2015-01-21 Protokoll Folkhälsorådet

PROTOKOLL
2015-01-21
FOLKHÄLSORÅDET
Plats och tid
Sjuntorpsrummet 2015-01-21 kl.8.30 – 12.00
Beslutande
Monica Hanson (ordf.) (KS)
Mats Häggner (KS)
Ulrik Hammar (HSN)
Kalle Blomgren(HSN)
Adjungerade
Christina Lantz (ASF)
Fredrik Linnarsson (MF)
Peter Göthblad (KSF)
Tina Gillberg (ASF)
Birgitta Lundskog (UTB)
Marianne Ericsson (primärvården)
Patrick D´Imporzano (NÄRF)
Övriga
Jack Lennartsson (polisen)
Håkan Falck (KSF)
Ulla Arwidson (OF)
Gigi Cederholm (KSF)
Leif Carlsson (SBF)
Peter Jacobsson (KFF)
Johanna Linnarsson sekr
Utsedd att justera
Mats Häggner
Justeringens plats
och tid
Stadshuset
2015-01-26
Paragrafer
1-6
Underskrifter
Sekreterare
______________________________
Johanna Linnarsson
Ordförande
______________________________
Monica Hanson
Justerande
______________________________
Mats Häggner
1
PROTOKOLL
2015-01-21
FOLKHÄLSORÅDET
2
FHR § 1
Information om Öppna jämförelser Folkhälsa 2014- Ann-Christin Apelman,
Johanna Linnarsson
Johanna och Ann-Christine redovisade resultatet av Öppna jämförelser Folkhälsa 2014.
Indikatorerna redovisas utifrån tre rubriker: Hälsan i befolkningen, livsvillkor och
levnadsförhållanden samt levnadsvanor. I presentationen jämförs Trollhättans siffror med
Vänersborg, Uddevalla, Skövde, Borås och riket. Det görs även en redovisning uppdelad
på kön.
FHR § 2
Val av justeringsman
Mats Häggner valdes att justera protokollet.
FHR § 3
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
PROTOKOLL
2015-01-21
FOLKHÄLSORÅDET
FHR § 4
Uppföljning av folkhälsoavtal 2014
Dnr: KS 2011/536
Uppföljningen av folkhälsoavtalet 2014 är en kort översikt av vad som hänt
under året, där alla projekt finns redovisade som beviljats medel under 2014..
Under 2014 prioriterade Folkhälsorådet insatser utifrån ”Barnperspektivet” vilket
också återspeglas i vilka insatser som gjorts.
Redogörelse lämnas för insatser som under 2014 stöttats av Folkhälsorådets
utvecklingsmedel med utgångspunkt i de olika folkhälsoområdena: Jämlika och
jämställda livsvillkor, Trygga och goda uppväxtvillkor, Åldrande med livskvalitet
samt Goda levnadsvanor.
Överskottet av den sammanlagda budgeten är 13,7 tkr och enligt avtal sker
ingen återbetalning till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar att godkänna ”Uppföljning av folkhälsoavtal 2014”.
3
PROTOKOLL
2015-01-21
FOLKHÄLSORÅDET
4
FHR § 5
Rapport från verksamheterna
Birgitta Lundskog berättar att UTB har varit en av verksamheterna som
Arbetsmiljöverket har inspekterat under hösten och nu väntar en ny inspektion
av Skolinspektionen under vecka 11-15.
Polisen står inför den stora omorganisationen och beslutsvägar samt strukturer
kommer att förändras. Jack Lennartsson meddelar att den vanliga
verksamheten löper på som vanligt. Upptaktsmöte med information om
polisvolontärerna arrangeras den 29 januari kl 18 i polishuset, Trollhättan. Som
polisvolontär blir man kontrollerad, får en gedigen polisiär utbildning och
kommer att jobba tillsammans med polisen under bland annat Fallens dagar
och Crusing.
Tina Gillberg informerar att de jobbar vidare med cannabisprojektet och
utbildningsinsatsen startar nästa vecka. Tina påminner om vecka 7:
uppmärksamhetsvecka med fokus på barn som påverkas negativt av att vuxna i deras
närhet dricker för mycket eller använder andra droger.
Christina Lantz berättar att brukarråden nu är etablerade inom missbruksboendena. Det
utökade skyddade boendet för våldsutsatta kvinnor och barn är renoverat och kommer
inom kort att öppna igen. Gerd Holmgren kommer att arbeta 25 % i ett projekt i Fyrbodal
för att kartlägga kommunernas och Hälso- och sjukvårdens insatser till våldsutsatta
personer samt vilket behov av stöd och hjälp kommunerna behöver.
Christina är bekymrad över förekomsten av droger. Fler av de ungdomar hon
möter känner andra ungdomar som missbrukar droger och vet var man får tag
på droger. Peter J tillägger att ungdomarna ständigt matas med filmer där
droganvändning förekommer flitigt.
Håkan Falck lyfter att kontoret Hållbart samhälle omorganiserats och bytt namn
till kontoret Tillväxt och utveckling samt utökats med fler medarbetare från
tidigare näringslivskontoret och informationskontoret.
Det nya avvikelsesystemet, Flexite, togs i bruk den 1 januari och Ulla Arwidson
berättar att på 19 dagar inkom 117 stycken avvikelser, där cirka hälften av dem
var fallolyckor.
Marianne Ericsson informerar om Vårdval Rehab som trätt i kraft från och med
september och innebär att patienten ska få förbättrad tillgänglighet och få vård
PROTOKOLL
2015-01-21
FOLKHÄLSORÅDET
inom 7 dagar. Patientlagen säger att man som patient från och med 1 januari
kan söka vård vart man vill i landet, oavsett var man är listad.
Ulrik Hammar förtydligar att den nya patientlagen ska ge den enskilda patienten
starkare ställning. Många äldre har sina barn på annan ort och vill ha vård i
närheten av dem.
Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad har upphört och tre nämnder har slagits
ihop till: Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, bestående av 15 ordinarie
ledamöter och 15 ersättare. Ulrik blir ordförande i Norra hälso- och
sjukvårdsnämnden och första sammanträdet hålls vecka 5. Det kommer att
väljas två ledamöter per Folkhälsoråd. Den 1 april kommer även en stor
omorganisation att ske på tjänstemannasidan.
Peter Jacobsson berättar att de sista två konstgräsplanerna av sex är på plats:
på Torsbovallen och Lyrfågelskolans grusplan. Konstgräsplanerna är alla öppna
för spontanidrott, då de inte är bokade av idrottsklubbarna. En ny badmintonhall
färdigställs på Innovatum och beräknas stå klar i oktober. Utställningen ”Vi är
romer” visas på Konsthallen under mars-maj. Hållbar samhällsutveckling är en
ny satsning i Kronogårdsområdet sedan i höstas och består bland annat av
projekt Slussen: för fotbollsintresserade nyanlända som saknar
föreningsbakgrund. Man tränar fotboll samtidigt som man tar upp
värdegrundarbete och även tar kontakt med föräldrarna. Projekt Futebol dá
força: ett koncept med fotboll för tjejer där man bland annat stärker
självförtroendet och självkänslan.
På NÄRF handlar det om att få fart på nya organisationen som trädde i kraft
1 oktober och sedan årsskiftet har man även tagit över sotningsverksamheten,
berättar Patrick D´Imporzano.
Fredrik Linnarsson visar upp handboken som nu finns i svensk, engelsk och
arabisk version och delas ut till dem som säljer livsmedel, folköl, tobak samt
receptfria läkemedel.
5
PROTOKOLL
2015-01-21
FOLKHÄLSORÅDET
FHR § 6
Rapportering
a) Healthy Cities
Johanna informerar om Healthy Cities, som är ett WHO anknutet europeiskt
nätverk. Trollhättan Stad är med i Sveriges Nationella Healthy Cities nätverk
och arbetet sker i olika faser som omfattar 4–5 år. Efter Atendeklarationen
inleds nu fas VI med starkt fokus på WHO:s nya strategi Health 2020, vilket
innebär en fokusering på styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och
utveckling av det breda arbetet med folkhälsa och social hållbarhet.
Det nationella nätverket omfattas av 16 kommuner samt 3 regioner och för
representationen står både tjänstemän och politiker. Det nationella nätverkets
övergripande mål är att främja en hållbar utveckling genom ett systematiskt
arbete med befolkningens hälsa och välmående. Som medlem i nätverket
medverkar man till att förbättra folkhälsan och den jämlika hälsan i det lokala
arbetet. Svenska Healthy Cities-nätverket består av en strategisk grupp samt
två temagrupper: hälsosam samhällsplanering samt socioekonomiska analyser.
b) Utvecklingsforum folkhälsa 2015
Den 8-9 april hålls Utvecklingsforum folkhälsa 2015, lunch till lunch. Mer
information och program kommer inom kort.
c) Övrigt
Årets tema på Barnrättsdagarna i Örebro, 14-15 april, är: Diskriminering och
kränkande behandling. Inbjudan skickas ut till rådet via mail.
6