September 2014

Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – september 2014
Det gemensamma ansvaret för patientens läkemedel och läkemedelslista
Patientens förväntan att ansvarig läkare och sjuksköterska ger rätt behandling är självklar.
Vid vårdens övergångar och med flera inblandade ökar risken att det blir fel och att information,
uppföljning och utvärdering inte fungerar som det ska. Landstingsövergripande dokument tar upp vad
som gäller.
http://intern.ltkronoberg.se/hem/Om-landstinget/Arbomr/IT/eHalsa/cosmic-visehalsa/Funktioner/Varddokumentation/Rutiner/Principer-for-varddokumentation-
Vi har nu fått ett ytterligare viktigt stöd via dokumentet ”Ansvar för patientens ordinerade läkemedel –
läkemedelslista” utformat av LOK, nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer och Läkarförbundet
som klargör ansvarsförhållandena vid läkemedelsordination och för patientens läkemedelslista.
http://www.slf.se/Aktuellt/Modell-for-ansvar-for-lakemedelslistan/
Under hösten pågår arbetet med att uppdatera hur regelverket ska hanteras och fås att fungera i
Kronoberg. Vi har utgått från att försöka formulera de problem som finns och hur de kan hanteras. Med
i arbetet är bl.a. HoS-direktör, chefläkare primärvård, lasarettsvård och psykiatri, medicinsk rådgivare i
LT samt i vårdval, ordf förvaltningsgrupp dokumentation-läkemedel, ordf LLK. Mål är att vi ska kunna
enas om fungerande patientsäkra rutiner.
Vi kommer under hösten även ha en informationskampanj riktad till allmänheten om betydelsen av
uppdaterad utskriven läkemedelsordinationslista. Tanken är att patienten därmed ska påminna oss om att
få en ny lista vid besök där läkemedelsordinationsförändringar gjorts.
Utökad p-medelsubvention
Landstinget subventionerar preventivmedel till kvinnor som ännu inte fyllt 26 år och är folkbokförda i
Kronobergs län. Patienten betalar en egenavgift på 100 kronor. Resterande belopp faktureras
landstinget. Följande förutsättningar gäller:
 Subventionen gäller ettårsrecept
 Produkten ska ha av Läkemedelsverket godkänd indikation som preventivmedel
 Produkten ska ingå i läkemedelsförmånen
Om medicinskt motiverat enligt gällande riktlinjer, subventioneras även produkter utanför läkemedelsförmånen innehållande:
 desogestrel i tablett (t.ex. Azalia, Cerazette)
 etinylestradiol+etonogestrel i vaginalinlägg (t.ex. NuvaRing)
 drospirenon+etinylestradiol i tablett (t.ex. Yasmin)
Nyheter från Läkemedelsverket

Levonorgestrel (NorLevo m fl) och ulipristal (EllaOne) är lämpliga akutpreventivmedel
för alla kvinnor, oavsett kroppsvikt.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har avslutat sin granskning av
akutpreventivmedel. Till grund för EMAs rekommendationer ligger två metaanalyser för
levonorgestrel och en metaanalys för ulipristalacetat. Tillgängliga data är inte tillräckliga för att
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Landstinget Kronoberg, 2014-09-24
Stephan Quittenbaum, ordf LLK
[email protected]
Cecilia Nordquist, LLKau
[email protected]
Katarina Hedin, ordf MK
[email protected]


med säkerhet stödja slutsatsen att effekten minskar med ökad kroppsvikt/BMI.
Akutpreventivmedel kan därför användas för att förhindra graviditet hos kvinnor, oberoende av
kroppsvikt eller BMI. Sjukvårds- och apotekspersonal ska fortsätta att påminna kvinnor om att
akutpreventivmedel är en tillfällig metod i en akut situation och inte får ersätta en vanlig
preventivmetod. Läkemedelsverket
Nya rekommendationer för behandling av akne
Läkemedelsverket har i samarbete med Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny behandlingsrekommendation för akne. Viktiga punkter är att lokalbehandling är grunden för all
aknebehandling, att antibiotikabehandling vid akne bör begränsas och att isotretinoin kan
övervägas i allvarliga fall. Läkemedelsverket
Ny rekommendation för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar med läkemedelsbehandling
Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationer
för förebyggande läkemedelsbehandling av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Läkemedelsverket
Ur innehållet:
o Den svenska versionen av riskskattningsalgoritmen SCORE rekommenderas för
personer utan känd hjärt–kärlsjukdom. Vid diabetes rekommenderas Nationella
diabetesregistrets algoritmer.
o Lipidsänkande behandling med statiner bör erbjudas personer med hög risk. Vid mycket
hög risk är mer intensiv behandling ofta motiverad.
o Blodtrycksmål vid hypertonibehandling är <140/90 mm Hg, lägre vid diabetes (<140/85
mm Hg) eller makroalbuminuri (<130/80 mm Hg). Tidig kombinationsbehandling
rekommenderas.
o Trombocythämmande läkemedel rekommenderas inte i primärprevention, inte heller
vid diabetes.
o Rökstopp är viktigt och bör starkt understödjas
Vill du bli skickligare på att söka i PubMed?
Då kan du testa PubMed Quick Tours. De består av ett 20-tal korta instruktionsfilmer som är mellan 1 - 3
minuter långa. Kanske vill du veta än mer - besök i så fall PubMed Tutorial.
Kursernas mål är i huvudsak att man ska:
 Få förståelse för vad PubMed innehåller
 Få förståelse för hur MeSH fungerar
 Kunna bygga upp en sökning med bland annat Details, Filters, History, Search Builder
 Kunna spara stående sökningar
Du kan givetvis alltid boka en bibliotekarie från sjukhusbiblioteket om du hellre vill att vi tillsammans
går igenom någon/några funktioner eller lägger upp en sparad sökning. Kontakta oss så bokar vi en lämplig tid.
/Marie Folkesson-Jonsson, Sjukhusbiblioteket
Läkemedelsnotiser


Nya generika (automatiskt utbyte på apotek)
Patenten på läkemedlen Xalcom (latanoprost/timolol, ögondroppar vid glaukom), Exelon
plåster (rivastigmin, Alzheimers sjukdom) och Seroquel depot (quetiapin depåtabletter,
antipsykotiskt läkemedel) har gått ut den senaste tiden och nu finns generika tillgängligt. Alla
tre byts automatiskt mot generika på apoteken.
TLV- omprövning ADHD-läkemedel
TLV har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Alla metylfenidatpreparat (Concerta,
Metylfenidat Sandoz, Ritalin, Medikinet och Equasym Depot) är kvar inom högkostnadsskyddet
med generell subvention, en del till lägre pris än tidigare. Strattera (atomoxetin) och Elvanse
(lisdexamfetamin) är också kvar inom högkostnadsskyddet men begränsas till
andrahandsalternativ. Begränsningarna gäller omedelbart och prissänkningarna träder i kraft
den 1 oktober 2014. TLV
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Landstinget Kronoberg, 2014-09-24
Stephan Quittenbaum, ordf LLK
[email protected]
Cecilia Nordquist, LLKau
[email protected]
Katarina Hedin, ordf MK
[email protected]



Malariaprofylax – nu finns generika till Malarone
Malariaprofylax ingår inte i högkostnadsskyddet och därmed inte heller i det automatiska
utbytessystemet. Sedan en tid tillbaka finns generika till Malarone (atovakvon/proguanil)
tillgängligt – säljs bl a under namnen Malastad och Horisto. Vid en prisjämförelse hos några av
apotekskedjorna kan man se att Malarone (250/100 mg, 12 tabletter) kostar ca 350 kr medan
generikapreparaten kostar ca 200 kr för samma förpackningsstorlek.
Prissänkning Januvia
TLV avskriver omprövningen av Januvia (sitagliptin) efter prissänkning. I omprövningen har
företaget kommit in med en ny hälsoekonomisk analys. Dessutom har företaget sänkt priset för
Januvia. Viss osäkerhet i de långsiktiga effekterna återstår fortfarande. Sammantaget bedömer
TLV att Januvia efter prissänkningen framstår som kostnadseffektivt. Mot denna bakgrund
subventioneras Januvia även i fortsättningen med begränsning till patienter som först provat
metformin, sulfonureid eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga. Prissänkningen per
förpackning med 98 tabletter är 20 %. Det innebär att kostnaden per dag sänks från 14,94 kr till
11,95 kr. TLV
Pred-Clysma avregistreras
Pred-Clysma (prednisolon) 31,25 mg rektallösning avregistreras den 1 oktober 2014 på det
marknadsförande företagets begäran. Ersättningsprodukt är Prednisolon Klysma AB Unimedic
(prednisolon) 31,25 mg. Läkemedelsverket
Nya nationella diabetesriktlinjer på väg
En preliminärversion av reviderade nationella riktlinjer för diabetesvård är publicerad av Socialstyrelsen
och kommer att fastslås i början av 2015. Riktlinjerna omfattar totalt 160 rekommendationer. Av dem är
65 omprioriterade och 60 oförändrade. Cirka 15 är nya och som exempel kan nämnas munhälsa.
Områden som omfattas av riktlinjerna är: screening, prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärtoch kärlsjukdom, omvårdnad, komplikationer och graviditetsdiabetes. Nytt är också att i flera
rekommendationer tas hänsyn till de mest sjuka äldre. Socialstyrelsen
Öppen rapportering av värdeöverföring till hälso- och sjukvården
EFPIA, den Europeiska motsvarigheten till LIF (Läkemedelsindustriföreningen), antog 2013 en ny etisk
uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från
läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård kommer att göras
publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige. Läkemedelsföretag som agerar på
den svenska marknaden kommer därför att publicera vilka personer eller organisationer i Sverige som
har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa. Den första
rapporteringen kommer att ske år 2016, baserat på utbetalningar under 2015. LIF kommer att skicka
ut informationsbrev till alla läkare i slutet av september. LIF:s hemsida
Frågor och svar om samverkansregler
Sedan den1 januari 2014 gäller den nya överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Samverkansregler från 1 januari 2014
Det är första gången som samverkansreglerna för hälso‐ och sjukvården och de tre branscherna samlas i
ett och samma regelverk. Även om parterna har lagt stor vikt vid att vara tydliga och strävat efter att
förenkla för läsaren, finns det ibland utrymme för tolkningar, beroende på vem man är och vilket
perspektiv man har. Därför har parterna valt att gemensamt besvara ett antal frågor som inkommit efter
att överenskommelsen om samverkansregler tecknades, genom upprättandet av ett dokument med
Frågor och Svar. Det är ett levande dokument som kommer att uppdateras när parterna finner det
lämpligt. Frågor och svar kring samverkansregler
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Landstinget Kronoberg, 2014-09-24
Stephan Quittenbaum, ordf LLK
[email protected]
Cecilia Nordquist, LLKau
[email protected]
Katarina Hedin, ordf MK
[email protected]
Vilka är de mest väsentliga förändringarna i de nya reglerna?
Reglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan
och behovet av en tydligare ansvarsfördelning mellan hälso‐ och sjukvård och industri, bland annat
avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen. Detta tydliggörs bland annat genom att den
ordning som idag råder att industrins möjlighet att finansiera femtio procent av medarbetarnas resor,
kost och logi i samband med extern fortbildning eller konferens, utgår från och med 2015. I och med
detta försvinner också ansvaret för industrin att dokumentera godkännandet från arbetsgivaren om
deltagande i sammankomst. Under 2014 gäller en övergångsperiod där 50%‐regeln kvarstår, för att ge
såväl hälso‐och sjukvården som industrin möjligheter att planera för den nya situationen. Förutom
ovanstående införs fem övergripande principer som ska genomsyra all samverkan: nyttoprincipen,
transparensprincipen, proportionalitetsprincipen, måttfullhetsprincipen och dokumentationsprincipen.
Det tydliggörs även att regelverket gäller högre befattningshavare i tjänstemannaorganisationen. Vidare
tydliggörs möjligheten för industrin att bjuda på en måttfull måltid i samband med en sammankomst.
Det införs tydligare regler runt industrins möjligheter och skyldigheter att erbjuda produkt- och
serviceinformation, gällande sponsring av sammankomster i industrins, vårdens och tredje parts regi
samt runt marknadsundersökningar, upphandling och donationer. Begreppet advisory board definieras
också. Samverkansregler från 1 januari 2014
Kommande utbildningar



Läkemedelsbehandling av multisjuka äldre, torsdag 16 oktober 2014, Kök 11 Växjö.
Anmälan senast 9 oktober till [email protected]
Målgrupp: Läkare inom såväl primärvård som sjukhusvård samt sjuksköterskor i kommunal
hemsjukvård
Diagnostik av lungsjukdomar, tisdag 11 november 2014, Futurum Ljungadalsgatan, Växjö.
Anmälan senast 28 oktober till [email protected]
Målgrupp: Läkare som träffar patienter med lungsjukdomar, tex utbildningsläkare, läkare i
allmänmedicin och invärtesmedicin. Sjuksköterskor samt sjukgymnaster med inriktning på
astma – KOL
Diabetes och fysisk aktivitet, torsdag 15 januari 2015
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Landstinget Kronoberg, 2014-09-24
Stephan Quittenbaum, ordf LLK
[email protected]
Cecilia Nordquist, LLKau
[email protected]
Katarina Hedin, ordf MK
[email protected]