Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs

Protokoll
Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen
den 6 mars 2015 (12.00 – 15.00).
Plats
Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2
Närvarande ord. styrelseledamöter
Bert Ekstrand (ordf), Sten Björk (vice ordf),
Kerstin Fredriksson, Mats Nilsson, Lars Georgsson,
Susanne Westerberg
Närvarande suppleanter
Josefin Holmberg, Kenneth Johansson, Thomas Nilsson,
Birgitta Sandblom, Bengt Andersson, Anne-Sophie
Samnegård
Övriga närvarande
Ditte Fagerlund (VD), Annica Björö (controller)
Frånvarande styrelseledamöter
Jonas Bjunö, Catherine Persson
Birgitta Sandblom ersättare för ordinarie ledamot Jonas Bjunö.
Eftermiddagen inleddes med att Bertil Larsson, ordförande i kommunstyrelsens nyinrättade
näringslivsutskott, informerade om utskottet och planer för dess arbete framöver. Syftet med utskottet
är att lyfta näringslivsfrågorna närmare kommunstyrelse och kommunledning.
Näringslivsrepresentanterna i Utvecklingsbolagets styrelse blir därmed ersatta av politiker och istället
bildas en rådgivande funktion knuten till näringslivsutskottet i vilken näringslivsrepresentanter
planeras ingå. Bolaget erhåller innevarande år extra resurser för att renodla bolaget som destinationsoch eventbolag. Ägardirektiven kommer därmed att ses över liksom bolagets framtida
samarbetsformer med näringslivsutskottet.
1 § Mötets öppnande
Styrelsens ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.
2 § Val av sekreterare
Ditte Fagerlund utsågs att föra dagens protokoll.
3 § Val av justeringsman
Kerstin Fredriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4 § Dagordning
Styrelsen godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen med följande tillägg under p 9:
- Konsthantverksförsäljningen i Köpmansmagasinet,
- Trafikverkets informationshus vid västra småbåtshamnen resp Smygehuk,
- Turismekonomisk mätning,
- Personalärenden
5 § Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte som var justerat och utsänt lades med godkännande till handlingarna.
1
6 § Bokslut 2014
7§ Ägardialog 11 mars
Det informerades om att bolaget är kallat till ägardialog den 11 mars. Bolaget representeras av
ordföranden, vice ordföranden samt VD som kommer att presentera bolagets verksamhet för
kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrelsen uppmanade bolagets representanter att ställa fråga kring
vilka förväntningar som finns avseende bolagets framtida uppdrag och verksamhet.
8 § Verksamhetsrapport turism/näringsliv
Det informerades om genomförda och pågående turismrelaterade aktiviteter:





Söderslätt har tillsammans med Tourism in Skåne inventerat utbudet i området och stämt av
mot de internationella marknader Skåne marknadsför sig mot. De två marknader som bedöms
som mest intressanta är Danmark och Tyskland. Söderslätt kommer med anledning av detta att
under 2015 delta i två kampanjer på dessa marknader: 100% ECHT i Tyskland (tema
vandring) och Smukke Baghave i Danmark (två produkter, Smygehuk och Skanör/Falsterbo,
samt en inspirationsartikel). Söderslätt går in med 50 000 respektive 25 000 kronor i de två
kampanjerna.
Två s k produktblad från Söderslätt har kommit med i Tourism in Skånes produktkatalog.
Produktbladen har tema Söderslätt respektive vikingar.
Trelleborgskalendern kommer att göras om under 2015, maj månad blir sista månaden då det
ges ut en månadskalender. Efter det kommer det att ges ut fyra kalendrar per år där
sommarnumret även översätts till engelska.
Med start den 23 mars kommer en ambassadörsutbildning vid tre tillfällen att genomföras med
Taxi Trelleborgs chaufförer. Syftet är att stärka taxichaufförernas kunskap om Trelleborg och
Söderslätt samt att från turistbyråns sida etablera närmare kontakt med chaufförerna och få ta
del av deras kunskap och erfarenheter om sina kunder.
Som ett resultat av samarbetet inom Malmö/Lundregionen finns besöksmål på Söderslätt med
i Malmö Turisms nyhetsbrev till turistbussbranschen bl a Hällåkra Vingård, Slättarps Gård
och Fotevikens vikingamuseum.
Det informerades om genomförda och pågående näringslivsrelaterade aktiviteter:



Inspirationsdagen Mitt Företag 2015 går av stapeln på Parken den 25 mars. Förra årets
inspirationsdag på samma tema blev stor succé och förväntningarna är stora på årets. Bland
föreläsarna märks bland annat Johannes Hansen, en av Sveriges främsta mentala rådgivare och
expert inom ledarskap, förändring och prestation. De styrelseledamöter som är intresserade av
att delta ombedes anmäla sig till bolaget. Bolaget utgör tillsammans med tjänstemän från ett
antal kommunala förvaltningar och bolag s k expertstationer under dagen i syfte att på plats ha
dialog med närvarande företagare.
Gemensam kommunmonter på Elmia Subcontractor 2015 är bokad. Mässan genomförs 10-13
november, bolaget deltar tillsammans med 7 Trelleborgsföretag.
Fastighetsägarna Syd har för sjätte året tagit tempen på det lokala fastighetsägarklimatet. I
undersökningen fastighetsföretagare svara på hur de upplever kontakten med kommunen, hur
förutsättningarna för företagandet ser ut samt hur man upplever service, tjänster, avgifter och
handläggningstider på sin ort. Glädjande kan det noteras att fastighetsföretagarna i Trelleborg
upplever att fastighetsföretagarklimatet har blivit bättre det senaste året. Trelleborg har i årets
undersökning ett index på 95 att jämföra med förra årets index på 89. Det är en avsevärd
förbättring sedan förra mätningen.
9 § Övriga frågor
1. Konsthantverksförsäljningen i Köpmansmagasinet på Smygehuk
Skrivelse har inkommit till bolagets styrelse från föreningen Samkultur avseende
föreningens framtida delaktighet i bolagets verksamhet i Köpmansmagasinet på
Smygehuk. Föreningen har i höstas blivit informerad om bolagets ändrade planer
2
avseende konsthantverksförsäljningen. Förändringen innebär att bolagets personal
själv hanterar och administrerar försäljningen i magasinet kommande turistsäsong.
Föreningen har tidigare bl a fungerat som rådgivare till bolagets personal på plats.
Överenskommelser om samarbetet har skett på årlig basis. För att underlätta
hanteringen avser bolagets personal att själva ombesörja försäljningen framöver.
Föreningen har med anledning av detta ifrågasatt beslutet och varför samarbetet nu
upphör. Styrelsen har tagit del av föreningens skrivelse och de argument som
framförts från bolagets personal för att göra hanteringen enklare.
Styrelsen ser mot bakgrund av detta ingen anledning att inte genomföra föreslagen
förändring avseende konsthantverksförsäljningen och kommer att brevledes tacka
föreningen för samarbetet under de gångna åren samt informera föreningen
Samkultur om bolagets beslut i ärendet.
2. Trafikverkets informationshus
Trafikverket har nyligen fattat beslut om att inte längre ha kvar informationshus
som inte tillhör någon rastplats. Trafikverket har med anledning av detta ställt fråga
huruvida kommunen vill överta i befintliga informationshus belägna vid Smygehuk
respektive västra småbåtshamnen (inkl tre flaggstänger). Bolaget har via tekniska
förvaltningen fått fråga huruvida bolaget är intresserade av detta.
Styrelsen beslutade att acceptera förfrågan från tekniska förvaltningen vilket
innebär att bolaget efter överlåtelsen ansvarar för turistinformation i de båda
informationshusen samt att dialog ska inledas med tekniska förvaltningen avseende
tillsyn och underhåll av husen samt de tre flaggstängerna.
3. Turismekonomisk mätning
Bolaget har, liksom övriga skånska kommuner, sedan många år beställt och erhållit
en årlig turismekonomisk mätning från företaget Resurs AB. Tourism in Skåne har
för regionens och kommunernas räkning handlat upp en ny leverantör avseende år
2014 och framåt. Upphandlingen vanns av HUI Research (Handelns
Utredningsinstitut) som med en ny metod kommer att leverera en årlig
turismekonomisk mätning på region respektive kommunnivå. Kommunrapporten
kommer framöver att innehålla följande:
- Befolkning
- Försäljningsindex
- Bruttoregionprodukt (BRP)
- Turismens bidrag till förädlingsvärde
- Turismomsättning inklusive moms
- Antal sysselsatta, anställda och egna företagare
- Turismens andel av BRP
- Inkvarteringsstatistik (nationalitetsfördelning)
- Inkvarteringsstatistik (utländska gästnätter)
- Gästnätter och dagbesök (dagbesök – 5 mils gräns)
- Reseinformation (huvudsyfte med resan , antal personer, reslängd, utlägg)
- Skattning turistkrona
- Skattning turismens betydelse för omsättning och sysselsättning i en
kommun)
Undersökningen baseras på 36 000 webbaserade intervjuer årligen samt på statistik
från SCB, Swedish Tourism Survey, Tillväxtverket samt Handeln i Sverige (HiS).
HUI Researchs mätning innebär en bättre överblick över vad turismen genererar i
kommunen samt en tydligare bild av omsättningsförändringar såväl i handeln som i
den traditionella besöksnäringen.
4. Personalärenden
Styrelsen beslutade att från och med den 1 juli 2015 tillsvidareanställa Christian
Hemme i bolaget. Christian innehar för närvarande en visstidsanställning som
avslutas den 30 juni.
3
Styrelsen beslutade även att Maria Pojjesdotters visstidsantällning förlängs från och
med den 1 juli till och med den 31 december 2015. Visstidsanställningen innebär
fortsatt arbete med utveckling av inkubatorprogram, idéutveckling samt i övrigt
diverse insatser och aktiviteter relaterat till Trelleborg Green Room.
Vid protokollet
Ditte Fagerlund
Justeras:
Bert Ekstrand
Kerstin Fredriksson
Bilagor
Bilaga 1 – Årsredovisning 2014
Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse 2014
4
ÅRSREDOVISNING FÖR
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
ORG. NR. 556231-6835
RÄKENSKAPSÅRET
2014.01.01-2014.12.31
Innehållsförteckning:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Tilläggsupplysningar
Upplysningar till resultaträkning
Upplysningar till balansräkning
Underskrifter
Sida
1-3
4
5-6
6
7
7
8
9
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
1(9)
556231-6835
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktör för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB, 556231-6835 får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31.
Verksamhetsåret 2014
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige i Trelleborg.
Kommunen har därmed lagt viss kommunal verksamhet, beskrivet såsom näringslivs- respektive
turismfrämjande verksamhet, hos bolaget.
Bolaget har under året arbetat med aktiviteter och insatser av olika karaktär relaterat till bolagets
verksamhetsområden vilka kan definieras som näringslivsutveckling, destinationsutveckling samt
information. Arbetet med näringslivsutveckling har bland annat bestått av generell företagsservice
samt möten och dialog med näringslivet. Ett hundratal företagsbesök har genomförts och en
inspirationsdag genomfördes under våren. Utöver detta deltar bolaget i ett antal forum och styrelser
exempelvis näringslivsråd, Trelleborgs Citysamverkan ek för, Kraftsamling Trelleborg samt en
internkommunal etableringsgrupp. Prioriterade områden avseende destinationsutvecklingsarbetet har
under året bestått av besöksmål Smygehuk, Söderslättssamarbetet, småbåtshamnarna samt
Destination Viking. Bolagets verksamhet med inriktning information utgörs av två turistbyråer
bestående av en helårsöppen auktoriserad blå/gul turistbyrå i centralorten samt en säsongsöppen
turistbyrå i Köpmansmagasinet på Smygehuk. Till verksamhetsområde information kan även läggas
utveckling och drift av ett antal digitala kanaler samt bokningssystem och biljettförsäljning.
Kommunens företagsinkubator, Trelleborg Green Room, är inne på sitt andra verksamhetsår. Elva
företag finns på plats i inkubatorn. Fem företag har gjort exit sedan inkubator etablerades. Ytterligare
tretton företag är på något sätt knutna till inkubatorn i varierande omfattning beroende på
verksamhetens inriktning. Flera företag har haft en fantastisk utveckling under sin tid i inkubatorn
bl a har två av inkubatorföretagen fått utmärkelsen Årets Nyföretagare 2014 i Trelleborgs respektive
Vellinge kommun.
Bolaget har under året innehaft ansvaret för kommunens diplomeringsarbete avseende Fairtrade City.
Arbetet har bestått av att, tillsammans med näringsliv, föreningar och kommunala förvaltningar,
genomföra ett antal informationsinsatser enligt uppställda kriterier för diplomering. Arbetet ledde fram
till att Trelleborg på nationaldagen den 6 juni diplomerades som en Fairtrade City som sextiotredje
kommun i Sverige. Efter diplomeringsfasen tog arbete med den årliga förnyelsediplomeringen vid.
Inom ramen för destinationsutvecklingsarbetet har under året löpande arbete, aktiviteter och enskilda
insatser genomförts gällande besöksmål Smygehuk, småbåtshamnarna och Söderslättssamarbetet
relaterat till befintlig turismstrategi. Under året har också mycket fokus legat på
destinationsutvecklingsarbete relaterat till vårt vikingaarv. Statistik för Trelleborgs kommun enligt
vedertagen turismekonomisk modell ger vid handen att rese- och turismindustrin i kommunen de
senaste fem åren ökat med 25 procent. Bolaget har sommartid ansvar för turistbyrå och samordning
av evenemang och utställningar i Köpmansmagasinet på Smygehuk som under de tre
sommarmånader 2014 hade drygt 204 000 besökare. Fullständig information om verksamheten samt
statistik och nyckeltal finns att läsa i bolagets verksamhetsberättelse för 2014.
Företaget har under året haft elva anställda. Dessa är VD, turism- och marknadsansvarig,
näringslivsutvecklare, två projektledare för Trelleborg Green Room, controller, två administratörer samt
tre turistinformatörer. Dessutom har det under sommarmånaderna säsongsanställts ytterligare sju
personer knutna till turistbyråerna i Trelleborg respektive Smygehuk.
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
556231-6835
Ägarförhållande
Aktiebolagets samtliga aktier ägs av Trelleborgs kommun
Styrelsen
Utsedd av kommunfullmäktige.
Bert Ekstrand (FP),ordförande
Sten Björk (S), vice ordförande
Jonas Bjunö (M), ledamot
Kerstin Fredriksson (S), ledamot
Lars-Åke Georgsson (näringslivsrepresentant), ledamot
Mats Nilsson (näringslivsrepresentant), ledamot
Susanne Westerberg (näringslivsrepresentant), ledamot
Bengt Andersson (SD), ersättare
Josefin Holmberg (C), ersättare
Kenneth Johansson (S), ersättare
Thomas Nilsson (KD), ersättare
Catherine Persson (S), ersättare
Birgitta Sandblom (M), ersättare
Ann-Sophie Samnegård (MP), ersättare
Revisorer
Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige
Arne Björklund
Birgitta Nilsson
Auktoriserad revisor
Baker Tilly Trelleborg AB
Tom Arnshed, ordinarie
Kenneth Olsson, suppleant
Verkställande direktör
Ditte Fagerlund
Årsstämma
Ordinarie ärsstämma hålls fredagen den 24 april 2015.
2(9)
3(9)
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
556231-6835
Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %
2014
9 351 843
-170 723
32,7%
2013
12 409 557
961 691
44,3%
2012
10 017 739
897 056
35,8%
2011
8 387 372
355 510
24,9%
Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.
1 076 944
713
1 077 657
1 077 657
1 077 657
4(9)
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
556231-6835
Resultaträkning
Belopp i kr
2014-01-012014-12-31
2013-01-012013-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
9 351 843
9 351 843
12 409 557
2 000
12 411 557
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
-1 716 899
-1 724 071
-6 052 442
-69 987
-9 563 399
-3 187 523
-2 215 554
-6 031 633
-80 013
-11 514 723
-211 556
896 834
42 343
-1 510
40 833
64 857
64 857
-170 723
961 691
181 500
181 500
-230 500
-230 500
10 777
731 191
-10 064
-152 132
713
579 059
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Not
2
5(9)
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
556231-6835
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2014-12-31
2013-12-31
3
174 988
174 988
244 976
244 976
174 988
244 976
58 370
58 370
82 100
82 100
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
3 849 035
329 727
280 670
4 459 432
2 204 492
167 403
225 105
2 597 000
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
3 300 529
3 300 529
3 304 000
3 304 000
Summa omsättningstillgångar
7 818 331
5 983 100
SUMMA TILLGÅNGAR
7 993 319
6 228 076
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror
Summa varulager
6(9)
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
556231-6835
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2014-12-31
2013-12-31
Bundet eget kapital
Aktiekapital (5000 A-aktier, 7500 B-aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital
1 250 000
250 000
1 500 000
1 250 000
250 000
1 500 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
1 076 944
713
1 077 657
497 885
579 059
1 076 944
Summa eget kapital
2 577 657
2 576 944
49 000
49 000
230 500
230 500
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
636 304
464 410
190 905
900 600
3 174 443
5 366 662
596 493
128 397
84 922
594 077
2 016 743
3 420 632
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
7 993 319
6 228 076
2014-12-31
Inga
2013-12-31
Inga
Inga
Inga
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver
4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda panter och säkerheter
Ansvarsförbindelser
7(9)
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
556231-6835
Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning
i mindre aktiebolag.
/År 1 - med jämförelsetal/
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre
aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast
föregående räkenskapsåret.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
År
5
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
Upplysningar till resultaträkning
Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt
2014-01-012014-12-31
1
10
11
2013-01-012013-12-31
2
8
10
2014-01-012014-12-31
4 156 263
4 156 263
1 746 715
2013-01-012013-12-31
4 130 751
4 130 751
1 774 802
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader 382.620 kr, fg år 302.852 kr)
8(9)
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
556231-6835
Upplysningar till balansräkning
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Ingående anskaffningsvärde
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
2014-12-31
2013-12-31
502 416
830 198
77 388
-405 170
502 416
502 416
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar enligt plan
Avyttringar & utrangeringar
-257 441
-69 987
Redovisat värde vid årets slut
-327 428
-582 597
-80 013
405 170
-257 440
174 988
244 976
Balanserat
resultat
497 885
Årets
resultat
579 059
579 059
-579 059
713
713
Not 4 Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt
årsstämman
Utdelning
Balanserat i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Aktiekapital
1 250 000
1 250 000
Reservfond
250 000
250 000
1 076 944
9(9)
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
556231-6835
Underskrifter
Trelleborg 2014-03-06
Bert Ekstrand
Styrelseordförande
Ditte Fagerlund
Verkställande direktör
Sten Björk
Vice styrelseprdförande
Jonas Bjunö
Kerstin Fredriksson
Mats Nilsson
Lars Georgsson
Susanne Westerberg
Vår revisionsberättelse har lämnats den
Baker Tilly Trelleborg AB
2015
Tom Arnshed
Auktoriserad revisor
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
ORG. NR. 556231-6835
ÅR
2014
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 1
INNEHÅLL
Bolaget.....................................................................sid 3
Styrelse
Uppdrag enligt ägardirektiven
Servicedeklaration
Ekonomi
Personal
Statistik....................................................................sid 6
Näringslivet i siffror
Turismen i siffror
Näringslivsutveckling............................................sid 9
Etableringsservice
Lokaler
Företagsbesök/dialog
Nyföretagande
Trelleborg Greenroom
Projekt
Samverkan/samarbete
Destinationsutveckling.......................................sid 23
Besöksmål Smygehuk
Trelleborgs Turistbyrå
Söderslättsamarbetet
Samverkan
Projekt
Information...........................................................sid 40
Webbsidor
Facebooksidor
Nyhetsbrev
Trycksaker
Biljettförsäljning
Konst & konsthantverk
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 2
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
Verksamhetsberättelse 2014
BOLAGET
Utvecklingsbolaget styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige i Trelleborg. Kommunen har på detta
sätt lagt vissa kommunala angelägenheter, beskrivet såsom näringslivs- respektive turismfrämjande
insatser och aktiviteter, hos bolaget. Den 30 januari 2012 antog kommunfullmäktige nya ägardirektiv
samt ny bolagsordning. I de särskilda direktiv som fastställdes för bolaget anges, utöver direktiv avseende mer generellt näringslivs- och turismfrämjande arbete, att bolaget ska ansvara för kommunens
inkubatorverksamhet, utveckling av Smygehuk som besöksmål samt utveckling av turismnäringen i och
kring kommunens småbåtshamnar.
STYRELSE
Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Sju ordinarie ledamöter samt
ersättare utses politiskt medan övriga tre ordinarie ledamöter representerar bolagets verksamhetsområden i näringslivet. Samtliga ledamöter utses av kommunfullmäktige. Bolaget ingår i Trelleborgs
kommuns koncernredovisning. På bolagsstämman den 23 april valdes följande styrelse:
Ordinarie ledamöter
Bert Ekstrand (fp), ordförande
Sten Björk (s), vice ordförande
Kerstin Fredriksson (s)
Jonas Bjunö (m)
Mats Nilsson (näringslivsrepr)
Susanne Westerberg (näringslivsrepr)
Lars Georgsson (näringslivsrepr)
Ersättare
Josefin Holmberg (c)
Kenneth Johansson (s)
Kenth Sjövall (kd)
Catherine Persson (s)
Birgitta Sandblom (m)
Bengt Andersson (sd)
Lina Wedin Hansson (mp)
Adjungerad
Ditte Fagerlund,VD
Under hösten ersattes Kenth Sjövall av Thomas Nilsson (kd).
Styrelsen har under året haft sex ordinarie styrelsemöten. I anslutning till september månads styrelsemöte hade styrelsen ett heldagsseminarium som inledning till bolagets arbete med en ny turismstrategi att gälla från och med 2016.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 3
UPPDRAG ENLIGT ÄGARDIREKTIVEN
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB:s (TKUAB) uppgift enligt gällande ägardirektiv är att allmänt
stödja näringslivet i kommunen genom att bl a skapa en positiv anda och goda förbindelser mellan
kommun och företagare för att därigenom skapa ett bra företagsklimat. Tjänstemännen på näringslivskontoret och turistbyrån ska även vara företagen behjälpliga vid företagens behov av kontakter med
kommunens olika myndigheter. Utöver detta arbetar TKUAB med att stödja utveckling av befintliga
företag, stimulera och stödja nyföretagande genom exempelvis Trelleborg Green Room samt utveckling av besöksnäringen.
SERVICEDEKLARATION
God service och nöjda kunder och besökare är av största vikt. Bolaget antog under hösten en servicedeklaration med följande lydelse:
”Efter första kontakt hör vi av oss inom en arbetsdag för
överenskommelse om fortsatt handläggning. Om ärendet drar ut på tiden
skall besked om handläggningens status göras kontinuerligt.
Alla som tar kontakt med oss ska uppleva att tillgängligheten är hög och
att man får snabb och korrekt information.”
Vad kan du som företagare förvänta dig av oss?
• Rådgivning, information och stöd till befintliga och blivande företag/företagare
• Information om industrimark och lediga lokaler
• Lotsning till handläggare inom kommunen, andra myndigheter och offentliga aktörer
•Kontaktförmedling
Efter att du har kontaktat oss hör vi av oss inom en arbetsdag för överenskommelse om fortsatt
handläggning. I de fall ärendet drar ut på tiden skall besked om handläggningens status göras kontinuerligt.
Du kan alltid förvänta dig att du får ett positivt och respektfullt bemötande och att kvalitetsbrister
snabbt åtgärdas. Alla som tar kontakt med oss ska uppleva att tillgängligheten är hög och att man får
snabb och korrekt information.
Vad förväntar vi oss av dig som företagare?
• Att du i god tid tar kontakt med oss för information och rådgivning för att göra vår service mer
effektiv samt lämna korrekta kontaktuppgifter.
• Tala om vad du tycker!
Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss
värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Skicka gärna dina synpunkter till
[email protected] EKONOMI
Det kommunala verksamhetsanslaget har under 2014 uppgått till 6,9 miljoner kronor. Ersättning för
drift av inkubatorverksamhet uppgår till drygt 1,1 miljoner kronor. Därtill har bolaget erhållit ett särskilt anslag om 100 000 kronor för arbete relaterat till Fairtrade Citydiplomering samt 75 000 kronor
för aktiviteter inom ramen för Söderslättssamarbetet. Bolagets omsättning för 2014 når drygt 9,3
miljoner kronor.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 4
PERSONAL
Personalstyrkan i bolaget omfattar vid årsskiftet totalt 10 anställda varav 7 arbetar heltid. Sex personer innehar tillsvidareanställning, tre personer innehar projekt/visstidsanställning och en person
innehar ett föräldraledighetsvikariat. Under turistsäsongen har ytterligare sju personer varit timanställda, tre som turistinformatörer på turistbyrån i Trelleborg och fem personer knutna till turistbyrån
i Köpmansmagasinet vid Smygehuk (varav en vaktmästartjänst).
DITTE FAGERLUND
VD/Näringslivschef
Företagsledning, näringslivsfrågor, lokaler och mark
PETRA STRANDBERG
Turism- & marknadsansvarig
Turismutveckling, regional
samverkan, grafisk produktion
CHRISTIAN HEMME
Näringslivsutvecklare
Företagsbesök, företagsevent
MARIA POJJESDOTTER
Projektledare
Trelleborg Green Room
CECILIA LARSSON
Turistinformatör
Smygehukansvarig,
småbåtshamnar, inköp
VERONICA LARSSON
Turistinformatör
Guidning, statistik, mässor,
sommarpersonal/cityvärdar
THERESE VORBAU
Systemansvarig
Webb, bokningssystem
(Föräldravikariat)
ANNICA BJÖRÖ
Controller
Redovisning, bokslut, löner
MALIN LAGERHOLM
Administratör
Ekonomi
LISELOTTE PERSSON
Turistinformatör/
administration
Fairtrade City, Skåneleden
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 5
STATISTIK
NÄRINGSLIVET I SIFFROR
I strävandena efter att förbättra företagsklimatet inom kommunen ingår att ha god kännedom om det
lokala näringslivets utveckling och struktur. Bolaget bevakar och sammanställer kontinuerligt relevant
fakta och statistik både när det gäller näringsliv och turism. Ett antal källor finns att tillgå för ändamålet. Bolaget innehar prenumeration eller möjlighet att utnyttja register från bl a Bolagsverket, UC och
Svensk Handelstidning Justitia. Dessutom finns det ett flertal nationella organisationer vilka tillhandahåller information om nyföretagande, konkurser etc på kommunnivå.
Rapporten ”Näringslivsfakta Trelleborgs kommun 2014” bifogas verksamhetsberättelsen i sin helhet.
Det finns ett antal olika rankinglistor som bedömer kommuner och företagande utifrån olika tillväxtmått. Rankinglistorna får inte sällan stort genomslag i media som t ex Svenskt Näringslivs ranking
avseende lokalt företagsklimat. Även Företagarnas och UC:s ranking avseende Årets Företagarkommun
ges förhållandevis stort utrymme i media.
SVENSKT NÄRINGSLIV
Svenskt Näringslivs ranking avseende lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner och som på
senare år fått stort genomslag bygger dels på företagares och vartannat år politikers enkätsvar och
omdöme om företagsklimatet, dels på sex statistiska faktorer. Poängsvar läggs samman och kommunerna rankas sedan efter det totala resultatet. Politikernas svar ligger dock inte till grund för rankingen. Enligt Svenskt Näringslivs definition är företagsklimat summan av attityder, regler, institutioner och
kunskaper som finns företagarens närmiljö.
I 2014 års ranking (enkätsvar från hösten 2013 återfinns Trelleborg, som dalat 33 placeringar) på
plats 253 (plats 220-2013, plats 193-2012, plats 165-2011, plats 156-2010, plats 138-2009, plats 1912008, plats 270-2007, plats 227-2006). Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i
kommunen har dalat från plats 241 till 267 (- 16). Övriga faktorer som visat sämre resultat 2014 är
(rankingplacering): Service till företag (- 57), tillämpning av lagar och regler (- 13), kommunens konkurrens med företag (- 11), kommunpolitikers attityder (- 29), tillgång till tele- och IT-nät (- 73), kommunala tjänstemäns attityder (- 15), medias attityder till företagande (- 116), vägnät, tåg- och flyg (- 52),
skolans attityder till företagande (- 70) samt allmänhetens attityder till företagande (- 39). Positivt är
dock att företagen anser att tillgången till kompetens (+ 23) har förbättrats.
ÅRETS FÖRETAGARKOMMUN
Anger hur företagen utvecklas i respektive kommun där företagens utveckling av omsättning och
resultat är tyngsta faktorerna. Förutom utveckling mäts förändringen av antalet företag och företagens
kreditvärdighet. Årets Företagarkommun är inte en urvalsundersökning ej heller en undersökning av
företagsklimat utan är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad och mäter
tillväxten under ett enskilt år. Noteras bör alltså att indexet inte är ett mått på kommunens prestation, utan hur företagen utvecklas i kommunen. Lokal tillväxt kan emellertid vara lättrörlig vilket gör
att resultaten i Årets Företagarkommun ofta har stora svängningar från år till år. En kommun med låga
tillväxttal får en lägre bas att arbeta från vilket kan göra det enklare för kommunens näringsliv att nå
höga tillväxttal året därpå. Årets Företagarkommun går i första hand ut på att belysa dessa svängningar
och visa hur kommunernas tillväxt har tillkommit.
Årets Företagarkommun bygger på sex variabler. Fyra av dess är relaterade till företagens omsättning
och resultat. De övriga två avser antalet aktiebolag i kommunen och dess kreditvärdighet.
Trelleborg placerade sig på plats 149 i den totala rankingen av Årets Företagarkommun 2014 (2013163, 2012 – 187, 2011 - 186, 2010 - 231, 2009 - 194, 2008 - 200, 2007 - 96, 2006 - 71).
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 6
TURISMEN I SIFFROR
För att skapa en bas för kunskapsutveckling och för att kunna ge en korrekt bild av turismens effekter
och utveckling till politiker, myndigheter och näringsliv samt ge underlag för prioriteringar av utvecklingsbehov bevakar Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB den statistik som presenteras inom turismsektorn.
TEM - TURISTEKONOMISK MODELL
Turistbyrån i Trelleborgs kommun samlar årligen in uppgifter för att mäta besöksnäringens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter. I arbetet används den Turist Ekonomiska Modellen, s.k. TEM, för
att sammanställa uppgifterna.
De uppgifter som samlas in genom turistbyrån är statistik avseende övernattningar och dagsbesök.
För att vi ska få tillförlitliga faktaunderlag vänder vi oss till näringsidkare inom turism i Trelleborgs
kommun och ber dem lämna in uppgifter. De uppgifter som lämnas in behandlas med sekretess och
lämnas inte vidare. Uppgifterna kompletteras med uppgifter från SCB samt besöksstatistik från Turistbyrån och olika anläggningar och används för att redovisa ekonomiska och sysselsättningsmässiga
effekter i Trelleborgs kommun samt för planering av framtida arbete inom besöksnäringen.
Sifferunderlaget till TEM skickas in under årets första kvartal och rapporten brukar komma innan
sommaren. De senast rapporterade siffrorna är m a o från 2013.
Rese- och turistindustrin i Trelleborgs kommun omsatte 366 074 miljoner kronor
och gav arbete åt ungefär 286 personer (årssysselsatta) under år 2013.
NYCKELTAL 2013
• 366 miljoner kronor i total turismomsättning
• 286 årssysselsatta, främst inom restaurang och logi
• 36,5 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen
• 18,6 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen
• Restaurang omsättningsmässigt största bransch med 86 miljoner kronor
• Dagbesök omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 111 miljoner kronor
• Camping vanligaste kommersiella övernattningskategori med 48 % av samtliga kommersiella
övernattningar
• Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 49 % av samtliga övernattningar
• Av 135 830 utländska övernattningar i 10 hotell, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 88,8 %
• Tyskland största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, vandrarhem och camping enligt
SCB
• Beräknad omsättning för utländsk turism i 10 hotell, vandrarhem och camping (SCB) är cirka
33 miljoner kronor eller 20 % i motsvarande andel av turismomsättningen
• Rapporten ”TEM 2013 - Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Trelleborgs kommun inklusive åren 2009-2012” finns att få i sin helhet från Trelleborgs Kommuns
Utvecklings AB.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 7
GÄSTNATTSTATISTIK SCB
Statistiska Centralbyrån, SCB, producerar inkvarteringsstatistik på uppdrag av Tillväxtverket, och ger
fakta på övernattningar i hotell, stugbyar, vandrarhem och förmedlade stugor, från 2008 även för camping. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turistfrågor i Sverige.
De slutgiltiga siffrorna för 2014 är inte färdiga förrän i april men prognosen pekar på en positiv utveckling för Skåne.
Utländska gästnätter i Skåne
Prognosen visar att Skåne har den största tillväxten i Sverige avseende utländska gästnätter. 2014 ligger ökningen för Skånes del på 13,4 %, att jämföra med motsvarande siffror för Stockholms län (11,3
%) och Västra Götaland (10 %). Tyskland är den största utlandsmarknaden volymmässigt, med ca 323
000 gästnätter 2014. Polen är den marknad som växer snabbast, med en 25-procentig ökning förra
året. De utländska besökarna stod sammantaget för 1,2 miljoner gästnätter 2014.
Svenska gästnätter i Skåne
De inhemska gästnätterna ökade med 5 % i Skåne. Störst var ökningen på Söderslätt med 13 %, därefter kom Sydost med 10 %, Nordost och Sydväst med 7 % och MittSkåne med 6 %. Skåne Nordväst
hade en minskning med -2 %
Totalt antal gästnätter i Skåne
Det totala antalet gästnätter ökade med 6 % i hela Skåne. Antalet gästnätter ökade i samtliga Skånes
destinationer förutom Skåne Nordväst. Största ökningarna hade Söderslätt och MittSkåne med 14 %.
Sydost hade också en bra ökning med 11 %. Skåne Sydväst och Nordost hade ökningar på 9 % respektive 8 %. Den enda destination i Skåne som visade negativ tillväxt helåret 2014 var Skåne Nordväst
med en minskning på -1 %.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 8
NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Under året har Trelleborgs kommun ökat med 38 företag vilket ger en nettotillväxt på 1,0%. Ett antal
externa aktörer har hittat sin hemvist i kommunen, bl a öppnade lågpriskedjan Dollarstore under
hösten. Ledig industrimark längs med Hedvägens förlängning har även väckt intresse hos i kommunen
redan befintliga företag som står i begrepp att utvidga och växa. Intresset för investerare i fastighetsbranschen har ökat och kommer med all säkerhet att öka ännu mera i och med starten för pågatågstrafik i december 2015.
I strävandena efter att förbättra företagsklimatet inom kommunen ingår bl a att ha god kännedom
om det lokala näringslivets utveckling och struktur. Bolaget bevakar och sammanställer kontinuerligt
relevant fakta och statistik både när det gäller näringsliv och turism. Ett antal källor finns att tillgå för
ändamålet. Bolaget innehar prenumeration och möjlighet att nyttja register från bl a Bolagsverket,
UC och Svensk Handelstidning Justitia. Dessutom finns det ett flertal nationella organisationer vilka
tillhandahåller information om nyföretagande, konkurser etc. på kommunnivå.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 9
ETABLERINGSSERVICE
Etableringsgruppen, som består av kommundirektör, representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt bolagets VD har under året haft
tio möten. På agendan har, utöver vidare handläggning av intresseanmälningar avseende industrimark,
dialog kring olika planfrågor och arbetet med fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad haft en
framträdande roll.
Antalet etableringsförfrågningar har under året ökat något jämfört med föregående år, totalt har 12
förfrågningar lett till någon form av beredning i etableringsgruppen. Två köp av industritomter har
genomförts medan övriga förfrågningar och potentiella köpare befunnit sig i ett mer inledande skede
av processen och har initialt varit i behov av internt arbete i resp företag. I slutet av november invigde butikskedjan Dollarstore sin sydligaste etablering utmed Hedvägens förlängning. I övrigt berör de
enskilda ärendena såväl förvärv av industrimark som generell information kring etableringsprocessen
såsom detaljplaner, industrilokaler samt butiks- och kontorslokaler mm. Näringslivskontoret är första
kontakt för flertalet etablerare och för vidare ärendena till ovan nämnda etableringsgrupp.
LOKALER
Bolaget har fortsatt samarbete med Objektvision och ger därmed lokala fastighetsägare möjligheten
att kostnadsfritt lägga ut lediga objekt i kommunen på denna sida. Objektvision finns som länk från näringslivssidorna på www.trelleborg.se. Fastighetsägare kan även anmäla sina lediga lokaler till Näringslivskontoret som då har tillgång till uppgifterna när kunder ringer som söker ledig lokal.
FÖRETAGSBESÖK/DIALOG
Företagsbesök är ett viktigt inslag i bolagets verksamhet. Som ett led i ambitionen att stärka relationerna till företagen och höja företagsklimatet, har bolaget under verksamhetsåret gjort ett 100-tal
besök hos företag i kommunen. Besöken ger kommunen ett ansikte utåt och näringslivet har fått de
personliga kontakter och ingångar i kommunen som efterfrågas när man har diverse frågor och/eller
problem.Vi har även träffat många företagare på olika mässor, events och frukostmöten.
Vi träffar även företag tillsammans med andra förvaltningar på olika förekommande anledningar.
Arbetet med att skapa djupare relationer och stärka förtroendekapitalet pågår för fullt.
Personalen på Turistbyrån gör också regelbundna besök hos företag inom turistnäringen.
Mottagande och respons från företagen har varit odelat positivt. Man uppskattar våra ansträngningar
att tillsammans förbättra näringslivsklimatet och vår vilja att hjälpa dem vid behov. Det talas enbart
positivt om näringslivsfrukostarna på Parken.
Många företagsrepresentanter framställer Trelleborg som en kommun med ett relativt bra näringslivsklimat och framför allt med en stor framtida potential. Infrastrukturen med E6:an och Pågatågens
premiär 13:e december bidrar starkt, liksom de prisvänliga byggtomterna.
Även faktorer som närheten till kontinenten, Öresundsregionen samt två internationella flygplatser
ses som klart fördelaktiga. Ett allmänt intryck är att Trelleborg är en bra kommun att både bo och
jobba i. Återkommande synpunkter är möjligheterna att utveckla vårt största besöksmål Smygehuk.
Många tycker att våra stränder kan underhållas bättre och därmed lyfta Trelleborgs totala attraktivitet avsevärt. Många anser det positivt att det finns tankar och idéer om nya bostäder, kallbadhus och
serveringar vid havet nära centrum.
Både hot och möjligheter för den framtida tillväxten har konjunkturen som den gemensamma nämnaren.Vissa berörda har synpunkter på trög hantering vid bygglovsärenden. Man efterlyser både snabbare och smidigare handläggning av aktuella ansökningar.
Flera av de besökta företagen som tillhör bygg- och entreprenadsektorn ser nybyggnation som nyckeln till bättre tider och förverkligande av ambitionen om nyanställningar. Även tillverkande industrier
anser nybyggnation vara nödvändigt för en positiv framtid.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 10
Företagen inom segmentet handel känner märkbart av konjunkturen genom en generellt försiktigare
konsumtion. Konkurrensen från Malmö upplevs som hårdare nu än tidigare.
Inom transportbranschen påverkas man av att den redan hårda konkurrensen förvärrats från främst
Östeuropa. Transportbehovet och efterfrågan ökar i takt med förbättrad konjunktur.
NYFÖRETAGANDE
Utvecklingsbolaget arbetar kontinuerligt med att öka nyföretagandet i kommunen. Utöver Trelleborg
Green Room arbetar näringslivskontoret med att ge information och personlig rådgivning och är listat
av ALMI och Tillväxtverket som resurs för rådgivning precis som olika Nyföretagarcentra runtom i
landet. Löpande under året har stort antal nystartare sökt upp oss för att få råd om lämplig associationsform, registreringsformalia, kapitalanskaffning etc.
Under 2014 har vi fortsatt samarbetet med Almi Företagspartner Skåne AB när det gäller informationsträffar/minikurser på Näringslivskontoret. En minikurs med sammanlagt 18 deltagare genomfördes. Erfarna affärsutvecklare gav vägledning i förberedelsearbetet med att ta fram affärsplan, formalia,
ekonomi etc. Informationsträffarna är kostnadsfria för deltagarna. Samarbete med Almi Skåne kommer
att fortsätta även under 2015.
Trelleborgs kommun har också under 2014 fortsatt samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund.
Partnerskapsavtalet innebär bl a att kommuninvånarna får tillgång till kostnadsfri rådgivning vid start
av verksamhet, kostnadsfria seminarier/företagsskolor och nätverk.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 11
TRELLEBORG GREENROOM
AKTIVITER UNDER ÅRET
Greenroom är ett viktigt nätverk där inkubatorerna kan se utanför sina ramar, få nya insikter och inspiration genom att träffa småföretagare inom olika branscher på ett och samma ställe. För att uppnå
detta har Greensoom bland annat medverkat tillsammans med inkubatorföretagen på Näringslivsmässan i Trelleborg, nätverksfrukostar och mässor som har kunnats sammankopplas med Greenrooms
verksamhet. Ettårs jubiléet i januari månad firade Greenroom genom att öppna upp sina dörrar och
visa verksamheten.
En viktig del har och kommer att vara att varje företagare känner ansvar för sin personliga utveckling
och få chansen genom Greenroom att få stöd och hjälp. Föreläsare och seminarier har företagen deltagit i under året och därigenom fått god vägledning och nya insikter. Affärsutveckling genom rådgivning av Teknopol och Boozst har genomförts för varje enskilt företag. Säljteknik och marknadsföring
har också utgjort en stor del av Greenrooms utbildningsinsatser.
INKUBATORFÖRETAGEN
Under året har 11 företag varit knutna till inkubatorn.Ytterligare 13 företag har haft kontakt med
inkubatorn under kortare eller längre tidsperioder. Två företag har gjort exit under året. Under året
har samtliga företag haft en mycket positiv utveckling vilket har resulterat i att många processer har
kunnat kortas ner då rätt rådgivning och snabba beslut har kunnat tas. De elva företagen har följt inkubatorprogrammet och deltagit aktivt i utbildningar och rådgivningar. De personer som haft kontakt
med inkubatorn sedan starten har till 80 % gått vidare och driver företag i dag. Av olika anledningar
kan dessa företag inte ha sin arbetsplats i inkubatorn, en av anledningarna är att de jobbar mycket ute
i fält alternativt har en idé som inte är färdigformulerad.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Ett närmare samarbete med Söderslättsgymnasiet har varit väldigt positivt speciellt utbytet med UF
(Ung Företagsamhet). Intresse har även väckts inom de yrkesinriktade linjerna och under 2015 kommer Greenroom att finnas med den sista terminen för dessa elever genom att bistå med rådgivning
och information om att starta eget.
Utmärkelser till årets nyföretagare har vunnits av företag från Greenroom både i Trelleborg och
Vellinge kommun, Inna Design i Vellinge och Jeanette Treble Reed i Trelleborg. Arrangör av detta är
Nyföretagarcentrum Öresund som Trelleborgs kommun har ett samarbete med när det gäller rådgivning till nyföretagare. Rådgivningen sker i Greenrooms lokaler. Greenroom samarbetar även med Almi
Företagspartner bland annat genom att arrangera gemensamma infoträffar.
Trelleborg Greenroom har satt Trelleborg på kartan utanför kommungränsen. Greenroom har bland
annat medverkat under ett antal seminarier arrangerade av region Skåne samt nätverkat mycket inom
näringslivet. Detta har i sin tur väckt stor nyfikenhet på Greenroom och skapat bra kontakter för
framtiden. En grafisk profil har under året tagits fram för att förstärka Greenrooms identitet.
HANDLINGSPLAN OCH FRAMTID
Under 2015 och framåt kommer Greenroom att förstärka med fler samarbetspartners och lägga stor
kraft på rådgivning inom säljteknik. Under 2105 kommer tre av våra inkubatorföretag som varit med
från start göra exit. Greenroom avser att fortsätta arbetet för att varumärket ska förknippas med
idékraft och tro på individen. Nätverkandet och tätt samarbete med kommun, politiker samt företag
är mycket viktigt för att hitta bra arenor för framtida affärer, allt för att få fler stabila och hållbara Trelleborgsföretag. Greenroom har som mål att förse kommunen med en arena för att etablera relationer
mellan idédrivna personer som vill starta och driva eget.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 12
PROJEKT
UTHÅLLIG KOMMUN
Trelleborgs kommun har deltagit i Energimyndighetens program Uthållig kommun etapp 3 under
2011-2014. För perioden 2013-2014 har kommunstyrelsen anslagit 150 000 kr årligen till arbetet med
projektet lokalt. I följande rapport slutredovisas projektets aktiviteter och ekonomi.
Projektet vill stimulera processen med förnybar energi som lokal mervärdesskapare och fungera som
ett stöd för lokala intressenter inom områdena.Vi vill att fler företag på olika sätt börjar intressera sig
för att arbeta med förnybar energi som affärsidé.
Arbetet inom Uthållig kommun utgör ett slags övergripande struktur för arbetet med näringslivsfrämjande av förnybara energislag.
Syfte
Syftet är att genom att samordna olika insatser och kommunikationen av dessa, kan man skapa mervärden på så sätt att en hållbar energiproduktion blir möjlig. Det lokala näringslivet stimuleras till att
mera inriktas mot näringsverksamhet som rör området förnybar energi. En s.k. grön ekonomi kan få
fotfäste och utvecklas i kommunen.
Organisation
På den nationella nivån har Energimyndigheten strukturerat och drivit arbetet för sex samverkande
kommuner med likartad inriktning av pågående lokalt arbete – Piteå, Heby, Säffle,Västervik, Karlskrona
och Trelleborg.
Projektet inleddes lokalt med tre kommunala samverkande verksamheter: Trelleborgs kommun, avd
Hållbar utveckling (Anitha Ljung), Trelleborgs kommuns Utvecklingsbolag (Christian Hemme) och dess
inkubator Trelleborg Greenroom (Irena Sibinovic) och Fastighetsbolaget Trelleborgshem AB (Tiberiu
Kadar). För projektet har en särskild styrgrupp funnits med representanter från samtliga tre organisationer, politiker och chefer.
ELMIA-MÄSSAN 2015
Utvecklingsbolaget har initierat ett deltagande vid ”Subcontractor-mässan” på Elmia i Jönköping 10-13
november. Deltagandet har som ambition att synliggöra Trelleborgs kommun och ska göras gemensamt med ett begränsat antal företag och ett första möte har genomförts tillsammans med Tre-Mek,
Plåtmekano, Herrströms Mekaniska, Foam King, Stål i Trelleborg, Sarsys samt Cross Border.
INSPIRATIONSDAGEN ”MITT FÖRETAG” PÅ PARKEN 9 APRIL 2014
”MittFöretag-dagen” på Parken blev ett både lyckat och uppskattat arrangemang för våra företag.
Moderatorn engagerade tillsammans med föreläsare de inspirerade deltagarna på olika teman. Utvärderingen från 120 deltagare var en mycket positiv läsning.
Priset till Småföretagarnas Favorit gick till Qloss AB som därmed kvalificerade sig till riksfinalen i
Stockholm 4 december. Qloss blev tvåa i denna final!
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 13
SAMVERKAN/SAMARBETEN
REGION SKÅNE/NÄRINGSLIVSENHETEN
Utvecklingsbolaget har under året haft frekvent kontakt med regionens näringslivsenhet, för informationsutbyte och samordnade aktiviteter inom näringslivsutveckling.
REGION SKÅNE/BUSINESS REGION SKÅNE
Business Region Skåne (BRS) är namnet på det moderbolag som tillsammans med tre dotterbolag
ska främja investeringar, turism och evenemang i Skåne. Business Region Skåne ägs till 85 procent av
Region Skåne och till 15 procent av Kommunförbundet Skåne. Business Region Skåne arbetar främst
med att locka internationella investeringar till Skåne. Under 2014 har, dock i begränsad omfattning, ett
antal konkreta förfrågningar inkommit till kommunen förmedlade via Invest in Skåne avseende utländska etableringar, och därigenom fått möjlighet att förse dessa med fakta och annan information som
underlag för val av etableringsort.
MALMÖ/LUND-REGIONEN
Näringslivsansvariga i elva kommuner i sydvästra Skåne träffas kontinuerligt för att utbyta information
och dela med sig av sina erfarenheter. Nätverket leds av Malmö Stads näringslivsdirektör och träffarna
äger rum i de deltagande kommunerna. På dagordningen står bl a ev samverkan kring
etableringsfrågor, kommungemensamma frågeställningar gentemot Region Skåne och förslag och diskussioner kring gemensamma utvecklingsprojekt.
2013 inleddes ett samarbete med fokus på turism- och destinationsutveckling, vilket redovisas i verksamhetsberättelsen om destinationsutveckling.
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS (SKL) NÄTVERK
Bolagets VD har under året deltagit i två nätverksträffar för näringslivsansvariga. På nätverksträffarna
har SKL bl a informerat om goda exempel avseende bygglovshantering, ung företagsamhet, lokalt företagsklimat, kompetensförsörjning och bredbandsutbyggnad.
FÖRETAGENS ORGANISATIONER I TRELLEBORG
Utvecklingsbolaget samarbetar löpande med de befintliga företagarorganisationerna i kommunen med
allt ifrån informationsutbyten till möjligheten att utnyttja Näringslivskontorets lokaler vid behov.
Följande organisationer finns i kommunen:
• Trelleborgs Företagarklubb (TFK)
• Företagarna Trelleborg
• Företagarna Anderslöv
• Handelsklubben i Trelleborg
• Viqtoria – förening för företagsamma kvinnor
•LRF
Bolaget deltar på TFKs frukost/lunchmöten/studiebesök. Alla företagarorganisationer finns representerade i Näringslivsrådet (se nedan), och Handelsklubben finns dessutom representerad i Citysamverkan vilket gör att bolaget har en frekvent kontakt i olika sammanhang med dessa aktörer.
Trelleborgs FF:s affärsnätverk har även under 2014 bjudit in till frukostträffar där bolaget genom VD
och näringslivsutvecklare medverkat. Huvudsyftet är att göra affärer och det finns på träffarna, förutom att få senaste nytt från klubben, goda möjligheter att nätverka och lära känna övriga företagare.
Bolaget ser detta nätverk som en stark resurs och god möjlighet att knyta kontakter med det lokala
näringslivet. Intresset från näringslivet för att delta har varit stort under året trots den sportsliga
motgången för fotbollen.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 14
NÄRINGSLIVSMÄSSAN 22 JANUARI 2014
Den 22 januari arrangerade Trelleborgs FF och Utvecklingsbolaget för tredje året i rad en näringslivsmässa på Söderslättshallen. Mässan riktar sig endast till företag och överst på agendan står nätverkande, B2B samt frukost- och lunchmingel. Årets mässa var både välbesökt och lyckad. Totalt deltog ett
70-tal företag som utställare. Utvecklingsbolaget fanns representerat med en egen monter.
NÄRINGSLIVSRÅDET
Näringslivsrådet har funnits i sin nuvarande form sedan 2003 och består av representanter från de
sex ovan nämnda företagarföreningarna. Utvecklingsbolaget är sammankallande och leder arbetet i
gruppen.
Syftet med Näringslivsrådet är samverkan och dialog och ger möjligheter för företrädare för näringsliv och kommun att informera varandra om behov och insatser. En viktig uppgift är också att ta fram
förslag och utse nominerade företag och företagare till de priser som delas ut i samband med Trelleborgsgalan.
Förutom representanter från de sex företagarorganisationerna, inbjöds även 2013 års vinnare i kategorierna Årets Företag, Årets Företagare och Årets nykomling att delta i rådet under 2014. Därmed
anslöt Patrick Kaufmann (Nordic Plastic Group AB), Jonas Jönsson och Stefan Jönsson (Trellegräv AB)
samt Luis da Silva (L 9 Fitness) till rådet med sin kunskap och sina erfarenheter av att vara företagare
i kommunen.
I Näringslivsrådet tas löpande aktuella, näringslivsrelaterade frågor och problem upp till diskussion.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 15
I rådet diskuteras även det lokala företagsklimatet och konkreta förslag på hur man kan förbättra
detta lyfts fram. Utöver detta har rådet haft följande på agendan:
• Näringslivsmässan i Söderslättshallen
• Förslag och nomineringar till Årets Företagarpriser
• Mitt Företag-dagen i Parken 9/4
• Västra industriområdet – etableringsläge/uppsnyggning
• Fastighetsföretagarklimatet i kommunen
• Näringslivsprogram för Trelleborgs kommun
•Företagsbesök
•Trelleborgsgalan
Näringslivsrådet har under 2014 träffats sammanlagt vid sju tillfällen. Nytt för året har varit att förlägga mötena ute i näringslivet och därigenom kombinera detta med ett företagsbesök. Tre uppskattade
sådana genomfördes då Nordic Plastics Group, Metso Minerals Sweden AB samt Foam King Sweden
AB stod som värdar med intressanta företagspresentationer och rundvandring på företagen.
Årets företagarpriser
Näringslivsrådet har också under 2014 varit huvudman för förslags- och nomineringsprocessen avseende två av de företagarpriser vilka delas ut på Trelleborgsgalan nämligen Årets Företag och Årets
Uppstickare. Nominerade och vinnare i kategorin Årets Företagare utsågs och delades ut av organisationen Företagarna i Trelleborg och Anderslöv vid annat tillfälle.
Nominerade och vinnare i resp kategori 2014:
Årets Företag
• Pilefood AB (v)
• EA-Installationer AB
• Protega AB
Årets Uppstickare
• Port Lerion (v)
• Manges Kök & Catering AB
• Mildamatilda Clothing
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 16
CITYSAMVERKAN
Arbetet med att utveckla centrum fortsatte under året inom ramen för verksamhet som bedrivs av
Trelleborg Citysamverkan Ek För i vilken kommun, fastighetsägare och handlare tillsammans främjar
utveckling och förnyelse i stadskärnan.
Ordinarie föreningsstämma i Trelleborg Citysamverkan Ek För avhölls den 20 maj och det hölls sammanlagt sju styrelsesammanträden under året. Utvecklingsbolaget har utsetts att representera kommunen i styrelsen genom dess ordförande samt tjänstgöra som adjungerad sekreterare.
Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter:
•
•
•
•
•
•
•
•
Bengt Nilsson, Alsingevallen AB (ordförande)
Per Karlsson, KB Diligentia Syd
Bengt Roskvist, Handelsklubben i Trelleborg
Dennis Tillgren, Handelsklubben i Trelleborg
Martin Nilsson, Trelleborg Kommun
Bert Ekstrand, Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
Markus Andersson,Valengruppen
Patrik Liljegren, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Peter Johansson, Abitare samt Ingrid Wall, Trelleborgs
kommun är styrelsesuppleanter.
Adjungerade till styrelsen är Utvecklingsbolagets vd och Marcus Middleton, cityledare.
Verksamheten finansieras av kommunen, Trelleborgs Handelsklubb samt fastighetsägare i city genom
en årlig serviceavgift. Budgeten uppgår till närmare 700 000 kr per år.
Under hela året har planering och förberedelser för anläggande av en isbana runt Sjöormen på Storget pågått. Ett stort engagemang från det lokala näringslivet samt med stöd av Trelleborgs kommun
medförde att isbanan fanns på plats till första advent och med hjälp av en stor arbetsinsats av inblandade personer samt vädrets makter blev det även is att åka på.
Under året har även arbetet med att rekrytera nya medlemmar till föreningen intensifierats.
Vid årets slut uppgick medlemmarna till följande:
• Alsingevallen AB
• Fastighetsbolaget Nilpat AB
• Abitare Fastighetsutvecklings AB
• Handelsklubben i Trelleborg
• KB Diligentia Syd
• Smygehamn Bostäder AB
• AB Trelleborgshem
•Valengruppen
• Dannegården AB
• Trelleborgs kommun/Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB
Citysamverkan har även helt eller delvis varit med och arrangerat ett antal evenemang bl a i anslutning till nationaldagsfirandet den 6 juni, som blev en stor succé, samt sedvanliga arrangemang under
påsk och jul.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 17
KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG
Utvecklingsbolagets arbetsuppgifter berör i hög grad också i många fall de kommunala förvaltningarna.
Kontakten med det lokala näringslivet utmynnar allt som oftast i frågor och ärenden där en förvaltning är huvudman för den aktuella frågan. Bolagets roll består i de fallen i att vara behjälpligt med att
kanalisera ärendet till lämplig tjänsteman i kommunen. Frekventa kontakter och givande samarbeten i
övrigt har bolaget med kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen.
Bolaget finns även genom vd representerat i styrgruppen för Navigatorcentrum.
Trelleborgsgalan
Utvecklingsbolaget har under året ingått i den s.k. galagrupp som planerar och genomför Trelleborgsgalan. Årets gala ägde rum den 20 november. Inför galan arbetade bolaget främst med att sälja sponsorpaket till de företag som vill exponera sig på den tryckta bilagan, hemsidan samt galans bildspel.
Även motiveringarna till sex nominerade i företag två priskategorier skapas av bolaget.
Utredning om företagsklimatet i Trelleborgs kommun
Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2014 att godkänna återrapporteringen av utredningen om
företagsklimatet i kommunen samt att ge kommundirektören i uppdrag att se till att de åtgärder som
föreslås genomförs samt att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till organisationsstruktur
i kommunen gällande näringslivsfrågor i syfte att förbättra företagsklimatet. Bolaget har med anledning av nämnda beslut varit delaktig i de åtgärder som initierats av kommunledningsförvaltningen t ex
förberedelser inför upprättandet av en kommunikationsplan med fokus på dialog samt framtagande av
näringslivsstrategi och näringslivsplan i samarbete med näringslivet.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 18
Småbåtshamnar
Som en följd av att kommunfullmäktiges beslut från april 2010 avseende överförande av ansvaret för
småbåtshamnarna samt ansvaret för Smygehuk som besöksmål inte kunnat verkställas i sin helhet beslutade kommunstyrelsen 2011-03-03 att godkänna samarbetsavtal mellan bolaget och tekniska nämnden.
Ansvarsfördelningen i stort innebär att tekniska nämnden ansvarar för drift, underhåll och investeringar
samt arrenden, tillståndshantering och upphandlingar medan bolaget ansvarar för turismfrämjande aktiviteter samt bidra till utveckling av turismnäringen. För att hantera de gemensamma frågorna inrättades en
småbåtshamnsberedning under tekniska nämnden. I småbåtshamnsberedningen finns tekniska nämnden
och dess förvaltning representerade genom tekniska nämndens ordförande, tekniska chef samt gatuchef.
Bolaget representeras av dess ordförande,VD samt representant från turistbyrån. I november månad
2013 undertecknade bolaget och tekniska nämnden/förvaltningen ett avtal avseende ansvarsfördelningen
i stort avseende småbåtshamnarna i Skåre, Gislöv och Smyge samt västra småbåtshamnen.
Bolagets ansvar utgörs av
• turismfrämjande aktiviteter och insatser i och kring småbåtshamnarna,
• bidra till utvecklingen av turismnäringen i och kring småbåtshamnarna,
• utveckling av Smygehuk som besöksmål med fokus på turismfrämjande aktiviteter, marknadsföring
samt utveckling av turismnäringen,
• gestaltning av skyltprogram avseende fakta- och turistinfoskyltar i och kring småbåtshamnarna.
Kraftsamling Trelleborg
I början av 2009 initierade kommunstyrelsens ordförande Kraftsamling Trelleborg för att med gemensamma ambitioner hos kommun och näringsliv mildra effekterna av det då rådande konjunkturläget. I
Kraftsamling finns alla företagarföreningarna representerade tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, förvaltningschef från arbetsmarknadsförvaltningen samt bolagets vd. Kraftsamling är ett forum där arbetsmarknadsfrågorna möter näringslivet. Under året har bl a en nationell
kraftsamlingskonferens genomförts den 30 oktober. Drygt ett hundratal deltagare lyssnade till föreläsare
på temat hur kommuner, näringsliv och ideell sektor kan samverka för att få fler personer i arbete.
Arbetsmarknadsförvaltningen
Under året gjordes en överenskommelse om samarbete mellan näringslivskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen. Både bolaget arbetar på olika sätt för att stärka näringslivets förutsättningar och
positioner på olika arenor i kommunen. Överenskommelsen innebär bl a att medarbetare inom
respektive organisation som i sina kontakter med näringslivet ställs inför frågor som rör andra parten
ansvarar för att denna information skyndsamt kommer den andra organisationen tillhanda. Avstämningsmöten sker vid behov då trender, behov och eventuella gemensamma insatser diskuteras.
Småbåtshamnsberedningen
Småbåtshamnsberedningen, vilken beskrivits ovan, har under året haft elva möten. Frågor som tagits
upp är i mångt och mycket av teknisk karaktär och berör alla våra småbåtshamnar. Exempel på ärenden utöver de mer tekniska är:
• Näringsverksamhet av såväl tillfällig som permanent karaktär
• Översyn och utformning av arrende/markavtal
• Avtalsfrågor relaterat till fasta båtplatser
• Skötsel och utsmyckning
•Turistinformation
Utöver arbetet i småbåtshamnsberedningen är bolaget representerat i de verksamhetsråd som inrättats i Smyge, Gislöv resp Skåre hamnar. I verksamhetsråden återfinns representanter från alla olika
aktörer som verkar i resp hamn.Verksamhetsrådets möten är ett viktigt forum och ger aktörerna
möjlighet att, tillsammans med tjänstemän från tekniska förvaltningen och bolaget, diskutera hamnarnas förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
Under året har småbåtshamnarnas verksamhetsråd haft sex möten i respektive småbåtshamn.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 19
Fairtrade City
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013 att Trelleborgs kommun skulle inleda arbetet med
att bli en Fairtrade City. Enligt beslutet innehade kommunstyrelsen ansvar för diplomeringsarbetet
medan samordningen av det fortsatta arbetet förlades till bolaget. Kommunstyrelsen delegerade sedermera även samordningsansvaret för diplomeringsarbetet till bolaget.
Fairtrade City syftar till att öka kännedomen och efterfrågan på varor som är producerade med respekt för mänskliga rättigheter. Diplomeringen är ett första steg mot etisk upphandling inom kommunen och bidrar till att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommuninvånarna.
Under hösten 2013 utsåg samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen de medarbetare
som skulle arbeta med diplomeringsarbetet från respektive förvaltnings sida. Utvecklingsbolaget utsåg
i sin tur en samordnare för diplomeringsarbetet och en arbetsgrupp bildades. Arbetsgruppen genomförde ett studiebesök hos Landskrona kommun för att ta del av deras erfarenheter avseende arbetet
med att bli en Fairtrade City.
Med Landskrona kommuns redogörelse och råd som grund bildades följande styrgrupp enligt de kriterier som finns angivna avseende diplomeringen. Styrgruppen ska enligt nämnda kriterier bl a spegla
en samhällelig mångfald med representanter från ideell sektor, företag, politiker samt kommunala
tjänstemän.
I den styrgrupp som bildades ingår:
• Inger Hansson, kommunfullmäktiges ordförande samt ordförande i styrgruppen
• Maria Wilhems, medborgarförslagsställare
• Yvonne Borg, verksamhetsansvarig ABF Sydväst
• Kenneth Johansson, Fackförbundet Vision
• Anitha Ljung, Klimat- och hållbarhetssamordnare (Samhällsbyggnadsförvaltningen)
• Emil Samnegård, sakkunnig Fairtrade City
• Liselotte Persson, samordnare Fairtrade (TKUAB)
• Peter Adanko, upphandlingschef (Serviceförvaltningen)
• Gustaf Centervall, kyrkoherde Trelleborgs församling
• Rikard Lehmann, ordförande Naturskyddsföreningen i Trelleborg
• Lotta Annermarken, församlingsvärdinna Trelleborgs församling
• Ditte Fagerlund,VD (TKUAB)
Styrgruppen har under och efter diplomeringsarbetet haft sex sammanträden där aktiviteter och
insatser gemensamt diskuterats fram och beslutats.
Lokala handlare har visat stort engagemang i diplomeringsarbetet genom att helt eller delvis sponsra
med Fairtrademärkta produkter i de informationsaktiviteter som genomförts. Ica Supermarket, Ica
Maxi, Willys, ÖoB, Citygross. Krydderiet KummIn och Coop är också angelägna om att öka antalet
Fairtrade-märkta produkter i sitt sortiment för att möta en ökad efterfrågan som finns generellt.
I april månad gjordes en inventering av vilka Fairtrademärkta produkter som fanns tillgängligt i kommunens butiker, restauranger och caféer. Till styrgruppen hjälp anlitades tre ungdomar från Navigatorcentrum som genom att besöka ett stort antal i sammanhanget relevanta butiker, hotell, restauranger
och caféer arbetade fram en sammanställning avseende ovan nämnda produkter.
Ett visst antal lokala arbetsplatser (minst 20) ska enligt kriterierna erbjuda Fairtrademärkta produkter.
Inventering har skett dels via de företagsbesök som sker inom ramen för TKUAB:s ordinarie verksamhet dels via e-post och telefonsamtal.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 20
LOKALT INFORMATIONSARBETE/AKTIVITETER
2014-02-08
Trelleborg Open
Söderslättshallen
2014-02-12Föreningsmässan Söderslättshallen
2014-02-24 KommunfullmäktigeParken
2014-03-05
Kvällsföredrag
Trelleborgs bibliotek
2014-04-17
Påskaktiviteter
Valengallerian, city
2014-04-19
Påskaktiviteter
Valengallerian, city
2014-04-26
Cykelns dag
City
Save the frogs day
Smygehuk
2015-05-03Sydkustloppet
Smygehuk
2014-05-06Fotokväll
Studiefrämjandet
2014-05-10
World Fair Trade Day
Sjöboden
2014-06-06Diplomering
Rådhustorget
Trelleborg Triathlon
Dalabadet
2014-06-09U21-landskamp Vångavallen
Enligt gällande kriterier ska kommunen kunna erbjuda Fairtrademärkta produkter inom kommunens
avtal för så många produkter som möjligt. Stadshuset, eller i Trelleborgs fall, Rådhuset ska konsumera
Fairtrademärkta produkter vilket numera är fallet. Samtliga förvaltningschefer har tillfrågats om respektive förvaltnings konsumtion av Fairtrademärkta produkter. Kommunens kostchef har deltagit på
ett styrgruppssammanträde för vidare diskussion i frågan.
Styrgruppen har i diplomeringsfasen planerat och genomfört aktiviteter och informationsinsatser utifrån det ansökningsformulär som finns tillgängligt avseende Fairtrade City diplomering. Arbetet ledde
fram till att Trelleborgs kommun den 6 juni 2014 blev diplomerad Fairtrade City.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 21
Trelleborg Tillsammans
Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar och andra organisationer inom idéburen sektor i kommunen. Parterna i överenskommelsen är
Trelleborgs kommun (politiska nämnder, förvaltningar och bolag) och föreningar samt andra organisationer inom den idéburna sektorn).
En inventering visade att bolaget har samverkan och samarbeten i på olika sätt med ca ett trettiotal
olika föreningar och organisationer i kommunen. Därtill finns ytterligare ett trettiotal föreningar som
kostnadsfritt marknadsförs via www.soderlatt.com gällande evenemang, utställningar, konserter mm.
Turistbyråpersonalen har dessutom ansvar för den databas som ligger till grund för den s k evenemangskalenders på kommunens hemsida. Evenemang marknadsförs dessutom kostnadsfritt i den
tryckta evenemangskalender som utkommer en gång i månaden.
Vi en uppföljningskonferens avseende den lokala överenskommelsen den 9 oktober anslöt sig bolaget
till den lokala överenskommelsen genom att bolagets ordförande undertecknade Trelleborg Tillsammans.
Säkerhetsgruppen
Bolaget ingår i den säkerhetsgrupp som leds av kommunens säkerhetschef. I gruppen ingår, förutom
representanter från förvaltningar och bolag, representanter från kommunens försäkringsmäklare och
polisen. Turistbyrån fyller en viktig funktion som informationspunkt för besökare och turister i händelse av en extraordinär händelse. Deltagande i säkerhetsgruppen innebär att bolaget får ta del av det
säkerhetsförebyggande arbete som sker samt får ta del av information inom området från i gruppen
ingående förvaltningar och bolag. Bolaget har under 2014 deltagit i tre säkerhetsgruppsmöten.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 22
DESTINATIONSUTVECKLING
Besöksnäringen omtalas idag som Sveriges nya basnäring och har redan vuxit sig större än någon kunde ana för bara tio-femton år sedan. Besöksnäringen står dock inte på egna ben i den utveckling som
har skett och som förväntas fortsätta i positiv riktning med hjälp av de nationella och regionala strategier som tagits fram. Besöksnäringen är en del av ett komplext system av både privata och offentliga
aktörer som tillsammans erbjuder upplevelser till alla som kommer till destinationen utifrån och som
konsumerar i samband med sitt besök.
I ekonomiska termer är besöksnäringen den näring som bidrar till turismkonsumtionen.
Turism mäts och definieras som:
”Människors aktiviteter när de reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för fritid,
affärer eller andra syften och för kortare tid än ett år”. (Källa: Tillväxtverket/UNWTO).
Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher, där de största är hotell, restaurang och övrig logi,
transporter samt varuhandel. Kultur, sport och rekreation är andra delar av näringen.
Besöksnäringen är också sammanlänkad med offentliga strukturer eftersom turism bygger på att
människor förflyttar sig till olika platser. Det offentliga finns därför med genom sitt ansvar för transportinfrastrukturen. Även när gästen når resmålet - i vårt fall Trelleborg och Söderslätt är besökaren
beroende av att kunna transportera sig samt uppleva och ta del av attraktioner och tjänster som är
offentligt finansierade och hanterade.
Tillsammans utgör alla ovan nämnda instanser vår destination, vårt besöksmål, vår reseanledning.
Oavsett om det är en huvudroll i form av själva anledningen till besöket, en biroll i form av den lokale
taxichaufförens bemötande eller en förutsättning i form av transport eller parkeringsmöjligheter vid
en badstrand så fyller alla roller sin funktion för att skapa en attraktiv destination.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 23
BESÖKSMÅL SMYGEHUK
ÖPPETHÅLLANDE
Turistbyrån är sommartid inhyst i Köpmansmagasient. Under 2014 var öppettiderna följande:
• 31 maj-6 juli kl 10-18
• 7 juli-3 augusti kl 10-19
• 4 augusti-31 augusti kl 10-18
Det totala besöksantalet uppgick till 203 280, en ökning med ca 8 % jämfört med 2013.
PERSONAL
2014 arbetade Cecilia Larsson, Marcus Wendel, Ella-Britt Collin, Lotta Åkerman och Hans Kristoffersson i Smygehuk. Det blev ännu en fantastisk sommar där Lotta snabbt kom in i gruppen. Personalstyrkan utökades med sommarpraktikanter via Navigatorcentrum under två 3-veckorsperioder.
Personalutrymmet bestod även i år av en arbetsbod. Den var lite mindre än tidigare och på hjul vilket
var praktiskt om den skulle behöva flyttas.
Nyheter och förbättringar under säsongen
Nygammalt skrivbord, hurts, hylla och skåp från källaren på Kontinentgatan 2 höjde utseende och
standard på vår turistbyråhörna.
PARKERING
Samarbetet mellan Utvecklingsbolaget och ÖT Smygehuk fortsatte denna sommar och gav liksom
2013, 15 ungdomar sommarjobb. Redovisningarna från ungdomarna fungerade bra i år.
CAFÉET
Café Köpmansmagasinet och Äggakageboden har även i år drivits av den ekonomiska föreningen –
Skånsk Mat.
KONST & KONSTHANTVERK
Som vanligt hyste vi tre konstutställningar på andra våningen i Köpmansmagasinet.
• Pippi på broderi, 31/5-29/6
Trevligt med en ”inte så strikt” utställning. Skaparverkstad för barn.
• Tong Wang, 4/7-3/8
Uppskattad utställning där en del var konstnärens ateljé.
Konstnären bjöd in till teceremoni
• Pixel och Korn, 8/8-31/8
Fotografiska föreningen i Malmö, mycket bra organiserat och även mycket bra information till
oss.
Även i år har vi haft hjälp av Samkultur Gränsgång för urval, uppbyggnad och tillsyn av konsthantverket
på första våningen i Köpmansmagasinet.
EVENEMANG 2014
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 24
31/5-29/6 1/6 6-8/6 14/6 20/6 21/6 22/6 27-28/6 4/7-3/8 4/7 8/7 11/7 15/7 Pippi på Broderi
Loppis Lions och växtloppis
Smygefestivalen
Söderslättsdagen
Midsommar
Friluftsgudstjänst
Skånska Sångarförbundet
Spelmansstämma
Tong Wang
Grillkväll och Durfolket
Kåseri Lars Yngve
Grillkväll och allsång med
Trelleborgs Manskör
Kåseri Jack the Ripper
17/7 19/7 22/7 25-26/7 3/8 8/8 8/8-31/8 14/8 17/8 23/8 30/8 31/8 Veteranbilsträff
Grillkväll och Durfåglarna
Kåseri Michael Pettersson
SommarJazz
Lions loppis
Cirkus Olympia
Pixel och korn
Veteranbilsträff
Smuggel i Smyge
Sommarjazz
MC Rally
Skördefest, växtloppis
och allsångskonsert
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 25
TRELLEBORGS TURISTBYRÅ
ÖPPETHÅLLANDE
Trelleborgs Turistbyrå var 2014 öppen:
•
•
•
•
•
•
•
Januari-april: mån-tors 9-17, fre 9-16.30
Maj: mån-fre 9-17, lör 10-13
1 juni-22 juni: mån-fre 9-17, lör-sön 10-16
23 juni-17 augusti: mån-fre 9-19, lör-sön 10-16
18 augusti-31 augusti: mån-fre 9-17, lör-sön 10-16
1 september-28 september: mån-fre 9-17
Oktober-december: mån-tors 9-17, fre 9-16.30
Besökare på Trelleborgs Turistbyrå 2010-2014
20102011 20122013
2014
Januari
878804880764
614
Februari728
835
1075 818 704
Mars1654125013991159
976
April1727191312399411152
Maj 2063249718421704
1595
Juni 4760562434473062
3257
Juli 130929025 8829 75528088
Augusti
8861780180245968
5806
September
3177214615821411
1430
Oktober
1307161811331195
819
November953
987
1000
845
639
December
839945569713
544
Totalt: 39161
35445
31019
26 132
25624
SOMMARPERSONAL
I Trelleborg arbetade Britt-Marie Gunnarsson, Hannes Hemme, Martin Johansson och Lisette Larsson. Britt-Marie var anställd på heltid under sommarmånaderna för att avlösa Veronica med hennes
arbetsuppgifter. De övriga tre fungerade bra tillsammans och sommaren flöt på utan några problem.
Inför sommaren 2014 så kommer till stor del ny personal att krävas då de flesta gått vidare till nya
utmaningar.
Cityvärdar/ bussvärdar
Under nio veckor i sommar har det funnits cityvärdar på Trelleborgs gator. Deras uppgift har varit att
hjälpa turister och andra till rätta. Under sex timmar varje dag har totalt 15 ungdomar funnits på plats
i centrum, redo att guida rätt och svara på frågor. De har även hjälpt till att bemanna Palmbussen. Till
hjälp har cityvärdarna haft ryggsäckar med busstidtabeller, evenemangskalendrar och annan nyttig information om Trelleborg. De har rört sig i centrum samt Trelleborgen, Ångkvarnen och vid Palmtågets
start på Rådhustorget. Innan de gav sig ut i staden utbildades cityvärdarna på Trelleborgs Turistbyrå.
Utbildningen innehöll grundläggande information om Trelleborg som besöks- och turistmål samt grunderna i kundbemötande och service. Projektet Cityvärdar är ett samarbete med Navigatorcentrum.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 26
UPPLEVELSER
Palmtåget
Även 2014 fortsatte Palmtåget
som drivs i privat regi. Turistbyrån
hjälpte till att göra reklam för turen både via trycksaker samt med
hjälp av våra cityvärdar. Tåget gick
i centrala Trelleborg mellan 23 juni
och 24 augusti. Precis som förra
året så var tåget en succé med till
stor del fullsatta turer.
Palmbussen
Nytt för sommaren 2014 var
Palmbussen som drivs i privat
regi. Turistbyrån hjälpte till med
att lägga upp rutten, göra tidtabell
samt göra reklam för turen. Bussen
gick mellan Stortorget i Trelleborg
till Smygehuk, via Dalabadet och
Gislövs läge under tre turer per
dag. Det var ett hårt tryck på bussen och vissa turer fanns dubbelt så många resenärer i kö än vad
som fick plats på bussen. Bussen var en stor succé som syntes i media både lokalt, regionalt samt på
Sydnytt.
EVENEMANG
Lucia 2014
Detta var 73:e året som Trelleborgs Lucia arrangerades. Precis som förra året var Lions huvudarrangör för Lucia. Turistbyrån stöttade genom råd samt att arrangera och representera kommunen
vid Tysklandsbesöken. Genom att Lions har huvudansvaret så behöver Utvecklingsbolaget inte längre
ansvara för planering och fakturering.
Barnens loppis
Barnens loppis genomfördes under tio tillfällen under maj, juni och augusti. Evenemanget var som vanligt välbesökt och populärt och är en uppskattad tradition som förhoppningsvis kommer att fortsätta
många år framöver.
EVENT
Ferie & Fritid
Den 17-19 januari medverkade Turistbyrån och Söderslätt på Ferie & Fritidmässan på Bella Center
utanför Köpenhamn.Vi medverkade med en 27 kvm stor monter som var indelade i tre kategorier; vikingar, mat samt fåglar. Till vår hjälp hade vi Foteviken, Trelleborgen och Falsterbo Fågelstation. Mässan
var välbesökt och många kom för att tävla i våra olika tävlingar eller prova på våra lokala delikatesser.
Syftet var att skapa synlighet och genom tävlingar samla in e-postadresser till danskar bosatta i Storköpenhamn som adderades till sändlistan av Söderslätts nyhetsbrev
Palmfestivalen
För femte året stod Turistbyrån på festivalen med en monter där vi hade tävling, turistinformation och
souvenirer. Tyvärr regnade det mesta av festivalen bort.
Hamnens Dag
Lördagen den 6 september arrangerades Hamnens Dag. Turistbyrån deltog med en monter där vi
hade tävling, turistinformation och souvenirer.Vi delade tält med Trelleborg kommun som informerade
om nya centralstationen, så det var många besök och många intressanta samtal med våra kommuninvånare.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 27
Skurup, Svedala, Trelleborg och Vellinge
samarbetar sedan år 2002 för att utveckla
en bärkraftig kvalitetsturism och synliggöra
området som en destination. Den gemensamma synen är att samverkan ger fler
besök, ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.
Samarbetet genererar idéer och hjälper
oss att lyfta blicken. Samarbetet ger också
konkreta fördelar för näringsidkare inom
besöksnäringen och de kreativa näringarna
- och för befolkningen.
SÖDERSLÄTT
Sydvästra Skåne
SÖDERSLÄTTSAMARBETET
Tillsammans med det nätverk vi skapat
inom besöksnäringen och de kreativa
näringarna, marknadsför vi området med
gemensamma evenemang, broschyrer,
annonser och webbplats. Nätverket träffas
regelbundet för kompetenshöjande aktiviteter, informationsutbyte och dialog. Söderslätt präglas till
stor del av en småskalig besöksnäring som uppskattar den stöttning som samarbetet ger.
www.soderslatt.com

€ƒ„…††­‡
†
Š‹Œ‰
Š
’ƒ’€„‚…““

 ­€‚
€ƒ„‚‚­ˆˆ‰
ŽŠ ‹
Š‘
’ƒ‚’…‚“ƒ”…
–
SÖDERSLÄTTS TURISMRÅD
••
•
Söderslätts Turismråd träffades första gången i januari 2013 och består av en handplockad referensgrupp med representanter från de fyra Söderslättskommunerna, Svedala, Skurup,Vellinge och Trelleborg. Rådets roll är att vara bollplank, idébank och kontaktyta mot näringen. Rådet ska använda sitt
nätverk i besöksnäringen för att plocka upp idéer samt sprida vidare det som diskuteras. Medlemmarna representerar inte bara sig själv utan hela näringen.
Under 2014 har Turismrådet träffats fyra gånger då även en representant från Tourism in Skåne har
medverkat. Fokus har legat på besöknäringens möjlighet att ingå i kampanjer och samarbete med
Tourism in Skåne och Söderslättssamarbetet samt planering av ett Söderslättsmagasin. En upphandling
av magasinet gjordes med kostnaderna visade sig bli alltför omfattande.
BESÖKSNÄRINGSMÖTE
Söderslätt genomför varje år minst två aktiviteter dit hela besöksnäringen bjuds in. I år har dessa
bestått av:
Vår-kickoff 2014: Onsdag 9 april på Ängavallen. Gäst var Johan Olofsson, managementkonsult på
Svensk Destinationsutveckling AB. På programmet stod även en presentation av Söderslätts aktiviteter
och marknadsföring 2014.
Höstsummering 2014: Torsdagen 6 november på PGA Sweden National. Gäst var Sara Brynskog, PR &
Communications manager på Tourism in Skåne. Hon berättade om hur Tourism in Skåne arbetar med
PR som en integrerad del i marknadsföringen på de utländska marknaderna och gav konkreta tips på
vad man som företagare ska tänka på i PR-arbetet.
Vid alla besöksnäringsmöten ges ett företag från varje kommun chansen att ge en kort presentation
av sin verksamhet. Alla har möjlighet att byta trycksaker, information och annat marknadsföringsmaterial med varandra.
WWW.SODERSLATT.COM
Soderslatt.com lanserades på svenska i juni 2012 och i februari 2013 följde en engelsk version. Sidan
utarbetades i ett Leaderprojekt tillsammans med leverantören Visit Technology i Göteborg.Visit har
byggt den databas som alla Skånes kommuner använder för informationshantering - CBIS (City Break
Information System). Här hämtas även all information till visitskane.com
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 28
Trelleborg har ca 500 sk produkter i CBIS. Produkt betyder i detta sammanhanget t ex evenemang,
boende, restaurang, besöksmål - dvs allt som syns, är sökbart och ibland bokningsbart på webbplatsen.
Fakta och kontaktuppgifter på alla produkter kontrolleras och uppdateras av Trelleborgs Turistbyrå
samt översätts till engelska och en del av dem även till tyska för att finnas med på visitskane.com.
Sidan är byggd så att det finns en gemensam Söderslättssida men även en separat ingångssida för
respektive kommun. URL:en www.soderlatt.com/trelleborg leder direkt in på Trelleborgs kommunsspecifika sida.
Vissa av våra fokusområde har undersidor med egna adresser som kan användas i marknadsföring för
att styra besökaren direkt in på det hen letar efter:
• Smygehuk: soderslatt.com/smygehuk
• Tillgänglighetsinformation: soderslatt.com/tillganglighet
Produkterna syns även på Tourism in Skånes sida www.visitskane.com. Här syns alla produkter på
svenska, engelska och tyska i respektive språkversion. Evenemangen som läggs in löpande syns även
på kommunens webbplats www.trelleborg.se
Soderslatt.com hade ca 70 000 unika besökare 2014. Besöken varade i genomsnitt 3 minuter och man
besökte i snitt 3 olika sidor under sin vistelse på sidan. Kriteriet för ett kvalitetsbesök är besöket
varar mer än en minut och att man besöker minst två sidor. Besökskvaliteten på soderslatt.com kan
baserat på detta beskrivas som god.
Den geografiska spridningen på besökarna är god – 92 % av besökarna kommer från Sverige, av övriga
länder bidrar Danmark och Tyskland med flest besökare. Inom Sverige finns de flesta av besökarna i
Malmö (35 %) och Stockholm (19 %) följt av Trelleborg (12 %). Sedan följer Göteborg, Lund, Skurup,
Ystad,Vellinge och Svedala, alla under 5 % av det totala besökarantalet.
Utveckling av soderslatt.com
Under andra delen av 2014 har mycket fokus lagts på att utveckla soderslatt.com. Utvecklingen har
inneburit att göra hemsidan mobilanpassad, börja bygga ut hemsidan för att främja produkterna samt
arbeta med sökoptimeringen (SEO). Samtliga medarbetare som arbetar med hemsidan har vidareutbildats i sökoptimeringsarbetet samt fått en kortare utbildning i att skriva för webben. I slutet av 2014
beställdes även en lösning för att hemsidan ska vara fullt responsiv till mobil och läsplatta för bästa
användning. Den fullt responsiva lösningen ska implementeras under 2015.
Informationen på soderslatt.com grundar sig på den besöksnäring som finns i Trelleborg och den information som de lämnar till Trelleborgs Turistbyrå. Ett arbete för att förbättra och effektivisera detta
informationsflöde har påbörjats under 2014. Även rutiner för hur produkterna bäst synas på hemsidan
efter att de skapats håller på att utvecklas.
FACEBOOK
I början av 2014 låg Söderslätts Facebook sida under 300 gillare, tack vare ökad aktivitet från de fyra
kommunerna och en utlyst fototävling låg sidan på över 800 gillare vid slutet av året. Besökarna på
Facebook sidan är främst från Trelleborg (cirka 24 %) och Malmö (cirka 16 %) följt av Skurup,Ystad,
Tomelilla och Höllviken som alla har under 40 besökare under 2014.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 29
Logotype
–
28
9
••
•
104. Stenbäcks Flygmuseum
E 65 Malmö-Skurup, avtag Häckeberga
+46 (0)411 850 58
Civila och militära flygplan.
102
13
3
105. Stetti Harbour Café
Hamnen Gislöv, +46(0)410 33 48 57
Café med hamnutsikt.
117
3
62
78
65
–
–
128
10, 18,
20, 21, 34
83
49
15
74 27
5
64
92
7
30
51
7
17
88
6
119
1
89 27
108. Svedala Galleri
Kapellvägen 27, Svedala
+46 (0)40 626 85 12
Konstutställningar.
46
73
35 18
19
2

 ­€‚
€ƒ„‚‚­ˆˆ‰
ŽŠ ‹
Š‘
’ƒ‚’…‚“ƒ”…
57
31
124
37
104
20
84 59
54
32 129
49
68 42
68
87
65
14
74
44
55
8
13
66
125
3
122
83
77
72
63
54
116
42
50
Skånetrafiken
+46 (0)771-77 77 77
Skånetrafiken, Pågatåg
+46 (0)771-77 77 77
www.soderslatt.com
105 67
43
112
48
80
63
2
52
37
86
93
62
91
= Golfbanor
127
71, 85, 100,
101, 110
= Öppet året runt
14. Borgquistska Hattmuseet
Alg 35,Trelleborg, +46 (0)410 197 46
Verktyg, symaskiner, hattstockar m m
från butiken som stängdes 1978.
26. EurogardenShop
Önnarp 9, Skurup, +46 (0)410 220 25
Keramik, krukor, glas, smide, kläder,
inredning och binderivaror.
15. Butiken på Landet
Grönekulla Gård,Arriev 196, Svedala
+46 (0)40 48 60 30
Kött, kläder och accessoarer.
27. Falsterbokanalen
Hamn med kiosk, minigolf, restaurang
och café. Nära populärt surf-och kiteställe.
40. Fotevikens Vikingamuseum
Museiev 24, +46 (0)40 33 08 00
Arkeologiskt friluftsmuseum med
rekonstruerad vikingastad. Café,
restaurang, stugby och konferens.
na
ogar
arna, sk
sjö
derna,
är strän
d. Fridas Gård
tra hörn städernas utbu 41.
Haglösa Byav 22, +46 (0)410 33 10 64
sydväs
m
3. Aktiv Western häst
Presenter och ru
inredning
nt. i lantlig stil.
Skånes gäng
liga sokonsthall
28. Falsterbo
Torupsvägen 530, +46 (0)708 25 87 51
året Gaard 1877
Här på
g Fridhem
till Hjalmar
Gullbergs plan 1
Westernridning i naturen.
42.
16.
de.Torsvik
emanForshällav
enButik
lika303lät
en
slå
na
ev
+46 (0)40 42 55 01
265, +46 (0)70 713 23 11
Almaröd
72,
Skivarp,
+46
(0)411
70
en
er
h
oc
4. Almaregården
rhet
jejärnvägsstationen.
miljölokala produkter,
Konsthall i dennö
Inredningsbutik med lantlig touch. Café.
Kläder,
är+46nä(0)40
a bysmycken,
t, gamla
Räng Sandsv 6, Höllviken,
45 70 24
sk
ätt
ma
choklad, glas, keramik och heminredning.
ån
r,
rsl
sk
de
29. Falsterbo Museum
Blomoch trädgårdsbutik, växtcenter
43. Galleri Abbekås
Sölantlig
g, kultuSjög,
nuinadjur.
På och
+46 (0)40 47 05 13
trädgård
Kustv 26,Abbekås, +46(0)70 777 13 08
17. Bärnstensmuseet oppin
amedgefrigående
ml
sh
ga
av
Medeltidsfynd från Hansan och
Galleri med inriktning modern konst.
S Mariav 4,
Höllviken, +46 (0)40 45 45 04
de Lundbergagården
oc5.hAndreas
t utbudutställning,triverkstad,
sillamarknadstiden, skolsal från början
vas. butik.
bretBärnstensfynd,
Österg 10, Falsterbo, +46 (0)40 47 05 13
44. Galleri Alma
av 1900-talet m m.
er&att
der ett 18.
Skepparhem från mittenbju
av 1800-talet.
Almvik, Grönby 8, +46 (0)737 66 66 74
Nära
mmGott
koCafé
30. Falsterbo Strandbad
Konst och keramik.
Svedala
ätt er
att du Börringekloster,
6. Anna
Johannaz
dersl
Strandbadsv 30, Falsterbo
Sö
+46 (0)40 48 32 01
lov48ar
Tornev 45, Svedala+46
60 34
45. Galleri Engleson
s! Vi(0)40
+46 (0)40 47 23 70
Kött, café och butik.
Presenter
Skanörs hamn. I huset med lanterninen.
sökochossouvenier.
Café, bar, nattklubb, konferenser, kultur,
Be
2. Agdas Country Shop
Gislövs Strandv 53, +46 (0)410 230 65
Pynt och inredningsprylar till bra priser.
7. Annedals Gårdsbutik
Stäviev 90, Räng, +46 (0)40 42 34 90
Grönsaker, bär och potatis.
T
LÄT
8. Antikt och DesignERS
i Kämpinge
L SÖD+46 (0)40 45 00 45 t
Solskiftev 6,
Höllviken,
TIL
RES
Antikt
och nytt i ett gammalt
stall.Airpor
lmö
Buss
soderslatt.com
19. Castel Design
Börringe stationsv 18, Börringekloster,
Svedala, +46 (0)709 92 92 92
Trädgårdskonst.
konserter m m.
31. Falsterbo Stadspark
Strandbadsvägen
Natur- och kulturslinga i parken.
20. Classicum Växthus
Källgården, Aggarpsv, Svedala
32. Fenix the Green
Minnesberg, +46 (0)706-636125
Hinderbana
+46 (0)40 40 51 90
00
ats Ma 6 (0)10-109 45
9. Arrie
strövområde
Flygpl
21. Cykeluthyrning
+4 rullstolsvänliga
t
Utsikts- och fiskeplattformar,
por
Beddinge +46 (0)410 255 12
stigar och flera grillplatser.
hagen Air Trelleborg +46 (0)410 132 23
Copen
31 32 31 Skanör +46 (0)40 47 01 77
10. Asklunda
Skanör
+46 (0)40 47 07 57
+45 32
33. FilleFin
Björkhaga Gård, Svedala
+46 (0)40 40 26 66
Stickat i lin. Kläder.
22. 00
Da Aldo
57
StenaL
Mellang 47, Skanör, +46 (0)40 47 40enh
26 amn
11. Axel Ebbes
770-57 Café
Köp
Färja1, Konsthall
med italienska specialiteter.
+473630(0)
Hesekillegatan
+46 (0)410
56
Stilren funkisbyggnad med konstnären
23. Damstorps Hantverk
Axel Ebbes samlade verk. TT-Line
200 41, Rydsgård, +46 (0)411 714 29
Trulseryd
410-56Fårskinnsarbete.
12. Bengkers
+46 (0)
V Värlinge 20. +46 (0)709 73 03 40
24. Eknes Blomsterodling
Möbler och inredning.
S. Ängav
37,Vellinge, +46 (0)40 42 04 73
69 90
Unityline -55
6 (0)411 Odling och försäljning av blommor.
13. Bokskogen
+4
Strövområde med motionsspår, ridslingor,
25.nEn känsla för landet
ndsbro
skogslekplats, sagostig m m. Torups slott
Södra
00 37-0, +46 (0)704-920997
Öresuoch
30Vallbyv
slottspark. Natur- och kulturrum.
40-22
Inredning, trädgård, second hand
Buss
+46 (0)
pplysning
SJ Trafiku -75 75 75
771
+46 (0)
g
, Pågatå
rafiken
77 77
Skånet
771-77
(0)
6
+4
rafiken
77 77
Skånet
771-77
+46 (0)
SKÅNE
+46 (0)708 26 21 79
Utställningar med olika inriktningar.
46. Galleri KVIS
Gröneg 9, Svedala
Konstutställningar.
47. Galleri Källan
Österg 37, Skanör, +46 (0)40 47 17 43
Konstgalleri i Skanörs centrala delar.
Flygplats
116.Toftebo Kalkon & Café
Ö Vemmenhög, Skivarp,
+46 (0)706 22 23 46
Gårdsbutik. Café.
Golfbana
Fågelskådning
117.Torup slottskafé
Torupsv 530,Torup, +46 (0)40 44 71 45
Badplats
Östersjöleden
Småbåtshamn
Skåneleden
118.Tullstorps Rökeri
Tullstorp 176-0, Klagstorp,
+46 (0)410 251 14
Fisk och skaldjur.
119.Tunnbrödsgården i Aggarp
Aggarpsv 22, +46 (0)762 96 06 06
Tunnbröd i alla former. Café,
gårdsbutik och galleri.
bo
Höllvik
64. Hos mig
Torupsv 193, +46 (0)706 23 56 94
Café där pizza bakas i lerugn och kyckling
grillas över öppen eld.Tangokurser.
76. Little Gardens
Katslösa 144, Mossbystrand
+46 (0)766 10 51 33
Trädgårdsbutik med Mexicoinspiration.
87. Niyoms kök
Holmeja byv 15, Klågerup
+46 (0)40 874 53
Thaimat.
120.Två systrar
V Värlinge, +46 (0)738 22 36 46
Inredningsbutik där antika ting
möter nya.
53. Gislövs hamn
Fiskeläge och gästhamn intill sandstrand.
Café, återskapade gamla fiskebåtar m m.
65. Hällåkra Vingård
Norra Grönby, +46 (0)410 280 00
Vingård, konferens, vinprovning m m.
77. Livex
V Virestad, +46 (0)705 89 65 94
Butik med medelhavsväxter.
88. Näsets Islandshästar
Höllviken, +46 (0)709 64 95 06
Turridning.
121.Törringelund
Hyltarpsv 771-39, +46 (0) 40 44 40 10
Dansrotunda och lunchrestaurang.
54. Gunnebo Trädgård
Landsv 9, Skivarp, +46 (0)411 302 01
Plantskola med stort sortiment. Sparris.
66. Hyllehög Gård
Trelleborgsv 194-28, +46 (0)706 77 73 16
Ekologisk äggproducent.
67. Idala Gård
Idalav 335, +46 (0)410 33 13 13
Skånskt gemyt med en doft av Italien.
Hotell, restaurang, gårds- och vinbutik.
78. Lorensdal
Eskilstorps ängav 2-36
+46 (0)40 42 00 10
Restaurang, café, utställningar, kultur, nöje.
89. Nötesjö Hotell
Nötesjöv 128, +46 (0)40 48 38 00
Restaurang och konferens.
Gästgiverier
Skåne är känt för sina gästgiverier.
På Söderslätt hittar du inte mindre än
fyra stycken!
55. Anderslövs Gästgivaregård
Landsv 39, +46 (0)410 212 00
56. Skanörs Gästgifvaregård
Mellang 13, +46 (0)40 47 56 90
57. Vellinge Gästis
Malmöv 2, +46 (0)40 42 02 20
58. Skivarps Gästgivaregård
Landsv 32, +46 (0)411 305 51
59. Svaneholms slott Gästgifveri & Festsalar
Skurup, +46 (0)411 450 40
Klassisk gastronomi i slottsmiljö
68. JohannaMuseet
Sandåkra, Skurup, +46 (0)411 427 80
Veteranbilar, motorcyklar, bruksföremål,
leksaker, marknadspositiv, Sveriges äldsta
bil m m. Café och presentbutik.
61. Harmonigården
Nordmannavägen 2, Höllviken, Räng Sand
+46 (0)40 45 20 77
Spa med pool, hydroterapibad, bastu, floating, ljusrum och solarium.
34. Fiske
49. Galleri Palm
Du kan fiska längs hela kusten. Fiske lmö
Ma
Falsterbo, Torggatan 2 samt på Ängavallen
finns även i Arriesjön, Skivarpsån och Svane+46 (0)708
47 27 21.
holmssjön. I Abbekås hamn kan du åka ut på
DALA med olika inriktningar.
Utställningar
SVE
djuphavsfiske. Fiskekort:
SKURUP
35. Arriesjön ........... +46 (0)40 54 81 23
50. Galleri Stallet
36. Skivarpsån ......... www.sydfiskarna.nu
Österg 10, +46 (0)708 26 21 79
Ystad
37. Svaneholm.......... +46 (0)411 400VEL
12 LINGE Utställningar i unik lokal.
38. Djuphavsfiske .....+46 (0)704 83 15 58
51. Gamla Mejeriet
s
39. Fiskhuset
Västra Värlinge
20, +46 (0)733
10 20 80
G
Abbekå
BOR
Skanörs Hamn, +46
Klassiska och unika byggvaror.
TRELLE
Skanör(0)40 47 96 08.
Nyrökt och färsk fisk från egen båt.
Servering med bl a stekt sill.
en
ygehuk
Falster
52. Gessie Potatis
Gessie,Vellinge, +46 (0)709 14 19 40
Potatis, grönsaker, bär, honung och
blommor från egen odling.
60. Hallongården
Bodarpsv 144-0, +46 (0)706 42 38 68
Hallonodling med gårdsbutik med egna
hallonprodukter. Café. Köp en kaffekorg och
fika i hallonraderna!
48. Galleri New Form
Gislövs Strandv 2721, +46 (0)410 230 22
Utställningar med måleri, grafik, skulptur,
glas, keramik och silversmide.
Öresund
Fjärdingslöv Byav 47-16, +46 (0)706-294545
Foto, galleri och studio. Inspiration fotoalbum.
ine
Tåg
Turistinformation
Färjelinje
1. Abbekås Hamn
Fiskeläge, gästhamn, badbrygga och badstrand. Drivmedel och service för båtägare.
[email protected]
Ystad
Abbekås
Östersjön
SKURUP
SVEDALA
TRELLEBORG
Skanör
Öresundsbron
+46 (0)40-22 30 00
SJ Trafikupplysning
+46 (0)771-75 75 75
Tåg
Bro
Svedala
+46 (0)40 626 80 00
Åbjörngatan 7, Svedala
106 6
8
= Besöksmål
Trelleborg
+46 (0)410 73 33 20
Kontinentgatan 2, Trelleborg
Unityline
+46 (0)411-55 69 90
Falsterbo
Höllviken
Malmö
VELLINGE
Smygehuk
SKÅNE
Öresund
Köpenhamn
TT-Line
+46 (0)410-56 200
StenaLine
+46 (0)770-57 57 00
Copenhagen Airport
+45 32 31 32 31
Malmö Airport
+46 (0)10-109 45 00
Flygplats
Färja
Smygehuk
+46 (0)410 73 40 21
Köpmansmagasinet, Smygehuk
Öppet juni-augusti
53
Bro
115.Trelleborgs Sjöfartsmuseum
Gråbrödersg 12, +46 (0)410 195 45
Om sjöfartens och fiskets historia.
9
90
5
= Boende
2
1
38
62. haward busck
Smyge Fyrv 131, Smygehamn
+46 (0)70 714 40 99
Café, inredning och utställningar.
Sm
63. Hedmans Krog
Västra Torp, +46 (0)410 234 73
Restaurang med inredning från
tidigt 1800-tal.
n
Östersjö
de
om
rslatt.c
80. Magleholms Gård
Törringe kyrkov 172:16, Svedala
+46 (0)40 44 20 41
Barn-, dam- och ungdomskläder.
91. Scandi Candy
Bruksv 11, Hököpinge,
+46 (0)40 37 05 50
Tillverkning och försäljning av
lösviktsgodis.
69. Karnagården
Mellanköpinge,Trelleborg,
+46 (0)709-371743
Visning trädgård
81. Maglarpsbullen
Dykargränd 3, Trelleborg
+46 (0)410 488 88
Gammeldags chokladbollfabrik och butik.
92. Segway Öresund
Steffensv 38A, Höllviken
+46 (0)701 60 90 00
Uthyrning av segway. Guidning.
70. Kust Café
Storg 14, Falsterbo, +46 (0)40 47 38 30
Café, picknickbag m m.
82. Mossby Kaffestuga
Mossby 172, +46 (0)411 53 30 05
Kakbuffé med sju sorters hembakat.
Lekplats och presentbutik.
93. Sjölunda Gård
Smyge Fyrv, +46 (0)705-912085
Inredning, glas och porslin.
71. Köpmansmagasinet, Smygehuk
Smyge Strandv 10, +46 (0)410 73 40 21
Turistbyrå, konst, hantverk och café.
72. Lejonblomman
Landsv 55, Anderslöv, +46 (0)410 213 18
Blommor och inredning.
83. Märtas Café & Butik
Falsterbov 51, Höllviken,
+46 (0)40 45 51 91
Café, blommor, presenter m m.
122. Ullahills Magasin
V Virestad, +46 (0)708 40 78 79
Kläder, inredning och kurser i bl a
blomsterbinderi och arrangemang.
123.Vellingeblomman
Falsterbov 177-9,Vellinge
+46 (0)40 42 96 31
Växtcentra med stora temautställningar
året om. Café.
124.Vellinge Ekologiska Odling
Vellingebacken 24, +46 (0)40 42 28 61
Grönsaker, jordgubbar, potatis KRAV.
Självplock.
125.Venusgården
Lindbyvärn, Skurup,
+46 (0)411 53 22 00
Erotikprodukter. Europas enda
kärlekshotell.
94. Skanörs Fiskrögeri
Skanörs hamn, tfn +46 (0)40 47 40 50. Butik,
matställe,rökeri och restaurang.
karta 95. Skanörs hamn
håller
n med småbåtshamn, matställen och
Inne
ställeFiskeläge
84. Mästers
Galleri
caféer.
tron
Svaneholm, Skurup, +46
32 59 48
smul(0)736
Skåre fiskeläge
Galleri
med samlingsutställningar,
med
de! 96.
Småbåtshamn, badplats och Skåre skanskar sommarutställning, julsalong
m m.
boen
ett försvarsverk från 1600-talet.
&
85. MZ Design
126.Vismarlövs
Café & Bagarstuga
Eksholmsv 357-9, Klågerup
+46 (0)40 44 01 13
Stenugnsbakat surdegsbröd,
spettkakor, honung m m.
Utställningar och café.
t 2014
derslät
ö
S
l
il
t
IDE
Din GU
73. Lilla Collioure
Hemmesdyngev 260-10, Klagstorp
Vintage
74. Lilla Station
Björkv 8, Ljunghusen.
+46 (0)708 98 14 14
Loppis med kläder, möbler, kuriosa.
75. Lilla Ängagården
Vitgransv, Beddingestrand,
+46 (0)410-25878
Inredning, presenter
Smyge Strandv 10, Smygehamn
+46 (0)730 71 57 51
Ull, keramik och kläder i ull.
86. New Food Köksshop
Smyge Strandv 28, Smygehamn
+46 (0)410 244 00
Köksshop och matstudio med
en välfylld butik.
97. Slättarp Mat & Möten
Slättarps Gård, Skegrie
+46 (0)709 46 50 01
Restaurang och konferens.
127.Väv & Prylar
Smyge Strandv 64, +46 (0)410 244 60
Färdiga vävar och mattor samt tillbehör.
128.Ylle & Sparris
Gessie byaväg 6, +46(0)708 10 86 60.
Grönsaker, frukt, bär, garn och ull.
soder
m
. co
t t
s l a 129. Ängavallen
Norra Håslöv,Vellinge,
+46 (0)40 42 32 50
Ekologiskt från jord till bord!
Mejeri, bageri butik med ekologiska
produkter, hotell, restaurang och
Galleri Palm.
98. Slättarps Gård
Skegrie, +46 (0)733 83 59 95
Kläder, blommor, leksaker, mat, dryck m m.

‡

††­
€ƒ„… Œ‰
Š
†
Š‹
„‚…““
’ƒ’€

€‚
 ­
­ˆˆ‰ Š‘
€ƒ„‚‚
‹
ŽŠ 
‚“ƒ”…
’ƒ‚’…
–
•
• •
tt.com
Logotype
odersla
www.s
Ett urv
08
lan
Skram (0)411 473
e´n på
+46
99. Sm 14, Skurup, d hembakat.
Skramlan och café me
n
rk
yge ham
Hantve
och Sm råde med
ygehuk
vom
s
100. Sm mn och strö m m. Sverige
, kiosk
Småbåtsha
ugnar, café
fyr, kalk udde!
i
24
sydligaste
kröker (0)410 243
yge Fis
, +46
101. Sm, Smygehamn
Hamnen servering.
ejeri
Butik och
Ostm
rpets
up
ldatto
, Klåger
102. So ndv 310-40
Hyby Gri08 41 46 23 utik.
+46 (0)7 ng och gårdsb
Tillverkni
seet
tarmu
, Bara
103. Sta en 606–59
väg
Torups 6 44 70 90
arnas och
+46 (0)4 som visar statCafé, butik,
.
m
vardag
Museu
etarnas
r.
dju
lantarb
dar och
useum
trädgår
Flygm Häckeberga
nbäcks
avtag
104. Stelmö-Skurup,
E 65 Ma 11 850 58
plan.
+46 (0)4 militära flyg
Café
Civila och
rbour 10 33 48 57
tti Ha
105. Ste Gislöv, +46(0)4
.
Hamnen d hamnutsikt
Café me
mman
andblo
106. Str Strandv 99,
ge
ng.
Beddin 10 244 45
inredni
gård och
+46 (0)4
or, träd
Blomm
ceway
,
rup Ra
126
107. Stu rurpsv, Sturup
Stu
76
Södra 0 50 00 09
53
103
+46 (0)4 ingsbana.
tävl
102
Motor
i
13
a Galler
. Svedal Svedala
28 9
99
108
3
ägen 27,
Kapellv 0 626 85 12
•
6 €‚
65
81

+46 (0)4 llningar.
78
• • 117
tstä
12
Konstu
­
s Slott
87

‰
3
12
62
neholm
­ˆˆ

30

109. Sva+46 (0)411 400 0.
64
€ƒ„‚‚ ‹
Š‘
,
k
Skurup slott från 153 menadstrå

pro
ans
 ††­‡
1
ŽŠ 
Renäss restaurang,
23
m,
73
‚“ƒ”…
Museu våning.
€ƒ„… Œ‰
Š
54
’ƒ‚’…
107
och fest
†
Š‹ …““
st
amn
Smygeh
. Södra
„‚
10,
110
89 27
Strandv
’ƒ’€
37
Smyge 10 295 90
m för
aker m
109
+46 (0)4 kläder, leks
33
68
11
ng,
84 59
Inredni
128
104
ar.
nter
alla åldr
rdence
18
46
10
35
dén Ga
org
19
111.Ter p 4, Trelleb
108
46
15
ist på
V Tommar10 127 57
35 9
d. Special sen.
77
6
80
6
sro
+46 (0)4 och trädgrå
lleborg
or
Tre
or.
79
Blomm
dags ros
76
gammal
2
90
& Inne
20
g Ute
org
119
112.Tin sv 5, Trelleb
hög
16
Modes 10 33 47 37 gård med
38
+46 (0)4 visningsträd emiljöer.
inn
Butik och för ute- &
3
65
41
dukter
128
32
pro
52
91
orgen 73 30 21
57
,
125
.Trelleb
10
16
m, café
113
(0)4
seu
58
6, +46 ngaborg. Mu phus.
40
V Vallg
gro
14
44
apad viki
d med
26
går
Återsk
vikinga
m
23
butik och
63
s Museu73 30 45
54
57
ar
lleborg
87
10
78
19
72
114.Tre t 1, +46 (0)4 m med samling r,
13
inga
rge
58
82
31
29
Storto oriskt museu fälliga utställn
55
13
42
72
36
1
lätt. Till
Kulturhist
ers
82
Söd
22
.
116
11
från hela ik och café
124
um
70
but
74
tsmuse
biograf,
83
s Sjöfar 10 195 45
123
48
lleborg
(0)4
24
45
115.Tre sg 12, +46 ets historia.
der
41
25
Gråbrö artens och fisk
12
33
Café
118
Om sjöf
lkon &
43 1
122
tebo Ka
,
77
47
116.Tof nhög, Skivarp
60
71
129
38
me
32
Ö Vem 06 22 23 46
49
51
+46 (0)7 . Café.
75 88
59
61
120
4
dsbutik
68 42
71
7
66
12
Går
é
44 71 45
ttskaf
21
up slo , +46 (0)40
40
85
75
rup
117.Tor
97
v 530,To
98
86
69
i
Flygplats
Torups
9
Röker
rp,
lstorps
25
73
ning
n
118.Tul 176-0, Klagsto
83
2
10
24
formatio
Fågelskåd
49
storp
67
14
Tull
Turistin
60
10 251
61
21,
+46 (0)4 skaldjur.
10, 18,
p
39, 45,
leden
11, 14, , 115
15
34
i Aggar
20, 21,
Fisk och
64
111
44
6
94, 95
8
Östersjö
4
113, 114
gården 96 06 06
Golfbana
106
90
79
74 27
8
nbröds
21, 22,
62
92
119.Tun 22, +46 (0)7 Café,
en
69
80
36
47, 56
17
sv
s
Skåneled
50
former.
Aggarp
Badplat
öd i alla galleri.
81
66
88
Tunnbr
och
5
7
dsbutik
amn
34
går
tsh
19,
43
127
Småbå
trar
14, 17,
36 46
55,
5
96
52
.Två sys (0)738 22 ting
26, 39,
86
120
63
30 7
89
15
ika
e, +46
8
56, 84,
V Värling butik där ant
34
53
Färjelinje
51
ngs
100,
48 2
16
71, 85,
Inredni
112
105 67
62
37
nya.
31,
101, 110
93
möter
5, 28, 29,
4
up
oms kök
91
und
44 40 10
70
87. Niy byv 15, Klåger
49, 50,
(0) 40
rringel
ja
121.Tö 771-39, +46 estaurang.
Holme 0 874 53
sv
chr
Hyltarp da och lun
+46 (0)4
tun
rdens
Dansro
in
imat.
and
tar
tle Ga
Tha
Magas 40 78 79
ndshäs 95 06
76. Lit 144, Mossbystr
ahills
a
ion.
64
sets Isla
122. Ullad, +46 (0)708kurser i bl a
Katslös 66 10 51 33 xicoinspirat
88. Nä +46 (0)709
.
Me
en,
ng och
V Virest
emang
+46 (0)7 butik med
Höllvik
94
, inredni och arrang
rds
ing.
Kläder
eri
s mig
06 23 56 kyckling
Trädgå
Turridn
erbind
64. Ho 193, +46 (0)7
och
00
tell
n
blomst
lerugn
89 65 94
v
0 48 38
ex
tesjö Ho
omma
Torups pizza bakas i
urser.
77. Liv ad, +46 (0)705 xter.
89. Nö 128, +46 (0)4 ns.
lingebl
Tangok
123.Vel 177-9,Vellinge
Café där r öppen eld.
V Virest d medelhavsvä
Nötesjöv g och konfere
atis
gar
ov
14 19 40
ran
ställnin
ssie Pot
Falsterb 0 42 96 31
grillas öve
(0)709
d
Butik me
Restau
akor
temaut
52. Ge linge, +46 honung och
Vingår 10 280 00
l
Spettk esdynge
,
+46 (0)4 a med stora
,Vel
llåkra
rensda
6
nders
mm
Gessie grönsaker, bär ing.
ntr
65. Hä
, +46 (0)4rovning m m.
um
78. Lo rps ängav 2-3
90. Ola s gård, He
Växtce . Café.
,
nöje.
Grönby
amuse
de
lätt
Potatis från egen odl
kultur,
Norra konferens, vinp
Eskilsto 0 42 00 10
a Odling 61
ing.
s Viking33 08 00
Kronos 10 243 38
or
året om
= Boen
,
ningar,
logisk
försäljn
eviken
0
blomm
42 28
Vingård
+46 (0)4 g, café, utställ
dstrand.
n
med
+46 (0)4 ageri med
40. Fot 24, +46 (0)4
rd
linge Eko +46 (0)40 KRAV.
77 73 16
intill san m m.
useum
ög Gå
v
tauran
(0)706
lövs ham
ksmål
124.Vel
ttkaksb
n 24,
ftsm
seie
lleh
Res
é,
Spe
Mu
frilu
53. Gis och gästhamnla fiskebåtar
rd
ebacke gubbar, potatis
66. Hy sv 194-28, +46.
= Besö
stad. Caf
ndy
ogiskt
e
Velling
lleborg
org
kebo Gå
25
Arkeol erad vikinga konferens.
,
ndi Ca
ker, jord
Fiskeläg rskapade gam
Trelleb äggproducent
79. Lyc Golfklubb, Tre
enShop (0)410 220
tru
91. Sca Hököpinge
Grönsa
sk
anor
ps
rogard
rekons g, stugby och
11,
ck.
Café, åte
rd
Ekologi
Maglar 10 33 00 91 esser.
26. Eu 9, Skurup, +46 de, kläder,
= Golfb
Bruksv 0 37 05 50
av
Självplo
Trädgå (0)411 302 01 .
restauran
p
, smi
en
äljning
rris
nt
nnebo
.
+46 (0)4d danska delikat
33 13 13
la Gård
Önnar krukor, glas
10 64
rd
+46 (0)4 ng och förs
usgård
et
54. Gu Skivarp, +46 timent. Spa
67. Ida , +46 (0)410 doft av Italien .
ivaror.
ik,
t året ru
das Gå +46 (0)410 33 stil.
9,
sor
125.Ven n, Skurup,
ttmuse
Café me
binder
Keram
Tillverkni is.
41. Fri
d en
lig
av 335
22,
Gård
Landsv
vinbutik
d stort
vär
= Öppe
v
me
lant
Idal
tska Ha 10 197 46
ng och
i
me
ms
god
Bya
dala
g
la
a
Lindby 11 53 22 00
t gemyt g, gårds- och
(0)4
m
rgquis
inredni
n
glehol
lösvikts
:16, Sve
Haglösa och inrednin
Plantsko
opas end
Skånsk
14. Bo lleborg, +46 tstockar m
esund
kanale f, restaurang le.
80. Ma kyrkov 172
+46 (0)4 ukter. Eur
erier.
restauran
r
Tre
hat
e
sterbo
stäl
Presenter
igol
way Ör
en
1877
rod
8.
.
gästgiv
än
Hotell,
iverie
Alg 35, symaskiner,
Törring 0 44 20 41
27. Fal d kiosk, min t surf-och kite
92. Seg 38A, Höllvik
Gaard 0 713 23 11
Erotikp ell.
skläder
Gästg känt för sina inte mindre
gdes 197
427 80 ål,
useet
g,
me
sv
dhem
é.
hot
är
(0)411
Verkty iken som stän
annaM
+46 (0)4 - och ungdom
Hamn . Nära populär
Steffen 01 60 90 00
och bad re.
42. Fri 265, +46 (0)7 lig touch. Caf
mn
kärleks
Skåne
hittar du
68. Joh Skurup, +46 lar, bruksförem ta
dam
Guidning.
ås Ha
brygga
äga
vs
erslätt
från but
Barn-,
ra,
det
älds
all
och café
+46 (0)7 av segway.
Forshällavgsbutik med lant
marlö
På Söd ken!
1. Abbek gästhamn, badservice för båt
Sandåk lar, motorcyk itiv, Sveriges
på Lan 196, Svedala
konsth 1
bullen
ing
e,
126.Vis Bagarstuga up
tiken
nbi
glarps
org
iev
Uthyrn
sterbo
Inrednin
aregård
fyra styc
Fiskeläg vmedel och
Vetera marknadspos tbutik.
rd
15. Bu
13 08
81. Ma d 3, Trelleb
28. Fal Gullbergs plan
bekås
Gård,Arr
-9, Klåger
ik.
Gästgiv
Dri
Café &
r,
da Gå 05-912085
presen
p
nekulla
(0)70 777
lleri Ab
212 00
argrän
tionen.
strand.
erslövs
och but
msv 357
30
lmar
65
88
01
leksake
Sjölun
och
st.
Grö
Sho
Ga
+46
ssta
Dyk
hol
rik
(0)7
é
13
Hja
s,
230
kon
ry
93.
43.
Eks
Caf
arer.
55. And +46 (0)410
0 48 60
10 488
0 42 55
bollfab
järnväg
Abbekå
0 44 01
(0)410
Count
Fyrv, +46och porslin.
sbröd,
modern
er.
39,
rd
bil m m.
+46 (0)4 er och accesso
+46 (0)4ldags choklad
+46 (0)4 i den gamla
Smyge
Kustv 26, inriktning
+46 (0)4 akat surdeg m.
Landsv
2. AgdasStrandv 53, +46lar till bra pris
tgifvaregå56 90
den
all
ng, glas
med
nsb
70
Kött, kläd
a
Gamme
rnagår
Butik,
i
org,
m
Konsth
47
nörs Gäs
ung m
Inredni
Galleri
Stenug
Gislövs inredningspry
74
11 303
ffestug 53 30 05
69. Ka inge,Trelleb
svik
Museu
kröger 0 47 40 50.
56. Ska 13, +46 (0)40
kor, hon café.
37 66 66
tik Tor
+46 (0)4
i Alma
köp
ssby Ka
11
13
(0)4
sterbo
g
nörs Fis
spettka
och
llan
ller
t
Pynt och
743
Me
16. Bu 72, Skivarp, produkter,
82. Mo 172, +46 (0)4 s hembakat.
Mellan
29. Fal (0)40 47 05 san och
8, +46 (0)7
ningar
94. Ska hamn, tfn +46 taurang.
tis
44. Ga
rn häs 08 25 87 51
ng.
09-371
d
ter
y
jan
Utställ
s
res
Grönby
inredni
Weste
(0)7
42 02 20
inge Gäs
n, lokala
+46 (0)7 gård
Almarö
Mossb med sju sor tik.
Sjög, +46 fynd från Hanlsal från bör
244 60 r.
lar
ri och
Skanör
Almvik, keramik.
57. Vell 2, +46 (0)40
och hem
träd
3. Aktiv en 530, +46 n.
, smycke
fé
& Pry
(0)410
lle,röke
ehö
v
Visning
väg
Kläder , glas, keramik
ure
gård
Kakbuf och presentbu
Medeltids adstiden, sko
38 30
matstä
llen och
Konst och
127.Väv ndv 64, +46 r samt tillb
.
Malmö
Torups idning i nat
tgivare
n
s
rkn
matstä
gleson lanterninen
tto
Stra
(0)40 47
tik
choklad
04
rnr
ar
Lekplat
305 51
et
st Café
sillama
arps Gäs
m m.
nörs ham shamn,
Smyge vävar och ma
70 24
lleri En
med
Weste
Festsal
fé & Bu
0 45 45
70. Ku Falsterbo, +46
smuse
0-talet
58. Skiv +46 (0)411
95. Ska med småbåt
45. Ga hamn. I huset
veri &
(0)40 45
den
m.
bad
av 190
rnsten
32,
+46 (0)4 kstad, butik.
rtas Ca
en,
Färdiga
e
s
Gästgif
r
en, +46
Storg 14, nickbag m
aregår
17. Bä 4, Höllviken,
Strand o
Landsv
83. Mä ov 51, Höllvik
huk
rris
Fiskeläg
Skanör 08 26 21 79 inriktningar.
s slott
10 86 60.
4. Alm dsv 6, Höllvik utik, växtcente r.
ning, ver
sterbo
40
e & Spa
t, Smyge
(0)708
neholm
Café, pick
S Mariav fynd, utställ
ar Falsterb 0 45 51 91 ter m m.
30. Fal adsv 30, Falsterb
ull.
caféer.
gasine 10 73 40 21
+46 (0)7 r med olika
128.Yll väg 6, +46
59. Sva +46 (0)411 450 tsmiljö
gårdsb d frigående dju
Räng San
re skansk
sen
(0)4
nstens
kultur,
inga
bya
garn och
ansma
slot
eläge
ndb
,
,
r,
70
i
(0)4
pre
och träd
Bär
+46
pm
bär
Stra
t,
Utställn
re fisk
Gessie
s och Skå
Skurup gastronomi
café.
ferense
mmor,
Blom- lig trädgård me
& Nära
0 47 23
10, +46
71. Kö
IS
ker, fruk
96. Skå mn, badplat 0-talet.
k
Café, blo
Strandv hantverk och
+46 (0)4 , nattklubb, kon
fé Gottr, Svedala
rden
Grönsa
Klassis
160
lleri KV
32 59 48
och lant
lleri
st,
Smyge
18. Ca
ergagå 47 05 13
n
Småbåtsha sverk från
den
46. Ga 9, Svedala
(0)736
42 38 68
ekloste
yrå, kon
Café, bar m m.
sters Ga
var
gavalle
as Lundbo, +46 (0)40 0-talet.
e,
llongår +46 (0)706 med egna
18
Turistb
rup, +46 lningar,
ter
Börring 0 48 32 01
84. Mä
ett förs
Gröneg llningar.
129. Än löv,Velling
60. Ha
10 213
-0,
man
stäl
ark
terb
konser
5. Andre
och
180
& Möten
olm, Sku
utik
sut
t
144
rg
(0)4
av
lom
tstä
Hås
m.
dsb
sv
ling
Ma
10, Fals
+46 (0)4 och butik.
Stadsp
+46
m
Svaneh
onb
mitten
Konstu
Norra 0 42 32 50
ttarp
Bodarp ing med går Köp en kaffeko
Österg
erslöv,
med saming, julsalong
17 43
72. Lej
sterbo
bord!
97. Slä Gård, Skegrie
r,
rhem från
Kött, café
Galleri
55, And dning.
ken.
en
31. Fal
i Källan
lonodl
Café.
(0)40 47
tälln
par
väg
+46 (0)4 från jord till d ekologiska
dsv
s
er.
Hal
ller
uts
Skeppa
ekloste
sign
ads
inre
Lan
linga i
60 34
iskt
rodukt
Slättarp 09 46 50 01 ns.
az
47. Ga 37, Skanör, +46centrala delar.
sommar
or och
Strandb
stel De sv 18, Börring
kulturs
butik me
Ekolog
hallonp onraderna!
g och
s
Johann
(0)40 48
Blomm
19. Ca
amn
ur- och
sign
, bageri ell, restauran
+46 (0)7 g och konfere
Österg
Skanör
92 92
hall
i
rp
geh
ure
De
i
Nat
e station
6. Anna Svedala+46 ier.
i
Mejeri
ller
fika
een
ran
g Sand
45,
, Klagsto
Börring +46 (0)709 92
85. MZ ndv 10, Smy
a Collio
ter, hot
Restau
Konstga
the Gr 06-636125
m
gården llviken, Rän
souven
Tornev
,
Stra
230 22
73. Lill sdyngev 260-10
produk
Gård 59 95
Fenix
rmoni
Hö
(0)7
ter och
Svedala
Smyge
New For
st.
(0)410
2,
32.
r,
Ha
i
Palm.
71 57 51 er i ull.
m m.
ttarps
ik
gen
61.
+46
30
ller
Presen
rdskon
Hemme
berg, +46
skulptu
Galleri
annavä
98. Slä +46 (0)733 83 r, mat, dryck
rdsbut 42 34 90
48. Ga Strandv 2721,
tu, floa
Trädgå
us
+46 (0)7 k och kläd
Minnes
, grafik,
,
Nordm 0 45 20 77
0
ake
als Gå
Växth
Vintage
bana
pibad, bas
lövs
d måleri
kerami
era
Skegrie mmor, leks
Gis
e.
me
hop
Ull,
n
ssicum
Hinder
7. Anned Räng, +46 (0)4
Svedala
blo
+46 (0)4 pool, hydrot
ersmid
ningar
atis.
90,
d Kökssgehamn
20. Cla , Aggarpsv,
a Statio
d
rium.
Kläder,
Utställ amik och silv
och pot
Stäviev
w Foo
den
eFin
e
74. Lill Ljunghusen.
Spa me rum och sola
28, Smy
ker, bär
Källgår 0 40 51 90
86. Ne
8,
33. Fill Gård, Svedala
mping
.
glas, ker
avallen
Grönsa
Strandv
n i Kä 0 45 00 45
Björkv 08 98 14 14 bler, kuriosa
aga
ting, ljus
m
på Äng
+46 (0)4
Smyge 10 244 00
Desig
Björkh 0 40 26 66
(0)7
(0)4
ing
lleri Pal
io med
er, mö
n
busck
2 samt
t och
+46
+46
yrn
Ga
am
12
ard
geh
49.
ggatan
+46 (0)4 och matstud
+46 (0)4 lin. Kläder.
med kläd
8. Antik 6, Höllviken, malt stall.
keluth (0)410 255
62. haw v 131, Smy
bo, Tor 27 21.
r.
op
i
Loppis
ev
21. Cy
23
Falster
ktninga
Kökssh butik.
i ett gam
ården ,
Stickat
47
99
ge Fyr
Solskift
ge +46
10 132
inri
e
08
a
Smy
(0)4
77
Beddin
och nytt
a Ängag
and
tällningar.
0 714 40
ten. Fisk
ne+46 (0)7 gar med olik
en välfylld
nliga
Antikt
org +46 (0)40 47 01
ke
75. Lill Beddingestr
hela kus sån och Sva på
+46 (0)7 dning och uts
stolsvä
mråde
Trelleb
tällnin
34. Fis
sv,
+46
07 57
arp
a längs
Uts
ut
47
strövo
fisk
rmar, rull
Skiv
0
åka
Vitgran 10-25878
Café, inre
llet
79
Skanör
Du kan n i Arriesjön,
9. Arrie och fiskeplattfoser.
+46 (0)4
n kan du
Krog 234 73
lleri Sta (0)708 26 21
+46 (0)4g, presenter
nör
s äve
dmans
ekås ham
10
50. Ga
Ska
finn
+46
Utsikts flera grillplat
40 26
al.
10,
63. He p, +46 (0)4 ng från
rt:
jön. I Abb
Inrednin
(0)40 47
Tor
Österg gar i unik lok
81 23
holmss ske. Fiskeko
Aldo
stigar och
294545
d inredni
Västra
er.
nin
nör, +46
vsfi
(0)40 54
22. Da
itet
.nu
(0)706pha
rang me
Utställ
cial
dju
g 47, Ska
klunda v 47-16, +46 ion fotoalbum.
........... +46 w.sydfiskarna12
10 20 80
Restau 0-tal.
jeriet
Mellan d italienska spe
10. As
iesjön
(0)733
mla Me
Inspirat
slöv Bya
......... ww (0)411 400 58
35. Arr
é me
tidigt 180
erk
51. Ga linge 20, +46 gvaror.
sån
Caf
Fjärding eri och studio.
arp
714 29
Hantv
Vär
36. Skiv olm.......... +46 (0)704 83 15
l
torps d, +46 (0)411
Västra
unika byg
Foto, gall
46
neh
56
nsthal
Dams
Sva
sgår
30
ka och
Ko
23.
73
37.
ske .....+
Klassis
yd 41, Ryd
phavsfi
el Ebbes1, +46 (0)410 stnären
Trulser
te.
38. Dju
11. Ax
d kon
atan
08.
nsarbe
me
73
Fårskin
0 47 96 .
odling
Hesekilleg kisbyggnad k.
khuset
mster (0)40 42 04
n båt
fun
39. Fis Hamn, +46 (0)4
lade ver
es Blo
Stilren
från ege
s
sam
es
24. Ekn 37,Vellinge, +46av blommor.
Skanör och färsk fisk t sill.
Axel Ebb
t
40
äljning
S. Ängav
Nyrök
d bl a stek
och förs
09 73 03
ing me
ngkers
det
Odling
Server
12. Be e 20. +46 (0)7
920997
för lan
(0)704känsla
V Värlingoch inredning.
25. En byv 37-0, +46 ond hand
Möbler
lingor,
Södra Vallg, trädgård, sec
år, rids t och
n
tionssp
slot
kskoge
Inrednin
13. Bo råde med mo m m. Torups
Strövom ats, sagostig kulturrum.
kpl
skogsle . Natur- och
ark
slottsp
[email protected]
79. Lyckebo Gård
Maglarps Golfklubb, Trelleborg
+46 (0)410 33 00 91
Café med danska delikatesser.
90. Olanders Spettkakor
Kronoslätts gård, Hemmesdynge
+46 (0)410 243 38
Spettkaksbageri med försäljning.
RES TILL SÖDERSLÄTT
60
61
Skurup
+46 (0)411 53 60 58
Stora Torggatan 4, Skurup
85
86
44
4
–
Söderslätt erbjuder ett brett utbud av shopping, kultur, mat, nöje och evenemang året runt.
Besök oss! Vi lovar att du kommer att trivas.
14, 17, 19,
26, 39, 55,
56, 84, 89
75
Skanör
Bäckatorget
+46 (0)40 42 54 54
Öppet 16 juni-22 augusti
15
114.Trelleborgs Museum
Stortorget 1, +46 (0)410 73 30 45
Kulturhistoriskt museum med samlingar
från hela Söderslätt. Tillfälliga utställningar,
biograf, butik och café.
33 12
43
71
21
73
•
• •
På Söderslätt är närheten slående. Här på Skånes sydvästra hörn är stränderna, sjöarna, skogarna
och de gamla genuina skånska bymiljöerna lika lättillgängliga som städernas utbud.
25
69
36
48
67 24
81
19
82
11
45
25
10
Falsterbonäset
+46 (0)40 42 54 54
Videholms allé 1 A, Höllviken
96
1
70
118
11, 14, 21,
113, 114, 115
113.Trelleborgen
V Vallg 6, +46 (0)410 73 30 21
Återskapad vikingaborg. Museum, café,
butik och vikingagård med grophus.
29 58
59
111
71
Skurup 53 60 58
+46 (0)411 tan 4, Skurup
gga
Stora Tor
uk
Smygeh 73 40 21
+46 (0)410 sinet, Smygehuk
aga
Köpmansm gusti
i-au
jun
Öppet
Svedala 626 80 00
+46 (0)40 7, Svedala
an
Åbjörngat
org
Trelleb 73 33 20
+46 (0)410 n 2, Trelleborg
ata
Kontinentg
112.Ting Ute & Inne
Modeshögsv 5, Trelleborg
+46 (0)410 33 47 37
Butik och visningsträdgård med
produkter för ute- & innemiljöer.
16
79
36
66
58
26
72
41
51
12
4
111.Terdén Gardencenter
V Tommarp 4, Trelleborg
+46 (0)410 127 57
Blommor och trädgråd. Specialist på
gammaldags rosor. Trelleborgsrosen.
76
98 97
61
77
90
41
82
60
120
110. Södrast
Smyge Strandv 10, Smygehamn
+46 (0)410 295 90
Inredning, kläder, leksaker m m för
alla åldrar.
46
79
47
7
34
Skanör
et
Bäckatorg 42 54 54
+46 (0)40 i-22 augusti
jun
Öppet 16
109. Svaneholms Slott
Skurup, +46 (0)411 400 12
Renässansslott från 1530.
Museum, restaurang, promenadstråk
och festvåning.
23
109
32
23
13
22
24
8
107
33
6
40
78
34
5, 28, 29, 31,
49, 50, 70
15
21, 22,
47, 56
9

€ƒ„…††­‡
†
Š‹Œ‰
Š
’ƒ’€„‚…““
69
35
107. Sturup Raceway
Södra Stururpsv, Sturup,
+46 (0)40 50 00 09
Motortävlingsbana.
99
38
75 88
40
106. Strandblomman
Beddinge Strandv 99,
+46 (0)410 244 45
Blommor, trädgård och inredning.
53
30
16
91
81
128
108
52
12
10
80
123
39, 45,
94, 95
••
•
57
87
11
åne
126
ra Sk
Sydväst
••
•

 ­€‚
€ƒ„‚‚­ˆˆ‰
ŽŠ ‹
Š‘
’ƒ‚’…‚“ƒ”…

€ƒ„…††­‡
†
Š‹Œ‰
Š
’ƒ’€„‚…““
Din GUIDE till Söderslätt 2014
103. Statarmuseet
Torupsvägen 606–59, Bara
+46 (0)46 44 70 90
Museum som visar statarnas och
lantarbetarnas vardag. Café, butik,
trädgårdar och djur.
103

6
 ­€‚
€ƒ„‚‚­ˆˆ‰
ŽŠ ‹
Š‘
’ƒ‚’…‚“ƒ”…

€‚
 ­ ­ˆˆ‰
€ƒ„‚‚ ‹
Š‘

ŽŠ 
‚“ƒ”…
’ƒ‚’…
–
••
•
Innehåller karta
med smultronställen
& boende!
102. Soldattorpets Ostmejeri
Hyby Grindv 310-40, Klågerup
+46 (0)708 41 46 23
Tillverkning och gårdsbutik.
64
16
TURISTINFORMATION
101. Smyge Fiskrökeri
Hamnen, Smygehamn, +46 (0)410 243 24
Butik och servering.
76

€ƒ„…††­‡
†
Š‹Œ‰
Š
’ƒ’€„‚…““
4
ATION
INFORM
TURIST
t
bonäse
Falster 42 54 54
+46 (0)40 1 A, Höllviken
allé
Videholms
100. Smygehuk och Smyge hamn
Småbåtshamn och strövområde med
fyr, kalkugnar, café, kiosk m m. Sveriges
sydligaste udde!
soderslatt.com
Ett urval av restauranger, shopping, gallerier och upplevelser. Mer info finns på www.soderslatt.com
99. Sme´n på Skramlan
Skramlan 14, Skurup, +46 (0)411 473 08
Hantverk och café med hembakat.

 ††­‡
€ƒ„… Œ‰
Š
†
Š‹ …““
„‚
’ƒ’€

 ­€‚
€ƒ„‚‚­ˆˆ‰
ŽŠ ‹
Š‘
’ƒ‚’…‚“ƒ”…
soderslatt.com
Sydvästra Skåne

€ƒ„…††­‡
†
Š‹Œ‰
Š
’ƒ’€„‚…““
Smultronställen på Söderslätt!
att.com
sodersl
er.
plevels
och up
llerier pping, ga ger, sho stauran
al avre
–
•
• •
–
latt.com
soders
• Magasinet Skåne
•Lokaltidningen
•Sydsvenskan
• Affärstidningen Näringsliv
Mer in
ANNONSERING
Söderslätt har gjort annonsering med syfte att driva trafik till soderslatt.com i följande tidningar:
t!
erswl.säodterslatt.com
å Söfo d
å ww
finns p
Söderslätts infokarta görs i en svensk och en tysk/engelsk version och trycks i 25 000 resp 10 000 ex.
Den distribueras via Söderslätts sex turistbyråer, hela besöksnäringen och via Turistbyråshoppen som
tar emot beställningar från hela Sverige. Det är också den trycksak vi primärt använder vid evenemang och marknadsaktiviteter.
llen p
ä
ronst

€‚
 ­ ­ˆˆ‰

€ƒ„‚‚ ‹
Š‘

ŽŠ 
‚“ƒ”…
’ƒ‚’…

 ††­‡
€ƒ„… Œ‰
Š
†
Š‹ …““
„‚
’ƒ’€
Smult
SÖDERSLÄTTS INFOKARTA
2010 gav Söderslätt för första gången ut en gemensam turistguide – Söderslättsguiden.
2012 omar
betades produkten vilket på näringens begäran resulterade i en heltäckande
karta som beskriver vårt
vackra Söderslätt, sätter tätorterna på kartan, ger en bild av vårhistoria,
natur och allt spännande som
finns att göra samt informerar om årets stora evenemang. Infokartan innehåller idag
129 besöksmål,
91 boende och 16 golfbanor.
Samt med länk på camping.se
NYHETSBREV
Söderslätt skickar varje månad ut ett nyhetsbrev till privatpersoner som är intresserade av att besöka
vår destination, ett sk B2C-utskick (bussiness to consumer). Nyhetsbrevet har ca 900 mottagare.
Var tredje månad gör vi även ett B2B-utskick (bussiness to bussiness) till näringsidkare inom besöksnäringen på Söderslätt. Det har ca 385 mottagare.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 30
SÖDERSLÄTTSDAGEN
Tillsammans med föreningen Söderslättsmärkt samlar Söderslättsamarbetet matproducenter, konstnärer och konsthantverkare med Söderslättsmärkning till en familjedag. De sista åren har evenemanget
placerats vid Köpmansmagasinet i Smygehuk.
Föreningens medlemmar som består av konsthantverkare, matproducenter och konstnärer fanns
på plats vid Köpmansmagasinet. De presenterade sig och sina verksamheter med den gemensamma
logotype som är nära besläktad med den som Söderslättsamarbetet använder i sin marknadsföring.
Lapptäcket symboliserar åkrarna på Söderslätt. Det fanns även Vikingar från Trelleborgen och Foteviken på plats, möjlighet till turåkning med traktorvagn runt Smygehuk, ponnyridning, ansiktsmålning och
prova på träning med Caveman. En Söderslättsmärkt trubadur underhöll med sång och Äggakakevagnen serverade den berömda äggakakan.
SÖDERSLÄTTSMÄRKT
Närproducerat Söderslätt arbetar för en ökad produktion och konsumtion av lokala matprodukter
genom att synliggöra och hjälpa restauranger, butiker och konsumenter att hitta odlare och producenter på Söderslätt. I projektet medverkar 40 samarbetspartners fördelat på följande målgrupper: Lokala
odlare/producenter, lokala leverantörer, restauranger samt dagligvaruhandeln. Under 2014 marknadsförde vi den goda maten på Söderslätt på olika evenemang och med en gemensam broschyr.Vi fanns
med på Vårrundan, Skanör Falsterbo matfestival, en egen skörderunda samt på Älska mat mässan i
Malmö.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 31
LOKALT LEDD UTVECKLING GENOM LEADERMETODEN - LLU
Leader är en metod initierad av EU som ska stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling på landsbygden. Inom ramen för EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 bildades år 2008 Leaderområde Söderslätt vari kommunerna Trelleborg, Skurup, Svedala,Vellinge samt delar av Malmö stad ingick.
Leader Söderslätt är inne i en avvecklingsfas och förberedelser inför den nya programperioden pågår.
Leaderkansliet finns fortfarande kvar i Anderslöv där en verksamhetsledare och en ekonom/administratör finns till hands för råd och hjälp vid projektansökningar. Bolagets marknads- och turismansvarige representerar Trelleborgs kommun i LAG (Leader Söderslätts styrelse) och arbetsutskott och i
valberedningen återfinns bolagets VD.
Bolaget har sedan 2008 medverkat i och medfinansierat ett antal Leaderprojekt (projektägare inom
parentes):
•
•
•
•
•
•
•
Rätt och slätt (V.Vemmerlövs byalag)
Sillabåtsprojektet (Sirmiones skeppslag)
Bilden av Söderslätt (Dana Film & Produktion)
Fototurism (Söderslättskommunerna)
Söderslätts Countryfestival (Checkers Event)
Exportera Söderslätt (LAG-projekt)
Marknad Söderslätt (LAG-projekt)
De projekt där personal från Utvecklingsbolaget varit praktiskt involverade redovisas under Destinationsutveckling – Projekt.
Ny period 2014-2020
Nu startar en ny period med lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden inom hela EU. I den nya
programperioden 2014–2020 kommer fyra fonder att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. Sverige är unika inom EU genom att vi involverar alla fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna
i arbetet med lokalt ledd utveckling. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling,
havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket blir förvaltningsmyndighet för lokalt ledd utveckling för alla fonderna.
LLU Söderslätt
Lokala utvecklingsstrategier har skrivits runt om i landet som kommer att ligga till grund för att bilda
nya Leaderområden. Trelleborg har tillsammans med Vellinge, Skurup, Svedala och de södra delarna av
Malmö (församlingar t o m inre ringvägen) lämnat in förslag på en strategi. Under våren 2015 kommer
vi att få besked på om strategin är antagen.
I den nya perioden har taket för antalet invånare höjts så om strategin godkänns kommer hela Trelleborgs kommun att involveras, även innerstaden.
LAG och LLU-kontor
Leaderföreningen 2007-2013 är under upplösning för att tillsammans med Leaderkontoret avslutas
helt under 2015, då även anställd personal ska sägas upp. Arbete med att etablera ny förening, välja
LAG och anställa personal kommer att inledas så fort besked om strategins godkännande har lämnats.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 32
SAMVERKAN
MALMÖLUNDREGIONEN
Med ursprung i näringslivssamarbetet i MalmöLundRegionen initierades 2013 ett samarbete även
mellan turismansvariga i de elva kommunerna. Syftet med samarbetet är att skapa en plattform för
produktutveckling i MalmöLundRegionens besöksnäring.
Två mål sattes vid samarbetets start:
Leveransmål:
• Synliggöra och prova på kollaborativa produktutvecklingsmöjligheter
• Identifiera ett antal möjliga produktutvecklingsspår att gå vidare med
Effektmål:
• Stärka nätverket
• Synliggöra och stärka betydelsen av turism som näring och utvecklingskraft
Två arbetsprocesser har satts igång, en för produktutveckling och en för kompetensutveckling och
kunskapsspridning. En genomgripande tanke i arbetet har varit att ”plocka lågt hängande frukter”,
dvs att identifiera och utveckla de evenemang, aktiviteter och besöksmål som har kortast väg till en
exportmogen produkt.
Produktutveckling – buss
Det behövs bussar för att skapa volym i Skåne. Då det just nu saknas aktiviteter mot bussmarknaden
från Tourism in Skåne har MalmöLundRegionen under 2014 deltagit i:
• Bussforum med en guidad tur från Malmö till Hällåkra med tillhörande middag. Deltagarna var väldigt nöjda med upplägget.
• Bussvognmandsmässan i Danmark där monter var välbesökt och en tydlig signal om efterfrågan på
färdiga rutter på 1-6 dagar fångades upp.
Produktutveckling – privatresor
Fokus när det gäller privatresor har varit att få med produkter i den katalog som Malmö Turism
använder sig av vid internationella resemässor. Under 2014 arbetade vi på att få med bl a vikingaprodukter i katalogen.Våren 2014 hölls en tematisk workshop med vikingatida besöksmål i området:
Trelleborgen, Trelleborgs Museum, Foteviken,Vikingatider och Uppåkra Arkeologiska Center. Lunds
Domkyrka och Historiska museet i Lund var också inbjudna men deltog inte.
Det har visat sig vara svårt att få fram exportmogna produkter som motsvarar de krav som ställs för
att komma med i katalogen. Fotevikens vikingamarknad har kommit med medan Trelleborgen har valt
att avvakta med sin medverkan till 2015.
Kompetensutveckling
Fokus på kompetensutveckling inom samarbetet ligger just nu på personal som arbetar på turistbyråerna i området.
• En första visningsresa genomfördes under hösten i Lund med omnejd. Tre personer från Trelleborg
deltog i resan som bl a innehöll studiebesök och information om nya hotell, Max IV, Flyinge och
Kulturen.
• Under 2014 har kompetensdagar för turistbyråpersonal planerats och dessa kommer att genomföras i början av mars 2015. Det är två identiska dagar där alla destinationer i Skåne ges möjlighet
att informera om nyheter och vad som är på gång inför högsäsongen.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 33
TOURISM IN SKÅNE
Tourism in Skåne AB är Skånes marknadsföringsbolag. Bolagets uppdrag är att öka antalet besökare till Skåne genom att utveckla och marknadsföra destinationen. Tillsammans med kommuner och
näringsliv verkar bolaget på geografiskt utvalda marknader med prioriterade segment och målgrupper.
Bolaget är en del av marknadskoncernen Business Region Skåne, som offentligt ägs av Region Skåne
(85 procent) och Skånes kommuner (15 procent).
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB har haft ett tätt samarbete med Tourism in Skåne 2014 när den
marknadsansvarige medverkat i Tourism in Skånes grupp för Marknadsföring och grupp för PR. Webb
& Systemansvarig har medverkat i CBIS-gruppen där frågor om webb och webbutveckling behandlas.
Marknadsföring
Københavns Smukke Baghave - vår/sommar
Syftet med kampanjen var att stärka Skånes position som det mest populära resmålet i Sverige för
danskar som bor på Själland. Det unika med Skåne framhölls och fokus var att öka antalet övernattningar. Närheten och det rika utbudet av aktiviteter som hör till ”det goda livet” framhölls.
• Målgrupp: WHOPs i det geografiska området Storköpenhamn
• Positionstema: ”Swedish lifestyle”
• Total budget: 1 243 000 DKK.
Kanaler:
• Kampanjsite: visitskane.dk
•Banners
• Ad words
• TV: TV2, TV2 Charlie och TV2 Fre
•Print
•Nyhetsbrev
Samt tre redaktionella artiklar i Rejs Vagabond och en helsidesannons.
Söderslätt gick in med 35 000 SEK i vårkampanjen men deltog inte i höstkampanjen.
PR
2014 har vi gjort ett stort arbete kring att medverka i pressresor som genomförts av Tourism in
Skåne,Visit Sweden och Öresund Event Center. Söderslätt och Trelleborg har på olika sätt medverkat
vid följande resor i samarbete med Tourism in Skåne:
• Digital matguide, Ryssland
I juni gjordes en digital guide till Skåne, med matfokus. Resan visade bredden i Skåne, med både
slott, fine dining, mysiga små byar och städer. På Söderslätt besöktes Ängavallen där de fick stoppa
korv, Foteviken där de fick laga vikingamat och Dannegården, där de bodde.
• Culinary Academy, UK, Ryssland, Danmark, Tyskland, Österrike, Italien.
Detta är en gruppresa med matjournalister från flera olika marknader.VisitSweden har arrangerat
Culinary Academy 6 gånger tidigare, varav en gång till Skåne. Utvärderingen efter årets resa var
den bästa någonsin, både vad gäller uppfattningen om Skånes kulinariska höjd och det mottagande
man fick på resan. Första stoppet var på Ängavallen där man fick göra korv. Dagen efter besöktes
Hällåkra Vingård som t.o.m. imponerade på den italienska journalisten!
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 34
• So So Gay, UK
I UK satsar Tourism in Skåne bland annat på gay-segmentet som är en mycket köpstark grupp
som gillat att resa. De ser Sverige som ett mycket öppet och välkomnande land, vilket väger tungt
i deras val att resmål. En av årets gruppresor inkluderade Söderslätt, utöver Malmö. De besökte
Ängavallen, Hällåkra, Rögeriet i Skanör och fick segla mellan Skanör och Falsterbo.
• National Geographic, Kina
Från Kina har vi haft riktiga tungviktarmagasin, som Conde Nast Travel och National Geographic.
De sistnämnda besökte Skanörs Gästis, Foteviken och Bärnstensmuséet. Detta hade de själva läst
om, och önskade besöka!
• Trip Point, Ryssland
I Ryssland görs arbete för att öka kännedomen om Skåne genom arbete med vissa dragare, som
t.ex. vikingar och fiske. I augusti hade vi en rysk gruppresa som bland annat var med på Viking Games i Foteviken.
• Sjællandske, Danmark
Journalist som cyklade runt på Söderslätt i maj. Fokus var fåglar och kulturhistoria.
• Golf Welt, Tyskland
Golfpressresa i juni på Bokskogen, Falsterbo och PGA. Journalisten bodde på Gässlingen och åt på
Skanörs Gästis.
Ytterligare en pressresa i anknytning till Viking Games har genomförts, den redovisas under Projekt –
Viking Games.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 35
PROJEKT
DESTINATION VIKING
Under de senaste åren har Utvecklingsbolaget arbetat med tematisk destinationsutveckling kring
våra vikingatida besöksmål.Viking är ett internationellt gångbart begrepp som kan användas för att
locka besökare, mötesbokare och turister till Skåne, Söderslätt och Trelleborg. Genom samarbete och
nätverksbyggande både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt kan vi tillsammans utveckla en
attraktiv destination för kulturturism med Viking som dragplåster.
Tre större aktiviteter har genomförts 2014 – fortsatt arbete med Viking Games, en gemensam broschyr ”Viking attractions nearby Copenhagen” och under hösten höll Destination Viking sitt årsmöte i
Trelleborg.
Viking Games
Samarbetet med Vikingafejden fortsatte 2014 med en omfattande konceptutveckling där bl a
namnet ändrades till Viking Games för att vara mer tillgängligt för en internationell publik.
Ytterligare en partner i form av VikingaTider från Löddeköpinge tillkom också i projektet. De
stod som värdar för ett genrep och medverkade med barnaktiviteter vid varje event under
sommaren.
I de analyser som gjordes 2013 utpekades behovet av att göra eventet mer involverande och lättare
att följa för publiken. En storyline om Drottning Tova som reste runt med sitt hov för att värva
nya starka armar till sin hird togs fram i samarbete med upplevelsebyrån Briza Maxima AB, åtskilliga
mantimmar lades ner på att finslipa showen, en konferencier och en huvuddomare vävdes in i storyn
och en målgruppsanpassad webbsida utvecklades. Anläggningarna lade ner stora resurser i form av tid
och investeringar för att skapa en gynnsam inramning för eventet.
Viking Games initierades av Öresund Event Center (OEC) som arbetar för att göra Öresundsregionen till en av Europas ledande eventdestinationer. Målet är att locka fler turister, investeringar och
arbetstillfällen genom att stärka Öresundsregionen som en eventdestination. Projekten är delfinansierade av EU Interreg IV A och pågick fram till slutet av 2014.
Den gemensamma uppfattningen hos anläggningarna är att projektledningen och marknadsföringen
från OECs sida var så bristfällig att projektet kostade mer än det smakade. Samtal har inletts om en
fortsättning men OEC finns inte längre och i skrivande stund finns inget beslut kring om och hur
Viking Games kommer att få en fortsättning.
Pressresa VIking Games
I samband med finalveckan i Viking Games genomfördes en pressresa 4-6 september som gett mycket
fina reslutat. Journalister från UK, Ryssland, Frankrike, Italien, Österrike och Holland deltog. Resan
resulterade i både digitala artiklar och print i magasin och dagspress i samtliga deltagande länder.
Nordic Magazin i Holland gjorde ett femsidigt reportage där ett helt uppslag utgör ett foto på Trelleborgen och även framsidan pryds av en ståtlig viking! Detta magasin planerar ytterligare en omfattande artikel våren 2015 som resultat av pressresan.
Viking attractions nearby Copenhagen
I samarbetet kring Viking Games gjordes även en tryckt broschyr där åtta anläggningar på båda sidor
Öresund medverkade. Huvudattraktionerna från anläggningarnas sommarprogram samt en karta med
avstånd från Köpenhamn ingick i broschyren. Den fanns sedan distribuerad hos de åtta anläggningarna
under säsongen för att locka vikingaintresserade turister att besöka fler av våra besöksmål.
Framtagning av broschyren samt tryck ombesörjdes av Utvecklingsbolaget medan OEC stod för finansieringen.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 36
Destination Viking Association
Nätverket och samarbetet kring vikingaturismen har expanderat och befästs under 2014. Både Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB och Trelleborgen ingår numera i det internationella nätverket Destination Viking Assocciation (DVA).
DVA är ett koncept för historiska reseupplevelser med aktörer från de länder där vikingarna hade sitt
ursprung samt de länder de befolkade (Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, the Isle of Man,
Orkney and Shetland, Faeroe Islands, Greenland and Newfoundland). Aktörerna har gått samman för
att utveckla en gränslös, högkvalitativ turism med fokus på vikingatiden.
DVA har medlemsmöte ett par gånger om året samt ett årsmöte. Övrig tid arbetar aktörerna i lokala
konstellationer där bolaget och Trelleborgen berörs av Destination Viking Öresund och Destination
Viking Söderslätt.
Den 20-22 november hade Destination Viking årsmöte i Trelleborg. Cirka trettio personer från åtta
olika nationer deltog i mötet. Gästerna från bl a Frankrike, Norge, Island, Ryssland och Storbritannien
fick även uppleva ”Swedish fika” på Café Vattentornet, en exklusiv förhandsvisning av Trelleborgs Museums nya utställning – ”Öga mot öga”, en historisk vandring med Gustav Centervall och en eldsprakande fest på Trelleborgen.
Fredagen den 21 november deltog Destination Viking tillsammans med turism- och kulturbranschen i
Skåne i en inspirationsdag om tematisk turism som Utvecklingsbolaget bjöd in till i Parken. Tre av de
internationella besökarna och tre representanter från Skåne och Danmark gav under dagen föreläsningar om t ex hur Islands vikingahistoria format ett av Europas mest framgångsrika turismländer,
paketeringen kring turistmagneten Wallander och hur Danmark jobbat med viking som varumärke i
sin marknadsföring.
Responsen var mycket positiv och blandningen av representanter från kultur- respektive turismsektorn gav upphov till många intressanta idéer och samtal.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 37
EXPORTERA SÖDERSLÄTT
Bolaget har genom Leaderprojektet Exportera Söderslätt fått finansiering till tillgänglighetsanpassning
av leder och småskaliga infrastruktursatsningar. I samarbete med kommunens tillgänglighetssamordnare och samhällsbyggnadsförvaltningens biolog/miljösamordnare beslöts att lämpligaste sätt att
utnyttja finansieringen var att anordna en tillgänglighetsanpassad rastplats i kommunens östligaste
delar alldeles intill Tullstorpsån och Skateholmsboplatsen. Här rinner Tullstorpsån förbi på sin väg ut i
Östersjön och på Trelleborgs museum har nyligen Fornsalen invigts med utställningen ”Öga mot Öga”
som direkt anknyter till Skateholmsboplatsen. Tullstorpsåns visningssträcka(ca 2,5 km) ingår som en av
två vandringsleder i Eurorando 2016 i Trelleborgs kommun.
Rastplatsen har utrustats med tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform med rullstolsramp, informationstavlor i anpassad höjd och vinkel på plattformen samt en tillgänglighetsanpassad sittgrupp.
MARKNAD SÖDERSLÄTT
Projektet arbetar för en ökad produktion och konsumtion av lokala matprodukter genom att synliggöra och hjälpa restauranger, butiker och konsumenter att hitta odlare och producenter på Söderslätt.
I projektet medverkar 40 samarbetspartners fördelat på följande målgrupper: Lokala odlare/producenter, lokala leverantörer, restauranger samt dagligvaruhandeln. Det första projektet avslutades i
december 2012 och hade då pågått i drygt 3 år.
Inom ramen för Leaderprojektet Marknad Söderslätt har dock arbetet med Söderslättsmärkt fortsatt
under våren 2014 i samarbete med Det goda livet på landet. Fokus har legat på att genomföra och
marknadsföra tematiska shoppingevent baserade på helgturer till näringsidkare som ingår i de båda
nätverken samt deltagande på olika mässor.
EURORANDO 2016
Tillsammans med Svenska Turistföreningen står Skåne som värd för Europas största vandringsevenemang - Eurorando.
European Ramblers’ Association (ERA) med drygt 2,6 miljoner organiserade medlemmar, ligger bakom
detta sociala evenemang. Eurorando startade 2001 och genomförs vart femte år. 7000 deltagare från
hela Europa får uppleva cirka 50 utvalda etapper på bland annat Skåneleden
Trelleborgs kommun har anmält två vandringsetapper till Eurorando:
• Pilgrimsvandring på Skåneleden
• Vandra längs Tullstorpsån
På Kommunstyrelsens uppdrag har TKUAB ansvarat för hela ansökningsprocessen samt paketering
av vandringslederna. Paketering innebär framtagning av textmaterial för marknadsföring, fotografering
med säljande motiv, kartor med koordinater, boende och lunchförslag utmed leden samt förslag på
lokala aktiviteter under finalveckan har tagits fram.
Båda ledetapperna har blivit godkända och antagna till Eurorando 2016.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 38
SKÅNELEDEN
Under hösten 2012 inledde Region Skåne en storsatsning på Skåneledens utveckling med målet att
”Skåneleden ska utvecklas till att vara ett hållbart, exportmoget ledsystem av internationell standard
till 2020”.
Produktutvecklingsprojektet drivs av Tourism in Skåne och riktar sig främst till de kommuner som
anslutit sig till ett nytt skyltkoncept. Region Skånes satsning på ett tydligt och enhetligt skyltprogram
med gemensam grafisk profil för samtliga Skåneleder startade 2013 och vid årsskiftet 2014 försvinner projektets pengar. För att ge projektet skjuts att komma igång erhåller samtliga kommuner som
anmält sitt intresse kostnadsfritt ny entréskylt i, kommungränsskylt samt några hänvisningsskyltar och
pictogram.
Trelleborgs kommun deltar i skyltprojektet och genomför samtidigt en förflyttning av start-/slutpunkt
för Skåneleden Nord – Syd, etapp 21, från Dalabadet till Trelleborgs innerstad. Anledning till förflyttningen är att Trelleborgs Resecentrum med Pågatågstrafik står klart i december 2015 och därmed
finns det tillgång till WC och färskvatten i anslutning till start/slutpunkten.
Den nya start-/slutpunkten, med dubbelsidig entréskylt, kommer att placeras i Röda Korsparken. Entréskylten synliggörs här tydligt för tåg- buss- och färjeresenärer och är tänkt att vara på plats senast
december 2015 men helst inför starten av Eurorandowalks som börjar i september 2015.
Inspektion av alla skyltmarkeringar på Skåneleden inom Trelleborgs kommun har genomförts och en
ledskötselansvarig har engagerats för att åtgärda eventuella brister. Problem med klotter på informationstavlan vid Dalabadet har inte kunnat saneras fullt ut men vid tillsyn under högsäsong har obligatorisk information placerats så den varit läsbar för besökare.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 39
INFORMATION
De senaste åren märks en tydlig trend hos turistbyråer över hela landet att antalet besökare minskar.
Detta gäller även i Trelleborg där besökarena på Turistbyrån minskat med ca 1 500 personer från 2013
till 2014 (se sid 26). Det minskade antalet fysiska besökare innebär inte att vi har färre kundkontakter.
En ny generation digitala besökare är på väg att växa upp och även äldre generationer är mer och mer
bevandrade i att söka och tillgodogöra sig information och inspiration via Internet. För Turistbyråns
del innebär detta en större mängd back office arbete med telefonsamtal, mail, webbsidor, nyhetsuppdatering bokningsystem, databaser m m.
Parallellt med denna digitala trend så finns fortfarande ett behov av tryckt information. Användandet
av smartphones förutsätter internetuppkoppling gratis eller till låg kostnad, något som långt ifrån är en
självklarhet för utländska turister eller ute på landsbygden.
WEBBSIDOR
SODERSLATT.COM
Vi driver tillsammans med Skurup, Svedala och Vellinge destinationssajten soderslatt.com.
Webbplatsen ger en samlad bild av allt som finns att uppleva på Söderslätt. Här finns alla besöksmål,
sevärdheter, boende m m kommersiellt presenterade under rubrikerna Bo, Äta och Göra. Under
rubriken Evenemang återfinns alla evenemang i området. Dessa lyfts även i ett inspirerande bildspel
på första sidan. Under rubriken Karta finns en interaktiv karta som hjälper besökaren att visuellt hitta
spännande besöksmål, boende och upplevelser.
Webbplatsen är Söderslätts marknadsförings- och samordningsredskap på Internet. Besöksnäringen
och kommunerna på Söderslätt arbetar gemensamt med att upprätthålla och vidareutveckla webbplatsen, Huvudansvar och projektledning ligger dock hos Trelleborgs Turistbyrå som leder den sk
webbgruppen som träffas ett par gånger i månaden.
Mer information om soderslatt.com finns på sid 29.
VISITSKANE.COM
soderslatt.com är via databaser sammankopplad med Tourism in Skånes stora turismsajt visitskane.
com. Genom Skånes gemensamma databas finns det på sajten en katalog med ca 10 000 produkter
som besökaren kan uppleva i Skåne. Här går det också att boka sin resa, sitt boende och aktiviteter
direkt online.
Visitskane.com finns på svenska, danska, tyska och engelska. Produkter som Trelleborgs Turistbyrå
bedömer som attraktiva för utländska besökare översätter vi antingen själv eller i samarbete med
produktleverantören så att de syns ordentligt på visitskane.com.
Visitskane.com marknadsförs löpande genom trafikdrivande insatser via t ex Google ads, Reseguiden
och sverigeresor.se samt riktade marknadskampanjer och PR-arbete på prioriterade internationella
marknader. Ett löpande arbete med sökmotoroptimering för att fånga upp besökare som redan letar
efter Skåne pågår också. Sajten hade ca 700 000 unika besökare 2014 och webbutiken omsatte ca 1,5
MSEK.
TRELLEBORG.SE
Det finns en länk mellan soderslatt.com och trelleborg.se. Det är dock många som hör av sig till oss
och tycker att denna är svårt att hitta. I övrigt är de två sajterna sammankopplade genom att trelleborg.se hämtar information till sitt kalendarium från databasen CBIS.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 40
FACEBOOKSIDOR
Det är väldigt tacksamt att arbeta med sociala medier i turismbranschen. Många söker information
om resmål i sitt kontaktnät på webben, och många delar gärna med sig av rese- och matupplevelser.
Vi fokuserar på att kommunicera i ett antal utvalda kanaler.
• Upplev Skåne: Tourism in Skånes kanal för att inspirera, engagera och locka besökare till Skåne,
samt stärka destinationer och besöksnäringsföretag. Här publicerar Söderslätt större nyheter och
evenemang. Sidan har 10 800 gillare.
• Skåne Mer Större Bättre: En sluten grupp för alla som är verksamma i den Skånska besöksnäringen.
Här delar vi nyheter och information med våra kollegor på turistbyråer i hela Skåne.
• Söderslätts egen Facebooksida har ca 800 gillare. Mer info finns på sid 29.
• Trelleborgs Näringsliv: vi samarbetar med företaget Hybrid State kring en Facebooktidning som heter Trelleborgs Näringliv. Den uppdateras löpande med nyheter och reportage från företagsbesök,
möten m m. I dagsläget har sidan 935 gillare.
NYHETSBREV
• Söderslätt: på sidan 30 redogörs för Söderslätts två nyhetsbrev.
• Tourism in Skåne: skickar ut nyhetsbrev ca 12 gånger/år till 11 000 prenumeranter, och samlar
aktivt nya e-postadresser i kampanjer. Nyhetsbreven innehåller tips, inspiration och erbjudanden.
Söderslätt bidrar löpande med innehåll och nyheter till TiS nyhetsbrev.
TRYCKSAKER
Många aktörer inom turismnäringen minskar eller avvecklar sitt tryckta informationsmaterial.
Vi upplever dock att det fortfarande finns en stor efterfrågan både hos våra besökare på
Trelleborgs och på Smygehuks Turistbyrå samt hos den lokala besöksnäringen.
Under 2014 arbetade vi med följande trycksaker:
• Trelleborgsguiden - en utökad version av Trelleborg Cityguide som vi använt oss av i flera år.
Denna produkt är ursprungligen framtagen för fotpassagerare på färjorna som har några timmar
att tillbringa i Trelleborg och vill göra det bästa av besöket. Från att enbart ha innehållit karta med
utmärkta sevärdheter har den utökats med en kort tillbakablick på Trelleborgs historia och ett
uppslag om stadens mest unika sevärdhet - Trelleborgen. Guiden trycks i en svensk och en engelsk/
tysk upplaga.
• Trelleborgskalendern - vår månatliga evenemangkalender som ges ut tolv månader om året. Under
sommaren översätts den till engelska.
• Smygehukguiden - ett värdefullt verktyg för de ca 300 000 personer som besöker Sveriges sydligaste udde varje sommar. Här finns karta med alla sevärdheter utplacerade; Köpmansmagasinet,
Famntaget, Smyge fyr m m samt ett kalendarium med alla evenemang.
Trycks i en svensk/engelsk upplaga.
• Trelleborgs Cykelkarta - en karta med fyra rekommenderade och dokumenterade cykelrundor
varav två har sin utgångpunkt i Trelleborg och två i Smygehuk. Kartan inkluderar 74 besöksmål
och 32 boendeanläggningar. 2013 arbetade vi tillsammans med kommunens tillgänglighetssamordnare och utarbetade en ”tummen upp” symbol som markerar vilka besöksmål som är
lämpliga för människor med någon form av funktionshinder.
Kartan har inte uppdaterats 2014 utan vi använder 2013 års upplaga.
• Trelleborgskartan - vår kommunkarta som ges ut i samarbete med Kartguiden.
Finns som vik- och rivkarta.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 41
BILJETTFÖRSÄLJNING
Trelleborgs Turistbyrå är ombud för Julius Biljettservice och säljer även biljetter till lokala
konserter, teaterföreställningar m m. Turistbyrån säljer även kort för SCR, Öresund Runt och Svenskt
Kulturarv.
BILJETTER 2014
• Trelleborgs Musikkår med Peter Johansson
• Teckomatorp Humorfestival med Anna-Lena Bergelin (fd Brundin)
•Sabaton
• Svante Sjöblom
•Marsvinsholmsteatern
• Cirkus Brazil Jack
• Sammy Rimmington
•Diggiloo
• Peter Johansson och Matilda Grün julkonsert
• Cosi fan tutte (Skånska Operan)
• Matrunda på Söderslätt
• Björn Skifs
• Söderslätts Musikkår med Lill Lindfors och Richard Söderberg
• Titus Mildhet (Operafabriken)
• Glenn Miller Orchestra
KONST & KONSTHANTVERK
Under sommaren har vi försäljning av konsthantverk på entréplan i Köpmansmagasinet. Hantverket är
tillverkat av skånska förmågor. På andra våningen har vi varje sommar tre perioder med olika konstutställningar vilka redovisas på sid 24.
Försäljning konst & konsthantverk
2012 2013
Konst
38 000
31 000
Konsthantverk 358 000
411 000
2014
22 300
425 000
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TKUAB 2014
sid 42
Näringslivsfakta
Trelleborgs kommun
2014
rapport av
agentur för
UC Marknadsinformation AB
Innehållsförteckning
Sida 1
Försättsblad
Sida 2
Nystartade företag
Branschfördelning
Sida 3
Nystartade företag
Könsfördelning
Månadsfördelning
Nystartade 2012-2014
Sida 4
Nettotillväxt
Inflyttade, utflyttade, upphörda, netto
Sida 5
Alla företag och arbetsställen
Största AB
Fördelning anställda
Sida 6
Fördelning juridisk form
Sida 7
Branschfördelning
Åldersfördelning (nya, medelålders och äldre företag)
Sida 8
Riskklassfördelning
Könsfördelning kvinnlig/manlig VD
Sida 9
Sammanfattning näringslivssiffror 2014
Källa: UC AB, UC Selekt, januari 2015. Rapport skapad för Trelleborgs kommun, för eget bruk.
1
Näringslivsfakta - Trelleborgs kommun
januari 2014 – december 2014
Information om alla aktiva företag* och arbetsställen** i Trelleborgs kommun.
31/12 2014: totalt 3 667 företag (varav 252 nystartade 2014) samt 4 024 arbetsställen.
Företag*: inkluderar juridiska formera aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB); enskild näringsverksamhet (EN),
ekonomiska föreningar (EF) samt banker och försäkringsbolag. Endast aktiva företag som är registrerade för F-skatt, moms
och/eller arbetsgivaravgift ingår, både huvudkontor och filialer räknas in.
Arbetsställen**: inkluderar ovanstående juridiska former samt ideella föreningar >1 anställda, bostadsrättföreningar,
stat & kommun, organisationer, stiftelser samt andra juridiska former.
Nystartade företag – branschfördelning
Det har startat 252 företag i Trelleborgs kommun under 2014.
Nedan ses en branschfördelning för de nystartade tillsammans med en jämförelse mot riket.
50,0%
45,0%
42,5%
Trelleborgs kommun
40,0%
35,0%
36,9%
Sverige
30,0%
25,0%
22,6%
20,0%
15,0%
17,5%
12,9%
10,0%
5,0%
16,8%
5,2%
6,9%
11,2%
6,2%
8,3%
5,2%
3,4%
4,4%
0,0%
Jord & Skog &
Energi
Tillverkningsföretag Bygg & Transport
Handel &
Restaurang
Tjänsteföretag
Vård & Utbildning
Kultur & Fritid
Trelleborgs kommun skiljer sig mot riket främst inom branscherna Jord & Skog & Energi (-4,6%),
Tjänsteföretag (-5,6%), Bygg & Transport (+6,3%) och Handel & Restaurang (+5,8%).
2
Nystartade företag – fördelning kön, månad, år
Fördelning i kvinnlig/manlig VD, kontaktperson
eller innehavare (där information finns angiven).
Antal startade per månad 2014. Totalt
252 st. Februari är toppmånad.
Kön VD/ansvarig
33,9%
Månad
Man
66,1%
Kvinna
Trelleborgs kommun har 0,1 % högre andel nya kvinnliga
företagsledare jämfört med rikssnittet som är på 33,8 %.
Januari
Antal
26
Februari
29
Mars
17
April
25
Maj
20
Juni
13
Juli
18
Augusti
26
September
24
Oktober
20
November
23
December
11
Antalet nystartade företag i Trelleborgs kommun under 2012-2014 (som ännu är aktiva).
Aktiva företag startår 2012-2014
300
250
246
252
2013
2014
225
200
150
100
50
0
2012
Trelleborgs kommun har ca 250 nystartade företag per år. Siffrorna avser de företag som
fortfarande är aktiva, några upphör i varje årskull efterhand.
3
Nettotillväxt Trelleborgs kommun 2014
Ökning och minskning antal företag
Antal 31 dec 2013
Antal 31 dec 2014
Enligt konkursstatistik från UC var antalet
konkurser 26 st 2013 och
29 st 2014. Ökningen är därmed
12 % i kommunen.
3629 st
3667 st
För Sverige gäller en minskning med 5,7 %.
Jan-dec 2014:
Nystartade företag
Nyinflyttade
Total ökning
252 st
93 st
345 st
Antal konkurser
35
30
29
25
26
20
Upphörda*
varav 29 konkurser
Utflyttade
Total minskning
15
240 st
10
5
67 st
-307 st
0
2013
2014
Upphörda*:
Förändring antal företag 2013-2014
Nettotillväxt
+38 st
+1,0 %
Konkurs, avregistrerade, inaktiva, fusion,
likvidation, överförda, kommission
345 företag har tillkommit (nystartade och nyinflyttade)
307 företag har försvunnit (upphörda och utflyttade)
Totalt har det skett en ökning med 38 företag i Trelleborgs kommun, vilket ger
kommunen en positiv nettotillväxt på +1,0 % för 2014.
4
Alla företag – största AB
Aktiebolag med huvudkontor i Trelleborgs kommun, 10-i-topplista.
Rangordnas efter nettoomsättning (tkr) enligt senaste bokslut.
Företagsnamn
Metso Sweden AB
Flint Group Sweden AB
Trelleborg Industri AB
Pergo (EUROPE) AB
Ahlms Livsmedel i Trelleborg AB – ICA Maxi
Nordic Plastics Group AB
AB Box Play
Trelleborgs Hamn AB
Fmt Aircraft Gate Support Systems AB
AB Trelleborgshem
Nettoomsättning (tkr)
2 744 502
993 510
753 522
608 354
284 044
244 624
235 535
198 886
186 946
183 024
Postort
Trelleborg
Trelleborg
Trelleborg
Trelleborg
Trelleborg
Trelleborg
Smygehamn
Trelleborg
Trelleborg
Trelleborg
Utöver dessa företag finns det stora filialer i kommunen, bl a Kls Ugglarps AB
(hk Kalmar, 100-199 anst) och Bergkvarabuss AB (hk Kalmar, 100-199 anst).
Filialers anställda anges i intervall.
Alla arbetsställen – fördelning anställda
huvudkontor och filial
80,0%
70,0%
67,0%
64,3%
60,0%
Trelleborgs kommun
50,0%
Sverige
40,0%
30,0%
21,2% 22,6%
20,0%
8,4%
10,0%
9,4%
3,3%
3,7%
0,0%
Soloföretag
1-4
5 - 19
> 20 anställda
Likheterna är stora mellan Trelleborgs kommun och riket när det gäller fördelning mellan olika
storlekar på arbetsställen. Observera att hela 67,0 % är soloföretag.
5
Alla arbetsställen - fördelning juridisk form
Fördelning juridiska former i Trelleborgs kommun, inkl hk och filialer
Juridisk form
Aktiebolag
Antal
1273
Bank AB, Spar- och Föreningsbank, Kreditkassor, Hypoteksföreningar
7
Bostadsrättsföreningar
103
Ekonomiska föreningar
26
Enkla bolag, partsrederier, gruvbolag
28
Enskild näringsverksamhet
2149
Försäkringsbolag
0
Handels- och kommanditbolag
217
Registrerade trossamfund
11
Statliga och kommunala enheter samt organisationer
162
Stiftelser
4
Värdepappersfond
0
Övriga juridiska former
49
Uppgift saknas
0
Förenklat diagram över de juridiska formerna i Trelleborgs kommun,
jämförelse med riket.
Trelleborgs kommun
Sverige
4,0%
2,9%
5,7%
Enskild
näringsverksamhet
5,4%
5,3%
6,5%
Aktiebolag
45,8%
53,3%
31,6%
Handels- &
kommanditbolag
Statliga & kommunala
enheter
39,6%
Övriga
Trelleborgs kommun har betydligt större andel enskilda näringsidkare jämfört med rikssnittet
(+7,5 %), skillnaden jämnas ut främst hos aktiebolagen där kommunen har 8,0 % mindre än riket.
6
Alla arbetsställen - branschfördelning
Huvudkontor och filialer
45,0%
41,2%
38,6%
40,0%
Trelleborgs kommun
35,0%
30,0%
Sverige
25,0%
20,0%
15,0%
14,5%
13,3%
13,8%
11,4%
17,0%
15,3%
7,9% 8,6%
10,0%
4,2% 4,7%
5,0%
4,1%
5,5%
0,0%
Jord & Skog &
Energi
Tillverkningsföretag Bygg & Transport
Handel &
Restaurang
Tjänsteföretag
Vård & Utbildning
& Off. verks.
Kultur & Fritid
Bland de etablerade företagen finns de största skillnaderna inom Bygg & Transport där kommunen har
+2,4 % fler företag samt inom tjänsteföretagen där Trelleborgs kommun har 2,6 % färre arbetsställen.
Alla företag - åldersfördelning
Huvudkontor
45,0%
40,0%
35,0%
39,0%
41,1%
40,6%
37,8%
Trelleborgs kommun
Sverige
30,0%
25,0%
20,4%
21,1%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Nya 0 - 3 år
Medelålders 4 - 14 år
Äldre 15 år -
Trelleborgs kommun har en något högre andel äldre företag (+2,8%) än riket medan
antalet yngre företag har något lägre andel (-0,7%).
7
Alla företag - riskklassfördelning
Aktiebolag med säte i Trelleborgs kommun. Baseras på UC Risk.
Jämförelse mot Sverige
40,0%
36,2%
35,0%
31,3%
29,1% 29,2%
30,0%
28,5%
Trelleborgs kommun
25,3%
Sverige
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
6,8%
5,8%
4,3%
5,0%
3,4%
0,0%
Riskklass 5 - mycket
liten risk
Riskklass 4 - liten risk
Riskklass 3 - normal Riskklass 2 - risk utöver Riskklass 1 - hög risk
risk
det vanliga
Trelleborgs kommun skiljer sig mest v g UC Riskklass 5 (-4,9 %) mot riket. 88,9 % av aktiebolagen
har god kreditvärdighet (UC Riskklass 3-5, < 3 % risk att upphöra inom 12 mån).
Alla företag - könsfördelning
Huvudkontor i Telleborgs kommun, jämförelse med län och rike.
Fördelning i kvinnlig/manlig VD, kontaktperson eller innehavare.
100,0%
90,0%
Trelleborgs kommun
73,2%
72,6%
73,8%
80,0%
Skåne län
70,0%
Sverige
60,0%
50,0%
27,4%
40,0%
26,8%
26,2%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Man
Kvinna
Trelleborgs kommun har högre andel kvinnligt drivna företag jämfört med riket, +1,2 %,
och även jämfört med länet, +0,6 %.
8
Sammanfattning näringslivssiffror
Trelleborgs kommun 2014
Jämförelse mot Sverige
Totalt antal företag dec 2013 (årsskiftet 13/14)
3 629
Antal startade företag 2014
+ 252
Antal upphörda företag 2014
- 240
Antal inflyttade företag 2014
+ 93
Antal utflyttade företag 2014
- 67
Förändring
+38
Nettotillväxt
+1,0 %
Totalt antal företag dec 2014 (årsskiftet 14/15)
3 667
Antal enskilda firmor:
Antal AB:
Största AB (hk i kommunen):
Soloföretag:
Arbetsplatser>20 anst.:
2 149 st (andel 53,3 %)
1 273 st (andel 31,6 %)
Metso Sweden AB (2745 mkr)
2 648 st (andel 67,0 %)
132 st (andel 3,3 %)
Andel kvinnliga VD/ansvariga nya:
Andel kvinnliga VD/ansv. etablerade:
33,9 %
27,4 %
Största branschen nystartade:
Största branschen etablerade:
Tjänsteföretag* 36,9 %
Tjänsteföretag* 38,6 %
Tjänsteföretag*:
Informations- och kommunikationsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster mm
Annan serviceverksamhet
Förvärvsarbete i hushåll
9