får högst 2 skyttar i bredd samtidigt skjuta från en stridslucka.
Från patgb 203, och patgb 180 och patgb 360 får skjutning endast genomföras med en skytt per
stridslucka.
Vid skjutning åt båda håll från stridsluckor på ovan angivna fordon, får högst i
• pbv 302, 6 skyttar skjuta samtidigt
• strf 9040, stripbv 90 samt epbv 90, 4 skyttar skjuta samtidigt.
22. Kulspruta.
Vid skjutning under gång från stridsfordon med handhållen kulspruta är riskvinkeln för sidspridning
(V) alltid 500 mils.
Skjutning vid vagnstrid från strf 90 och patgb 360 med ksp 58 eller ksp 90 och vapnet är fastsatt i
avsett fäste är riskvinkeln för sidspridning (V)
• 100 mils om hastigheten är ≤ 10 km/h
• 300 mils om hastigheten är >10 km/h.
Amax sätts lika med maximiskottvidd (Dmax).
Riskavståndet i höjd (Y) beräknas enligt SäkI Ehv/Pv, kapitel 8.
Kapitel 14
2. Typ av handgranat.
Spräng-, chock-, tryck- och rökhandgranat, samt övningshandgranater för dessa, får kastas från
stridsfordon. Vid patbg 180, och 203 och 360 är det endast tillåtet att kasta chockhgr och tryckhgr samt
tillhörande övningshandgranater.
Det är förbjudet att kasta någon typ av handgranat från
tgb 16, patgb 97 och rrpatgb Arte 740. Dock är det tillåtet att
kasta övningshandgranat.
Moment 6, nytt moment
6. Ramp patgb 360
Kast från ramp får inte genomföras.
Kapitel 15
Nytt avsnitt och nytt moment 26
Pansarterrängbil 360 samtliga versioner
26. Säkerhetsbestämmelser.
Intill dess att BOA finns för rökkastare på patgb 360, samtliga versioner, råder skjutförbud.
Nytt avsnitt och nytt moment 27
Bandvagn 410 samtliga versioner
27. Säkerhetsbestämmelser.
Intill dess att BOA finns för rökkastare på bv 410, samtliga versioner, råder skjutförbud.
Kapitel 18, nytt kapitel
Nuvarande kapitel 18 blir kapitel 19.
18 Pansarterrängbil 360
Allmänt
1. Säkerhetsbestämmelser fordon.
Varje fordonstyp har specifika säkerhetsföreskrifter som återfinns i respektive fordons
instruktionsbok.
Dessa bestämmelser ska finnas tillgängliga i fordon som är i drift.
2. Vapenstation 01.
Säkerhetsbestämmelser för vapenstation 01 framgår av kapitel 7.
3. Särskilda bestämmelser för vapen.
Se SäkI Ehv/Pv, kapitel 3.
4. Minsta skjutavstånd (Amin).
Minsta skjutavstånd för ksp 88 är summan av riskavståndet för direktträff hitom skjutområdet (f) och
riskavståndet för splitter (k), f+k. För skjutning med stängda luckor se 12:32.
5. Laddade vapen.
Vapnet får vara laddat vid förflyttning under förutsättning att vapnet är säkrat och skytt finns på sin
plats. Se 7:5.
6. Patron ur.
På kommando Patron ur! ska ammunition tas ur ett laddat vapen.
Patron ur är genomfört först när alla ammunitionsdetaljer är borttagna ur vapnet. På vapenstation 01
får dock ammunition finnas kvar i ammunitionsrännan eller ammunitionslådan.
7. Personal utanpå fordonet.
Det är förbjudet att befinna sig utanpå fordonet under gång.
8. Personal i fordon.
Ingen personal får göra avsittning/uppsittning utan föregående samverkan med vagnchef/skytt.
Överskjutning under avsittning/uppsittning får inte genomföras.
9. Luckor.
Förarens och skyttens lucka bör vara stängda vid skjutning.
10. Skottfält, antenner och utrustning på tak.
Vid skjutning ska utrustning som inte finns i fordonets grundprofil läggas in som avfyrings/riktbegränsningar. Till exempel antenner, vajerskärare m m.
11. Eldavbrott vid skjutning under gång.
Vid eldavbrott vid skjutning under gång med flera fordon samtidigt behåller fordon sin plats i
grupperingen och fullföljer rörelsen.
Anmälan om eldavbrott görs omedelbart till övningsledaren/säkerhetskontrollanten.
12. Skjutning med rökkastare.
Se kapitel 15.
Säkerhetskontrollant
13. Säkerhetskontrollants plats vid skjutning från stillastående fordon.
Säkerhetskontrollant ska befinna sig utanför fordonet på plats där vapenstation och skjutgränser kan
uppfattas, se 1:4.
14. Särskilt avdelad säkerhetskontrollants plats vid skjutning med stillastående vagn.
Vid skjutning med stillastående vagn ska säkerhetskontrollanten befinna sig bakom vapenstationen.
15. Skjutning under gång.
Vagnchef som tillika är säkerhetskontrollant ska befinna sig på sin plats, se 1:4.
16. Rökskjutning.
Säkerhetskontrollanten plats framgår av kapitel 15.
17. Före skjutning.
Före skjutningen ska säkerhetskontrollanten informeras om bestämmelserna för skjutningen, av
övningsledare eller av övningsledare utsedd person.
Säkerhetskontrollant kontrollerar fordonets skjutmöjligheter med hänsyn till givna bestämmelser,
övriga deltagande fordon och trupp samt terrängen.
Råder någon som helst tvekan om säkerheten anmäler
säkerhetskontrollanten detta.
18. Under skjutning.
Under skjutning ska säkerhetskontrollanten kontrollera att
• skyttar har uppfattat skjutgräns
• vapen hålls riktade inom skjutgräns
• säkerhetsbestämmelser för skjutningen följs.
Säkerhetskontrollant ska avbryta skjutning med kommandot Avbryt! – Eld upphör! om ovanstående
inte följs.
Beväpning
19. Åtgärder vid eldavbrott.
Åtgärder vid eldavbrott får ej vidtas under gång. Vid eldavbrott vid skjutning under gång säkras vapnet
och hålls mot skjutområdet av skytten, eldavbrottet åtgärdas då fordonet stannat.
När personal ska upp och åtgärda eldavbrott ska det säkerställas att denne inte kliver upp framför egen
mynning.
20. Eldavbrott/klick.
Åtgärdas enligt respektive instruktionsbok.
21. Högsta antal skott vid skjutning med kulspruta.
Se SäkI Ehv/Pv, kapitel 3.
Riskområde och skjutgränser
22. Värden för riskområdesberäkning.
Vinkel V framgår av 12:12, övriga värden återfinns i SäkI Ehv/Pv, kapitel 8.
Bilaga 4 till
FM2015-XXXX
Utkast
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2015-XXXX
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Sida 1 (3)
Bilaga 4 Ändringar i SäkI Trf
Kapitel 2
21. Krav på förare.
Förare som ska framföra fordon som brukas av Försvarsmakten ska, om det är möjligt med hänsyn till
förarens ålder, inneha rätt körkortsbehörighet enligt civila bestämmelser. Körkortet ska vara giltigt och
utfärdat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) lägst inneha körkortsbehörighet A1
eller B för motorcykel, snöskoter och terränghjuling, behörighet B för övriga fordon, körkort giltigt
och utfärdat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Körkortet ska kompletteras med ett utbildningsintyg eller militärt förarbevis, rangerbevis eller intyg
om kompetens standardfordon utvisande innehavarens militära förarbehörighet. Vid körning med
Försvarsmaktens fordon ska föraren medföra körkort och utbildningsintyg eller förarbevis Körkort,
militärt förarbevis, rangerbevis eller intyg om kompetens standardfordon ska medföras vid körning.
De syn- och hörselkrav som ställs för motsvarande körkortsbehörighet gäller även för utfärdande av
förarbevis. För fordonsslagen tung lastbil, buss samt tunga släpfordon kopplade till dessa ska samtliga
krav enligt högre civilbehörighet vara uppfyllda.
(JBL)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
24. Utbildningsintyget eller förarbevisets Förarbevis, rangerbevis och intyg kompetens
standardfordon innebörd.
Ett utbildningsintyg eller militärt förarbevis, rangerbevis eller intyg kompetens standardfordon utvisar
vilken militär förarkompetens samt tilläggsutbildning en förare innehar. Giltighetstiden för ett militärt
förarbevis får sättas till högst 10 år.
Detaljbestämmelser för militära förares behörigheter och utbildning miltärt förarbevis, rangerbevis
eller intyg kompetens standardfordon utformning och utseende samt den militära förarens
behörigheter, utbildning och prov framgår av Försvarsmaktens utbildningsreglemente fordonstjänst
(UtbR fordonstjänst).
25. Undantag från kravet på utbildningsintyg eller militärt förarbevis.
Den som övningskör under formell förarutbildning behöver inget förarbevis. Körningen legitimeras av
instruktörens behörighet.
Vid en av Försvarsmakten anordnad övning/insats där utländska förband eller annan myndighet
deltar med personal som har motsvarande förarkompetens och där arbetsgivaransvaret kvarstår på den
ordinarie arbetsgivaren får personalen framföra Försvarsmaktens fordon utan svenskt militärt
utbildningsintyg eller förarbevis. I dessa fall ska ordinarie arbetsgivare (enligt ovan) säkerställa att
Försvarsmaktens regler och anvisningar tillämpas.
Om den ordinarie föraren inte kan framföra sitt fordon i samband med en akut nödsituation vid
insats, får annan person som innehar, för fordonet eller fordonskombinationen, giltigt körkort
framföra fordonet utan giltigt utbildningsintyg militärt förarbevis. Körningen ska då anpassas efter
den situation som råder, dock får inte sådan körning kombineras med annat uppdrag eller
transportuppgift.
28. Utfärdande av utbildningsintyg eller militärt förarbevis, rangerbevis eller intyg kompetens
standardfordon.
Militärt förarbevis, rangerbevis eller intyg kompetens standardfordon får utfärdas för Försvarsmaktens
personal och medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer, efter genomförd godkänd utbildning.
Övningskörning i samband med utbildning får genomföras inom ett avgränsat militärt område utan
att den som har uppsikt över körningen följer med i fordonet. Med avgränsat militärt område menas
kasernområde, övningsfält, skjutfält eller annat område avgränsat med staket, grindar, bommar eller
vägbockar eller annat område, utmärkt med varningstavlor, med ingen eller ringa civil trafik.
Övningskörning för förarbevis eller körkort till högre körkortsbehörighet än B utanför ett avgränsat
militärt område, utan att den som har uppsikt över körningen följer med i fordonet, så kallad kollektiv
körutbildning, får endast ske om den ”övningskörande” redan har körkortsbehörighet B och intyg om
godkänd grundläggande körutbildning.
Vid förarbevisutbildning på fordon med högre behörigheter än B, ska förare uppfylla de syn- och
hörselkrav samt beviljats körkortstillstånd för den aktuella fordonstyp som övningskörningen avser
enligt gällande civila föreskrifter.
För utfärdande av förarbevis till annan personal krävs dispens. Dispens utfärdas av SÄKINSP.
Utbildningsintyg eller Militärt förarbevis, rangerbevis eller intyg kompetens standardfordon utfärdas
vid Försvarsmaktens förband av befattningshavare som framgår av arbetsordningen (motsvarande).
31. Indragning/begränsning av utbildningsingtyg eller militärt förarbevis, rangerbevis eller intyg
kompetens standardfordon.
Om någon visar oförmåga eller bristande omdöme vid handhavande av fordon eller
fordonsutrustning, ska chef för förband, skola eller centra, eller av denne utsedd, besluta om
kompletterande utbildning eller indragning/begränsning av militärt utbildningsintyg eller förarbevis,
rangerbevis eller intyg om kompetens standardfordon.
I väntan på beslut om indragning får den som har befälsrätt över den felande omedelbart omhänderta
det militära utbildningsintyget eller förarbeviset, rangerbeviset eller intyg om kompetens
standardfordon.
Bilaga 5 till
FM2015-XXXX
Utkast
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
2015-03-27
FM2015-XXXX
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Sida 1 (1)
Bilaga 5 Ändringar i SäkI Tp farligt gods
Kapitel 1
41. Speciell tillämpning A.
Vid transport av soldater eller trupp där farligt gods medförs i syfte att öva eller utföra väpnad strid
eller vid transport av farligt gods inom avspärrat övningsområde eller avspärrat övnings-/skjutfält
gäller:
…
• Farligt gods medförs i buren utrustning, vapenmagasin eller i gGodkända, märkta och etiketterade,
förpackningar ska användas.
…
(JBL)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv