Mottagare: - Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt

Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
Mottagare:
- Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt
- Vattenmyndigheten Norra Östersjön
Sänt till ovan (enligt instruktion) på email adress: [email protected]
Ärende: Diarie nr: 537-5058-14
Remiss yttrande och yrkanden avseende
- Vattenmyndigheten Norra Östersjön
- Förslag på förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015 – 2021,
(nedan kallat ”Förslaget”)
Utfärdare:
- Garphytteåns Kulturmiljö och Grön Kraft Intressenter: Dess medlemmar kollektivt och enskilt
- Vattenkraft producenter, Jord- och Skogsbruks aktiva längst Garphytteån
- Ägare och intressenter av dammar och flöden i och längst Garphytte ån
Kontakt person för utfärdarna ovan:
Ulf Palmquist, Lannafors gård, 719 95 Vintrosa, email: [email protected] .com
Remiss yttranden och yrkanden.
”Executive Summary”
Övergripande Kommentarer avseende Förslaget.
Förslaget synes inte vara nödvändigt och tillräckligt genomarbetat i sin framställning och utformning
för att ligga till grund för remiss svar från berörda och allmänheten.
Förslaget är otydligt på vilka åtgärder som föreslås, vad som motiverar dessa, hur de skall
genomföras, vilka som berörs, hur konsekvenserna skall bekostas och av vem, …
Förslaget bryter emot och uppfyller inte ett flertal av EU Vattendirektivets krav och direktiv.
Förslaget gör ett flertal egna och lokala omformuleringar av EU Vattendirektivets definitioner, mål
och inriktningar, krav och direktiv.
Sidan 1 av 11
Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
Förslagets egna tolkningar av EU Vattendirektivet samt egna nyttjande av dessa egna tolkningar
används systematiskt och kraftigt för att motverka och förbereda för nedläggning av ett stort antal
av de kulturmiljöer, dammar, vattenkraftanläggningar, bevattning, mm som finns kopplade till de
mindre och medelstora bäckar och åar som finns i distriktet.
Förslagets behandling av EU Vattendirektivets ”Kraftigt Modifierade Vattenförekomst” är fullständigt
oacceptabelt.
Förslaget respekterar inte EU Vattendirektivets anvisningar om tidig involvering av berörda och lokal
förankring innan beslut och genomförande.
Extrakt ur Europaparlamentets och Rådets (EU) Direktiv 2000/60/EG (nedan kallat ”Direktivet”)
Vi finner att Förslaget inte uppfyller ett flertal av Direktivets krav, råd, inriktning m. fl.
Nedan återges några av de instruktioner och ”direktiv” explicit givna i (EU) Direktiv 2000/60/EG som
i en eller annan form inte är fullt beaktade och i vissa fall klart negligerade eller missbrukade i
Förslaget på förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015 – 2021.
a) (EU) Direktiv 2000/60/EG har en framställning som är verklighets nära, pragmatisk och praktisk
framställning. Direktivet uttrycker explicit nödvändigheten av en stark lokal förankring och
involvering i problem identifiering, formulering, finnande och beslut av lämpliga lösningar på dessa,
samt den lokala uppbackningen och involveringen i genomförandet av dess lösning. Delaktigheten
av berörda och användare uttrycks explicit.
b) Förvaltningen av vattenresurserna skall ej hanteras som enskild fråga eller aspekt, integration och
balans skall ske med andra viktiga samhälles aspekter med respekt och iakttagande av sär och
enskilda intressen och rättigheter, exempelvis energi, transport, jordbruk, fiskeri, mm och m.fl.
Direktivet syftar till att bevara och förbättra vattenmiljön i gemenskapen; målet avser först och
främst kvaliteten hos det berörda vattnet.
(36) Avrinningsområdena skall analyseras avseende:
- karakteristik
- konsekvenser av mänsklig verksamhet
- ekonomi avseende vattenanvändningen
Sidan 2 av 11
Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
KMV: Kraftigt Modifierat Vattendrag.
Direktivet ger anvisningar att en vattenförekomst som kraftigt påverkat av människan eller av
naturen så att kostnaden för uppnå ”god status” är omöjlig eller orimligt dyr kan mindre stränga
miljömål ställas upp.
(46) För att säkerställa allmänhetens och vattenanvändarnas deltagande …. Är det nödvändigt att
tillhandahålla riktig information om planerade åtgärder … för att allmänheten skall kunna deltaga
innan slutliga beslut om nödvändiga åtgärder fattas.
(49) För att främja en grundläggande förståelse och en konsekvent tillämpning av kriterierna för
karakterisering av avringningsdistrikten och utvärdering av vattenstatusens får kommissionen anta
riktlinjer för tillämpningen av dessa kriterier.
Definitioner
9) Kraftigt Modifierad Vattenförekomst: en ytvattenförekomst som till följd av fysiska förändringar
genom mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt ändrat karaktär enligt vad som anges av
medlemsstaten i enlighet med föreskrifterna i bilaga II, [se bilaga II, 1.3 ii) ].
Miljömål.
1 a iii) skydda och förbättra alla konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster i syfte att
uppnå en god ekologisk potential och en god kemisk ytvattenstatus senast 15 år efter detta direktivs
ikraftträdande i enlighet med bestämmelserna i bilaga V, ….
.
.
.
3. Medlemsstaterna (MS) får definiera en ytvattenförekomst som konstgjord eller kraftigt
modifierad när
a) de förändringar i förekomstens hydromorfologiska egenskaper som vore nödvändiga för att uppnå
en god ekologisk status skulle få en betydande negativ inverkan på
i) miljön i stort
ii) . . . , rekreation
iii) verksamheter för vilka vatten lagras, t. ex. dricksvatten försörjning, kraftproduktion eller
bevattning.
…..
b) de nyttiga mål som skall uppnås genom de konstgjorda eller förändrade egenskaperna hos
vattenförekomsten på grund av teknisk genomförbarhet eller oproportionerligt höga kostnader inte
rimligen kan uppnås på något annat sätt som utgör ett bättre alternativ för miljön.
Sidan 3 av 11
Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
Åtgärdsprogram (Artikel 11)
6. Vid genomförande av åtgärder enligt punkt 3 /ref. pkt 3: ”grundläggande” åtgärder för
minimikrav/ skall MS vidtaga alla lämpliga åtgärder för att föroreningen av marina vatten inte skall
öka. Utan hinder av befintliga lagstiftning får tillämpningen av åtgärder som vidtages enligt punkt 3
inte på några villkor, varken direkt eller indirekt, leda till ökad förorening av ytvatten. Detta krav skall
inte gälla om det skulle leda till ökad förorening av miljön som helhet.
Information till och samråd med allmänheten (Artikel 14)
1. MS skall uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda parter i genomförandet av detta
direktiv, . . . .
MS skall för varje avrinningsdistrikt offentliggöra följande, som skall göras tillgänglig för
kommentarer från allmänheten, däribland användarna:
a) tidtabell och arbetsprogram för planen, redogörelse för samråd att genomföras, minst 3 år före
den period som planen avser.
b) . . . . .
c) Kopior av utkast till förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet minst ett år före den period som
planen avser.
På begäran skall underlag och information som har använts vid utarbetandet av utkastet till
förvaltningsplan för avrinningsområdet göras tillgängliga.
2. För att möjliggöra ett aktivt deltagande och samråd skall MS anslå en tid av minst sex månader
för skriftliga kommentarer till dessa handlingar.
Sidan 4 av 11
Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
Kommentarer, observationer avseende ”Förslag på förvaltningsplan för Norra Östersjöns
vattendistrikt, 2015 – 2021, (nedan kallat ”Förslaget”)
Generellt avseende Förslaget
Dokumentet, som är på dryga 200 sidor, har inte den struktur och framställning som man kan
förvänta sig och kräva av ett dokument som skall utgöra underlag för granskning och studier av
allmänheten och de som kommer att beröras av förslagen ifall de drivs igenom. På sidan - VI – under
rubriken ”Förväntade läsare och kunskaper” framgår klart att Förslaget är en myndighetsprodukt för
myndigheterna, och att de berörda, enskilda liksom näringsliv m. fl. inte har varit målgrupp eller
speciellt påtänkta att engagera sig i studier av och remiss svar på Förslaget. Att sedan utforma
Förslaget så att det skall behövas förkunskaper för att studera och förstå det är att direkt och
medvetet utesluta stora grupper av intressenter och berörda. Det är Förslaget som skall sträcka sig
ut till de berörda, inte de berörda som skall behöva kurser och utbildning för att kunna ta del av
Förslaget.
Att leverera ett sådant dokument som underlag för samråd och remiss svar är inte acceptabelt.
Förslaget framstår som en produkt av endast kontakter och informations insamling från och emellan
myndigheter. Det framgår inte klar vilka åtgärder som föreslås, vilka problem dessa skall avhjälpa,
vilka som drabbas, vilka som tjänar på åtgärderna samt tidsplan och konsekvenserna av åtgärderna,
kostnad och betalare för dessa.
Tydlighet och lokal förankring
EU Direktivets krav om tydlighet och lokal förankring för åtgärderna uppfylls inte. På s 15 i Förslaget
framgår att Vattenmyndigheten är medveten om Direktivets krav, där skrivs ”Ytterligare en hörnsten
i ramdirektivet för vatten är att det skall finnas en lokal förankring och att beslut fattas nära de
berörda”. Det faktiska Förslaget uppfyller inte detta krav.
Förslaget på Förvaltningsplanen måste omarbetas för att bli ett klart och otvetydigt dokument som
enkelt och fakta mässigt framställer
- Vad som skall lösas
- vad som är problemet
- alternativa och valda lösningsmetoder
- genomförande plan
- konsekvenser
- drabbade och tjänande av åtgärden
- finansiering av genomförandet och samtliga konsekvenser
- mm
Sidan 5 av 11
Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
Specifika kommentarer och anmärkningar på Förslaget
hänvisning till aktuell sida i Förslaget ges som s ”sida”)
s – III- ) Deadline för remiss svar och kommentarer.
Förslaget anger att synpunkter på Förslaget skall ha inkommit senast 30 april 2015.
EU direktivet anger följande tidsperiod för samråd:
2. För att möjliggöra ett aktivt deltagande och samråd skall MS anslå en tid av minst sex månader
för skriftliga kommentarer till dessa handlingar.
Flertalet av oss utfärdare av detta dokument fick först den 10 februari 2015, vis Vattenmyndighetens
samrådsmöte i Örebro, kännedom om Förslaget, tillgång till Förslaget som dokument, kännedom om
deadline för kommentarer 30 april 2015.
Vattenmyndigheten bör alltså anpassa sin deadline för kommentarer från 30 april 2015 till
åtminstone 10 augusti 2015, eller från datumet för sista samrådsmötet + 6 månader.
s 6) Ett ständigt bättre VISS.
Våra studier i VISS, bland annat Garphytte ån, har påvisat stora brister. För bland annat Garphytte ån
har Länsstyrelsen, Örebro systematiskt angivet att för varje av åns damm anläggning skall fisktrappa
anläggas alternativt dammen utrivas. Ingen motivering finns, ingen problem formulering finns, ingen
konsekvens beskrivning finns, … . Inga försök till dialog med berörda redovisas, berörda damm ägare
har inte kontaktats.
Att Förslaget okritiskt hänvisar till och tar som underlag för åtgärder sådan bristfällig VISS data är
inte acceptabelt. T. ex. att riva ut en damm kan med lätthet medföra att sedimenterade utsläpp från
uppströms industriverksamheter rivs med i den nya formen av vattenflöde. I sådana fall riskeras att
bryta mot EU Direktivet som specificerar följande:
”Åtgärdsprogram (Artikel 11)
6. Vid genomförande av åtgärder enligt punkt 3 /ref. pkt 3: ”grundläggande” åtgärder för
minimikrav/ skall MS vidtaga alla lämpliga åtgärder för att föroreningen av marina vatten inte skall
öka. Utan hinder av befintliga lagstiftning får tillämpningen av åtgärder som vidtages enligt punkt 3
inte på några villkor, varken direkt eller indirekt, leda till ökad förorening av ytvatten. Detta krav skall
inte gälla om det skulle leda till ökad förorening av miljön som helhet.”
Sidan 6 av 11
Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
s 7) Konstgjorda och kraftigt modifierade vatten, (KMV).
Förslaget spekulerar i olika definitioner, krav kriterier, vägledningar avseende KMV.
EU Direktivet har redan definierat KMV som lyder:
Kraftigt Modifierad Vattenförekomst: en ytvattenförekomst som till följd av fysiska förändringar
genom mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt ändrat karaktär enligt vad som anges av
medlemsstaten i enlighet med föreskrifterna i bilaga II, [se bilaga II, 1.3 ii) ].
EU direktiv tillåter vissa nationella modifieringar och anpassningar inför direktivens tillämpning
nationellt.
I detta fallet med KMV ser vi ingen anledning att i Sverige inte strikt följa Direktivets definition av
KMV och de instruktioner om KMV som Direktivet innehåller.
Det framstår som mycket suspekt att Förslaget på s 7 utgår från verksamheterna runt
vattenförekomsten, och inte sätter själva vattenförekomsten och dess status i centrum vid klassning
av KMV.
s 15) EU Direktivets mål.
Förslaget hävdar att ”Ramdirektivet vilar på två grundpelare: att värna ett naturligt växt och djurliv i
vattnen och att säkerställa tillgången på rent vatten för dricksvattenproduktion”.
Den faktiska formuleringen i EU Direktivet är som lyder:
”Direktivet syftar till att bevara och förbättra vattenmiljön i gemenskapen; målet avser först och
främst kvaliteten hos det berörda vattnet.”
Direktivets första prioritet är alltså kvaliteten hos vattnet.
Det framstår som om Förslaget, med hänvisning till Direktivet, infört utvidgade och höjda
målsättning utöver Direktivets.
Det är nog få som vill motverka bra växt och djurliv i vattnen, men EU Direktivet skall inte av
Förslaget tas som skäl för att riva ut dammar, vattendrag, vattenkraft, rekreations sjöar mm, eller
påtvinga omotiverbara konstruktioner med orimligt höga kostnader för damm ägare och andra
ansvariga för dammar och vattendrag, bara för att satisfiera fiskeriorganisationer och deras starka
intresse och lobby för vandringsvägar.
s 16) Vattendelegationens sammansättning.
Vi noterar bristen på representanter för de berörda och för landsbygden och dess överlevnads
frågor. Den faktiska sammansättningen av delegationen framstår som ensidig. En bättre fördelning
av delegationens sammansättning där landsbygden och dess gröna näringar har fått en välförtjänt
närvaro är motiverat.
Det är väl inte så att nuvarande ”Vattendelegation anser sig smartare än lantisar”!!
Sidan 7 av 11
Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
s 88) Vattendrag och konnektivitetsförändringar.
I Förslaget hävdas ”I Norra Östersjöns vattendistrikt har 52 procent av vattendragen och 36 procent
av sjöarna bedömts ha problem med konnektivitetsförändringar”. Det hävdas även att distriktet har
som helhet en ganska begränsad vattenkraftsutbyggnad.
Grund och kriteria för god konnektivitet i distriktet redovisas inte. Att då kommunicera ”problem
med konnektivitetsförändringar” är ju högst oansvarigt och missledande. Att även hävda att
distriktet har ” en ganska begränsad vattenkraftsutbyggnad” utan att ange i vilket mått detta har
mätts och utvärderats är även det högst oansvarigt och missledande. Faktum är att i antal har
distriktet ett mycket högt antal (vida över 200 stycken ) vattenkraft anläggningar.
Med sådana här lösa ogrundade påstående framstår Förslaget som oseriöst och partiskt.
EU Direktivets krav på korrekt underlagsmaterial uppfylls inte av Förslaget.
Förslaget bör presentera mer fakta mässiga underlag typ, hur många vattendrag finns det i distriktet,
hur långa fria vandringsleder, hur många hinder och av vilken typ (dämning, vägar, bäverdammar, …
), vilken är effekten av hinder, vilka problem skall lösas, etc.
s 92) Vattenkraftsdammar och övriga dammar.
På sid 88) i Förslaget hävdas att ” distriktet har som helhet en ganska begränsad
vattenkraftsutbyggnad”. På sid 92) framgår att Förslaget är väl medveten om att distriktet har ett
stort antal vattenkraftverk, 197 stycken är kända för Förslaget.
Det är inte acceptabelt att Förslaget laborerar med olika framställningar av samma fakta och data.
Det ger intrycket att Förslaget väljer och anpassar sin framställning för att påverka och manipulera
läsaren i en viss riktning. Framställningarna på s 88) och s 92) av vattenkraften leder lätt läsaren till
att tro att vattenkraften är av ondo. Så är inte fallet. Vattenkraften måste sättas in i sitt
sammanhang; lokalt med underhåll och skötsel av dammar vilket ger djurliv (fisk, kräftor, fåglar,
mink, … ) bad och annan rekreation, underhåll av kulturmiljöer samt arbetstillfällen på landsbygden,
mm, samt regionalt och globalt med grön ren energi, …. .
s 98) och s 104) Jordbruk och Skogsbruk
På dessa sidor berör Förslaget Jordbruk och Skogsbruk. Bland utfärdarna av detta dokument finns de
som bedriver aktiv näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk. De reagerar på den negativa ton
som Förslaget använder i att framställa Jord- och Skogsbruk. Det är välkänt (och framgår delvis av
Förslaget) att svenskt Jord- och Skogsbruk är i världsklass när det gäller miljö och effektivitet, och att
dessa näringar fortgår att ha en mycket positiv riktning och trend i att skydda miljö. Förslaget skall
föra fram åtgärderna som Jord- och Skogsbruk redan tagit för att starta och genomföra denna
positiva trend.
Här skall även noteras att Vattenmyndigheten fört fram förslaget att jordbruket skall påtvingas att
struktur kalka mera (för att minska fosfor läckage), och att kalkningen skall resultera i ökad skörd
Sidan 8 av 11
Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
som skall ge extra inkomster till bonden att själv bekosta kalkningen. SLU försök under senare fyra
åren med struktur kalkning redovisades i början av april 2015. Dessa påvisar att struktur kalkning
inte ökar skörden.
Vattenmyndigheten föreslår alltså åtgärder och delegerar finansieringen av dessa till Jordbruket
under oriktiga grunder. Detta är oacceptabelt. Detta strider även mot EU Direktivet punkt (46) som
lyder:
(46) För att säkerställa allmänhetens och vattenanvändarnas deltagande …. Är det nödvändigt att
tillhandahålla riktig information om planerade åtgärder … för att allmänheten skall kunna deltaga
innan slutliga beslut om nödvändiga åtgärder fattas.
s 145) – s 149) KMV, vattenkraft, dammar mm
Vi ställer oss avvisande till Förslagets diskussion, hanterande och beslut om KMV, vattenkraft,
dammar etc. som redovisas på sidorna 145 – 149.
EU Direktivet har en ganska klar definition av KMV och syftet med KMV.
Det finns inga skäl varför ägare till vattenkraftverk, dammar, vattendrag och liknande skall drabbas
av nationella omformuleringar av KMV och vad som dessa leder till.
Förslaget ger intrycket att Vattenmyndigheten finner EU Direktivets KMV som något icke-önskvärt
och som bot på detta ställer upp nationella och distriktslokala egna definitioner och egna strikta
restriktioner.
På s 145) i Förslaget stipuleras ”De vattenkraftverk som förklarats som KMV är de som har en
installerad effekt som är större än 1,5 MW.”
Men stopp och belägg; Ett vattenkraftverk kan väl inte vara ett KMV?
EU Direktivets definition av KMV lyder:
”Kraftigt Modifierad Vattenförekomst: en ytvattenförekomst som till följd av fysiska förändringar
genom mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt ändrat karaktär enligt vad som anges av
medlemsstaten i enlighet med föreskrifterna i bilaga II, [se bilaga II, 1.3 ii) ].”
Solklart; det är ytvattenförekomsten som kan vara ett KMV, inte en elektromekanisk maskin.
Hela den diskussion som Förslaget för på sidorna 145 – 149 avseende KMV och den koppling till
vattenkraft som Förslaget driver framstår som totalt missriktad, och slår uteslutande mot de mindre
vattendragen och de mindre vattenkraftverken.
Att Förslaget dessutom bygger sin argumentering på Ha V och Energimyndighetens strategi att
vattenkraften och samhällsnyttan skall betraktas ur ett nationellt perspektiv är förkastligt av många
skäl bland annat följande;
- Ha V och Energimyndighetens strategi ”är ännu inte en del av den vägledning för KMV och
vattenkraft som utarbetats av Ha V och den har därför inte kunnat användas vid utpekandet av
Sidan 9 av 11
Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
KMV” står det i Förslaget på sid 146, och ändå tillämpas denna i Förslaget s 147 (en tydlig
demonstration av total inkonsekvens!!)
- Nationellt perspektiv bryter mot EU Direktivets krav om tydlighet och lokal förankring för
åtgärderna uppfylls inte. På s 15 i Förslaget framgår att Vattenmyndigheten är medveten om
Direktivets krav, där skrivs ”Ytterligare en hörnsten i ramdirektivet för vatten är att det skall finnas
en lokal förankring och att beslut fattas nära de berörda”.
När Ha V, Energimyndigheten, Vattenmyndigheten reserverar KMV till vattenkraftverk med minst
1,5 MW och att betraktas enbart med nationellt energi perspektiv, då är man långt ifrån syftet med
och definitionen av KMV, och så långt man komma ifrån lokal förankring och lokalt kopplade beslut.
Garphytte ån – Ett Kraftigt Modifierat Ytvattenförekomst.
Vi kan meddela att längst Garphytte ån sker 100% av grön elproduktionen av de sex aktiva
vattenkraftverken längst ån och så avser vi fortgå och stödja detta; detta är vårt 100%-iga lokala och
regionala perspektiv och strategi.
Vi önskar inte KMV för våra vattenkraftverk.
I linje med EU Direktivet och dess definition av och riktlinjer för KMV meddelar vi här och nu att
Garphytte ån, med de exploateringar av ån och de industriverksamheter som påverkat och nyttjat ån
och dess omgivning allt sedan tidigt 1500-tal, till att vara klassad som KMV.
S 149) Beslut om KMV vs. samrådsmöte 10 februari 2015 i Örebro
Under Vattenmyndighetens samrådsmöte 10 februari 2015 i Örebro utfäste sig föredragande
”Vattendirektören” att inga beslut är tagna ännu, remiss tid fram till 30 april 2015, därefter revison
baserat på inkomna remiss svar, politisk hantering och beslut under hösten 2015 och framåt.
Senare, 15 minuter in i föredraget, säger samma ”vattendirektör” att för Norra Östersjöns
vattendistrikt har man beslutat om:
- fyra KMV i vattendrag kopplade till vattenkraft, (samtliga Kolbäcksån)
- att inga fler KMV för vattendrag skall utses eller beslutas om.
Sidorna 149 – 150 i Förslaget bekräftar vad ”Vattendirektören” förmedlade enligt ovan.
Detta framstår som fullständigt absurt
- Inför den öppna samråds och remiss tiden har myndigheter redan tagit sina beslut
- Underlaget för de fyra KMV besluten avseende Kolbäcks ån baseras på den lokala versionen av
KMV (Effekt >= 1,5 MW, nationellt perspektiv på energiförsörjning, max 1,5 TWh/år minskning i
elproduktion, … )
- totalt negligerande av landsbygden, kulturmiljöer, ägare till mindre vattendrag, dammar, kraftverk,
mm.;
- tydliga övertramp och missbruk av EU Direktivet i ett flertal aspekter, nedan nämns några;
Sidan 10 av 11
Förslag Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Utvärderat av Garphytteåns Intressenter 29 april 2015
a) (EU) Direktiv 2000/60/EG har en framställning som är verklighets nära, pragmatisk och praktisk
framställning. Direktivet uttrycker explicit nödvändigheten av en stark lokal förankring och
involvering i problem identifiering, formulering, finnande och beslut av lämpliga lösningar på dessa,
samt den lokala uppbackningen och involveringen i genomförandet av dess lösning. Delaktigheten
av berörda och användare uttrycks explicit.
b) Förvaltningen av vattenresurserna skall ej hanteras som enskild fråga eller aspekt, integration och
balans skall ske med andra viktiga samhälles aspekter med respekt och iakttagande av sär och
enskilda intressen och rättigheter, exempelvis energi, transport, jordbruk, fiskeri, mm och m.fl.
Vad som Förslaget för fram angående KMV är inte förenligt med EU Direktivet, och skall därför
uteslutas och Vattenmyndigheten frånkopplas från KMV hanteringen. Hanteringen av KMV skall i
framtiden hanteras av en ny sammansättning av representanter för relevanta myndigheter,
näringslivspersoner, EU representant för EU Direktivet och KMV, representanter för landsbygden
och dess basala näringar, etc.
Härmed avslutas denna remiss inlagan för idag.
Vi förutsätter och önskar att Vattenmyndigheten klart redovisar de aspekter som inkommit på
Förslaget och andra dokument som Vattenmyndigheten och relaterade myndigheter utfärdat i detta
ärende, samt hur dessa aspekter, kommentarer och ändringsförslag har fått påverka slutliga
versionen av Förslaget och dokumenten.
Med hänvisning till de stora bristerna i Förslaget samt att EU Direktivet anger en remiss tid på minst
6 månader förbehåller vi oss rätten att inkomma med ytterligare grunder och yrkanden i framtiden
avseende dessa ärenden och frågeställningar.
Ulf Palmquist, m. fl.
Vintrosa 29 april 2015.
Sidan 11 av 11